(pokračuje Vidím)

Navrhuji tedy, abychom po rozpravě k oběma kandidátům hlasovali jednotlivě o kandidátech na člena rady. Zvolen pak bude ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů, pochopitelně nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Při neúspěšnosti prvého kola volby bude bezprostředně následovat druhé kolo prvé volby. Do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvého kola. Ostatně víc jich ani nemáme.

Žádám, pane předsedající, abyste zahájil rozpravu k této věci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani nevidím nikoho z poslanců, kdo by se hlásil. Rozpravu uzavírám, končím, a žádám předsedu volební komise, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní budeme v prvém kole hlasovat o kandidátu na člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Za člena rady je navržen pan Jan Levíček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 268. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 poslanců a poslankyň se pro vyslovilo 105, proti 53.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Daniel Novák.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 269. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 269 se z přítomných 191 pro vyslovilo 27, proti 107.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole byl členem Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zvolen pan Jan Levíček, kterému tímto blahopřeji a volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Dalším bodem, a to v pořadí 54., je

 

54.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise pan Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v současné době má Rada České tiskové kanceláře následující složení: pan Augusta, který byl zvolen 9. února 1995 a jeho volební období končí 8. února roku 2000, paní Mohylová, paní Rasmusenová, pan Vrabec a pan Zajíček, kteří byli zvoleni 19. května 1998, a tedy jejich volební období končí 18. května 2003, a pan Přibáň, který zahájil své volební období 21. června 1998 a ukončí jej 20. května 2003. Ke dni 22. července 1998 rezignoval na členství v radě pan Vladimír Vetchý, a to vzhledem k neslučitelnosti funkcí poté, co byl jmenován ministrem vlády České republiky, ministrem obrany, a proto k dnešnímu dni je neobsazeno místo jednoho člena této rady.

Nejprve prosím, aby opět sněmovna hlasovala o usnesení, kterým vezme na vědomí rezignaci člena Rady ČTK pana Vladimíra Vetchého ke dni 22. července 1998.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechávám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 270, které jsem zahájil, o tom, že Poslanecká sněmovna bere rezignaci na vědomí.

Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 270 z přítomných 191: pro 190, proti nikdo.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k volbě jednoho člena Rady ČTK. Poslaneckými kluby byly volební komisi ve stanovené lhůtě předloženy tyto návrhy kandidátů: Broulíková Slavěna, ODS, Moučková Miroslava, KSČM. Tyto návrhy byly zaslány 19. března.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám zde jinou informaci, pane předsedo. Paní Slavěna Broulíková má v závorce za svým jménem čtyři písmena - ČSSD.

 

Poslanec Jan Vidím: Velmi se omlouvám, materiály, tak jak je mám připraveny aparátem sněmovny, uváděly tříhláskovou zkratku.

Ještě jednou, prosím: Broulíková Slavěna, ČSSD, Moučková Miroslava, KSČM. Teď už je doufám jasno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Už jsem se lekl, že se na politické scéně děje něco bez našeho vědomí, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Tyto návrhy byly zaslány 19. března na vědomí všem poslaneckým klubům. Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, způsob volby členů rady neupravuje, a proto volební komise navrhuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením, stejně tak, jak proběhla tato volba na 25. schůzi Poslanecké sněmovny 19. května 1998. Navrhuji, abychom po rozpravě k oběma kandidátkám hlasovali jednotlivě a zvolen pak bude ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů, samozřejmě nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Při neúspěšnosti prvého kola volby bude bezprostředně následovat druhé kolo volby. Do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvého kola.

Pane předsedající, je možné zahájit rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku, ani nevidím nikoho, kdo by se hlásil do rozpravy. Tudíž obecnou rozpravu končím a prosím pana předsedu volební komise, aby nám předložil jednotlivé návrhy pro hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Čili, budeme v prvém kole hlasovat o kandidátu na člena Rady ČTK. Za člena této rady je navržena paní Slavěna Broulíková.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 271. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 117, proti 27.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Za člena této rady je navržena paní Miroslava Moučková.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslo 272. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Není potřeba - kdo je proti.

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 26, pro vaši informaci proti 61.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole byla členkou Rady ČTK zvolena paní Slavěna Broulíková, kteréžto tímto blahopřeji a tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, nyní se dostáváme do poměrně složité situace, neboť je 15.38 hodin. V 16.00 hodin ze zákona o jednacím řádu se zahajují ústní interpelace na předsedu vlády. Máme teď dvojí možnost volby. Buď v tuto chvíli předřadíme blok tajných voleb tak, aby mohly začít, nebo budeme pokračovat ve volbách veřejných, a to v bodě 55, 56, nicméně s rizikem, že tyto volby do stanoveného termínu neukončíme a nebudeme moci zahájil blok tajných voleb. Proto v tuto chvíli navrhuji, abychom předřadili ten blok voleb, které jsou ze zákona nutné jako tajné, a abychom ty body zbývající volební, při nichž se volí veřejně, přeložili na zítřejší jednání. Záleží na nás, zda jako úvodní bod, nebo až po projednání toho bodu, který jsme dnes přerušili. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, plně se ztotožňuji s vaším návrhem, neboť následující dva body, to znamená návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do správní rady a do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, u těchto bodů lze očekávat poměrně rozsáhlou rozpravu a navíc předpokládám, že odvolávání a volba proběhnou veřejně, těch jmen je celá řada a nepochybně bychom nezvládli ukončit tyto dva body do 16.00 hodin, kdy musí být ze zákona interpelace. Proto stejně jako vy doporučuji Poslanecké sněmovně, aby nyní před hlasováním rozhodla o tom, že se bude zabývat body 57, 58 a 59, což jsou návrhy na členy prezidia Fondu, dozorčí rady Fondu a členů Rady Českého rozhlasu, kde ze zákona je tato volba tajná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP