Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan místopředseda vlády Špidla již zde téměř vše potřebné řekl. Já bych se rád omezil jen na několik poznámek. Podle mého soudu je mimo jakoukoli debatu, že Evropská sociální charta vytváří minimální standard hospodářských a sociálních práv pro členské země Rady Evropy.

Pan ministr Špidla informoval o tom, že Evropskou sociální chartu zatím schválilo 22 států. Pochopitelně všechny státy Evropské unie plus sedm dalších, mezi nimi i Polsko a Slovensko. Pan ministr Špidla zde již konstatoval, že i když to není explicitně řečeno, tak od uchazečů o členství v Evropské unii se předpokládá, že Evropskou sociální chartu budou ratifikovat.

Nyní poznámka k obsahu. Opravdu obsah Evropské sociální charty, který zde projednáváme, je naprosto identický s obsahem, který již projednávala loni v dubnu Tošovského vláda. Proto je zvláštní, proč právě socialistické vládě trvalo tři čtvrtě roku, než naprosto identický dokument předložila Poslanecké sněmovně. Já tomuto zpoždění opravdu nerozumím.

Na druhé straně bych vládu chtěl pochválit za realismus a za to, že si uvědomuje, že zdroje jsou opravdu omezené, a že nenavrhuje k ratifikaci odst. 1 čl. 4, to je ta zmiňovaná minimální mzda, a odst. 1 čl. 8, to je výše dávek při mateřské dovolené.

A nyní dvě poznámky, které jsou myslím velmi důležité a týkají se procedury. Zdá se, i když to není explicitně řečeno, že vláda předpokládá, že Evropská sociální charta bude schvalována podle čl. 10 a následně podle čl. 39 odst. 4 ústavy. To znamená, že k vyslovení souhlasu bude zapotřebí třípětinová většina, tedy 120 poslanců. Toto schválení by znamenalo, že veškerá ustanovení charty by byla bezprostředně závazná v našem právním řádu a měla by přednost před zákony.

Já osobně se domnívám, že k tomuto způsobu schvalování není žádný důvod, protože je to smlouva o právech hospodářských a sociálních, a ne o právech lidských. A že úplně stačí, aby Evropská sociální charta byla schvalována prostou většinou, jako kterékoli jiné smlouvy.

Budeme muset vyřešit ještě jeden problém. Pan ministr Špidla to již zde zmínil. To, že tato smlouva nemá pevně určený obsah. Je jen řečeno, že musí být schváleno pět článků tzv. tvrdého jádra, nebo deset dalších článků úplně, nebo 45 číslovaných odstavců. Já se obávám, že při druhém čtení budou navrženy pozměňovací návrhy, a potom by nám nezbylo nic jiného, než abychom tuto smlouvu, tedy Evropskou sociální chartu, neschvalovali ve dvou čteních, ale ve čteních třech. Já bych poprosil pana předkladatele, aby tuto proceduru nějakým způsobem zvážil a rozmyslel. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane zpravodaji. O slovo ještě požádal ministr vlády a místopředseda vlády pan Vladimír Špidla. Po jeho vystoupení hodlám přerušit projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Děkuji. Myslím, že procedurální úvahy jsou úvahy, které mají cenu, a je možné hledat nějaké rozumné řešení a nějakou cestu, která bude odpovídajícím způsobem řekl bych elegantní. Jsem přesvědčen, že na to bude čas ve druhém čtení. V tento okamžik to považuji za myšlenku, kterou je třeba přezkoumat. Naprosto se tomu nebráním, ale myslím, že pro prvé čtení je to věc, kterou musíme pouze zaregistrovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kolegyně a kolegové, podle předem avizovaného rozhodnutí teď přerušuji projednávání tohoto bodu s tím, že budeme pokračovat v jeho projednávání, a to v podobě zahájení obecné rozpravy zítra v 9 hodin ráno. V tuto chvíli je před námi blok voleb, tak jak jsem to avizoval a podle pozornějšího pohledu do schváleného pořadu schůze není ani třeba v tuto chvíli hlasovat o změně programu, neboť po projednaných a odhlasovaných bodech 50., 51., 52. dalším bodem našeho jednání je bod 53., což je

 

53.
Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

a potom volby následující. Já bych v tuto chvíli požádal předsedu volební komise, aby přistoupil k řečnickému pultu a seznámil nás s předloženými návrhy a s návrhem na další postup.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dostali jsme se do fáze voleb, tedy bodu 53. a dalších, kdy prvním je návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejprve krátká rekapitulace.

K 1. září loňského roku rezignoval na členství v této radě pan Jindřich Kabát. V současné době má Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání následující složení: paní Hakenová, pan Hanuš, pan Jozefík, pan Musil, pan Novotný, pan Štěpánek a pan Tomek, kteří byli všichni zvoleni 9. července 1994 a jejich volební období, jejich funkční období končí 8. července 2000. Dále pak paní Hůlová, která byla zvolena 2. listopadu 1994 a ukončí své volební období 1. listopadu 2000. Pan Milota, pan Muchka, pan Trojan a pan Uhlíř byli zvoleni 3. prosince 1997 a konec jejich volebního období je 2. prosince 2003. K dnešnímu dni je neobsazeno místo jednoho člena této rady. Nejprve prosím, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o usnesení, kterým vezme na vědomí rezignaci člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání pana Jindřicha Kabáta ke dni 1. září 1998. Pane předsedající, prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. V hlasování s pořadovým číslem 267 vezmeme na vědomí rezignaci pana Jindřicha Kabáta na člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, a to ke dni 1. 9. 1998.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 267 a ptám se: Kdo souhlasí? Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 176, proti 1. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vzala rezignaci pana Jindřicha Kabáta na vědomí.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k volbě jednoho člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento bod byl přeřazen na dnešní schůzi z 9. schůze PS, a proto volební komise prodloužila lhůtu na podávání návrhů poslaneckými kluby do 19. března do 14 hodin. V prodloužené lhůtě byly poslaneckými kluby volební komisi předloženy tyto návrhy kandidátů: Levíček Jan, KDU-ČSL, Novák Daniel, KSČM. Návrhy byly zaslány 19. března také na vědomí všem poslaneckým klubům.

K těmto návrhům jenom jednu malou poznámku. Poslanecký klub Unie svobody 29. ledna navrhl svého kandidáta pana Martina Přibáně. Tento klub 19. 3. tuto kandidaturu odvolal.

Chtěl bych zdůraznit, že § 3 odst. 2 zákona 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, výslovně stanoví, že na uprázdněná místa členů jsou voleni noví členové na období šesti let. Jinak tento zákon způsob volby členů rady neupravuje. Volební komise však navrhuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením. Stejným způsobem proběhla volba členů této rady na 17. schůzi 3. prosince 1997.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP