(10.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Dalším bodem je tedy bod číslo 80 - "Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů". Jde o sněmovní tisk číslo 100. Jde o třetí čtení.

Zahajuji toto třetí čtení a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Milan Zuna, který už vlastně pozici zaujal, spolu se zpravodajem rozpočtového výboru, jeho předsedou, kolegou Vlastimilem Tlustým. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 100/4.

Prosím pana zpravodaje Tlustého, aby sledoval spolu se mnou rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Rozprava ve třetím čtení je otevřena. Vidím přihlášku pana poslance Jiřího Hofmana.

Kolegyně, skutečně bych vás požádal o to, abychom se tady nemuseli vzájemně napomínat z toho, že je tady příliš hlučno. Je to nedůstojné, nedělám to rád, ale občas skutečně ta míra hluku přesahuje únosné limity. Hovoří kolega Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jako ve druhém čtení dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona z jednoho prostého důvodu - příští rok se toto bude řešit zákonem o místních daních, který obsahuje výherní hrací přístroje. Toto opatření se mi tedy jeví velice zbytečné. Spíše doporučuji předkladatelům, aby se soustředili na práci Ministerstva financí tak, aby byly dobře vybírány pro města a obce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se obávám, pane poslanče, že pokud mě má paměť neplete nebo má znalost jednacího řádu neklame, tak ve třetím čtení nelze podat návrh na zamítnutí, ve třetím čtení lze podávat pouze legislativně technické připomínky. Ti, co s návrhem nesouhlasí, se nevysloví pro souhlas. Berme to tedy spíše jako stanovisko.

Vidím v tuto chvíli přihlášku do rozpravy od předsedy poslaneckého klubu KSČM kolegy Filipa. Doufám, že mi můj výklad jednacího řádu nerozbije.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Určitě nerozbiji, jenom chci podotknout, že lze samozřejmě navrhnout vrácení do druhého čtení a s návrhem na zamítnutí ještě odhlasovat. To je jenom procedurálně. Tento návrh já osobně nepodávám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to máte pravdu, ale tento návrh nezazněl. Táži se, zda se ještě někdo hlásí dále do rozpravy ve třetím čtení. Hlásí se ministr financí České republiky pan Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych při této příležitosti chtěl konstatovat - možná i opakovaně na půdě této sněmovny - že je připraveno do vlády paragrafované znění zákona o obecních daních a do těchto obecních daní bude rovněž transformován systém místních poplatků.

Vláda hodlá problém posílení příjmové strany obecních rozpočtů řešit komplexem a z tohoto důvodu k oné novele zákona Ministerstvo financí nezaujalo věcné stanovisko. Dává přednost tomu, aby byl celý problém řešen v celém komplexu jednotnou, jedinou právní normou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí České republiky Ivo Svobodovi. Nyní opět v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiří Hofman. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, velmi stručně - dávám návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, padl návrh na opakování druhého čtení. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Ne. Rozpravu uzavírám. Prosím v tuto chvíli zpravodaje, pana poslance Tlustého, aby předkládal jednotlivé návrhy - nepochybně se budeme muset nejprve vypořádat s návrhem na druhé čtení. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v prvním hlasování je v podstatě procedurální návrh navrhující opakované druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme tedy rozhodovat o tomto návrhu. Táži s pana navrhovatele na stanovisko. Ten nepochybně nesouhlasí. Zpravodaj - nesouhlasí.

O tomto návrhu budeme hlasovat. Gonguji, aby o tom všichni věděli.

 

hlasování pořadové číslo 292 rozhodneme o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 174 bylo pro 70, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím o slovo pana zpravodaje, pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolte mi navrhnout proceduru. Podíváte-li se do tisku 100/4, zaregistrujete, že kromě účinnosti tohoto zákona všechny návrhy upravují dolní a horní mez výše místních poplatků.

Navrhuji proto, aby v orientačních hlasováních napřed byly seřazeny dolní meze - ty jsou 0, 1 a 3, poté by o nich bylo rozhodnuto a potom by analogicky v orientačních hlasováních bylo rozhodnuto o dvou navrhovaných změnách u horní meze, což je 7 a 10, v definitivním hlasování by případně bylo rozhodnuto o jedné z nich.

Poté by následovalo hlasování o mém návrhu, kterým navrhuji, aby místní poplatek činil 6 000 korun měsíčně. Tento návrh znamená, že by nebyla součástí tohoto zákona možnost upravovat, to znamená, že by nebyl stanoven interval. V dalším hlasování by bylo hlasováno o účinnosti tohoto zákona a pak by následovalo hlasování o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je protestu proti této proceduře? Vidím procedurální připomínku pana poslance Jiřího Václavka.

 

Poslanec Jiří Václavek: Chci jenom, pane předsedající, podotknout, že v hlasování o horních limitech chybí ještě částka 20 000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vysvětleno to bylo tím, že tato je v původním návrhu, což znamená, že bude platit, neprojde-li žádný pozměňovací návrh. Vidím pana poslance Karla Vymětala s procedurální připomínkou. Přistupte k řečništi, chopte se mikrofonu a ujměte se slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, domnívám se, že pan zpravodaj zapomněl na jednu věc - na to, že návrh pana poslance Zuny a dalších má také dolní mez a také horní mez. To znamená, že je to jeden z návrhů. Musíme orientačně i tyto hranice zahrnout do hlasování orientačních. Musíme prostě hlasovat o všech hranicích, které jsou navrženy. Potom ta, která bude prohlasována definitivně, platí, ostatní jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vyjádří se zpravodaj pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Mně tento výklad nevadí, nicméně formálně je chybný. Pokud návrh zákona uvádí meze 5 - 20, tak lze v pozměňovacích návrzích hlasovat jedině o alternativách k těmto číslům, protože v závěrečném hlasování rozhodneme o té původní variantně. Ti, kteří chtějí variantu navrhovanou, 5 - 20, nepodpoří žádný z návrhů na změnu dolní nebo horní meze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se domnívám, že výklad pana zpravodaje je správný, protože teď se rozhoduje o pozměňovacích návrzích. Základní návrh není pozměňovací návrh. Základní návrh je ten, který byl předložen. Platí v okamžiku, kdy nebude schválen žádný pozměňovací návrh.

Přesto se ptám, zda někdo formálně chce navrhnout jinou proceduru, abychom mohli hlasovat o variantách procedury. Není tomu tak, takže nyní prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy. Případné problémy budeme řešit za pochodu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V souladu s nerozporovanou procedurou orientační hlasování o třech variantách navrhované dolní meze: 0, 1 - 3 a 3. To jsou protinávrhy k předkladateli navrhované částce 5. Můžeme hlasovat orientačně o částce 0.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: HREF="/sqw/hlasy.sqw?G=14834">Hlasování číslo 293 bude orientační o částce 0 jako dolní hranici.

Zahajuji hlasování. Kdo podporuje tuto variantu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tato varianta získala podporu 80 poslankyň a poslanců.

 

Prosím jenom pane zpravodaji, abyste vždycky uváděl nejenom částku, ale i písmeno - v jakém je obsaženo pozměňovacím návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP