Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Vzhledem k tomu, že byla vznesena ať již výbory, či jednotlivými poslanci celá řada pozměňovacích návrhů k této poslanecké novele, to, co je podle mého soudu zásadní a mělo by průlomový charakter vůči velkoplošné ochraně přírody a krajiny, je moment, kdy by docházelo k vydávání pozemků na území národních parků.

Stručně vás seznámím s tím, co by to znamenalo do budoucna, kdyby takovýto postup byl přijat.

Vydání lesních pozemků v národních parcích obcím by postihlo všechny národní parky. Chci zdůraznit, že v Národním parku Šumava by se jednalo o 4 700 hektarů, v Krkonošském národním parku o 500 hektarů, v Národním parku Podyjí o 400 hektarů. Přitom cílem naší strategie je, aby plochy, které si to z hlediska přírodních hodnot zaslouží, byly postupně převáděny do prvních zón se zajištěním a udržením samořídicích schopností lesního ekosystému.

Pokud bychom tak, jak to bylo navrženo v řadě poslaneckých návrhů, přistoupili na vydávání pozemků, velmi zjednodušeně by to do budoucna znamenalo, že budoucí ministry financí zatížíme obrovskými mandatorními výdaji na náhradu škod, náhradu ušlých zisků těch, kterým by měl být vydán majetek, ale nemohli by na něm hospodařit. Chtěl bych zdůraznit, že řada těchto pozměňovacích návrhů je v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny. Jsou to vždy lesy zvláštního určení. To, že v pozměňovacích návrzích zaznělo -z rozpočtového výboru, velmi rozumný návrh -, že to co by mělo být vydáváno v národních parcích, mělo by být plněno vydáním náhradních pozemků určených k plnění náhradních pozemků a určených k plnění funkcí lesa a jiného lesního majetku, případně vydáním jiných nemovitostí nebo až ve finančním vyrovnání. Mám za to, že tento návrh je velmi rozumný. Bude chránit budoucí ministry financí před obrovskými nároky na státní pokladnu. Je ale nezbytné si uvědomit - a to chci zdůraznit, že při uplatňování tohoto návrhu v rozpočtovém výboru, jak jsem byl informován, vypadl jeden velmi důležitý odstavec d) ze stávajícího § 4, odst. 1, že pozemky určené k plnění funkce lesa a jiný lesní majetek v národních parcích vůbec nejsou vydávány.

Problém je v tom, že se v některých jiných pozměňovacích návrzích toto blokační ustanovení týká prvních zón. Chci zdůraznit, že pokud by došlo k vydání majetku na území národních parků, pro Národní park Šumava by to znamenalo rozdělení parku na dvě samostatné části. Jsem si jist, že ani toto nebylo účelem předkladu tohoto poslaneckého návrhu.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že považuji za naprosto správné, aby obce získaly ty majetky, které jim náležely, ale nikoli tam, kde by to výrazným způsobem zatížilo státní pokladnu do budoucna a kde by nás to mimo jiné nepříjemně limitovalo z hlediska požadavků Evropské unie na velkoplošnou ochranu přírody a krajiny.

Vážené paní poslankyně a poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozprava ve třetím čtení je stále otevřena. Tentokrát není žádná přihláška, proto rozpravu končím.

Omlouvám se panu poslanci Ambrozkovi, nestačil jsem zaregistrovat jeho přihlášku. Vztahuji zpět své rozhodnutí o ukončení.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji panu předsedajícímu za velkorysost. U návrhu v písm. E, který jsem podal, požadoval jsem hlasovat současně. Protože neznám přesně proceduru, kterou navrhne kolegyně Němcová, stahuji návrh, aby se hlasovalo současně. Je možné body 1 a 2 hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že paní zpravodajka registrovala tento návrh. Prosím kolegu Toma Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce reagoval na slova pana ministra životního prostředí, která se týkala vydání či nevydání pozemků obcím na území chráněných krajinných oblastí, zejména Národního parku Šumava.

Jsem přesvědčen, že návrh, jak byl podán skupinou poslanců, je řešen správně a že není důvodu, proč vůči obcím postupovat odlišným způsobem, než bylo postupováno v jiných případech. Na území šumavského národního parku jsou pozemky v privátních rukách, ať už se tam dostaly v restitucích, či jinými způsoby. Nevidím sebemenšího důvodu, proč postupovat odlišným způsobem. Jestli se stát rozhodne prostřednictvím Lesů České republiky poté, co budou pozemky obcím vydány, najít cestu, jak směnit tyto pozemky, to je věc, kterou připouštím. Myslím si, že je to možné řešení. Nemyslím si ale, že by bylo správné, abychom tuto možnost předvídali v zákonu a abychom obce k tomu donutili tím, že jim už ze zákona vydáme náhradní pozemky nebo nějaké náhradní plnění.

Z toho důvodu vás prosím o podporu těch ustanovení, která zajistí to, aby pozemky a historický majetek na území těchto chráněných oblastí byly ze zákona obcím vydány. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Chtěl bych upozornit všechny, kteří se hodlají přihlásit do rozpravy, aby si přečetli ustanovení jednacího řádu, který upravuje okolnosti a skutkový stav věci při třetím čtení návrhu zákona. Vedeme rozpravu, v jejímž rámci má dojít k přenesení legislativně technických návrhů, nikoli opakování obecné rozpravy.

Byl jsem tolerantní vůči kolegovi Zajíčkovi, protože pan ministr řekl stanovisko. Kolega Zajíček je jedním z předkladatelů. Byl bych nerad, abychom opakovali obecnou rozpravu, která je vyhrazena na první nebo druhé čtení.

Prosím ještě pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Musím zareagovat na předřečníka. To, co jsem vysvětloval, se absolutně netýká chráněných krajinných oblastí, týká se to jedině kategorie národních parků. V tom je zásadní problém. Pro chráněné krajinné oblasti problém nevidím. Je to takto obsaženo v pozměňovacích návrzích. Diskutujme nad tím, co je v parlamentním tisku. Týká se to národních parků a vydávání pozemků v nich považuji za systémovou chybu, která mimo jiné budoucí ministry financí velmi nepříjemně zatíží výdaji mandatorního charakteru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím.

Prosím zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i zástupce navrhovatelů vyjádřili.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, navrhuji takovouto proceduru hlasování: nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Jiřího Havlíčka uvedených pod bodem C, za druhé budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem D, třetí hlasování se bude týkat pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru uvedených pod písmenem A, další hlasování bude o pozměňujícím návrhu pana poslance Rudolfa Tomíčka uvedeném pod bodem B, poslední hlasování - pozměňovací návrh pana poslance Libora Ambrozka uvedený pod bodem E. Na závěr budeme hlasovat o vznesených legislativně technických úpravách pronesených ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O těch hlasovat nemusíme, pokud nebyla námitka. Zopakuji: C, D, A, B, E. Je námitka proti tomuto postupu? Pan kolega Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že paní zpravodajka by měla nechat orientačně hlasovat o § 4 v odst. 3, protože je tam třikrát, pouze s malými rozdílnostmi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP