(9.51 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně a páni poslanci, dalším bodem našeho jednání je

 

50.
Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
/sněmovní tisk 470/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje má přinést právní úpravu problematiky tohoto úseku státní správy a současně upravit i odpovídající působnosti orgánů vyšších územně samosprávných celků. Předložený návrh je současně i odpovědí na požadavek Evropské komise, který vznesla ve svém stanovisku k přihlášce za člena Evropské unie, a sice, že Českou republiku čeká zavedení právního a správního rámce integrované regionální politiky a zajištění jejího souladu s pravidly Evropské unie. Návrh zákona se tedy týká vstupu České republiky do Evropské unie.

Návrh důsledně vychází z požadavku, aby vnitřní pravidla podpory regionálního rozvoje v České republice vycházela z hlavních principů regionální politiky unie. Je v prvé řadě naplněním principu solidarity s regiony, které z nějakých důvodů výrazně zaostávají ve svém rozvoji nebo se v nich vyhrocují problémy v důsledku kumulace dopadů strukturálních změn. Význam tohoto faktoru vystupuje do popředí zvláště v době, kdy vzniknou orgány regionální samosprávy, které budou zodpovídat svým voličům za rozvoj územního obvodu svých krajů a které budou legitimním představitelem konkrétních zájmů příslušného regionu.

Účelem navrhovaného zákona je tedy zejména vytvoření právního rámce pro provádění koncepční a cílevědomé regionální politiky na republikové a krajské úrovni s cílem vyváženého rozvoje České republiky, sjednocení základních principů fungování tohoto úseku veřejné správy s principy platnými v rámci Evropské unie a jejich přenesením do vnitrostátního práva, vznik koordinačních orgánů umožňujících přijímání pomoci z předvstupních a potom strukturálních fondů do Evropské unie.

Obsahem navrhovaného zákona je především vymezení programových dokumentů k podpoře regionálního rozvoje na státní a krajské úrovni včetně jejich obsahu, základních oblastí podporovaných v rámci regionálního rozvoje, působnosti orgánů státní správy, krajů a obcí v souvislosti s podporou regionálního rozvoje, regionů a příslušných orgánů v souvislosti s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti ve vazbě na čerpání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie.

Podpora problémových regionů dnes vyžaduje programový, víceletý a komplexní víceoborový přístup a koordinaci jak na republikové, tak i na regionální úrovni. Návrh tudíž zavádí soustavu programových dokumentů k podpoře regionálního rozvoje, které budou obsahovat analýzu problematiky regionů, cíle, kterých má být dosaženo, a prostředky a opatření vedoucí k dosažení těchto cílů.

Účinnost a efektivnost prostředků se umocňuje společným koordinovaným přístupem všech aktérů k podporovaným regionům. Regionální programy rozvoje proto budou zahrnovat nejen podporu rozvoje podnikání, ale i opatření na podporu rozvoje infrastruktury, na ochranu životního prostředí a rozvoje lidských zdrojů.

Organizačně institucionální přístup k řešení problematiky podpory regionálního rozvoje je založen na principu partnerství, tzn. úzké součinnosti příslušných ministerstev, hospodářských a sociálních partnerů, budoucích samospráv krajů, a to jak v horizontální, tak i vertikální úrovni.

Koordinací vypracování hlavních dokumentů a opatření k podpoře regionálního rozvoje se v souladu s platným kompetenčním zákonem navrhuje pověřit Ministerstvo pro místní rozvoj. Touto koordinací není v žádném případě myšleno zasahování do působnosti ostatních ministerstev. Její rozsah byl koncipován s ohledem na nově schválené nařízení Evropské unie o strukturálních fondech, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2000.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní uděluji slovo zpravodaji pro první čtení poslanci Františku Chobotovi.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sněmovně je předložen k projednání zákon o podpoře regionálního rozvoje, který uvedl pan ministr. Já bych jen doplnil, že podle stávajícího kompetenčního zákona je prováděním regionální politiky v České republice pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, které podle § 14 zmíněného zákona, naposledy upraveného novelou č. 272/1996 Sb., spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování regionální politiky státu, koordinuje činnost ministerstev při zabezpečování regionální podpory včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

Samotný pojem regionální politiky však není v zákoně definován ani blíže objasněn. Toto právní vakuum odstraňuje zákon o podpoře regionálního rozvoje, který byl přijat vládou a je předložen k projednání Poslanecké sněmovně. Absence právní úpravy celého systému regionální politiky je permanentně kritizována ze strany Evropské komise při hodnocení stavu připravenosti České republiky na vstup do Evropské unie. Navržený zákon vymezuje obsah, pravidla a formy provádění podpory regionálního rozvoje v České republice v rámci tří prostorových úrovní:

V evropské - to je vazba na předvstupní programy Evropské unie a následně na strukturální fondy -, národní a za třetí regionální. Podle návrhu zákona se stát soustředí především na podpory předem vymezených tzv. problémových regionů, zejména strukturálně postižených a hospodářsky slabých, na základě vládou schválených regionálních programů rozvoje a po schválení finančních prostředků na problém vyčleněných ze státního rozpočtu.

Návrh zákona rovněž definuje významnou pozici regionální samosprávy při řešení regionálních problémů. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji vážené sněmovně souhlasit s postoupením tohoto zákona k projednání do druhého čtení a navrhuji přidělení tohoto zákona k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona, který je nám nyní předkládán, patří mezi velmi důležité zákony, které mají velmi úzkou souvislosti s reformou veřejné správy. S reformou veřejné správy mají souvislost především proto, že dávají obsah a význam toho, proč vzniká krajská samospráva, a právě v tomto zákoně je definována jedna z nejdůležitějších povinností, kterou budou budoucí kraje mít, a to je péče o regionální rozvoj.

Dovolil bych si také připomenout, že tento zákon je velmi důležitý proto, že vytváří podmínky pro systematickou, cílenou a racionální práci s regiony, pro systematickou, cílenou a racionální pomoc regionům, které ne svou vinou zaostávají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP