(9.30 hodin)

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji v tuto chvíli, abychom prodloužili dobu projednávání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Pardon, omlouvám se panu poslanci Brožíkovi, neviděl jsem ho přihlášku.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, já se omlouvám, ale asi jsem přeslechl, komu byl určen tento návrh zákona. Pokud tomu není vůči hospodářskému výboru, tak bych požádal též o přidělení hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dostali bychom se, pane předsedo, k tomu, když bych předčítal prezidiálku, ke které se nyní dostávám, že se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru, předseda hospodářského výboru navrhl přikázat návrh ještě i hospodářskému výboru.

Má někdo jiný další návrh? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 76. Kdo je pro přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro hlasovalo 109 poslanců, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 77, které jsem zahájil, o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 149 pro hlasovalo 88, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 78. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 151 pro návrh hlasovalo 104, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru, hospodářskému výboru a prodloužili jsme lhůtu k jeho projednávání o 20 dnů.

Dalším bodem je bod

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb.,
o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání
z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený vládní návrh novely, zákon č. 436/1991 Sb., je jedním ze zákonů, který má přispět k reformě soudnictví, pokud jde o zásahy do její organizace. I když tento vládní návrh není právní úpravou, která by směřovala k promítnutí konkrétních právních aktů Evropské unie do právního řádu ČR, je oprávněně zahrnut do souboru návrhů zákonů souvisejících se vstupem České republiky do EU, neboť funkční a řádně fungující soudnictví je jedním ze základních požadavků, které jsou na naši republiku kladeny.

V důvodové zprávě je podrobně rozebrána historie vzniku krajských obchodních soudů v Praze, Brně a Ostravě, a zejména zdůrazněny i konkrétní okolnosti, které v roce 1991, kdy byla zákonná úprava provedená zákonem 436 přijímána, k této situaci, ke vzniku těchto soudů vedly. Ukázalo se, že samotné nastavení věcné příslušnosti krajských soudů v prvním stupni v obchodních věcech nebylo zdařilé, a korekci v tomto směru provádí novela zákona o občanském soudním řízení, která byla touto Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem Parlamentu ČR schválena a přijata.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych upozornit všechny kolegy a kolegyně, že budu přerušovat jednání Poslanecké sněmovny v okamžiku, kdy hluk v sále přesáhne únosnou míru. Pane ministře, já jsem vám přerušil vystoupení a omlouvám se. Myslím, že by nebylo vhodné pokračovat, dokud v sále bude takovýto hluk.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji vám, pane místopředsedo. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste projevili ochotu vyslechnout závěr mého vystoupení k tomuto návrhu.

Zrušení krajských obchodních soudů je reformním krokem, který úzce souvisí a navazuje na změny věcné příslušnosti krajských soudů v obchodních věcech, a mělo by být proto realizováno shodně s účinností schválené novely občanského soudního řádu, tedy k 1. lednu 2001. Z pověření vlády proto navrhuji, aby vládní návrh zákona, který je vám předložen, byl ve smyslu § 90 odst. 2 o jednacím řádu PS přikázán k projednání výboru ústavně právnímu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, tisk 501, tedy vládní návrh novely zákona o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů k České republiky, zákona č. 436 z roku 1991, představuje drobnou novelu tohoto zákona, která ve své podstatě má odstranit výjimku, která byla do právního řádu zavedena od počátku roku 1992 v souvislosti se zrušením tehdejších arbitráží a z obav před nárůstem obchodních věcí, zejména u velkých soudů této republiky. Tato výjimka se vztahovala na postavení krajského obchodního soudu v Praze, Brně a Ostravě. Dnes má být, tak jak uvedl pan ministr, zrušena. Domnívám se, že je to zcela na místě, a navrhuji propustit tento tisk do druhého čtení a přikázat jej výboru ústavně právnímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku také neregistruji, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 79. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro návrh 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

49.
Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví,
o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce
a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

 

Tento návrh zákona jsme začali projednávat na 19. schůzi dne 3. listopadu minulého roku, kdy jsme vyslechli odůvodnění zástupkyně navrhovatelů a zprávu zpravodajky pro prvé čtení. Vedli jsme obecnou rozpravu, která byla ukončena, a další jednání jsme odročili. Zástupce navrhovatelů zde nevidím. Vidím. Omlouvám se. Je zde paní poslankyně Parkanová. Máte v úmyslu vystoupit? Ano. Uděluji vám slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP