(10.00 hodin)

(pokračuje Martínek)

Tímto zákonem se dostáváme v podstatě do systému, který je běžný v Evropské unii. Je to systém solidarity, kdy silnější regiony pomáhají slabším z toho důvodu, aby existoval harmonický rozvoj celého území.

Myslím, že tento zákon je také velmi důležitý z dalšího hlediska, z hlediska, které trápí dlouhodobě tento stát, a to je resortismus. Myslíme si, že jednotlivé dílčí problémy jsou řešitelné samy o sobě, ale ony ve skutečnosti jsou řešitelné jen jako souhrn racionálních opatření. Právě v tom je význam Ministerstva pro místní rozvoj jako koordinačního orgánu, který by měl do budoucna koordinovat vnitřní státní regionální politiku a zároveň by byl koordinátorem mezi naším státem a programy Evropské unie.

Z těchto důvodů považuji tento zákon za velmi významný a doporučuji vám ho ke schválení do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi k tisku 470, k zákonu o podpoře regionálního rozvoje, říci pár slov. Domnívám se, že to je norma velmi potřebná, a dokonce si dovoluji tvrdit, že nutná k tomu, aby Česká republika mohla koordinovat rozvoj svých jednotlivých území, ale také proto, aby byla schopna přijímat pomoc ze strany strukturálních fondů Evropské unie. Tento návrh zákona tomu významnou měrou napomůže.

Chtěl bych říci, že k předloženému tisku mám drobné výhrady, které samozřejmě jde upravit v rámci druhého čtení při projednávání ve výboru. Tyto výhrady se týkají terminologických nuancí, ale také rozhodnutí, jak mají rady regionů v soudržnosti pracovat, zda se jedná o přenesenou, či samostatnou působnost apod.

Z důvodu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který by měl tento sněmovní tisk projednávat, je v současné době silně zahlcen návrhy zákonů týkajících se reformy veřejné správy, navrhuji, aby lhůta pro projednávání byla prodloužena o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, o významu regionální politiky pro naši integraci do Evropské unie asi není třeba v této sněmovně nikoho přesvědčovat. Podobně jako mí předřečníci se přimlouvám, aby tato norma byla propuštěna do druhého čtení, a navrhuji svěřit ji k projednání také výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Přeje si navrhovatel vystoupit se závěrečným slovem? Nepřeje. Prosím zpravodaje, aby shrnul rozpravu a předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedající, v rozpravě vystoupili tři poslanci a byl podán návrh na přikázání projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, budeme se zabývat návrhem a přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V rozpravě zazněl návrh na výbor pro evropskou integraci. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 82 a ptám se, kdo je pro přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 83 a ptám se, kdo je pro přikázat tento návrh výboru pro evropskou integraci. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 88, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že bychom měli rozhodnout o prodloužení lhůty k projednání o 20 dní.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 83 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání o 20 dní. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 98, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a  výboru pro evropskou integraci a že projednávání tohoto návrhu bylo prodlouženo o 20 dní. Končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Dostáváme se k bloku zemědělských zákonů. Prvním je

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
/sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, vážená sněmovno, předkládám vám k posouzení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 91/1996 Sb., o krmivech. Tento zákon o krmivech byl jedním z prvních tzv. komoditních zákonů z oblasti zemědělství a v době svého přijetí splňoval požadavky příslušných předpisů Evropských společenství pro oblast výroby krmiv a výživy zvířat. Jeho významným přínosem bylo odstranění bariér v obchodu s krmivy se zeměmi Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu, které dříve tvořila rozdílná úroveň požadavků na krmiva.

Novelizaci tohoto zákona si však vyžaduje především skutečnost, že od doby nabytí jeho účinnosti v roce 1996 byl soubor směrnic upravujících právní rámec této oblasti Radou a Komisí Evropského společenství doplněn a aktualizován.

Předkládaná novela zákona reaguje na nové směrnice Evropského společenství, doplňující požadavky na výrobu a distribuci krmiv, zejména s ohledem na některé rizikové doplňkové látky a krmiva a na přítomnost nežádoucích látek v krmivech. Dále implementuje směrnice vymezující principy úředního dozoru a požadavky na provádění kontrol v oblasti výživy zvířat a krmiv a také směrnice k uvádění krmných surovin a krmných směsí do oběhu, jejichž cílem je především ochrana potravinového řetězce k zajištění prevence v oblasti vstupů, to je v oblasti krmiv.

Dovolte mi krátkou poznámku. O důležitosti, kterou této problematice Evropské společenství přikládá, svědčí, že v říjnu minulého roku bylo při jednání ke screeningu v oblasti krmiv posuzováno celkem 58 základních směrnic a rozhodnutí a desítky jejich dílčích novel týkajících se krmiv, to jejich užití, obchodu s nimi, kvalitativních požadavků, jejich kontroly atd.

Navrhovanou novelizací bude dosaženo slučitelnosti s právem Evropského společenství upravujícím tuto oblast, s výjimkou požadavků na kontrolu dovozu krmiv přicházejících na území Evropského společenství ze třetích zemí, kladených na členy společenství, přes jejichž hranice se tyto dovozy realizují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP