Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o klid v jednacím sále. S procedurální poznámkou se hlásí pan kolega Exner. Vysloužím si nepochybně kritiku za své počínání. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dovolte mi vyjádření k proceduře. Neumím si představit, podle jakého ustanovení jednacího řádu si dovolujete okřikovat ministra při jeho vyjádřeních. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Podle toho, že je rozpor v jednacím řádu, kdy může příslušný funkcionář vystoupit kdykoliv. Probíhalo hlasování o pozměňovacích návrzích a v zákonu o jednacím řádu je formulace "před konečným hlasováním". Nevím jestli u zákonů je konečné hlasování hlasování o pozměňovacích návrzích, byl-li předtím prostor k vyjádření se. Chtěl jsem utlumit atmosféru v jednacím sále, ale omlouvám se vám a panu ministrovi také.

Budeme pokračovat dále. Byl zde návrh na to, abychom nejprve hlasovali k bodu K1, varianta 1. Pan zpravodaj nemá námitek vůči této změně procedury, ani nikdo z pléna? Ne.

 

Budeme nyní hlasovat o bodu K1, alternativa 1. Rozhodujeme o něm v hlasování číslo 213. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. (Potlesk.) Z přítomných 193 pro 105, proti 72.

 

Je bezpředmětné hlasovat o dalších alternativách, to znamená o bodu J1 a o alternativě 2 K1. Byl schválen pozměňovací návrh K1, alternativa 1. Pane zpravodaji, prosím, abyste předkládal další návrhy k hlasování.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vycházím z tohoto schválení a v tom případě je bod J1 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bod J2 je hlasovatelný?

 

Poslanec Rostislav Čevela: Domnívám se, že ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J2.

Hlásí se pan Škromach k proceduře? Můžete hovořit pouze k proceduře, není rozprava. Můžete pouze vznést námitku vůči hlasování nebo postupu. Také nejsem spokojen s tímto výsledkem, ale dostával bych se do věcného komentáře. Může někdo vznést námitku proti hlasování, ale ne věcně diskutovat v tuto chvíli. Hlásí se někdo s touto námitkou? Pan kolega Kapoun. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že pokud prošel pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, který říká vydat na žádost zákazníka, není možné o ničem jiném hlasovat, protože buď zákazník požádá, nebo nepožádá. Není možné ukládat další povinnosti ve výšce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To jste jen podepřel mé tvrzení, že ostatní návrhy jsou nehlasovatelné v tuto chvíli. Pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pokusím se vysvětlit. Po přijetí návrhu, kterým se vydává složenka na vyžádání zákazníka, ale je-li na ní částka na 20 Kč, jsou samozřejmě hlasovatelné návrhy o částce 500 a 1000 Kč. Nic tomu nebrání. Nicméně je pravda, že po projití formulace "na vyžádání" hlasování nemá ten původní obsah, který předkladatelé měli na mysli. Hlasovatelné jsou, ale jejich doporučitelnost je jiná, než byla před přijetím mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní se k této věci vyjádří ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

Prosím o klid v jednacím sále, aby bylo možno poslouchat slova pana ministra k této věci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Chápu, že částka 20, 500 a 1000 Kč je humorná pro lidi, kteří mají desetitisícové platy. Děkuji vám, že souhlasně mručíte.

Přijetí prvního pozměňovacího návrhu, to znamená je povinen vydat na žádost zákazníka, znamenalo by přijetí alternativy č. 2, to znamená 1000 Kč nebo 500 Kč - že se do této částky povinnost vylučuje. To znamená, že nemusí ani na žádost zákazníka vydat toto potvrzení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tím se potvrzuje doporučení ministra průmyslu a obchodu. I kdyby se hlasovalo o dalších alternativách, pan ministr průmyslu a obchodu nedoporučuje.

Po vystoupení jak pana kolegy Tlustého, tak pana ministra průmyslu a obchodu bude dobré podrobit hlasování i ostatní pozměňovací návrhy, jak bod J1, tak bod K1 alternativa 2 s tím, že stanoviska jsou nedoporučující. Souhlasíte se mnou, pane zpravodaji?

 

Poslanec Rostislav Čevela: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bude hovořit k proceduře pan kolega Karel Vymětal. Prosím, pane kolego. Prosím o klid v jednacím sále, abychom se orientovali.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, domnívám se, že o bodu K1 alternativě 2 nelze hlasovat. Pozměňovací návrh byl dán ve dvou alternativách. Když jedna byla schválena, druhá je nehlasovatelná. To nebyly dva pozměňovací návrhy, ale dvě alternativy. Jedna byla schválena a tím jsme skončili hlasování o K1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, pane kolego, že logika velí dát vám za pravdu. I předkladatel souhlasí. Jediné, co podrobíme hlasování, je pozměňovací návrh J1, a poté k účinnosti bod J2.

Prosím o klid v jednacím sále. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J1. Stanovisko předkladatelů je negativní, zpravodaje také negativní - zbytečné.

 

Hlasování číslo 214 rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu. Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 194 pro 8, proti 161.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní se musíme vyrovnat s účinností, tedy o bodu K2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodovat budeme nyní o pozměňovacím návrhu K2. Je zřejmé, že o něm budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 215. Stanovisko pana ministra je neutrální, zpravodaje také neutrální.

 

Hlasování číslo 215 jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 194 pro 129, proti 55.

 

Prosím, pane zpravodaji, je-li ještě nějaký návrh, sdělte mi ho.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vidím ale předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL pana kolegu Kasala. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, nejsem sám, kdo má pocit, že se tady odehrálo cosi neblahého. Abychom tyto obavy rozptýlili, žádám o 15minutovou přestávku, aby se sešli představitelé výborů, které do toho mají co mluvit a které záležitost dopodrobna projednávaly.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde žádost na přestávku 15 minut. Vše ostatní, co se bude dít v této přestávce, je na kolezích. Pokračujeme v 11.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP