Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je návrh pod písmenem J.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Záporné. Zpravodaj? (Také záporné.)

Hlasování číslo 238 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl schválen. Z přítomných 191 pro 75, proti 107.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh je pod písmenem G1, to je Pleva.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Neutrální. Zpravodaje? (Kladné.)

 

Hlasování číslo 239 zahajuji. Kdo je pro G1, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen. Z přítomných 191 pro 99, proti 91.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je pod písmenem G2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Záporné. Zpravodaje? (Kladné.)

 

Hlasování 240 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen. Z přítomných 191 pro 79, proti 111.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Poslední pozměňovací návrh je pod písmenem K. (Námitka: Ještě jsme nehlasovali H.) Omlouvám se, takže H.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné. Zpravodaj? (Neutrální.)

 

Hlasování 241 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 190, pro 19, proti 136.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Teď je tady poslední návrh pod písmenem K.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné. Zpravodaje? (Také.) Také.

 

Hlasování číslo 242 bylo zahájeno. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 191 pro 23, proti 162.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Domnívám se podle mých záznamů, že ano. Pouze bychom měli odhlasovat mnou přednesené legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme rozhodovat o legislativně technických úpravách, které zazněly v rámci rozpravy ve třetím čtení, tak jak je přednesl pan zpravodaj Rozehnal.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 243. Stanovisko pana ministra kladné. Zpravodaje? (Také.) Také.

Hlasování bylo zahájeno. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 191 pro 185, proti jeden.

 

Z logiky věci vyplývá, že jsme schválili pouze ty, které se týkají schválených pozměňovacích návrhů, příp. textu zákona. Teď ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Měli bychom ještě hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou navrhl kolega Kostrhun.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Souhlasné. Zpravodaje? (Souhlas.) Také.

 

O této legislativně technické úpravě rozhodneme v hlasování číslo 244. Hlasování jsem zahájil. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 191 pro 186, proti jeden.

 

S legislativně technickými připomínkami, které ve třetím čtení přednesl kolega Kostrhun, byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji, je ještě něco, o čem bychom měli hlasovat?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Myslím, že můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je námitek proti tomuto stanovisku zpravodaje? Námitek není. Budeme tedy hlasovat o konečném návrhu usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) podle sněmovního tisku 443, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování číslo 245 bylo zahájeno a rozhodne o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 191 pro 162, proti 25.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji Rozehnalovi. Blahopřeji ministru kultury Pavlovi Dostálovi.

 

Další bod, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
na ochranu průmyslového vlastnictví
/sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Tomáš Teplík.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 357/4. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Teplík se hlásí. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo. Pane předsedající, hlásím se do rozpravy se dvěma legislativně technickými pozměňovacími návrhy, což je ve třetím čtení umožněno. Velmi rychle přejdu k jejich znění.

Za prvé. V článku 10 je třeba ve shodě s přijetím zákona č. 309/1999 Sb., zákona o Sbírce zákonů, a mezinárodních smluv provést úpravu zmocnění k vyhlášení úplného znění a nahradit slovní spojení "Poslanecké sněmovny" slovem "vlády". Je to úprava, která je logická z toho důvodu, že ve chvíli, kdy vláda předkládala tento návrh, ještě nebyl v účinnosti návrh druhý, proto tam došlo k této záměně.

Druhý legislativně technický pozměňovací návrh, a sice, aby byla v § 13 písm. a) a c) vládního návrhu vypuštěna slova "pro vlastní potřebu", která se tam dostala nedopatřením a byla by potom v rozporu s § 18.

To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan ministr průmyslu a obchodu kolega Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, a prosím, abyste se také vyjádřil k legislativně technickým úpravám, které přednesl kolega Teplík.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Tam neshledávám problém.

Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, ve druhém čtení k uvedenému návrhu sice zazněly tři pozměňovací návrhy, ale ve své podstatě jsou návrhy pana poslance Teplíka a pana poslance Krásy, týkající se ustanovení § 18, totožné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP