(10.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji pane poslanče. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Matulka má slovo, potom pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, já se přiznám, že jsem neposlouchal pana kolegu Bendu. Pokud navrhoval něco takového, co budu opakovat, tak se omlouvám.

Považuji za potřebné, aby v bodu A2 a bodu B1, aby se rozdělilo hlasování. Oba dva pozměňovací návrhy totiž navrhují dvě různé věci. Je to sice jedna věta za středníkem, ale jsou to dvě různé věci. V prvním případě se jedná o nahrazení slova "výše" slovy "způsob stanovení" a ve druhé větě se jedná o finanční částku. Velmi bych prosil, aby u těchto dvou pozměňovacích návrhů se hlasování rozdělilo a hlasovalo se po částech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych nejdříve uvést potřebu jedné technické změny, a to opravy na str. 4 tisku 513/3, kde v pozměňovacím návrhu B8 je místo písmena "s" jako osob s výjimkou politických stran napsáno "a" výjimkou politických stran. Jen tato technická drobná oprava.

Dále bych chtěl upozornit, že v případě, že bude odsouhlasen návrh B14, resp. A13, bude potřeba změnit i název zákona v tom smyslu, že se bude dotýkat i zákona 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Tento návrh bych přečetl hned, jak by zákon měl znít, s tím, že hlasování bude až podle toho, jak dopadne hlasování o jednotlivých návrzích.

Název zákona by se měnil následovně: Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Prozatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Cyril Svoboda se hlásil, má slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já navrhuji, abychom hlasovali o každém pozměňovacím návrhu zvlášť, protože každý blok má některé návrhy, které jsou kontroverzní a které nejsou. Myslím si, že si nakonec práci ulehčíme, když budeme hlasovat o každém bodu zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Reakce na návrh kolegy Svobody - prosím, jestli by mně mohl věnovat pozornost. Já s ním souhlasím, aby se hlasovalo o každém bodu zvlášť, ale minimálně v případě E1 a E2 to nedává smysl a také v E6 a E7. To jsou návrhy, které jeden bez druhého nemohou být, podle mého názoru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Paní předsedající, možná by nebylo marné, abychom debatu o tom, jakým způsobem hlasovat, vedli, až podám návrh na hlasování, a k němu potom možná vedli další rozpravu, jestli to sněmovna přijme, nebo ne, protože si myslím, že v návrhu, který mám připraven, zohledňuji záležitosti, o kterých tu bylo hovořeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já bych samozřejmě uvítala, kdybychom vedli rozpravu k proceduře až poté, co ji přednesete, nicméně poslanci mají právo v otevřené rozpravě k tomu hovořit a já jim v tom nemohu nijak zabránit, ale myslím, že by to bylo velmi rozumné učinit to takto.

Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří ministr Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, budu relativně stručný.

V úvodu bych chtěl říci, že děkuji jak ústavně právnímu výboru, tak i výboru rozpočtovému za to, jakou pozornost tomuto vládnímu návrhu věnovali.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly přijaty, tak tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, která tu zmíněna nebyla ve vztahu k proceduře, tj. to, že budou-li akceptovány některé návrhy jak z ústavně právního výboru, tak i rozpočtového výboru, které ve většině nebo minimálně ve velkém množství jsou totožné, tak dojde k vyloučení, alespoň podle mého názoru, možnosti hlasování o některých jiných pozměňovacích návrzích, které padaly v průběhu rozpravy v rámci druhého čtení, ale nepochybuji o tom, že zpravodaj na tyto věci upozorní poté, co se budeme zabývat procedurou.

Cítím potřebu se vyjádřit pouze k některým pozměňovacím návrhům, neboť, jak již jsem řekl v rámci druhého čtení, tak co se týče usnesení výboru ústavně právního a výboru rozpočtového, mám k těmto pozměňovacím návrhům víceméně pozitivní stanovisko za předkladatele s výjimkou jediného bodu, kterým je usnesení ústavně právního výboru pod písm. A5, které se týká povinnosti zřídit účet u České národní banky. K tomu jsem se již zde vyjádřil, že takováto striktně stanovená povinnost se nám nezdá správná vůči politickým stranám, nicméně je to víceméně otázka politického rozhodnutí.

Na co bych chtěl ještě upozornit, to je otázka určitého fiskálního dopadu, který budou mít některé pozměňovací návrhy, jejichž rozhodování bude také ryze politické. Podpora i nepodpora těchto návrhů má svou logiku, týká se to především usnesení rozpočtového výboru ve vztahu k určitým daňovým úlevám. Tady bych pouze upozornil na to, že to bude mít určitý dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu. Není to nic zásadního, nicméně byl bych rád, kdyby před rozhodováním o tomto pozměňovacím návrhu usnesení rozpočtového výboru si toho byla Poslanecká sněmovna vědoma.

Co se týče pozměňovacího návrhu pod písm. D1, který zvedá oproti rozhodnutí rozpočtového výboru příspěvek za mandát do krajského zastupitelstva ze 150 000 Kč na 250 000 Kč, tak i zde je zapotřebí mít na paměti, že se to projeví na výdajích státního rozpočtu, a to na výdajové stránce zvýšenými výdaji zhruba někde kolem 70 nebo 75 milionů korun. Je to ryze politické rozhodnutí, protože nikdo nepochybuje o tom, že politické strany potřebují mít transparentní financování, takže chci jen na tyto záležitosti upozornit.

Poslední věc, kterou bych zmínil z hlediska předkladatele, je pozměňovací návrh pod písm. C2, který se týká určité bližší specifikace toho, co je dar podle tohoto zákona. Zde bych chtěl upozornit pouze na to, že, tak jak je to zde navrhováno, to má víceméně demonstrativní výčet. Jedná se o demonstrativní výčet, tak jak je v tomto pozměňovacím návrhu uvedeno. Je zapotřebí mít na paměti, že existuje obecná právní úprava daru. Není tudíž podle názoru předkladatele zapotřebí speciální úprava v rámci zákona o politických stranách. Obecná úprava je podle našeho názoru dostatečná a pokrývá samozřejmě i tuto oblast.

Tolik z toho, co jsem chtěl říci před začátkem hlasování o pozměňovacích návrzích, a svá stanoviska poté budu sdělovat v rámci okamžiku těsně před hlasováním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje o případné závěrečné slovo a poté o oznámení procedury, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, závěrečného slova se vzdávám s tím, abychom raději přistoupili k projednání procedury tohoto zákona, na který mohou mít různé strany různý názor.

Navrhuji proto, aby byl následující postup hlasování.

Za prvé navrhuji hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, tzn. pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. B, jako o celku, mimo bod B1, protože ten je kontroverzní s návrhy A2 a C1. A2 je z ústavně právního výboru, C1 od kolegy Krásy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP