(9.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Tato změna přinese státnímu rozpočtu částku řádové desítek až stovek milionů korun ročně.

Novela reaguje také na nekontrolovaný převod finančních prostředků v hotovosti přes státní hranice. Nadále bude stanovena oznamovací povinnost při jejich převážení, ale budou nově zpřísněny sankce, a to tak, že bude možno uložit pokutu až do výše hodnoty neoznámené částky.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, doporučuji novelu propustit do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. S úvodním slovem hodlá také vystoupit ministr spravedlnosti. Dávám mu možnost.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako spolupředkladatel návrhu této novely se v celém rozsahu ztotožňuji s úvodním slovem pana ministra financí a odkazuji i na důvody, kterými jsem uváděl včera předloženou novelu obchodního zákoníku z hlediska zavedení účetních dokladů na jméno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony.

Vládní návrh novely zákona 61/1996 Sb. obsahuje řadu pozitivních změn, ale na druhé straně také změny, které by mohly způsobit neúměrný zásah do práv povinných subjektů, respektive finančních institucí. Vládní návrh obsahuje zejména ustanovení, která upřesňují dosavadní právní úpravu tím, že zavádějí přesnější terminologii, zpřesňují demonstrativní výčty, rozšiřují okruh povinných subjektů, rozšiřují povinnosti finančních institucí, rozšiřují pravomoci Ministerstva financí, respektive finančně analytického útvaru.

Na druhé straně mám pochybnosti, jako např. ustanovení § 8 odst. 3, na základě kterého by bylo ministerstvu umožněno i bez udání konkrétního důvodu provádět namátkové kontroly ve finančních institucích, což je neslučitelné s kontrolou prováděnou na základě jiných právních předpisů, např. bankovní dozor. Formulace Ministerstva kontroly, zda nedochází k legalizaci výnosů finančními institucemi, budí značnou nedůvěru.

I přes tyto pochybnosti, o nichž si myslím, že jdou upravit pozměňovacími návrhy ve druhém čtení, doporučuji novelu propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Nyní registruji dvě. První je pana poslance Jaroslava Zvěřiny a druhá pana poslance Milana Zuny.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako obvykle u evropsky velice ostře sledovaných návrhů zákonů také tady chci upozornit, že implementační povaha zákona a jeho souvislost s image této země v zahraničí mě nutí požádat sněmovnu, aby svěřila toto projednání také našemu výboru pro evropskou integraci. Přimlouvám se za propuštění návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navržená úprava vykazuje v některých případech silné prvky subjektivního posuzování, a to dokonce i ve vazbě na sankční pravomoc.

Chtěl bych se zeptat předkladatele, co se rozumí v § 1 odst. 5 písm. a) časté vklady v hotovosti, § 1 odst. 5, písm. b) časté nákupy cestovních šeků, § 1 odst. 5 písm. c) častou směnu v hotovosti do jiné měny.

Shora uvedený pojem "časté" považuji za zcela vágní a subjektivní. Kdo v konečném důsledku bude posuzovat, co to je "časté"? Pracovnice na přepážce v peněžním ústavu? Pokud toto není dodrženo, vztahuje se na to podle § 12 majetková sankce až 10 milionů korun.

Chtěl bych vědět, co v tomto případě § 5 se považuje za časté - dvakrát, třikrát? Buďte tak laskav, pane ministře, vysvětlete mi to.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat, aby tato novela byla přidělena též rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přepokládám, že pan ministr financí hodlá vystoupit se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především bych chtěl konstatovat, je to konstatace ke zpravodajskému slovu, že návrh zákona, jak je předložen, je předložen v plném souladu s pohledem České národní banky, jejího bankovního dohledu, a také jiných regulačních institucí, jako je např. Komise pro cenné papíry. Není zde spor mezi Ministerstvem financí a zejména zde explicitně zmíněným bankovním dohledem - nikoliv dozorem - České národní banky.

Bankovní dohled České národní banky se problematikou praní špinavých peněz a neobvyklých obchodů nezabývá systémově, což neznamená, že nemůže v určitých případech při svých rutinních kontrolách narazit na podezřelé obchody. Toto ale není předmět jeho činnosti. Tady jde o jiný typ kontrol a ty nejsou v konfliktu s činností bankovního dohledu.

Co se týče slovíčka "časté", je pravda, že zákonodárce tady dává velkou interpretační možnost. Je to podobné, jako když v jiných případech se říká, že je něco obvyklé nebo že je něco velkého či malého rozsahu apod.

Formy boje s finanční kriminalitou se v globálním měřítku neustále mění, nejrůznějším způsobem se zdokonalují a sofistikují formy, které organizovaný zločin používá při své snaze uvést peněžní prostředky získané nezákonnou činností do oficiálního finančního systému.

Rozhodujícím prvkem boje proti kriminalitě v oblasti praní špinavých peněz je právě moment vstupu peněžních částek, které vznikly jako výsledek ilegální činnosti a zpravidla jsou v hotovostní formě, do systému bankovního nebo jiných subsystémů finančního trhu, kde se pracuje s bezhotovostními penězi. V okamžiku, kdy se povede převést částky do bezhotovostní formy, je překročena hranice, za níž nemá ochránce zákona šanci efektivně proti tomu, kdo se zabývá praním špinavých peněz, postupovat. To vede k tomu, že je nutná značná flexibilita ve výkladu těchto věcí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, nevím, jak je to možné, ale vždy když vystupujete, intenzita hluku v sále stoupá.

Prosím o pochopení a toleranci k vystoupení ministra financí. Platí to jak pro vládní poslance, tak i pro poslance nevládní. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP