Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

 

(Jednání opět zahájeno ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 14.31 hodin, budeme pokračovat v přerušeném jednání této schůze Poslanecké sněmovny. Před námi jsou následující body: 102, 105, 107, 108, 109, 110 a samozřejmě také ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády ČR. Tím prvním avizovaným bodem je

 

102.
Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění
a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Vladimír Doležal a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Jaroslav Štrait. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 307/5.

V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy po přihlášce přímé, ústní. Ani žádná taková nepřichází, proto rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve zástupci navrhovatelů. Nemá v úmyslu. Zpravodaj také ne.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, kolegu Štraita, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i zástupce navrhovatelů vyjádřil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane zpravodaji, chtěl bych informovat ty kolegy, kteří si toho nevšimli, že se nacházíme ve třetím čtení návrhu zákona a že budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tedy myslím, že jsme ve velmi důležité fázi legislativního procesu. Byl bych velmi rád, kdybychom tomu věnovali maximální pozornost. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Doporučuji vám, aby se základem pro hlasování stal, jak bylo už řečeno, tisk 307/5, který jsme dostali 24. 2., jak jsem si poznamenal, ve 12.26 hodin, tak je to tedy relevantní záležitost.

V tomto tisku jsou obsaženy tři skupiny, množiny návrhů. Pod písmenem A jsou návrhy hospodářského výboru, komplexní návrh. Za B je návrh poslance Ing. Starce a za C Ing. Doležala. Doporučuji tedy zcela konkrétně postup takový, že nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Starce, který je pod písmenem B, pak hlasovat o návrhu Ing. Doležala pod písmenem C, buďto návrhy projdou, nebo neprojdou, a poté o komplexním pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hned jsem viděl od pana kolegy Starce přihlášku k proceduře. Pane poslanče, máte možnost vznést námitku proti postupu, který navrhl zpravodaj.

 

Poslanec Martin Starec: Ani ne tak námitku, ale jenom bych připomněl, že skutečně se jedná pod písmenem A o komplexní pozměňovací návrh a že písmeno B a C jsou k němu. Takže nechť je vzata na vědomí při projednávání a postupu tato věc, protože když to řeknu otevřeně jako zpravodaj, podpořím A, B, C, neboť to spolu naprosto jednoznačně souvisí. Jedno bez druhého nemá význam. Zdůrazňovat, že jsem pro A, tak to považuji za zbytečné, protože tento komplexní návrh jsme už vlastně jednou schvalovali tím, že jsem ho vzali za základ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegové, já se nedomnívám, že jsou si všichni vědomi toho, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích zákona.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já to samozřejmě v jednotě chápu a začneme tedy, pane předsedající, hlasovat o písmenu B. Můj názor je neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moment, pane zpravodaji. Vzhledem k tomu, že jste navrhl jakousi proceduru, chci vás poprosit, bylo to vyřčeno ve velkém hluku, kdybyste ještě jednou tu proceduru zopakoval. Já jako předsedající se musím zeptat, zda existuje námitka, a pokud by existovala námitka, museli bychom hlasovat.

Takže prosím ještě jednou - zpravodaj nás seznámí s postupem hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Takže základem hlasování je tisk 307/5, který obsahuje tři skupiny, množiny pozměňovacích návrhů. Pod písmenem A je komplexní pozměňovací návrh v duchu usnesení hospodářského výboru. Písmeno B je návrh na předposlední straně Ing. Martina Starce k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu pod písmenem C je totéž Ing. Vladimíra Doležala. Doporučuji tedy postup hlasovat tak, jak byly tyto návrhy podány v rozpravě ve druhém čtení: pod písmenem B tedy za prvé, pod písmenem C za druhé a v dalším případě, tedy za C, hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Je námitka proti takovémuto postupu? Námitku nevidím. Rozumíme-li si dobře, v prvním hlasování rozhodneme o celém pozměňovacím návrhu pod písmenem A…

Pan zpravodaj navrhoval nejdříve B, C a potom teprve A. Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 307/5 pod písmenem B.

Pan poslanec Kapoun. Ale pane poslanče, já jsem se ptal na procedurální námitky. Dost pozdě. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chci jenom připomenout, že dost těžko můžeme schvalovat pozměňovací návrh k něčemu, co ještě není schváleno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, je to námitka, kterou bychom měli vzít v potaz, nicméně v druhém čtení, jak jsem upozorňoval, zpravodajem i předkladatelem bylo odhlasováno…

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Základem jednání ve druhém čtení byl komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, uvedený pod písmenem velké A, takže stále jednáme o jednom a tom samém.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Karel Vymětal, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že opakujeme pořád jednu a tutéž rozpravu, protože pod písmenem B a C jsou pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu pod písmenem A, tak je třeba samozřejmě nejdříve hlasovat o nich a potom budeme hlasovat o písmenu A. To je zcela logické a možná, že by bylo dobře, abychom si to už zapamatovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já nemám námitku vůči takovému postupu. Děkuji panu kolegovi Vymětalovi, že se připojil k mému názoru. Takže ještě jednou prosím: nejprve tedy hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, a poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, v případě, že bude přijat některý z těch předcházejících, v tom znění, v jakém byl přijat tímto předcházejícím hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP