Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Jiřímu Paynemu.

 

Poslanec Jiří Payne: Když jsme projednávali Chartu místní samosprávy, projednávali jsme vládní návrh, který vykazoval jisté formální nedostatky. Mimo jiné ve vládním návrhu jsme dostali předložen návrh usnesení sněmovny, ve kterém se říkal přesný výčet článků Charty místní samosprávy, kterými se cítíme, resp. necítíme být vázáni z celkového objemu, který se nabízí z hlediska mezinárodního práva. Problém je v tom, že se ve vládním návrhu ocitla chyba, možná překlep, možná špatně dopočítané články. Jde o to, že v usnesení, které jsme dostali ve vládním návrhu, stálo, že Česká republika atd. ve smyslu Charty místní samosprávy se považuje být vázána 24 odstavci první části charty, z toho 12 odstavci uvedenými v článku 12 odst. 1 charty.

Ve skutečnosti přepočtením článků se zjistilo, že je jich 13. Toto drobné nedopatření, které je zdánlivě jenom formální, nicméně je to záležitost, kterou poctila sněmovna svým usnesením, se posléze dostalo do závěrečného usnesení sněmovny.

Předseda sněmovny byl o této chybě informován předsedkyní Senátu dopisem ze dne 24. března. Na žádost předsedy sněmovny o této věci zahraniční výbor jednal. Přijal k této věci usnesení, ve kterém konstatoval celý tento vývoj, jak k chybě došlo, v čem spočívá, a dospěl k názoru, že nevznikla nejistota, v jakém rozsahu je Česká republika vázána touto chartou, bude-li charta ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy, ale po formální stránce je potřebné, aby sněmovna revokovala předchozí usnesení a přijala nové usnesení již ve shodném textu jako Senát. Podle ústavy, když obě komory přijmou shodné usnesení, je to postačující po projednání v parlamentu a může to být předloženo prezidentovi.

Proto navrhuji, abychom hlasovali ve dvou krocích. Za prvé o revokaci našeho předchozího usnesení, které jsme přijali, a za druhé, abychom hlasovali o pozměněném usnesení, kde číslovka "12" bude nahrazena číslovkou "13".

Myslím, že je zřejmé, o čem hlasujeme, a stačí to na to, abychom tento problém odstranili co nejelegantnějším způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, myslím, že je zcela srozumitelné, o čem budeme hlasovat. Doufám, že všichni poslankyně a poslanci přistoupí k tomuto problému jako k opravě nedostatku, ke kterému došlo v Poslanecké sněmovně.

V hlasování pořadové číslo 250 rozhodneme o tom, že Poslanecká sněmovna revokuje usnesení č. 176 Poslanecké sněmovny z 9. schůze ze dne 10. února 1999.

Pan poslanec Karel Vymětal má procedurální poznámku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych se zeptal, kdo je vlastně zpravodajem zahraničního výboru. V materiálech, které máme všichni na stole, je uveden jako zpravodaj výboru Jaromír Kohlíček. Rád bych měl odpověď na tuto otázku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Payne má slovo.

 

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že se tady jedná o dvě různé věci. Zpravodajem výboru je sice pan poslanec Kohlíček, ale zpravodajem pro plénum, pro projednávání tohoto bodu jsem byl organizačním výborem pověřen já. Doufám, že je to postačující vysvětlení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem je přednesla, v pořadovém čísle 250, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 se z přítomných 192 pro vyslovilo 177, proti 1. Tento návrh byl přijat. Usnesení č. 176 bylo revokováno.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměněném usnesení, tak jak je předložil pan poslanec Payne, ve kterém se ve druhém odstavci ve druhé řádce číslovka "12" nahradí číslovkou "13". Jinak zůstává usnesení v identickém znění.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 251 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 se z přítomných 193 pro vyslovilo 180, nikdo nebyl proti. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Dříve než začneme projednávat další bod, chci upozornit všechny poslanecké kluby, že na základě dohody politického grémia, které se sešlo v průběhu polední přestávky, dnes v 15.30 hod. bude zařazen bod "volby", a to jak volby veřejné, tak volby tajné tak, aby v 16 hodin mohlo být pokračováno bodem ústní interpelace.

Prosím pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, obávám se, že se mýlíte. Bod může být zařazen nikoli rozhodnutím grémia, protože grémium zatím neschvaluje pořad jednání, ale může být na návrh grémia případně takový pozměňovací procedurální návrh odhlasován sněmovnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, mohu vás ujistit, že se v tomto bodu nemýlím, protože politické grémium projednalo tento návrh. V tuto chvíli jsem vám ho avizovala tak, aby všechny poslanecké kluby mohly tento návrh zvážit tak, aby o něm mohlo být v 15.30 hodin hlasováno. Doufám, pane poslanče, že jste spokojen s tímto výkladem.

Dalším bodem je

 

49.
Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 62/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP