Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík: Budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasně kladná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, v hlasování pořadové číslo 249 rozhodneme o legislativně technických připomínkách, přednesených kolegou Teplíkem ve třetím čtení.

Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat, když z přítomných 188 pro hlasovalo 186, nikdo proti.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny návrhy?

 

Poslanec Tomáš Teplík: Ano, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, podle sněmovního tisku 357, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování pořadové číslo 250, které jsem zahájil, rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 167, proti nikdo.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji a blahopřeji ministru průmyslu a obchodu panu Miroslavu Grégrovi.

 

Dalším bodem, který bychom mohli a měli projednat je bod 111, neboť jsme jej přeřadili na dnešní jednání. Tímto bodem je

 

111.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy
v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,
ve znění zákona č. 22/1997 Sb,
/sněmovní tisk 432/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, pan zpravodaj Eduard Vávra taktéž, takže otevírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou obsaženy ve sněmovním tisku 432/2.

Kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Pan kolega Exner. Omlouvám se panu poslanci Exnerovi, vidím přihlášku pana zpravodaje Eduarda Vávry.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, ve shodě s § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám legislativně technické úpravy, a ty jsou dvě.

Za prvé - v bodu B8 usnesení hospodářského výboru, který se týká nově navrhovaného paragrafu 9 odst. 3, se slovo "a" nahradí slovem "které".

A druhá věc - jde o doplnění ustanovení § 27, což je zmocňovací ustanovení, o § 8 odst. 2. Jedná se o technickou záležitost, reagující na obsah ustanovení § 8 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zřejmé, kam směřovaly legislativně technické připomínky pana zpravodaje?

Pane zpravodaji, já se přiznám, že bych ještě jednou požádal, ke kterým bodům usnesení hospodářského výboru konkrétně se toto vztahovalo, protože vidím, že nejenom já, ale i někteří jiní kolegové si nejsou zcela jisti. Prosím tedy vždycky říci číslo toho pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Eduard Vávra: První se vztahuje k B8, druhý je k § 27, což je zmocňovací ustanovení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: A bod D? - K bodu B8 pozměňovacího návrhu, a druhé legislativně technické zpřesnění se nevztahuje k pozměňovacím návrhům, ale k textu zákona?

 

Poslanec Eduard Vávra: Ke zmocňovací části.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Děkuji.

Nyní tedy může hovořit pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, přednesl jsem pozměňovací návrh, který je v tisku 432/2 označen jako B2, a to ve dvou alternativách.

Problémem těch dvou alternativ je konec textu, který se týká tzv. připojení značky prvotního osvědčení. Protože nebylo dosud vysvětleno, co to ta značka prvotního osvědčení je, v samotném textu se takový termín nevyskytuje, alespoň já jsem ho tam špatně hledal a stále váhám, jestli ten pozměňovací návrh v alternativě I. má z tohoto hlediska smysl, předmětem té změny totiž byl začátek toho textu, navrhuji tedy jenom, abychom při hlasování, pokud pan ministr nebo někdo jiný nevysvětlí ten text podrobněji, hlasovali nejdříve o alternativě II. a teprve potom o alternativě I, jestliže k tomuto hlasování dojde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to je tedy poznámka k proceduře. Registrujeme ji, a až budeme projednávat proceduru, tak se k tomuto návrhu kolegy Exnera vrátíme.

Nyní k legislativně technických připomínkám. Mně nezbývá, než se zeptat, kdo nesouhlasí s tím, že to, co přednesl pan zpravodaj, jsou legislativně technické připomínky. Námitky tohoto druhu nevidím.

Co se týče bodu B8, až o něm budeme hlasovat, tak o něm budeme hlasovat ve znění legislativně technické připomínky pana zpravodaje, ale tu druhou legislativně technickou připomínku, která se nevztahuje k pozměňovacím návrhům, ale k textu zákona, budeme muset podrobit samostatnému hlasování, byť jsem si vědom toho, že už po několikáté se dostáváme trochu do problémů - což je podnět pro podvýbor, který se zabývá jednacím řádem - protože při striktním výkladu jednacího řádu bychom měli hlasovat pouze o legislativně technických úpravách vztahujících se k pozměňovacím návrhům. Myslím si ale, že pokud to nikdo nezpochybní, nebudu ani já zpochybňovat, že to, co navrhl pan zpravodaj, je legislativně technické zpřesnění akceptovatelné v rámci třetího čtení. Nikdo to nezpochybňuje, takže budeme postupovat tak, jak jsem navrhl.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 23. února t. r. jsem projednali v druhém čtení vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

K předloženému návrhu novely zákona byly při druhém čtení předneseny pozměňovací návrhy hospodářským výborem a dále panem poslancem Exnerem. Z podrobné rozpravy nevyplynuly podstatné návrhy, které by zásadně změnily charakter zákona, a proto z hlediska předkladatele plně souhlasím s pozměňovacími návrhy, jak jsou uvedeny v usnesení č. 196 hospodářského výboru z 35. schůze, konané 17. února 2000.

K pozměňovacím návrhům pana poslance Exnera uvádím: Nemohu souhlasit s variantou uvedenou v pozměňovacím návrhu k bodu B8 usnesení hospodářského výboru, aby byla vypuštěna slova "a to do konce roku následujícího po připojení značky prvotního osvědčení". Správě by mělo být uvedeno "ověření", pokud právní předpis nestanoví jinak. Důvodem tohoto stanoviska je to, že vypuštění uvedené části věty by mohlo přinést neodůvodněné zvýhodnění uživatelů dovážených měřidel ve vztahu k uživatelům měřidel vyrobených v tuzemsku.

Stejně tak nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy pana poslance Exnera k bodu 11 a 12 usnesení hospodářského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP