Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Chtěl bych po obědě již potřetí upozornit sněmovnu, že hluk zde neodpovídá vážnosti situace, ve které se nacházíme, a nenechám hlasovat o návrhu zákona, dokud nebude v jednacím sále klid. (Pauza.)

Prosím všechny kolegyně a  kolegy, aby se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přistoupíme k hlasování. Rozhodneme hlasováním o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. Prosím o stanovisko navrhovatele.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: V mém případě neutrální, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 266. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu C, a to o kompletním, celém, tedy C1 a C2 jako celek. Prosím o stanovisko navrhovatele.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Moje doporučení je neutrální. Stanovisko předkladatele: Souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 267. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 147, proti i přes dvě zvednuté paže nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím třetí hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Hlasujeme o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení hospodářského výboru po písmenem A, strana dvě a následující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, i když de facto by se mohlo jednat o konečné hlasování o všem.

 

Ale formálně tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 268. Ptám se kdo je pro. Ještě vyjádření.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: V mém případě neutrální, předkladatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, neutrální, souhlasná vyjádření.

Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že jsme tím de facto rozhodli o návrzích jako celku, ale žádá-li si to pan zpravodaj, nechám tedy hlasovat ještě jednou o návrhu usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 307, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 269. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, panu zpravodaji. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Technické sdělení. Prosil bych zástupce Kanceláře sněmovny, kdyby mohli přijít sem za mnou a pomoci mi umravnit prostor, ve kterém se nacházím.

 

Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je

 

105.
Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka
a dalších, na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb.
/sněmovní tisk 366/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Pavel Pešek a zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miroslava Němcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 366/3 a otvírám rozpravu.

Konstatuji, že do otevřené rozpravy se nikdo nehlásí. Hlásí. Prosím, pane kolego.

 

Jiří Havlíček Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit sněmovně legislativní technickou úpravu ve svém pozměňovacím návrhu a je to bod C3, aby tam bylo doplněno v návrhu, jak tam je uvedeno ve druhé větě, druhém řádku "podobné stavby sloužící" na "drobné stavby sloužící". Tam došlo k chybě v překlepu.

A ještě v témže odstavci v předposledním řádku "přecházejí na obce podle § 2 a 2a", tak tam dvojka musí vypadnout a zůstane jenom "v § 2a".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Paní kolegyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Chtěla bych, pane předsedající, pronést jednu legislativně technickou úpravu, která se týká návrhu uvedeného pod písmenem D2. Správně tento návrh bude znít: "V čl. I v bodu 2 úvodní věta zní: v § 2 odst. 3 včetně poznámek pod čarou číslo 3a až 3d zní: ".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyně. Kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci třetího čtení tohoto návrhu zákona bych chtěl zdůraznit jeden z mého pohledu zásadní moment.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP