(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o všech bodech uvedených pod písmenem A s výjimkou bodu A17, o něm bude hlasováno zvlášť, a s výjimkou těch bodů, které, jak pan zpravodaj uvedl, se po předchozím hlasování staly nehlasovatelnými. Prosím stanoviska. (Ministr: Kladné. Zpravodaj: Kladné.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Poslední věc, která nám zbývá k hlasování, pokud jsem se někde nezmýlil, je už zmíněný bod A17, v němž se lišilo stanovisko předkladatele od zbytku usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a proto jsem navrhl hlasovat zvlášť. Žádám nyní o hlasování o bodu A17.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bod A17 - stanovisko - pan ministr? (Ministr: Záporné.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Moje stanovisko je lehce kladné, ale cítím se povinen upozornit tuto sněmovnu, že bych mohl být obviněn ze střetu zájmů. Tento bod je ve prospěch pneumonologů a mám ve svém příbuzenstvu lékaře, který se zabývá touto činností.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 85 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Paní předsedající, myslím, že jsme se tímto vyrovnali se všemi předloženými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Podle mých záznamů je tomu tak, pane zpravodaji. Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 538, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 164 a nikdo nebyl proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministrovi. (Potlesk.)

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, nyní učiním nějaká technická sdělení a prosím, věnujte mi pozornost.

Za prvé, že pan poslanec Matějů má náhradní kartu č. 10.

Chtěla bych vám upřesnit, jakým způsobem budeme dnes projednávat jednotlivé body. Nejprve projednáme body, které byly pevně zařazeny na dnešní jednání, to znamená bod 110, což je vládní návrh ústavy, třetí čtení, bod 97 - vládní návrh zákona o sdružování v politických stranách, třetí čtení, a bod 98 - poslanecký návrh o sdružování v politických stranách, druhé čtení.

Po projednání těchto bodů budeme projednávat ta třetí čtení, která je v tuto chvíli možné projednat, a to v následujícím pořadí: Bod 109 schváleného pořadu schůze, což je vládní návrh zákona o Vojenské policii. Bod 113 schváleného pořadu schůze, což je vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Bod 115 schváleného pořadu schůze, což je vládní návrh zákona o výkonu vazby. Bod 116 schváleného pořadu schůze, což je vládní návrh zákona o Probační a mediační službě. Bod 89 schváleného pořadu schůze, což je vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Podle informací, které jsem dostala z organizačního odboru Poslanecké sněmovny, dnešního dne již nebude možno projednat jiná třetí čtení, než jsou tato, která jsem v tuto chvíli uvedla. Pokud tyto návrhy budou projednány před 17 hodinou, budeme projednávat druhá a první čtení mezinárodních smluv.

 

Dalším bodem je

 

110.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
/sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Zdeněk Jičínský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 502/5.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana místopředsedy vlády, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Jak víte, tento tisk byl projednán třemi výbory - zahraničním výborem, pro obranu a bezpečnost a ústavně právním - a jejich usnesení jsou taková, že zahraniční nepřijal žádné pozměňovací návrhy - nedoporučuje. Ústavně právní výbor a výbor pro obranu a bezpečnost vesměs navrhují pozměňující návrhy, z nichž dva jsou ve vzájemném rozporu.

Výbor pro obranu a bezpečnost navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, zatímco ústavně právní výbor, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po vyhlášení. Nepovažuji tento rozpor za nikterak významný. Avizuji, že budu podporovat návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Pokud je tam ještě další kolize mezi pozměňovacím návrhem pana profesora Jičínského jako zpravodaje a ústavně právního výboru, o tom se prostě rozhodne hlasováním.

Chtěl bych konstatovat, že práce všech tří výborů vedla k tomu, že máme před sebou předlohu zákona, o kterou Poslanecká sněmovna požádala usnesením, Senát požádal usnesením, a tím se nám daří plnit výzvu, kterou Parlament vládě předložil, a ústavní zákon je tedy, jak doufám, způsobilý k tomu, aby kladně prošel třetím čtením. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Ptám se pana zpravodaje Jičínského, zda si přeje přednést závěrečné slovo, a poté, aby navrhl proceduru, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění. Pan místopředseda vlády uvedl návrh ústavního zákona. Pokud jde o problémy, které tu byly, nemám v podstatě, co bych dodal. Chci jenom říci, že ústavně právní výbor se věcí zabýval. Přijal usnesení, které máte jako tisk 502/5. Podal bych určitý návrh, jak postupovat, pokud jde o hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Navrhnu takovouto proceduru. Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích pod písmenem A a potom o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Pozměňovací návrhy pod písmenem B, to je usnesení ústavně právního výboru, můžeme schválit jako celek až na bod 4, k němuž byl podán pozměňující návrh. Ten jsem podal já, máte ho pod písmenem C. O něm bychom hlasovali samostatně. Pokud jde o bod 6, budeme o něm hlasovat jenom potud, pokud nerozhodneme hlasováním o bodu 2 pod písmenem A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pan kolega Benda s technickou připomínkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP