Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Máme teď před sebou hlasování, kterým rozhodneme o změně pořadí projednávaných bodů. To znamená, že bychom projednávali body 57, 58 a 59. Ptám se, kdo je pro změnu pořadu jednání Poslanecké sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 273 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 173, proti 1.

 

Vidím, že se hlásí poslanec Martin Kocourek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl sněmovně navrhnout, zda by body č. 57 a 58 nemohly být přeloženy na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to návrh, o kterém v tuto chvíli nechám hlasovat. Slovo má ještě pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, na minulé schůzi sněmovny jsem zde dával požadavek, aby tyto volby byly zařazeny do programu 9. schůze. Bylo mi sděleno předsedou volební komise, že nebyly předloženy návrhy. V současné době jsou splněny všechny podmínky pro to, aby tato volba mohla proběhnout. Chci upozornit, že pokud nebude dovoleno prezidium a dozorčí rada Fondu národního majetku, tento institut je v tomto státě naprosto zbytečný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Považuji za zbytečné, abychom zvyšovali hlas, neboť kromě toho, že tyto návrhy splnily všechny zákonné podmínky, nebyly dodrženy - a vy to víte velmi dobře - jiné gentlemanské podmínky, které s tím byly spojeny, nicméně to je věc, která sněmovnu nemusí zajímat. (Smích v sále, velký hluk.)

Já nechávám hlasovat o vyřazení tohoto bodu. (K mikrofonu přistupuje poslanec Kasal.) Toto hlasování (číslo 274) považuji za zmatečné. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, abychom se mohli správně rozhodnout, prosím o vysvětlení, co to jsou gentlemanské podmínky, které nebyly dodrženy. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Exner má slovo. Hovoříme o návrhu, který předložil pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Václav Exner: Já mám technickou poznámku. Pane předsedající, dovolte mi, abych vás upozornil, že jako předsedající se nemůžete zúčastnit diskuse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za upozornění.

Zahajuji v tuto chvíli hlasování o bodu, který navrhl poslanec Kocourek, a to hlasování s pořadovým číslem 275. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, to znamená vyřadit body 57 a 58 z pořadu této schůze. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 63, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem, o kterém rozhodneme, je

 

57.
Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Předseda Poslanecké sněmovny obdržel dne 11. března 1999 dopis předsedy vlády ČR s návrhem vlády na volbu tří členů prezidia Fondu národního majetku České republiky. Tento dopis byl předán všem poslaneckým klubům 12. března t. r. Jedná se již o třetí volbu těchto funkcionářů. Za člena prezídia byli navrženi tito kandidáti: Rusnok Jiří, Vaněk Dušan, Vrána Jaroslav.

Zvláštní zákon stanoví způsob volby tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena. Doporučuji však, pane předsedající, abychom nejprve provedli rozpravu k tomuto a k následujícím dvěma bodům, aby tajná volba mohla proběhnout současně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu k předneseným návrhům. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Postupujeme k bodu

 

58.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

 

Uděluji slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. V průběhu roku 1998 skončilo volební období všem pěti členům dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky. Ve stanovené lhůtě byli poslaneckými kluby navrženi tito kandidáti: Budinský Vladimír (ODS), Jurečka Jaroslav (ODS), Kocourek Martin (ODS), Kraus Michal (ČSSD), Říman Martin (ODS), Stráský Jan (US), Teplík Tomáš (ODS), Tlustý Vlastimil (ODS), Topolánek Mirek (ODS), Václavek Jiří (ČSSD), Vojíř Oldřich (ODS), Vymětal Karel (KSČM).

Pokud jde o způsob volby, tak zvláštní zákon stanoví volbu tajným hlasováním. Pane předsedající, opět doporučuji po rozpravě přerušit projednávání tohoto bodu a dokončit jej po projednání bodu 59.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu k přednesenému bodu, slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, chtěl bych oznámit rezignaci na kandidaturu do tohoto orgánu, kterou jsem oznámil i klubu ODS, ale nemohla již být promítnuta do hlasovacích lístků, takže bych prosil všechny, kteří by mě chtěli volit, aby tak nečinili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přerušuji tento bod.

Pokračujeme dalším bodem, kterým je

 

59.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

 

Slovo má opět předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Rada Českého rozhlasu pracuje v tomto složení: pan Blažek, paní Kotrlá, paní Köpplová, paní Procházková, pan Seemann, pan Scheufler a pan Susa. Všichni byli zvoleni 26. 2. 1997 a jejich volební období bude ukončeno 25. 2. 2002. Ke dni 30. října 1998 odstoupil z funkce pan Jan Kalfus a ke dni 28. ledna 1999 pan Vladimír Poštulka. K dnešnímu dni jsou neobsazena dvě místa členů této rady.

Nejprve prosím, aby bylo hlasováno o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci členů Rady Českého rozhlasu pana Jana Kalfuse ke dni 30. října 1998 a pana Vladimíra Poštulky ke dni 28. ledna 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Otevírám rozpravu k předloženým návrhům. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 276 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci těchto členů. Kdo je proti?

Z přítomných 187 se pro vyslovilo 167.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k volbě dvou členů Rady Českého rozhlasu. Poslaneckými kluby byly volební komisi ve stanovené lhůtě předloženy tyto návrhy kandidátů: Kožík Milan (KSČM), Pavlata Michal (ODS), Uhde Milan (US).

Tyto návrhy byly zaslány 19. března všem poslaneckým klubům na vědomí.

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, způsob volby členů rady neupravuje. Omlouvám se za mylnou informaci, kterou jsem vám před okamžikem podal. Přesto však volební komise navrhuje tajnou volbu, neboť stejně tak, tedy tajně, volila Poslanecká sněmovna do těchto funkcí na 8. schůzi 26. února 1997. Tajná volba je technicky připravena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k předloženým návrhům. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Přerušuji v tuto chvíli jednání na tajné volby. Podle dokumentů, které mám k dispozici, budou hlasovací lístky vydávány ihned po přerušení po dobu 20 minut. Dalších 60 minut necháme volební komisi na zpracování výsledků voleb. Jednání sněmovny bude pokračovat v 16.00 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 15.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP