Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se posadili na svá místa, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v našem jednání, poněvadž čas, který byl určen na přestávku, již vypršel.

Pan zpravodaj mi napovídá, že bychom po roce projednávání tohoto zákona mohli už konečně dospět k definitivnímu závěru.

Prosím tedy, abyste zaujali svá místa. Vidím, že se s procedurální poznámkou hlásí pan kolega Výborný, dávám mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já se sice nedomnívám, že přijetí návrhu pana poslance Tlustého je věcně perfektní, ale ten návrh přijat byl. Legislativně technicky tím vzniká v paragrafu, který novelizujeme, jistý zmatek, ale to nic nemění na tom, že podle mého názoru je možno hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, žádnou další přihlášku nevidím.

Před závěrečným hlasováním mi dovolte, abych se ještě jednou omluvil panu ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi za to rychlé vyzvání a poté utnutí.

Budeme nyní hlasovat o usnesení jako o celku. Přednesu tedy návrh usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle sněmovního tisku 407, ve znění schválených pozměňovacích návrhů".

 

V hlasování číslo 216, které zahajuji, rozhodneme o tomto usnesení. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přijat, když z přítomných 194 pro bylo 162, proti 23.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedající, domnívám se, že je třeba zdůraznit skutečnost, že právě předložený a schválený sněmovní tisk je prvním tiskem předkladatele, tedy ministra zdravotnictví ČR, a to předložením úspěšným. Pane ministře, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, taktéž gratuluji a končím tím projednávání bodu č. 98 s konstatováním, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji ministru zdravotnictví panu Bohumilu Fišerovi.

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

 

99.
Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
/sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr kultury ČR Pavel Dostál, který již na své pozici je, a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Aleš Rozehnal, kterého taktéž prosím, aby pozici u stolku zpravodajů zaujal.

Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 443/3. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, kdo se do této rozpravy hlásí. Vidím přihlášku pana ministra kultury Dostála, prosím, pane ministře, ale sněmovnu prosím o klid.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já vám děkuji, že jste umožnili, aby návrh autorského zákona dospěl do třetího čtení, děkuji za spolupráci výborům. Celkem bylo uplatněno 62 pozměňovacích návrhů, a to věcné i legislativně technické povahy. Mohu z tohoto místa odpovědně prohlásit, že z tohoto počtu přijímám bez jakýchkoliv podmínek 45 pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP