(pokračuje Buzková)

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jan Grůza. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 62/3 a já žádám pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku neregistruji. (Námitky.) Již registruji přihlášku paní poslankyně Dundáčkové. Připraví se pan poslanec Zuna.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní předsedající, děkuji za slovo. Já jsem podávala písemnou přihlášku na začátku dnešního jednacího dne, takže možná byla krátká prodleva v tom, než jsem se přihlásila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, já se velice omlouvám, vaše přihláška zde je, ale já jsem ji přehlédla. Zrovna tak jako přihlášku pana poslance Zuny.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Není třeba se omlouvat, já pouze vysvětluji zaváhání, ke kterému došlo na začátku.

Vážená paní předsedající, přítomní členové vlády, dámy a pánové, obracím se na vás s velmi vážnou otázkou a s návrhem na to, abychom v tuto chvíli ve smyslu § 95 odst. 2 zvážili, zda nenastala chvíle pro to, abychom uvažovali o opakování druhého čtení a tento návrh do druhého čtení vrátili. Já se pokusím svůj návrh odůvodnit a ve finále ho podám tak, aby byl kvalifikovaný.

Já se velmi vážně obávám, že navrhovaná předloha je v rozporu s článkem 11 Listiny základních práv a svobod, a dovolte mi, abych tento svůj velmi vážný názor zdůvodnila.

Návrh nahrazuje zdánlivě nepodstatně v § 13, odst. 3 pojem "vydán" významově zcela odlišným pojmem vypořádán. Ve skutečnosti se jedná o záměnu zcela klíčovou, která předznamenává zásadní posun celé právní úpravy. Podle navrhovaného znění by totiž k uspokojení majetkových nároků v družstvech nebylo už třeba věci a jiné majetkové hodnoty vydat, stačí je šalomounsky vypořádat. A tak nedojde-li v šestiměsíční prekluzivní lhůtě mezi věřitelem, oprávněnou osobou a zemědělským družstvem k dohodě o vypořádání majetkového podílu faktickým vydáním přesně specifikovaného majetku, a to bez ohledu na to, která strana neuzavření dohody zapříčinila, může to být i družstvo, je družstvo oprávněno vydat majetkový list, předat jej věřiteli a podíl je vypořádán. Tím okamžikem pohledávka oprávněné osoby vůči družstvu zaniká. Jednostranným právním aktem tak dochází k odnětí vlastnického práva k reálnému majetkovému podílu či prostě vyvlastnění, chcete-li, a to bez existence veřejného zájmu a navíc privátním podnikatelským subjektem.

Předložené pozměňovací návrhy toliko počítají se složitější administrativní úpravou vypořádání a na podstatě věci bohužel nic nemění. Všechny podané návrhy jsou jen dalším popřením vlastnického práva k majetkovému podílu osob uvedených v § 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., v platném znění, a další dlouhodobou legalizací nakládání zemědělských družstev s cizím majetkem bez reálného vypořádání.

Nabízí se nepříjemné srovnání s bývalým institutem práva užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby podle zákona z roku 1975, který znemožňoval vlastníkům disponovat s jejich majetkem a byl jednoznačným projevem zvůle totalitní moci. Ve svých důsledcích byl však paradoxně milosrdnější, neboť majitele zbavoval toliko dispozičního práva, nikoli vlastnictví. Tento návrh však dosavadního vlastníka reálného majetkového podílu proti jeho vůli činí majitelem cenného papíru, se všemi riziky z toho vyplývajícími.

Podávám proto návrh na opakování druhého čtení předloženého návrhu a v případě, že tento návrh neprojde, prosím, abyste velmi zvážili své rozhodování a abyste v závěrečném hlasování vyjádřili s touto předlohou nesouhlas. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Slovo má pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, rovněž i já podávám návrh ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu na opakování druhého čtení. Svůj návrh odůvodňuji takto: Já chápu záměr navrhovatele a předkladatele, proč tuto novelu navrhují, a jsem přesvědčen, že tak činí v dobré víře, ve snaze napravit transformační zákon. Já uznávám, že při koncipování transformačního zákona účetní hodnota majetku zřejmě převyšovala hodnotu tržní. Neuznávám však, abychom se transformační zákon snažili napravit novelou, která je v rozporu se všemi právními principy. Chceme žít v právním státě.

Dámy a pánové, kdo víc by měl ctít právo než my, zákonodárci. Obracím se zejména na své kolegy právníky, kteří musí cítit, že tato novela je novelou špatnou. Nenechme se svými stranickými zájmy dotlačit k tomu, abychom tady schvalovali špatné zákony. Protože jinak, vážení, nebude vítězů. Budou jenom poražení. Protože poraženo v této sněmovně bude právo.

Pokud by přesto tato novela spatřila světlo světa, potom oznamuji, že podám žalobu k Ústavnímu soudu na neplatnost této novely a požádám vás, kteří mají smysl pro právo, abyste tuto žalobu spolupodepsali. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli udílím slovo panu poslanci Miloslavu Kučerovi mladšímu.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci také přednést návrh na vrácení předložené novely zákona do druhého čtení. Dovolte mi, abych jej krátce zdůvodnil.

V obecné rozpravě ve druhém čtení jsem se vám pokoušel vysvětlit možnost, kterou novela skrytě nabízí. Určitě si na mé vystoupení pamatujete, protože při něm levicová část sněmovny včetně vlády velice hlasitě projevovala svoji nedůvěru, že o reálnou možnost skutečně jde. Vysvětloval jsem, že novela skrytě nabízí tu možnost, že právnické osoby, které přes druhou transformaci unikly z režimu povinné osoby a učinily tak v rozporu s platným právním řádem, mohou využít projednávanou novelu k tomu, aby na sebe dobrovolně převzaly institut nástupnické organizace. To by ve svém důsledku znamenalo, že všechny protiprávní kroky, které do této doby učinily, budou nepostižitelné a navíc budou moci použít všech mechanismů na "majetkové" vypořádání oprávněných osob, které se jich majetkově vůbec nedotkne, a ještě budou užívat daňové prázdniny.

Během dnešního dne jsem získal k tomuto problému právní rozklad legislativního odboru, který moji teorii potvrzuje. Několik kopií tohoto stanoviska legislativního odboru se mi během přestávky podařilo rozdat mezi poslance a dal jsem jej všem předsedům poslaneckých klubů.

Dovolte mi, abych zde ocitoval alespoň jeden odstavec. Cituji: Nový nabyvatel majetku, který dříve vlastnila povinná osoba, se samozřejmě může přihlásit k závazkům bývalé povinné osoby a zohlednit nevypořádané závazky ve věci nevydaných majetkových podílů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP