(Schůze opět zahájena v 15.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16 hodin a ze zákona vyplývá fakt, že dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády.

 

76.
Ústní interpelace

 

Ve čtvrtek 25. března 1999 proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou v kladení ústních interpelací na předsedu vlády ČR, event. vládu ČR v čase od 16 do 17 hodin, na ostatní členy vlády ČR v čase od 17 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Nyní dávám slovo panu poslanci Milanu Zunovi, který byl vylosován na 6. místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, mám k dispozici usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 1999 č. 34 k přípravě kampaně proti rasismu. Vláda ukládá v bodu 2 odst. 2 ministru vnitra, aby uložil policejnímu prezidentovi vydat pokyn, jímž bude uloženo mluvčím Policie ČR a policistům, kteří podávají informace informačním médiím, aby u známých pachatelů nebo osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti neuváděli jejich rasovou příslušnost, s výjimkou osob, po kterých pátrá Policie České republiky, u nichž charakteristické znaky rasové příslušnosti uvádět lze.

Rovněž mám k dispozici závazný pokyn policejního prezidenta č. 25 ze dne 12. března 1999 k provádění usnesení vlády České republiky č. 34 z 11. ledna 1999. Cituji: "Na základě usnesení vlády ČR č. 34 ze dne 11. ledna 1999 stanovím: Příslušníci a zaměstnanci Policie ČR, kteří podávají informace hromadným sdělovacím prostředkům, nebudou uvádět u známých pachatelů nebo osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti, s výjimkou osob, po kterých pátrá Policie ČR, jejich státní, politickou, rasovou a etnickou příslušnost, národnost a vyznání."

Vážený pane premiére, i když je notoricky znám vlažný postoj vaší vlády ke sdělovacím prostředkům, nedomníváte se, že citované usnesení vlády rozšířené tvůrčím způsobem policejním prezidentem je v rozporu s právem na informace? Já se domnívám, že takto rozšířené usnesení vlády je v rozporu se zákonem, neboť platí zásada, že informace, které nejsou přímo ze zákona tajné, jsou veřejné. Domnívám se, že policejní mluvčí jsou od toho, aby mluvili. Pokud chcete z moci úřední zakázat někomu mluvit, tak to zakažte svým ministrům, protože ti jak ústa otevřou, je z toho ostuda. Co hodláte ve shora uvedené věci učinit?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo uděluji předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kvalitní reziduum Poslanecké sněmovny, tedy vážení kolegové a vážené kolegyně, důvod, proč vláda přijala toto usnesení, je velice prostý. Tento důvod spočívá v tom, že vláda v rámci kampaně proti rasismu nemá důvod zastávat princip kolektivní viny, a jak víte, tam, kde byl u konkrétního pachatele uváděn parametr ať už příslušnosti k určitému etniku, určité národnosti a k dalším skupinám, kde tato příslušnost byla fakticky nevýznamná z hlediska spáchání trestného činu, dospěla vláda na návrh svého zmocněnce pro lidská práva k závěru… Velmi bych prosil prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Titze, aby se trochu ztišil. Prostřednictvím pana předsedajícího, abych dodržel jednací řád.

Nyní mi dovolte, abych se vrátil k tématu. Tam, kde je to tedy nerozhodné pro charakter trestného činu, aby nebyla podněcována nenávist vůči této určité skupině na základě principu kolektivní viny, aby tento parametr nebyl uváděn.

Chtěl bych jasně zdůraznit - a z pokynu policejního ředitele to vyplývá - že se to netýká osob stíhaných, protože zde naopak uvedení této příslušnosti může takříkajíc zúžit repertoár, a může tedy vést k tomu, že bude snadnější dopadení tohoto pachatele. Chápu naprosto, že se pan poslanec Zuna podivuje nad tím, že se v rozšířeném pokynu policejního ředitele uvádí, jak říká, i politická příslušnost, ale i když vláda nic takového ve svém usnesení explicitně nemá, během oněch několika málo minut, které jsem měl k dispozici, jsem se nad tímto příkazem zamyslel a položil jsem si otázku, jak by bylo členům jakékoli politické strany, kdyby za jmény pachatelů např. hospodářské trestné činnosti, kupř. tunelování, byly uváděny zkratky nejmenovaných politických stran? Myslím, že by funkcionáři těchto stran oprávněně protestovali a tvrdili by, že členství k této politické straně nemá žádnou, ale opravdu žádnou spojitost s tím, že se např. příslušný pachatel dopustil tunelování.

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že toto opatření má chránit oprávněné zájmy nejen etnik a bránit tak rozněcování rasové nenávisti, ale i rozněcování nenávisti politické, neboť neinformovaný pozorovatel zásobovaný informacemi z bulvárního tisku by mohl v případě potřeby dojít ke zjištění nápadné spojitosti mezi pachateli určitých typů trestných činů a příslušnosti k určitému politickému subjektu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Táži se pana poslance, zda chce položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Prosím, máte možnost.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedo, nepřesvědčil jste mě, protože tvrdím, že občan má být informován. A pokud jste hovořil o politické straně, já se domnívám, že není nic proti ničemu, pokud by byl pachatel označen i tím, ze které strany je. Nevím, jestli jste třeba měl na mysli Libertu apod., ale vzácně mi to připomíná dobu komunismu, kdy kvůli statistice nebyl žádný komunista vykazován jako odsouzený, protože do té doby, než byl odsouzen, byl vyloučen ze strany. Když se sešel rok s rokem a udělala se statistika, komunisté byli naprosto dokonalí, protože nefigurovali na seznamu odsouzených.

Domníval jsem se svou interpelací, že se vahou své osobnosti obrátíte na prezidenta Policie ČR s tím, aby tak, jak rozšířil usnesení vlády, ho také zredukoval, protože mám pocit, že váš úmysl, který se týká vlastně pozitivní diskriminace a měli jste na mysli jednu skupinu lidí, se minul účinkem, protože jste s vaničkou vylili i dítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předseda vlády hodlá reagovat na doplňující dotaz pana poslance Zuny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP