(10. 40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nula je z pozměňovacího návrhu pod písmenem D poslance Šustra.

Následuje jednička, která je z usnesení výboru pro regionální rozvoj a veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo podporuje variantu pod písmenem B pro dolní hranici, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tato varianta získala podporu 72 kolegyň a kolegů (v hlasování číslo 294). Prosím o další variantu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tou je varianta, kterou jsem navrhl já - je to částka 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování číslo 295. Kdo podporuje tuto variantu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tato varianta získala podporu 41 kolegyň a kolegů. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nejúspěšnější navrhovanou variantou byla varianta nula, o které můžeme rozhodnout v ostrém definitivním hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám problém, jak se vypořádáme s tím, že je to jeden pozměňovací návrh, který obsahuje horní i dolní sazbu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vypořádáme se v hlasování o horní sazbě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Procedurálně se hlásí pan kolega Vymětal. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, myslím, že jsme nepostupovali příliš dobře. Domnívám se, že můj názor, který jsem přednesl před zahájením orientačního hlasování, byl správný. V § 72 odst. 2 se říká: Je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času nebo místa, dělá se orientační hlasování. V tomto případě podle mého názoru nezbývá, než provést orientační hlasování mezi vítězným pozměňovacím návrhem a návrhem pana poslance Zuny, který je předkladatelem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, vyjádřete se.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Už jsem se vyjádřil. Návrh zákona říká, že v intervalu 5 - 20, proto protinávrhy jsou jiné částky než tyto. Hlasování o pozměňovacích návrzích lze tudíž hlasovat o částkách jiných, než obsahuje původní návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Můžeme si pomoci dvěma věcmi. Pomoc číslo jedna zní tak, že pozměňovací návrhy, které byly přednášeny, můžeme pojmout jako pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům. To je zřejmě výklad pana zpravodaje. Druhá věc, kterou bychom si mohli pomoci: V jednacím řádu je obsaženo ustanovení, že sněmovna může hlasováním rozhodnout o tom, že návrh může být hlasován po částech. Pokud bychom hlasováním rozhodli o tom, že tyto návrhy jsou rozděleny do těchto částí, vyhovíme všem pochybnostem, a pak můžeme hlasovat odděleně o částech, které se týkají dolního i horního limitu. Vidím pana navrhovatele kolegu Zunu.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, domnívám se, že by se dalo hlasovat také tak, jak máme před sebou pozměňovací návrhy. Nejprve o pozměňovacím návrhu B, jak ho předložil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pokud tento návrh projde, ostatní jsou nehlasovatelné. Potom by se hlasovalo podle C, což navrhl pan poslanec Tlustý, ve variantě A nebo B. Kdyby i toto neprošlo, tak podle D, což navrhl pan poslanec Šustr.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vyjádří se pan zpravodaj. Jen bych upřesnil, že varianta, kterou jsem navrhoval, by možná vystačila všemu. V § 72 odst. 5 je uvedeno, že se sněmovna může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Tento procedurální návrh bychom mohli podle mého názoru odhlasovat a tím bychom se mohli všem problémům vyhnout. Hovoří zpravodaj kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzal bych to obecně, i když se ukazuje, že to není tak snadné.

Ti, co nechtějí žádnou změnu, nebudou hlasovat pro novelu tohoto zákona. Pro ty jsou hlasování o těchto číslech nepodstatná.

Ti, kteří chtějí nějakou změnu, mají dvě možnosti: Buď zůstat u původního návrhu, jak ho předložil pan poslanec Zuna, a potom se opět nemusí příliš vzrušovat hlasováním o navržených změnách a podpoří v závěrečném hlasování původní návrh a nepodpoří žádné pozměňovací návrhy k němu, nebo pro ty, kteří chtějí podporovat nějaké změny, jsou zde různé varianty horních a dolních mezí, o nichž jsem si myslel, že je nejrychlejší rozhodnout orientačním hlasováním, protože to jsou kvantifikační návrhy k témuž, a v závěrečném hlasování rozhodnout o tom, zda některý z nich bude přijat a změní předlohu pana poslance Zuny. Zdá se mi to velmi průzračné. Myslel jsem si, že navrhuji rychlou a efektivní proceduru. Jsem poněkud zmaten, neboť jsem se mýlil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, podávám formální návrh, abychom postupovali podle § 72 odst. 5 a hlasováním rozhodli o tom, že se tyto návrhy budou projednávat odděleně po jednotlivých částech, a pak můžeme pokračovat v proceduře, která byla navržena kolegou Tlustým. Má někdo vůči tomu nějaký protest? Nemá.

 

Rozhodneme o tomto postupu v hlasování pořadové číslo 296, které je procedurálním hlasováním. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 165, proti 4. Tento postup byl schválen.

 

Myslím, že můžeme pokračovat v orientačním hlasování o horních i dolních částkách, a poté budeme vzájemně kombinovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Konstatuji, že v orientačním hlasování o dolních mezích zvítězil návrh na dolní mez ve výši nula. Proto v tuto chvíli bude následovat hlasování o částce nula jako o pozměňovacím návrhu v předloze pana poslance Zuny, který navrhuje částku 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o části pozměňovacího návrhu pana poslance Šustra pod bodem D, který se týká dolní meze. Stanovisko navrhovatele je kladné. Zpravodaje rovněž kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 297. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 125, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní se dostáváme ke dvěma pozměňovacím návrhům, které navrhují jinou horní mez proti původnímu návrhu předkladatele. Dvěma navrhovanými částkami jsou částky 7 a 10. 7 jsem navrhl ve svém pozměňovacím návrhu označeném C, varianta b), 10 navrhl pan poslanec Šustr v návrhu pod písmenem D. Můžeme orientačně hlasovat o částce 7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme v orientačním hlasování o podpoře části pozměňovacího návrhu kolegy Tlustého pod písmenem C, který se týká horní meze.

Kdo podporuje tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tato varianta získala podporu 90 kolegyň a kolegů (v hlasování číslo 298).

Prosím o předložení druhého návrhu do orientačního hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je částka 10 000 Kč z návrhu pana poslance Šustra.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O podpoře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 299. Kdo podporuje tuto variantu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Tato varianta získala podporu 23 kolegyň a kolegů.

 

Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní ještě objasním, že částku 20 jsem do těchto orientačních hlasování nezařadil, přestože je v usnesení výboru pro veřejnou správu, protože je identická s původním návrhem, který navrhl předkladatel.

Můžeme hlasovat o variantě, která získala největší podporu, tzn. částce 7000 Kč, jako o horní mezi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP