(Schůze zahájena ve 13.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste zaujali svá místa a zaregistrovali se svými identifikačními kartami, neboť budeme pokračovat v odpolední části dnešního jednacího dne 10. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Podle našeho rozhodnutí před polední přestávkou je nyní před námi závěrečné hlasování o předloženém návrhu zákona, který jsme měli všichni k dispozici pod sněmovním tiskem 31, resp. jednotlivé tisky vycházející z gesčních výborů, a pak byly předloženy k hlasování.

Prosím, aby své místo ještě na tuto poslední chvíli zaujali zástupce předkladatelů a zpravodaj zemědělského výboru. A všechny kolegyně a kolegy, kteří v sále dosud stojí a nejsou na svých místech, prosím, aby usedli a přihlásili se svými identifikačními kartami.

Zástupce předkladatelů i zpravodaj zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, klub KSČM požádal před závěrečným hlasováním o přestávku na poradu klubu a dovolte mi, abych vám krátce sdělil stanovisko našeho poslaneckého klubu.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem prošly, resp. neprošly pozměňovací návrhy, a protože zákon zakládá nerovnost jednotlivých subjektů českého práva, tj. fyzických a právnických osob v této oblasti, není možné, aby klub KSČM takovou nerovnost v právech podpořil a budeme hlasovat proti zákonu.

Zároveň chci sdělit, že jakmile bude zákon ve Sbírce zákonů uveřejněn, zpracujeme rozbor a požádáme kvalifikovanou část Poslanecké sněmovny o podpisy na případné ústavní stížnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo.

Kolegyně a kolegové, o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 31, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Kolegyně a kolegové, všechny jsem vás před chvíli odhlásil, takže alespoň ty z vás, kteří toto nezaregistrovali prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

hlasování s pořadovým číslem 249 nechávám hlasovat o návrhu usnesení, který jsem před chvíli přednesl.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 103, proti 94. (Potlesk.) Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem jednání je

 

79.
Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 176

 

Návrh na revokaci tohoto usnesení vám byl rozdán do lavic.

Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce zahraničního výboru pan poslanec Jiří Payne a informoval nás o celé záležitosti.

Současně prosím o klid v jednacím sále.

S procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Evžen Snítilý, kterému k ní mohu udělit slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem zásadním odpůrcem zpochybňování hlasování, ale skutečně jsem hlasoval "Ne" a hlasovací zařízení ukázalo "Ano". Ale myslím si, že v tomto hlasování bylo 103 hlasů pro, já jsem tuto chybu udělal a myslím si, že mé hlasování nemůže ovlivnit celý výsledek. Proto jenom pro stenozáznam to takto uvádím. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP