Pátek 23. května 1997

8. den schůze (23. května 1997)

Přítomno: 198 poslanců

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, zahajuji 8. jednací den 11. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám hezké dobré ráno. Prosím, abyste se jako obvykle přihlásili svými hlasovacími kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní hlasovací karty. Ještě než se vrátíme k projednávání přerušeného bodu 57, požádal o slovo předseda klubu SPR-RSČ pan poslanec Sládek. Uděluji mu tedy slovo. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve ke zcela formální záležitosti. Zavádí se zde neblahý zvyk diskriminovat republikánskou stranu, pokud jde o přestávky na poradu klubu. Je to zcela ojedinělá věc, která se bohužel týká tohoto jediného poslaneckého klubu. Shodou okolností jsem si od počátku tohoto roku nechával zhotovit den co den každý den jednání přehled o tom, jak který klub požadoval přestávky na svou poradu. Mohu tedy od počátku tohoto roku doložit, jakým způsobem využívali tento institut poslanecké kluby ODS, ODA a KDU-ČSL. Mohu tedy písemně doložit to, že republikánský klub je diskriminován a v tomto ohledu také podáme stížnost k Mezinárodní komisi pro lidská práva. Buď tady budou jedny zákony a budou platit pro všechny naprosto stejně, anebo je to tady obyčejná novodobá totalita. Pravidla by měla platit pro všechny úplně stejně.

Pane předsedající, dámy a pánové, další věc. Veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou financovány z koncesionářských poplatků občanů, tedy voličů. 485 tisíc občanů dalo svůj hlas republikánské straně, většina z nich jistě platí koncesionářské poplatky, takže by měli mít také právo na objektivní informaci, alespoň tedy u veřejnoprávních sdělovacích prostředků, ať už je to Česká televize nebo Český rozhlas. Bohužel v těchto veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, které voliči republikánské strany živí, se zmínka o republikánské straně neobjeví. Včera večer a dnes ráno bylo hojně diskutováno hlasování kolem zprávy vlády o stavu ekonomiky. Hovořilo se tam o ledasčem, jsem si vědom toho, že ani toto moje vystoupení se ve sdělovacích prostředcích neobjeví, ale přesto jsem nucen konstatovat do zápisu, a nepotěším tím předsedu sněmovny a zároveň předsedu sociální demokracie, protože se hodně hovořilo o tom, kdo způsobil to, že nebyla přijata usnesení navrhovaná sociální demokracií.

Nejprve se hovořilo, omylem samozřejmě, omluvu jsem přijal, o republikánech a komunistech, později jenom o komunistech. Nehájím poslanecký klub KSČM, i když, jak jsem mnohokrát zdůraznil, při pohledu na klub ODS si myslím, že s ohledem na stranický původ tam není velký rozdíl, ale pro pořádek musím konstatovat, i kdyby všichni komunističtí poslanci hlasovali pro návrhy sociální demokracie, a podotýkám, všichni republikánští poslanci hlasovali vždy pro návrhy sociálních demokratů, tak by stejně žádný tento sociálně demokratický návrh neprošel, kvůli sociálně demokratickým poslancům. Chyběli zde 2 sociálně demokratičtí poslanci, a ti, co zde byli, hlasovali tak nestále, že vždycky stačili srazit počet hlasujících na takový počet, že by žádný jejich návrh neprošel.

Dámy a pánové, mohl bych zde uvádět zcela konkrétní čísla a zcela konkrétní jména. U hlasování č. 155 poslanec Brožík, u hlasování č. 156 poslanec Čevela, Schling, Gavlasová atd. Dámy a pánové, měli byste si to srovnat sami ve svém poslaneckém klubu, takže mohu konstatovat, veškeré pokusy o odvolání vlády nebo podněty k odvolání celé vlády nebo jednotlivých ministrů, veškeré pokusy zabrzdit unáhlenou privatizaci nebo i tunelování republiky, veškeré pokusy alespoň trochu upravit, korigovat nezodpovědnou a dobrodružnou politiku vlády ztroskotaly při schůzi Poslanecké sněmovny, bohužel jen a jen na sociální demokracii. Děkuji.

(Potlesk v části sálu.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi a konstatuji, že pan poslanec Jiří Novák má náhradní kartu č. 15. Nyní přecházíme k projednávání přerušeného bodu 57. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní Jana Gavlasová. Projednávání tohoto bodu jsme včera přerušili po závěrečném slově pana ministra, který se nicméně opět hlásí do rozpravy s tím, že po něm udělím, bude-li si to přát, závěrečné slovo též paní zpravodajce. Prosím tedy pana ministra a prosím, abyste mu věnovali pozornost, jaká náleží jeho úřadu.

50.

Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání

zvýšení nájemného

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za to, že otevírám už uzavřenou rozpravu ve třetím čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, prosím, pane ministře, kolegyně a kolegové, znovu prosím o klid a všichni nalevo nebo napravo, kdo stojíce diskutují v hlasovací síni, nechť odejdou do kuloáru. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička:... že otevírám již uzavřenou rozpravu ve třetím čtení k tomuto tisku, ale včera v pozdnějších hodinách, když se rozprava uzavřela těsně před 9 hodinou, v rozpravě jsem opomněl uvést ještě jeden legislativně technický návrh. Ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji tuto opravu legislativně technické chyby v tisku 150.

Tato úprava zní: § 15 zní: "§ 15. Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po vyhlášení."

Nyní mi dovolte krátké zdůvodnění. Když při prvním čtení vládního návrhu zákona o sociálním příspěvku na vyrovnání zvýšení nájemného byla zkrácena lhůta pro jeho projednání ve výboru podle § 91 odst. 2 jednacího řádu na 40 dnů a sněmovna s ním vysloví souhlas na této své 11. schůzi, v případě, že by návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně Senát či prezident republiky, nebylo by zřejmě možné vyhlásit jej ve Sbírce zákonů před navrhovaným dnem účinnosti, resp. nejpozději v tento den, to je 1. července 1997. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k termínu schůzí Poslanecké sněmovny v červenci a poté až v říjnu a prosinci navrhuji shora uvedenou úpravu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že jste svým vystoupením znovu otevřel rozpravu, byť znovu zdůrazňuji ve třetím čtení pouze k legislativnětechnickým a gramatickým úpravám, využili toho paní poslankyně Zuzka Rujbrová a pan poslanec Libor Kudláček a oba se přihlásili do rozpravy. Uděluji jim tedy slovo. Prosím nejprve paní poslankyni Rujbrovou.

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi legislativnětechnické upřesnění mého pozměňovacího návrhu č. 1 týkajícího se § 2 odst. 1. Zde jsem navrhla, aby za slova "se považuje za splněnou i tehdy" byl připojen text "pokud osoba v bytě bydlí i z jiných důvodů než na základě nájemní smlouvy, avšak platí v souvislosti s tímto bydlením vlastníku nemovitosti řádně částky odpovídající výši nájemného z tohoto bytu, podle § 713 občanského zákoníku, nebo" a pokračuje původní text "jestliže došlo k zániku nájemního poměru" atd., jak bylo uvedeno v textu vládního návrhu.

Nevím, jestli mým přeřeknutím nebo stenozáznamem vypadla z textu pozměňovacího návrhu, jak nám byl předložen, část "podle § 713 občanského zákoníku nebo". Toto zde tedy upřesňuji,

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslakyni Rujbrové a prosím, aby o tom ještě informovala zpravodajku. Než udělím slovo panu poslanci Kudláčkovi, konstatuji, že pan poslanec Květák má náhradní kartu č.17. Nyní prosím pana poslance Kudláčka.

Poslanec Libor Kudláček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych podal podle § 63 jednacího řádu návrh na odročení projednávání tohoto bodu, a sice do 12 hodin dnešního dne. To je můj návrh. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Je to procedurální návrh. Chtěl bych se vás pouze zeptat, pane poslanče, zda odročení navrhujete až po závěrečném slově zpravodajky nebo před ním, tzn. odročení před hlasováním, abyste svůj návrh upřesnil. Takže až před hlasováním, abychom měli kompaktní vystoupení včetně závěrečného slova zpravodajky. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám a uděluji slovo zpravodajce paní poslankyni Gavlasové. Paní poslankyně, chápu, že vás poutá pan ministr, ala přesto se ptám, zda máte zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka se závěrečného slova vzdává.

Konstatuji tedy, že padl pozměňovací návrh podle zákona o jednacím řádu na odročení tohoto bodu do 12 hodin dnešního dne, doufám. Kolegyně a kolegové, nejdříve vás odhlásím. Nyní prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Mezitím vám sděluji, že pan poslanec Gross má náhradní kartu č.16.

Zahajuji hlasování č. 171 o procedurálním návrhu na odročení tohoto bodu do 12 hodin.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Ze 178 přítomných 88 pro, 87 proti a 3 nehlasovali.

V tomto případě budeme pokračovat v našem jednání. Prosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a pak přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

Poslankyně Jana Gavlasová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, před sebou máte sněmovní tisk 152, ve kterém jsou uvedeny pozměňovací návrhy k příspěvku na nájemné. Tyto návrhy jsou shrnuty podle toho, kým byly podány pozměňovací návrhy pod jednotlivými písmeny. Písmeno A jsou pozměňovací návrhy, které byly přijaty výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, pod ostatními písmeny potom jsou návrhy jednotlivých poslanců. Navrhuji, abychom hlasovali o předložených pozměňovacích návrzích v takovém pořadí, v jakém byly podány, mimo pozměňovacích návrhů pod písmenem D pana poslance Grůzy a písmenem F paní poslankyně Hany Marvanové, a to proto, že paní poslankyně a pan poslanec podávají pozměňovací návrhy ke stejné záležitosti, tzn. je to věcně stejný návrh, přičemž návrh paní poslankyně Marvanové je více propracovaný a širší, zatímco návrh pana poslance Grůzy je spíše užší a jednodušší.

Pokud nebudou námitky, mohli bychom hlasovat napřed o návrhu paní poslankyně Marvanové a potom o návrhu pana poslance Grůzy a jinak v pořadí, jak byly návrhy podány.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní poslankyně. Pokud sněmovna nemá námitek vůči postupu navrhovanému zpravodajkou, zahájím hlasování o prvním návrhu. Prosím jako obvykle, aby nás vždy paní zpravodajka seznámila jak se stanoviskem navrhovatele, tak se stanoviskem svým k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím ještě jednou o první pozměňovací návrh.

Poslankyně Jana Gavlasová: Napřed budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly schváleny výborem. Vzhledem k tomu, že nejde o pozměňovací návrhy, které by tvořily jeden celek, budeme hlasovat o každém bodu zvlášť. Zahajuji hlasování o bodu A 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: Nezahajujete hlasování, protože nemáte příslušné tlačítko na rozdíl ode mě, ale dáváte návrh na zahájení.

Poslankyně Jana Gavlasová: Navrhuji, abychom hlasovali o bodu A 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: A stanoviska, znovu opakuji, navrhovatele a zpravodaje.

Poslankyně Jana Gavlasová: Já doporučuji, pan ministr doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, to jsme chtěli vědět. Takže zahajuji hlasování.

Kdo je pro návrh A 1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 172 skončilo přijetím tohoto návrhu, když se pro něj vyslovilo ze 187 přítomných 163 a proti byli 2. Prosím o další návrh.

Poslankyně Jana Gavlasová: Návrh A 2. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme o návrhu A 2. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji - a teď to bude napínavé - že tento návrh pořadové číslo 173 nebyl přijat, protože ze 188 přítomných bylo 94 pro, 91 proti a 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Prosím další - "bububu", tímto originálním způsobem se hlásí pan poslanec Gross, uděluji mu slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dávám návrh na revokaci tohoto hlasování, neboť nehlasování mé a nehlasování předsedy vlády způsobilo nepřijetí tohoto návrhu, neboť jsme zůstali zapnuti a zvedlo to kvórum. V souladu s jednacím řádem nemusím odůvodňovat, proč dávám návrh na revokaci tohoto hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Přesto odůvodnění bylo dáno, jsem povinen - protože je to procedurální návrh, o němž rozhodneme bez rozpravy - nechat hlasovat o námitce a návrhu na opakování hlasování.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 174.

Kdo souhlasí s touto námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 174 skončilo přijetím námitky, když se ze 189 pro vyslovilo 97, proti bylo 71.

Vzhledem k tomu, že jsme přijali námitku pana poslance Grosse, budeme opakovat hlasování k bodu 2. Je tu požadavek na odhlášení a přihlášení, tomuto požadavku vyhovuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

A nyní již zahajuji hlasování pořadové číslo 175 k bodu A2.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 175 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když z 190 přítomných bylo 95 pro, 94 proti a jeden nehlasoval.

Prosím nyní paní zpravodajku, aby přešla k pozměňovacímu návrhu A3, ostatní prosím o klid. (Zvoní.)

Poslankyně Jana Gavlasová: Tím, že jsme nepřijali bod A2, stává se automaticky nehlasovatelným bod č A4. Přejdeme k bodu A3.

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže navrhujete hlasovat o kterém bodu -ještě jednou. - (Posl. Gavlasová: A3) - Ano, A3. Prosil bych stanoviska.

Poslankyně Jana Gavlasová: Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, nyní je plná informace.

Zahajuji proto hlasování pořadové číslo 176.

Kdo je pro bod A3, a (stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji, konstatuji, že tento návrh - prosím pana předsedu vlády, aby na mne nyní nemluvil, protože čtu výsledky z monitoru, které nás všechny zajímají -, takže konstatuji, že hlasování pořadové číslo 176 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 190 přítomných bylo 95 pro, 92 proti a 3 nehlasovali.

Nyní přecházíme k návrhu A4, prosím tedy paní zpravodajku o jeho uvedení, včetně obou stanovisek.

Poslankyně Jana Gavlasová: Návrh A4 je, vzhledem k tomu, že nebyl schválen návrh A2, nehlasovatelný.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Takže prosím paní zpravodajku, aby uvedla další návrhy.

Poslankyně Jana Gavlasová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Evy Fischerové, který je uveden pod písm. B.

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže hlasujeme o B1 a B2 najednou, navrhujete to tak?

Poslankyně Jana Gavlasová: Ano, je to tak.

Předseda PSP Miloš Zeman: Stanovisko navrhovatele a zpravodaje je jaké?

Poslankyně Jana Gavlasová: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, informace je kompletní, můžeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 177.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Promiňte mi tu chvilku zdržení, ale musím nechat doběhnout čas.

Nyní konstatuji, že hlasování pořadové číslo 177 skončilo přijetím pozměňovacího návrhu typu B paní poslankyně Fischerové, kdy ze 190 přítomných bylo 170 pro a nikdo proti.

Prosím o další návrh.

Poslankyně Jana Gavlasová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Rujbrové, které máme uvedeny pod písm. C.

První z nich - C1 - je upřesněný návrh, který tady paní poslankyně ještě upřesnila před zahájením hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže nyní hlasujeme o C1 - včetně opravy oné - lze li to tak nazvat - stylistické chyby, která je povolena ve třetím čtení. Hlasujeme o C1 a prosím o stanoviska.

Poslankyně Jana Gavlasová: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 178.

Kdo je přijetí pozměňovacího návrhu C1, a zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji, konstatuji, že hlasování pořadové číslo 178 skončilo nepřijetím návrhu, když ze 190 přítomných bylo 95 pro a 92 proti, zbytek nehlasoval.

Kolegyně a kolegové, protože požádal o slovo předseda vlády, myslím si, že si máme v maličkostech vyhovovat, takže dovolte mi, abych přerušil průběh hlasování a abychom vyslechli, co nám chce předseda vlády sdělit.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, poprosil bych jménem vlády o nějakou kolegialitu ve věci, kterou jsme sice dlouho avizovali, ale pochopil jsem, že nebyla dohrána do detailu.

V 9.45 hodin přijíždí do Úřadu vlády předseda vietnamské vlády. V české delegaci jsou ministři Kočámík, Dlouhý a já. Stojí tam čestná jednotka, hudba bude hrát v 9.45 hodin vietnamskou a českou hymnu a my tam musíme stát. Jestli se teď takto hlasuje o jeden hlas, pak my bohužel nemůžeme tam nestát při hymnách a nebýt tam.

Prosím, jestli by bylo možné, aby tři lidé z vládní koalice, tito tři ministři, kteří jsou v oficiální delegaci České republiky, mohli teď odejít a zda by mohla opozice toto respektovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: O slovo se přihlásil předseda klubu ČSSD poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, za prvé si myslím, že náš klub se chová maximálně kolegiálně. Když jsem získal informaci, oč jde, tak jsme se dohodli, že jeden poslanec, který je vážné nemocný a který by zde pouze hlasoval, byl v tuto chvíli odeslán tam, kde se mu bude lépe marodit, takže jedno místo je volné, a pokud vím, je stále nemocen pan poslanec Vacek a na tuto okolnost nikdo z koalice také zřetel nebral.

Myslím si tedy, že pokud bude dobrá vůle, že minimálně u dvou členů vlády je to naprosto bezproblémové.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže kolegyně a kolegové, bereme to jako sdělení z obou stran a domnívám se, že můžeme pokračovat v hlasování, s tím, že opoziční kluby de facto mají každý po jednom poslanci méně.

Prosím tedy paní zpravodajku, aby pokračovala v uvedení dalších návrhů, ostatní prosím o klid. (Zvoní.) - Promiňte, pan předseda klubu Filip se sice s jistým zpožděním, ale přece jenom přihlásil, a protože jako předseda klubu má podle jednacího řádu nárok vystoupit kdykoli, uděluji mu slovo.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, pokud vláda má tuto žádost, já nemohu jí nevyhovět a nemohu jí ani vyhovět. Jsem ale přesvědčen, že Poslanecká sněmovna má před sebou řadu dalších bodů, a proto v tuto chvíli navrhuji přerušení tohoto bodu a zařazení jiného bodu programu, který můžeme v tuto chvíli projednat. (Potlesk poslanců koalice.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, o procedurálním návrhu tohoto typu se diskutuje bez rozpravy, nicméně předseda klubu může vystoupit kdykoli, prosím teď poslance Sládka. Ostatní znovu žádám o klid. Až tady budete stát na řečništi, také budete chtít, aby vás lidé poslouchali. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, já mám trochu jiný návrh. Než zbytečně provádět politiku ode zdi ke zdi a přizpůsobovat se momentálním rozmarům členů vlády, mám pro ně námět, aby se vzdali poslaneckého mandátu a vykonávali pouze funkci ministra. Děkuji. (Potlesk)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Znovu konstatuji pro oživení naší společné paměti, že pan poslanec Filip přednesl procedurální návrh, aby hlasování k tomuto bodu (skončili jsme u bodu C 1, máme před sebou bod C 2) bylo přerušeno do návratu členů vlády. Takže nechávám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Přeje si někdo, abych vás znovu odhlásil a přihlásil? Není nikde taková žádost.

Zahajuji hlasování.

Kdo je pro návrh pana poslance Filipa, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 179 skončilo přijetím návrhu pana poslance Filipa, když ze 191 přítomných se pro něj vyslovilo 119, proti bylo 55 a nehlasovalo 16.

Přeji tedy členům vlády příjemné umělecké zážitky, zejména při poslechu hymny, a my můžeme pokračovat dalším bodem, tj. bodem 55.

Děkuji dosavadnímu zpravodaji a navrhovateli předchozího bodu. Vidím, kdyby mně pan místopředseda Kasal nebránil ve výhledu, viděl bych ještě daleko lépe, ale přesto vidím, že se hlásil pan poslanec Špidla. Je tomu tak, pane poslanče? Pokud ano, pojďte k mikrofonu a řekněte, co máte na srdci, dříve než otevřu tento bod.

Poslanec Vladimír Špidla: Pane předsedo, chci si ověřit, zda se jedná o zařazení sněmovního tisku 121. (Předsedající: Promiňte, ale hlučnost pana ministra Kočárníka byla tak výrazná, že jsem vás nemohl sledovat. Kromě toho vás prosím, abyste mluvil na mikrofon.)

Jde mi o to, zda se bude teď projednávat sněmovní tisk 121, tj. pozměňovací návrh k vládnímu zákonu 155/1995. Pokud je to tak, tak nevznáším žádný návrh, pokud ne, dávám návrh, aby se tento text zařadil k projednávání ve smyslu návrhu poslance Filipa.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, ač si nejsem jist, zda jsem vás správně pochopil, chci sněmovně sdělit, co jí v tomto okamžiku hodlám navrhnout. Je to běžná procedura, kdy bod 55, tisk 121, třetí čtení, které je teď na programu, bychom otevřeli, zahájili a přerušiti před hlasováním, pokud kdokoli vznese požadavek na toto přerušení, analogicky k předchozímu bodu. Toto je můj úmysl. Samozřejmě tento požadavek pak musí po uzavření rozpravy k třetímu čtení někdo vznést. Rozumíme si? Rozumíme si. Výborně.

V tomto případě zahajuji třetí čtení bodu

51.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb.,

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů (sněmovní tisk 121)

Prosím pana ministra Vodičku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, prosím o totéž pana poslance Václava Krásu a prosím, aby poslanec Krása jako zpravodaj společně se mnou sledoval rozpravu. Konstatuji, že do této rozpravy mám jednu jedinou písemnou přihlášku, a to přihlášku paní poslankyně Emmerové, které uděluji slovo.

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolila bych si předložit některá upřesnění týkající se mých pozměňovacích návrhů, které jsem uvedla ve druhém čtení.

Jedná se o bod G 1, § 15, (Předsedající: Prosím pány poslance Kasala, Prokopa, Dostála a další, aby, pokud chtějí diskutovat, odešli do kuloárů. Pokračujte, paní poslankyně.) kde údajně ve stenozáznamu nebyl zřetelně zaznamenán údaj týkající se 130 % průměrné mzdy za rok. Dovolím si přečíst celou větu, kde se tento údaj vyskytuje.

Jde o větu druhou: Převyšuje-li osobní vyměřovací základ tuto částku, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 65 % průměrné mzdy za rok, který o rok předchází roku přiznání důchodu, se počítá v plné výši, z částky vyměřovacího základu nad 65 % do 130 % průměrné mzdy za rok, který o rok předchází roku přiznání důchodu, se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 130 % průměrné mzdy za rok, který o rok předchází roku přiznání důchodu, se počítá 10 %.

Dále jsem uvedla, že pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, pak je třeba změnit také formulaci § 107, odst. 2, kterou uvedl dr. Špidla ve svých pozměňovacích návrzích pod bodem H 7.

Dále bych chtěla doplnit o údaj, který jsem nepřečetla, u bodu G 2, a sice lomeno 19, který se týká údaje v závorce. Přečtu celý návrh:

Jestliže se rozhodné období prodlužuje o kalendářní roky, v nichž pojištěnec neměl vyměřovací základ a nešlo ani o vyloučenou dobu (§ 18, odst. 1), prodlužuje se rozhodné období postupně i před rok 1986 atd. To už je v plném znění v pořádku.

Konečně v souladu s § 64 jednacího řádu Poslanecké sněmovny beru zpět svůj pozměňovací návrh uvedený v tisku 121/2 pod písmenem g), bod 3 a 4. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni, prosím, aby tyto návrhy předala zpravodaji. Pro pořádek upozorňuji, že podle jednacího řádu ve třetím čtení se i o zpětvzetí návrhu musí hlasovat.

Nyní se hlásí pan poslanec Špidla.

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych upřesnil návrh, který je uveden na str. 11 pod bodem 1, je to k § 33, kde jsem se dopustil při podávání zákona prakticky od začátku chyby v tom směru, že před číslovku 9 % má být vloženo slovo "nejméně". čili ve smyslu jednacího řádu je to legislativní upřesnění.

Stejný problém se týká § 45, kde v odst. 3 by se před slovem 4,5 % mělo zařadit "nejméně", čili text by byl: "měsíčně nejméně 4,5 %" a předchozí text "měsíčné nejméně 9 %".

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Opět poprosím o předání návrhu zpravodaji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Přece jen paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v souladu s § 64 jednacího řádu Poslanecké sněmovny beru zpět svůj pozměňovací návrh uvedený v tisku 121/2 pod číslem B/6 týkající se důchodů jako jediného zdroje příjmu. Neznamená to změnu názoru. Bohužel, v pozměňovacím návrhu jsou určité skutečnosti, které nejsou ve třetím čtení korigovatelné. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Platí totéž, čili o zpětvzetí musíme ve třetím čtení rovněž hlasovat. Hlásí se ještě někdo do rozpravy v tomto třetím čtení? Pan poslanec Uhde.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, podávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu až do návratu členů vlády, kteří jsou v delegaci vítající vietnamského předsedu vlády. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, ale doporučuji, pokud s tím souhlasíte, pane poslanče, abych dal hlasovat o vašem návrhu, až zazní závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje, abychom rozpravu včetně jejich vystoupeni měli uzavřenou. Souhlasíte? Ano, rozumíme si.

Hlásil se jako zpravodaj pan poslanec Krása, ale já bych v obvyklém pořadí dal přednost, pokud si přeje promluvit nejdříve navrhovatel. Přejete si promluvit, pane ministře? Takže si nepřejete promluvit. Rozpravu jsem uzavřel, takže dávám slovo zpravodaji.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, já protestuji, protože jsem se hlásil dlouho do rozpravy a vy jste mě neviděl.

Předseda PSP Miloš Zeman: V tomto případě se vám omlouvám, pane poslanče. Je moje chyba, že jsem vás neviděl. Uděluji vám slovo.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil vyjádřit k rozpravě, která zde zazněla ve třetím čtení, a to především k návrhu pana poslance Špidly, který doplňoval svůj návrh. Jsem přesvědčen o tom, že jeho doplnění není legislativně technická úprava, ale je to věcná změna jeho návrhu, protože slovo "nejméně" zcela mění smysl jeho pozměňovacího návrhu. Proto nemohu akceptovat tento pozměňovací návrh pana poslance Špidly.

Upozorňuji na to už v rozpravě. Domnívám se, že buď on stáhne svůj pozměňovací návrh, nebo je o něm možné potom hlasovat, ale vedlo by to k obrovským problémům ve výpočtu důchodů. Je možné o něm hlasovat. Důchody by byly o tři tisíce nižší.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Domnívám se, až dojdeme - pokud s tím pan poslanec Krása souhlasí - k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, bude muset nejdříve sněmovna hlasováním rozhodnout o tom, zda ho akceptuje jako zpřesnění, tedy v rámci třetího čtení, pokud rozhodne opačně, je tento návrh nehlasovatelný. Souhlasí sněmovna s tímto postupem? Myslím si, že je to nejpraktičtější a nejčistší. Pokud nesouhlasí, nechť kterýkoli poslanec - včetně zpravodaje - navrhne postup jiný. Prosím tedy pana zpravodaje.

Poslanec Václav Krása: Domnívám se, že postup musí být takový, že buď se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Špidly, který původně podal a který je v tisku 121 uveden, nebo pan poslanec návrh, který má uveden v bodě H 1 v tisku 121, stáhne. Ale není možné ho slovem "nejméně" doplňovat. Podle mého názoru se ani o tomto doplnění nemůže hlasovat, protože to odporuje jednacímu řádu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP