(9.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Uvedu jeden typický příklad, který je znám spíše z reality Spojených států, ale já se obávám, že podobná situace může nastat poměrně brzy i u nás. Jednou z typických forem, kterou dochází k praní špinavých peněz, je situace, kdy malé děti nosí do banky velmi nízké částky peněz, které údajně získávají třeba z drobných prací. Přitom jde zpravidla o dealery drog a tam ten pojem "časté" může hrát určitou roli. Množství forem, ke kterým dochází v této oblasti, je obrovské a tato určitá vágnost zákona umožňuje flexibilně proti těmto měnícím se formám bojovat. Čili myslím si, že to není nic nestandardního, nehledě na to, že obecně - nakolik vím - v českém právním řádu podobně neurčitých termínů, které předpokládají interpretace, se vyskytuje obrovské množství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní dám slovo zpravodaji se závěrečným slovem a s přednesením návrhů, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, vystoupili dva diskutující s příspěvky, z toho jeden byl na přikázání rozpočtovému výboru. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, proto můžete nechat hlasovat o přikázání jednotlivým výborům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Omlouvám se, pane zpravodaji, ale někteří kolegové jsou natolik hluční, že ani za stolem řídícího není přesně slyšet vaše slova, takže vás poprosím ještě jednou poté o spolupráci.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. V rozpravě zazněl návrh přikázat...

 

Poslanec Jiří Bílý: V rozpravě zazněl návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. V tuto chvíli tedy přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 73. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 133 pro návrh 100, proti 3. Návrh byl přijat.

 

O slovo ještě požádal předseda výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Omlouvám se, pane předsedající, ale požádal jsem o svěření tohoto návrhu zákona našemu výboru pro evropskou integraci. O tom nebylo hlasováno. Žádám tedy, aby o tomto návrhu bylo rozhodnuto.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My teď hlasujeme o přikázání. Znamená to, že teď budeme rozhodovat o přikázání rozpočtovému výboru a poté výboru pro evropskou integraci.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 141 pro návrh 90, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání k projednání výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 75 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Ze 142 pro návrh 92, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 478/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Pro všechny přítomné zde v sále sděluji, že pokračujeme v projednávání prvních čtení v pořadí bodů tak, jak byly schváleny v tomto pořadu schůze. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato schůze Poslanecké sněmovny se vyznačuje tím, že je zde projednávána celá řada rozsáhlých komplexních novel velkých zákonů nebo dokonce kodexů. V tomto případě jde o obdobně rozsáhlou novelu zákona o účetnictví, jejímž hlavním cílem je dosažení plné slučitelnosti zákona o účetnictví s komunitárním právem ES, úmluvami a doporučeními Mezinárodní organizace pro vzájemnou ekonomickou spolupráci OECD, dále zpřísnění a zpřesnění rozsahu a způsobu vedení účetnictví a jeho průkaznosti, tedy přiblížení českých účetních standardů mezinárodním účetním standardům. Přehled o slučitelnosti této normy s komunitárním právem je součástí připojeného materiálu.

Ve shodě s uvedenými skutečnostmi vládní návrh novely zákona o účetnictví účetním jednotkám jednoznačně stanoví povinnosti a práva při vedení účetnictví, přičemž se zavádějí změny dosavadního zákona v následujících ustanoveních. Zejména v účetní závěrce a výroční zprávě a jejich konsolidaci, povinnosti jejich ověřování auditorem, jakož i způsobu jejich zveřejňování, věrném a poctivém zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, o způsobech oceňování majetku a závazků, a to doplněním o oceňování tzv. reálnou hodnotou, dále o průkaznosti účetnictví včetně inventarizace, resp. pojetí vedení účetnictví jako soustavy účetních záznamů v písemné nebo technické formě včetně jejich přenosu, přičemž tradiční účetní názvosloví zůstává zachováno; dále změnami ohledně účetních období, stanovením subjektů, na které se zákon jako na účetní jednotky vztahuje, povinnosti účtování v soustavě podvojného účetnictví pro které subjekty, podobně tedy i vymezení těch, kteří mohou účtovat v účetnictví jednoduchém. Konečně jde o zpřísnění sankcí, pokut za porušení povinností uložených účetním jednotkám zákonem o účetnictví, přičemž toto zpřísnění koresponduje s bojem proti úplatkářství podle úmluvy OECD, což již bylo této organizaci ohlášeno, a obecně proti hospodářské kriminalitě.

Prosím, aby rovněž tento rozsáhlý návrh změny zákona o účetnictví, který byl velmi dlouho připravován, byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení poslance Libora Ježka.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, navrhovaný zákon je technickou normou, která novelizuje stávající zákon o účetnictví a zachovává tak současný charakter zákona, který je v platnosti od 1. ledna 1992. V návaznosti na tento zákon musí být dále provedeny i úpravy v opatřeních Ministerstva financí, kterými se stanoví účetní osnovy, postupy účtování a účetní závěrky pro jednotlivé typy účetních jednotek.

Ustanovení tohoto návrhu zákona vycházejí ve většině případů z mezinárodních účetních standardů a příslušných direktiv ES, ale v některých ustanoveních jdou i nad rámec těchto mezinárodních předpisů.

Významné změny nastávají především ve způsobech oceňování majetku a závazků, při sestavování účetní závěrky, konsolidace a auditu a v koncepci průkaznosti účetnictví. Účetnictví zachycuje především pohyb majetku a závazků účetní jednotky, a to v návaznosti na jiné právní předpisy. Současně projednáváme v této době obchodní zákoník a podle mého názoru bychom měli projednávat i novelu zákona o cenných papírech. Z účetnictví se vychází při stanovení základu daně z příjmu a tento zákon má velmi úzkou návaznost i na zákony o daních z příjmu.

Já v tuto chvíli doporučuji Poslanecké sněmovně, aby propustila tento návrh zákona do druhého čtení, a žádám vás, abyste podpořili návrh na prodloužení doby projednávání ve výborech o 20 dnů, který přednesu v obecné rozpravě tak, aby v souvislosti s jinými právními předpisy mohly být dostatečně projednány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku neregistruji vyjma avizovaného vystoupení a návrhu zpravodaje. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP