Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

(pokračuje Grégr)

Realizace těchto návrhů by přinesla nejednotnost při výkonu metrologické kontroly hotově baleného zboží, kterou pan poslanec patrně omylem zaměnil za metrologický dozor. Jde však o dvě různé věci. Metrologickou kontrolu v oblasti hotově baleného zboží, která spočívá v technickém výkonu podmíněném příslušným technickým vybavením, se navrhuje, aby vykonával Český metrologický institut, který je k těmto specializovaným úkonům vybaven tak, aby byl schopen plnit požadavky, které jsou na tuto činnost kladeny směrnicemi Rady Evropského společenství. Tyto směrnice budou na základě zmocnění obsaženého v projednávaném návrhu vydány formou vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zásadně je třeba zdůraznit, že vlastní výkon je omezen pouze na kvantifikaci množství a vůbec nesouvisí s posuzováním kvalitativních parametrů zboží. Návrh hospodářského výboru se tedy netýká změn dozorové působnosti, kterou z hlediska ochrany spotřebitelů bude vykonávat Česká zemědělská a potravinářská inspekce a Česká obchodní inspekce jako dosud, podle již platných zákonů.

Proto závěrem shrnuji své stanovisko. Metrologická kontrola v oblasti hotově baleného zboží je novou specializovanou činností a vyžaduje použití měřicích zařízení vysoké úrovně, jímž disponuje Český metrologický institut. Dozor v oblasti ochrany spotřebitele není návrhem dotčen.

Na druhé straně souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Exnera, aby § 27 byl doplněn o slova: "§ 6 odst. 3 a odst. 9". K ostatním pozměňovacím návrhem pana poslance Exnera zaujímám neutrální stanovisko.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jsem rád, že mohu konstatovat, že při projednávání předmětného návrhu zákona bylo dosaženo účelného zpřesnění návrhu zákona, který je jedním ze zákonů přispívajících k možnosti vstupu naší republiky do Evropské unie. Dovolte mi, abych vám na závěr poděkoval za aktivní přístup k úpravě tohoto zákona a současně vám poděkoval za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu České republiky panu Miroslavu Grégrovi. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Václav Exner. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval panu ministrovi, že vystoupil ještě v podrobné rozpravě, a tak umožnil vysvětlit problém, který se týkal mého pozměňovacího návrhu pod písmenem B2. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně chybou na mé straně došlo k záměně slova "osvědčení" za slovo "ověření", mám možnost, abych vznesl legislativně technickou úpravu svého návrhu k té alternativě I tak, že poslední slova by zněla: "po připojení značky prvotního ověření, pokud právní předpisy nestanoví jinak". Tím je zároveň vysvětlen celý dílčí problém a je možné hlasovat o této alternativě I jako o alternativě fakticky jediné, protože kdyby nebyla přijata, nebudu trvat na hlasování o alternativě II. Alternativu II v rámci třetího čtení navrhuji stáhnout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pan zpravodaj zaregistroval, ale o stažení tohoto pozměňovacího návrhu budeme muset rozhodnout hlasováním. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám. Závěrečné slovo pana ministra zaznělo. Pan ministr už nechce vystoupit? Ne. Pan zpravodaj také ne, nechce využít možnosti závěrečného slova, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím pana zpravodaje, aby navrhl proceduru. Prosím o klid.

 

Poslanec Eduard Vávra: Navrhuji, aby bylo hlasováno v bloku o bodech 1, 2, 5, 6 B - 1, 2, 5, 6, a protože pan poslanec Exner stáhl variantu II, alternativu II bodu B2, tak se ho ptám, jestli můžeme hlasovat jako blok, jestli s tím souhlasí. B1, 2, 5, 6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, navrhujete nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, nikoliv pod písmenem A?

 

Poslanec Eduard Vávra: Ano, napřed B, protože se to týká změn hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili pojmeme to jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu a pak můžeme hlasovat o návrhu kolegy Exnera.

 

Poslanec Eduard Vávra: Potom bych doporučoval B3 a B4 taky dohromady. Pan kolega Exner souhlasí a po tomto hlasování už můžeme hlasovat o bodech návrhu hospodářského výboru pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: A body B7, 8?

 

Poslanec Eduard Vávra: B7, 8 nakonec a úplně nakonec legislativu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, ale úplně na začátek musíme rozhodnout o souhlasu se stažením bodu B2, alternativa II. Souhlas?

 

Poslanec Eduard Vávra: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže s procedurou je souhlas, i navrhovatel pozměňovacího návrhu pan kolega Exner souhlasí, takže v hlasování číslo 251 rozhodneme o souhlasu se stažením pozměňovacího návrhu B2, alternativa II.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na stažení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 183 pro 177, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste v rámci toho, jak jste to navrhl, předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Eduard Vávra: Teď bychom hlasovali o B1, 2, 5 a 6 dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pan kolega Vymětal se hlásí ještě k proceduře. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, zatím jsme neodsouhlasili proceduru ani nebyla položena otázka, zda jsou námitky. Proto se hlásím o slovo. Vzhledem k tomu, že návrhy pod písmenem B kolegy Exnera jsou formulovány nikoliv jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, ale jako samostatné pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu, navrhuji, aby body A1, 3, 7, 8, 14, 15, 16 a 18 byly hlasovány samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom, pane kolego, musím konstatovat, že jsem se ptal, jsou-li námitky, a dokonce pan kolega Exner souhlasil s mou interpretací o povaze pozměňovacích návrhů. Pan kolega Exner, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Já chci říci, že věci rozumím tak, že pan kolega Vymětal nenamítá proti pořadí, ale žádá, aby potom v té části, až se bude hlasovat o části A - pokud ještě některé návrhy budou hlasovatelné - se o těch, které vyjmenoval, hlasovalo samostatně. Čili jenom zpřesňuje to, co navrhl zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Pane zpravodaji souhlasíte s tímto nebo nikoliv? Pokud by nebyl souhlas, budeme rozhodovat hlasováním.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já jsem chtěl podotknout, že samozřejmě jsem měl ty bloky pod A upravené, takže pokud pan kolega Vymětal navrhl tu změnu na A1, 3, co bylo řečeno, tak s tím souhlasím. Nemám problém.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Čili budeme rozhodovat tak, jak bylo teď zpřesněno. Je ještě nějakých námitek proti proceduře? Není. Takže prosím, pane zpravodaji, abyste v rámci této konsensuálně přijaté procedury navrhoval.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já se vracím na začátek - bod B1, 2, 5, 6 dohromady, společně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - 1, 2, 5, 6 ? Neutrální. Zpravodaj?

 

Poslanec Eduard Vávra: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 252 rozhoduje o těchto návrzích. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 187 pro 28 a proti 141.

 

Prosím o další návrhy.

 

Poslanec Eduard Vávra: B3 a B4 dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Nesouhlasné. Zpravodaj?

 

Poslanec Eduard Vávra: Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 253 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro 15, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vzhledem k tomu, že pan kolega Vymětal dal tady ten návrh, tak bych ještě doporučil hlasovat B7.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP