(10.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

Předpokládá se, že příslušné ustanovení bude promítnuto do právních předpisů České republiky v době před vstupem do Evropské unie.

Navrhovaná úprava si vyžádá oproti dosavadnímu stavu zvýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu v řádu deseti milionů korun ročně, a to na zajištění požadované úrovně úředního dohledu běžného v zemích Evropského společenství, zejména však k dodržování ustanovení o používání rizikových krmiv a látek.

Ctěná sněmovno, dovolte, abych doporučil předložený vládní návrh novely zákona o krmivech do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení poslance Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, po pečlivém prostudování návrhu novely krmivářského zákona, po konzultacích s odbornou veřejností, jíž jsem měl tu čest být před vstupem do tohoto ctihodného shromáždění příslušníkem, vám sděluji následující zpravodajskou zprávu.

Tato novelka reflektuje současný stav směrnic Evropských společenství v oblasti krmivářství. Jde zejména o úpravu podmínek pro registraci výrobních provozů, úpravu požadavků na tyto výrobní provozy a zejména ve vazbě na rizikové doplňkové látky a na riziková krmiva, registraci dodavatelů krmiv a surovin a úpravu podmínek úředního dozoru, který se vymezuje v souladu s požadavky nových směrnic Evropských společenství k provádění kontroly v oblasti výroby krmiv.

Dále se do zákona zpracovávají nové doplňující požadavky na zpracování krmných surovin s výskytem nežádoucích látek, vázané na požadavky označování krmiv a požadavky na směrnice o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat. Novela rovněž upřesňuje znění některých pojmů z hlediska jejich kompatibility se zněním směrnic Evropských společenství. Oblast krmivářství, oblast výživy hospodářských zvířat je jedním z nejvíce kritických bodů nebo míst, kterými se do potravinového řetězce člověka mohou dostat nežádoucí a škodlivé látky.

Vzhledem k tomu, že právě tato novela krmivářského zákona zpřesňuje a zlepšuje ochranu této části potravinového řetězce člověka a tím přispívá k lepší ochraně zdraví lidí, doporučuji jako zpravodaj propustit novelu zákona o krmivech do druhého čtení.

V dalším projednání potom uplatním některé připomínky a pozměňovací návrhy, které však ve své převážné většině neatakují základ normy a jsou spíše jakéhosi technického či zpřesňujícího charakteru. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně obšírnou materii, ke které by se mělo v procesu projednávání vyjádřit co nejširší spektrum dotčených subjektů, navrhnu v rozpravě prodloužení projednávání o 20 dnů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto prosím pana zpravodaje, aby přistoupil k řečništi, chce-li prodloužit lhůtu o 20 dnů.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Navrhuji prodloužení projednávání této novely o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že není třeba závěrečných slov.

V tuto chvíli tedy rozhodneme o přikázání tohoto návrhu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 85. Ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 109, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o prodloužení lhůty k projednávání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 86. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 98, proti dva. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání zemědělskému výboru a lhůtu k projednávání prodloužili o 20 dnů.

 

Dalším bodem je

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
/sněmovní tisk 499/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, k hlavním důvodům předložení novely zákona patří výsledek jednání na říjnovém screeningu v Bruselu v rámci kapitoly zemědělství, kde se Ministerstvo zemědělství zavázalo zpracovat do vstupu České republiky do Evropské unie plně harmonizovaný zákon o vinohradnictví a vinařství.

Sektory vinohradnictví a vinařství však upravují předpisy Evropského společenství v několikanásobně větší míře než jiné komodity potravin. V České republice ovšem nejsou dosud vytvořeny nezbytné technické podmínky k realizaci plně harmonizovaného zákona. Proto byl s komisí Evropské unie dohodnut postup ve dvou fázích, a to následovně:

Za prvé. Nejprve realizace novely zákona o vinohradnictví a vinařství harmonizované jen z části, kterou je právě vám předkládaný návrh.

Druhým krokem bude zpracování nového už zcela harmonizovaného zákona, jehož věcný záměr je plánován na 3. čtvrtletí roku 2001 a jeho paragrafové znění na 1. čtvrtletí roku 2002.

Význačnou změnou oproti dosavadní úpravě je v tomto zákoně stanovení tzv. viničních tratí v souladu s předpisy Evropského společenství. Smyslem jejich stanovení je možnost zařadit víno vypěstované v těchto tratích mezi vína nejvyšší kvality, tedy tzv. vína přívlastková, což je předpokladem pro uznávání těchto vín na trzích Evropské unie. Tím bude i ve vztahu k obchodu se zeměmi Evropské unie zajištěn základní předpoklad, aby naše kvalitní vína mohla být vpuštěna na trhy Evropské unie a stala se tam konkurenceschopnými.

Dovolím si v této souvislosti poznamenat, že se i pro české konzumenty a milovníky vína zvýši a zaručí kvalita českých a moravských vín. S pomocí už této novely zákona se rozšíří i sortiment kvalitních přívlastkových vín, která se objeví na trhu.

S ohledem na úzkou souvislost navrhované novely zákona se vstupem České republiky do Evropské unie doporučuji Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o vinohradnictví a vinařství propustit do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP