Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

(pokračuje Grégr)

Předem mohu říci, že s těmito návrhy nesouhlasím, a to z následujících důvodů.

Jak již bylo několikrát řečeno, a to jak v rozpravách sněmovny, tak v hospodářském výboru, celý spor je jen o tom, zda proti dosavadnímu právnímu stavu a více než desetileté praxi, která nikomu nečiní potíže, má být v navrženém zákoně v rozporu s právní úpravou platnou v členských státech výslovně umožněno to, co je v evropských státech zakázáno. Zdůrazňuji, že formulace uvedená ve vládním návrhu není pro výrobce generických léčiv zhoršením dosavadního stavu, znamená pouze, že o kolizi práv z patentů a testování léčiv má v konkrétním případě na základě konkrétních okolností rozhodovat soud. Naopak přijetím kteréhokoliv z obou pozměňovacích návrhů umožníme jediné - tuzemské farmaceutické firmy budou takovéto testy za úplatu provádět i pro firmy se sídlem ve státě, kde je takováto komerční činnost pokládána za flagrantní porušení patentových práv. Zde se nejedná o vydiskutování nejlepších podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie, jak o tom při druhém čtení návrhu zákona bylo hovořeno, ale jedná se zde o nepřehlédnutelný signál o postoji České republiky k  evropskému právu.

Nad touto pasáží jsem musel dost dlouho uvažovat, ale myslím, že by to byl negativní signál a na stávajícím stavu se nic nemění.

K poslednímu pozměňovacímu návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 375/4 pod bodem A týkajícím se data nabytí účinnosti části zákona představující přistoupení k evropské patentové úmluvě, nemám výhrad a souhlasím s tím.

Vážené paní poslankyně a poslanci, závěrem vám chci poděkovat za aktivní přístup při projednávání tohoto návrhu zákona a za pozornost, kterou jste mi věnovali při tomto i minulých vystoupeních.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu České republiky panu Miroslavovi Grégrovi. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Je možno vystoupit se závěrečnými slovy. Pane ministře, chcete ještě vystoupit se závěrečným slovem? Nechce. Zvládl to v rámci rozpravy.

Prosím zpravodaje kolegu Teplíka.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím konstatovat, že projednávání tohoto zákona bylo někdy složité, někdy vleklé, někdy bouřlivé. Nakonec jsem rád, že z toho vyplynuly pouze čtyři pozměňovací návrhy, jak byly předneseny. Nicméně dovolím si krátkou poznámku v  souvislosti s tím, co zde zaznělo jednak z úst pana ministra, jednak z našeho okolí.

Za prvé námitka ke konstatování, že pozměňovací návrhy pod písmenem B jsou v rozporu s právem Evropské unie, respektive s právem národním členských zemí Evropské unie, potažmo jiných znění. Tento názor nesdílím a výslovně tady prohlašuji, že tyto návrhy nejsou v rozporu s žádnou směrnicí Evropské unie, to znamená, že nejsou v rozporu s právem Evropské unie. K otázce práva národního jednotlivých zemí musím uvést, že je to pouze návrh na jiný postup řešení než tak, jak si zvolily tyto země. Tolik poznámka č. 1.

Poznámka č. 2. Při projednávání jak na výboru, tak i zde při řadě rozhovorů v kuloárech jsem zaslechl, že přijetí těchto návrhů by nám přivodilo problém s Evropskou unií. Ano, asi by nám to přivodilo, ale nicméně jsem přesvědčen, že v souvislosti s přijetím a s naším přepokládaným vstupem do Evropské unie je jednak třeba, aby naši vyjednávači - a nebojím se použít slova úředníci - měli jasné politické zadání, aby měli jasné a ucelené zadání, co mají prosazovat, případně za co to mají politicky vyměnit. Jde o velmi tvrdé vyjednávání a nakonec o nic jiného. Myslím si, že i toto je prostor pro takové vyjednávání. Vyjednávání je vždycky o problému. Pokud je to o problému, pak je to problém.

Závěrem si neodpustím větu, kterou jsem řekl z tohoto místa - a nejen zde - několikrát. Čtěme méně dopisy úředníků a více směrnice Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Teplíkovi. Pan ministr nebude reagovat. Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás nejprve seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Navrhuji tuto proceduru: Nejprve hlasovat o mých legislativně technických pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl v úvodu otevřené rozpravy.

Potom si dovolím dát hlasovat o pozměňovacích návrzích pod body B a C s tím, že by se nejprve hlasovalo z důvodu komplexnosti o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Nebylo-li by to přijato, potom o pozměňovacím návrhu pod bodem B. Poté by se hlasovalo vzhledem ke vztahu k účinnosti o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Jedná se o sněmovní tisk 357/4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přemýšlím, je-li dobré hlasovat nejprve o legislativně technických úpravách. Obvyklé je hlasovat o nich na závěr. Není to ale věcný spor, pan zpravodaj s tím souhlasí. Byly i případy, že se o tom nehlasovalo, pokud sněmovna akceptovala, že se jedná o legislativně technické připomínky. Jelikož jde v tomto případě o trochu zásadnější připomínky, raději je podrobíme hlasování na závěr hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil první návrh.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Souhlasí-li sněmovna s prohozením legislativně technických připomínek až nakonec, dal bych v tuto chvíli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C sněmovního tisku 357/3. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitky vůči proceduře nejsou. Budeme rozhodovat o tomto návrhu. Stanoviska zazněla.

 

Hlasování číslo 246 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 191 pro 86, proti 90. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B sněmovního tisku 357/4.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás, prosím o registraci.

 

Budeme rozhodovat o tomto návrhu v hlasování číslo 247. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 186 pro 82, proti 94.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tuto chvíli budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A sněmovního tisku 357/3, o obou bodech. Předkladatel i zpravodaj mají shodně kladná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Lze o tom společně hlasovat. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Hlasování číslo 248 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 187 pro 163, proti 24.

 

Nyní bychom měli hlasovat o legislativně technických připomínkách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP