Čtvrtek 22. května 1997

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan kolega Vik souhlasí, tak jak bylo prezentováno.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 162. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 96 proti.

Poslanec František Brožík: Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy na usnesení k projednávání tohoto bodu. Dovolím si podotknout, že nepadl ani jediný návrh, aby sněmovna tuto zprávu schválila, nebo alespoň vzala na vědomí. Nikdo ji v přednesené rozpravě nepřednesl, takže tento bod můžeme ukončit i bez usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je pravda, nicméně v takovýchto případech předsedající předkládá zpravidla návrh na to, aby sněmovna vzala na vědomí předloženou zprávu a přednesené úvodní slovo.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 163. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 98 pro, 93 proti.

V tomto okamžiku konstatuji, že jsme uzavřeli projednávání tohoto bodu. Děkuji panu kolegovi Brožíkovi, který sehrál nelehkou roli zpravodaje. Dámy a pánové, dovolil bych si vám navrhnout další postup. Pan kolega Vik se hlásí o slovo.

Poslanec Jan Vik: Děkuji, dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovoluji si jménem klubu SPR-RSČ požádat o přestávku na poradu klubu v délce 40 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pokud si dobře vzpomínám na rozpravu, která tady k takovému návrhu včera proběhla, chtěl bych konstatovat, že bývá zvykem vyhovět podobným žádostem, ale ne vždy, a předsedající předkládá zpravidla k hlasování podobný návrh ne podle toho, kolikrát ten který klub takovou žádost přednesl, ale podle toho, v jaké situaci taková žádost zazní. Oznamuji, že se chystám předložit tento návrh sněmovně k hlasování. Ještě před hlasováním se o slovo hlásí pan předseda klubu Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, místopředseda sněmovny opět nezklamal. Nebudeme si nalhávat, že se tak rozhoduje o přestávkách pro poradu klubu hlasováním u jiného klubu, než u klubu republikánské strany. Je tady zcela jednoznačná diskriminace. Já například nechápu, proč se tady ztrácely dva dny, když nakonec ani sami sociální demokraté veškeré snahy o odvolání vlády, která vyloženě devastuje Českou republiku a není schopna ji řídit, vyčerpala se a nemá nejmenší představu o tom, co bude dělat do budoucna, tak nevím, proč jsme se tady tím vůbec zabývali.

My trváme na tom, aby bylo vyhověno naší žádosti o přestávku na poradu klubu, tak, jako je tomu u kteréhokoliv klubu parlamentní politické strany.

(Potlesk v části sálu.)

Dámy a pánové, já jsem ještě neskončil. Jestli tady někdo rušil, tak jsem si vědom toho, že dvě a půl hodiny, které trvaly interpelace, to bylo pro mnohé poslance zvláště z vládní koalice, dlouho. Jsem si vědom toho, že jsou rozjívení, rozjásaní, rozhodně to není z vyhlídek naší ekonomiky ani ze schopnosti vlády Českou republiku řídit.

Takže jestliže si někdo stěžuje na to, že tady byl hluk, jsou tím vinni poslanci vládní koalice. My trváme na tom, aby bylo vyhověno naší žádosti. (Potlesk)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, jak jsem již avizoval, rozhodneme hlasováním o žádosti na přestávku.

Kdo je pro, abychom pokračovali v jednání za 40 minut, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 164. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 82 pro, 55 proti.

Dámy a pánové, o slovo se přihlásil pan předseda sněmovny.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, mám pouze faktickou poznámku, k níž mě vyprovokoval můj předřečník. Buďme sportovci a respektujme výsledky hlasování, nechť dopadnou jakkoli. Ale byla-li zde obviněna sociální demokracie z toho, že se nepřipojila k výzvě k demisi vlády, jsem přesvědčen, že stejně tak sportovně ministři Vladimír Dlouhý a Ivan Kočámík stisknou přátelsky ruku svým kolegům z klubu KSČM a SPR-RSČ za to, že svým hlasováním vyjádřili svůj zájem v jejich dalším setrvání ve funkci. (Potlesk)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předseda klubu Filip se hlásí o slovo, poté pan předseda Sládek.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, je výsostným právem každé politické strany se chovat v pluralitním demokratickém systému, kterým je nazývána Česká republika, podle zájmů této politické strany.

Já jsem nijak nezpochybňoval právo politické strany České strany sociálně demokratické ani jejich klubu, že se nepřipojili k naší výzvě z 5. října loňského roku. Chápu, že mají 58 poslanců, a pokud budou chtít tento krok učinit, učiní ho vlastními silami. Je to jejich právo, je to jejich možnost, mohou ji využít, mohou ji také odmítnout.

Jsem přesvědčen o tom, že ale není možné zpochybňovat také to, že jsme žádným způsobem nepodpořili ani pana ministra Dlouhého ani pana ministra Kočárníka, a to z žádných důvodů. My jsme navrhli jejich odvolání v jiném kontextu a myslím si, že ústavně čistějším. Čili tento výrok pana předsedy považuji vůči naší politické straně nejméně za nekorektní. (Potlesk)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Slovo má pan předseda klubu Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych doporučil předsedovi sněmovny a předsedovi sociální demokracie, aby si nejprve opatřil výstupy z počítače o hlasování, kde by se přesvědčil, že republikánská strana podpořila veškeré návrhy kterékoli politické strany směřující k odvolání buď jednotlivých ministrů, nebo celé vlády, bez ohledu na to, která politická strana tyto návrhy podala, s tím, že máme zájem o záchranu České republiky, dokud to ještě jde. Takže v tomto případě se předseda Poslanecké sněmovny výrazně mýlil a já bych byl rád, aby své vystoupení poopravil. Děkuji. (Potlesk)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan předseda klubu Mašek má slovo.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já chci jen vyjádřit své potěšení nad tím, že přes všechny problémy, přes složitá jednání jsou vztahy v koalici mnohem lepší než vztahy v opozici. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vás zeptal, zda je nějakých námitek proti tomu, abychom pokračovali v bloku třetích čtení. Dostal jsem informace od zástupců většiny klubů ve sněmovně, že je tendence takto pokračovat. Pokračovali bychom, nebude-li námitek, bodem 54, což je trestní řád, poté důchodovým pojištěním, a to bude zřejmě vše, co dnes budeme schopni v tom čase, který jsme si určili, zvládnout. Je nějakých námitek proti tomuto postupu? Jestliže ne, dovolte mi, abych zahájil další bod našeho jednání, což je

49.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.141/1961 Sb.,

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění

pozdějších předpisů (sněmovní tisk 90)

Zahajuji třetí čtení vládního návrhu zákona. Prosím paní předkladatelku a zpravodaje pana kolegu Libora Nováka, aby zaujali svá místa. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Chci se zeptat, zda se někdo hlásí z místa s nějakou upřesňující technicky legislativní poznámkou? Pan kolega Novák se hlásí do rozpravy, paní ministryně bude mít možnost se vyjádřit v závěrečném slově. Prosím.

Poslanec Libor Novák: Já mám opravdu v tuto chvíli jen legislativně technickou poznámku, čili není to závěrečné vystoupení. Jak jsme již upozorňovali při projednávání tohoto tisku v ústavné právním výboru a jak nás znovu upozornila legislativa, pozměňovací návrhy, které zazněly ze strany ústavně právního výboru a které se týkají, řeknu to obecně, stížností pro porušení zákona, nejsou kompletní a aby tento komplexní návrh mohl být přijat, mělo by dojít též k doplnění platného § 276 trestního řádu takto: v § 276 trestního řádu doplnit za slova "Ministerstva spravedlnosti" (Předsedající: Dámy a pánové, prosím o klid.) slova "nebo nejvyšší státní zástupce". Tím se tento komplexní pozměňovací návrh stává opravdu komplexním a nezaneseme chaos do našeho právního řádu. Není to věcná změna, je to pouze technické doplnění toho pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo se dál hlásí do rozpravy ve třetím čteni? Jestliže nikdo, rozpravu končím a chci se zeptat paní ministryně, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid.

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová: Vážená sněmovno, dovolte mi, abych se ve stručnosti za předkladatele, a to zejména k těm pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny pod písmenem a). Jménem vlády bych chtěla vyjádřit s nimi zásadní nesouhlas.

Ještě jednou chci připomenout, tak jako ve druhém čtení, že přijetí takové právní úpravy by nejen nekorespondovalo ústavnímu zařazení státního zastupitelství do moci výkonné a jeho podřízení ministru spravedlnosti, ale zcela by ignorovalo i princip rovnosti procesních stran trestního řízení, který je vlastní každému demokratickému právnímu řádu. Popíralo by ideu svrchovanosti moci soudní projevující se v tom, že je nepřístupné, aby jedna z procesních stran mohla svým úkonem modifikovat pravomocné soudní rozhodnutí. Státnímu zastupitelství by se namísto jeho ústavní úlohy veřejného žalobce znovu podsouvala úloha jakéhosi strážce zákonnosti.

Kromě toho by tato právní úprava vyvolávala i praktické problémy vyplývající z toho, že dvě osoby, z nichž jedna je podřízená druhé, by měly stejné procesní právo, které by měly nezávisle na sobě uplatňovat před soudem.

Já proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy, které jsou obsažené pod bodem A, neschválila a přijala řešení navrhované ve vládním návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, paní ministryně, já bych chtěl tu zajímavou skupinu kolem kolegů Wagnera, Třebického a dalších - nerad jmenuji - požádat, aby opustili místnost případně s dalšími, kteří to budou považovat za vhodné. Já bych to považoval minimálně za korektní.

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová: Pod písm. B je obsažen pozměňovací návrh, aby účinnost zákona byla stanovena dnem 1. srpna. S tím souvisí i další pozměňovací návrh pod písm. C bod 2, kde ústavně právní výbor navrhuje stanovit účinnost dnem 1. října. Já se přikláním ke druhé variantě. Návrh ústavně právního výboru přihlíží k možnosti vrácení zákona Senátem. Myslím si proto, že bude dobré přijmout tuto úpravu, to je účinnost od 1. října 1997.

Konečně pod písm. C bod 1 je obsažen pozměňovací návrh na zakotvení procesního postupu při výkonu trestu vyhoštění. Jak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo vnitra, kterých se uvedená problematika věcně týká, s tímto návrhem vyslovují souhlas. Já doporučuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila.

Čili doporučuji, aby Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh, a to s úpravami obsaženými v tisku 90/3, pod písm. C, body 1 a 2.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu uzavírám.

Chci se zeptat pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu opravdu velmi stručný. Myslím, že tomuto návrhu zákona jsme věnovali dostatečnou pozornost. Musím říci, že ve svém závěrečném vystoupení se budu v plném rozsahu shodovat s tím, co zde řekla paní ministryně. Já už jsem se vyjádřil jako zpravodaj, že nesouhlasím s tím, co přijal jako usnesení ústavně právní výbor.

Myslím si, že to, co zde zůstalo jako pozměňující návrh poslance Jiřího Nováka, je spíš nedopatření, protože pan poslanec Jiří Novák měl v úmyslu stáhnout své pozměňovací návrhy jako komplex, ale bohužel nebylo to řečeno. Já předpokládám, že samozřejmě můžeme tento návrh podrobit hlasování, ale ani on sám na tom netrvá.

Návrhy, které ústavně právní výbor při svém druhém zasedání doporučil, včetně - pokud mohu ještě poprosit - jasné formulace účinnosti, která je v tomto tisku trochu nejasná a která by měla opravdu znít, že účinnost tohoto zákona je od 1. října 1997, nikoli ono rozsáhlé souvětí o revokaci. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pane zpravodaji, prosím tedy o předložení jednotlivých návrhů k hlasování.

Poslanec Libor Novák: V této chvíli bychom měli hlasovat o komplexním pozměňujícím návrhu ústavně právního výboru, který je pod písmenem A jako jeden návrh a je doplněn o onu formulaci, kterou jsem zde uvedl na začátku jako legislativně technické doplnění a které se týká § 276.

Vyjádření k tomuto návrhu jste slyšeli. Za předkladatele paní ministryně nesouhlasí, já jako zpravodaj rovněž nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 165. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 87 pro, 84 proti. Rozhodli jsme tedy o komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru. Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Libor Novák: Nyní bychom měli hlasovat o již zmiňovaném pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Nováka, který se týká účinnosti. Já už jsem uvedl, že jde trochu o zmatečné hlasování, protože pan poslanec jej pouze zapomněl stáhnout. Ale v tuto chvíli o něm musíme hlasovat. Slyšeli jste vyjádření předkladatele, který nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Na vaši žádost jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Rozhodneme hlasováním o návrhu pana kolegy Jiřího Nováka. Stanoviska jsou záporná.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 166. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 20 pro, 119 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Libor Novák: V tuto chvíli bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C. Je to usnesení ústavné právního výboru. Myslím si, že bychom měli hlasovat zvlášť o číslici jedna a dva. V tuto chvíli o písm. C č. 1. Je to komplexní pozměňující návrh týkající se vložení nových paragrafů 350 b) - f), včetně nadpisu.

Stanovisko předkladatele souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijeti tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 167. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 165 pro, 16 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Libor Novák: Poslední pozměňující návrh je pod písm. C a číslicí 2. Je to ona avizovaná účinnost od 1. října 1997. Stanovisko předkladatele souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž souhlasné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijeti tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 168. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 168 pro, 15 proti.

Poslanec Libor Novák: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu novely zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Předložím vám návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 169. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 112 pro, 67 proti. Konstatuji, že jsme projednali další bod.

Děkuji paní ministryni Parkanové a panu zpravodaji Liboru Novákovi.

Dámy a pánové, pokud nebude námitek, myslím, že bychom se mohli nyní krátce věnovat vyhlášení výsledků volby člena výboru Fondu dětí a mládeže. Je to přerušený bod

43.

Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Já prosím pana kolegu Roberta Koláře, aby přistoupil k mikrofonu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasovaní při volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže. Jednalo se o druhé kolo první volby.

K volbě bylo vydáno 118 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 118 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro pana Ivo Palkosku bylo odevzdáno 45 hlasů, pro pana Vlastimila Pobořila bylo odevzdáno 53 hlasů. Ve 2. kole nebyl nikdo zvolen. Tím tato volba končí a člena výboru Fondu dětí a mládeže možno zvolit až na některé z příštích schůzí na základě nově sestavené kandidátní listiny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Kolářovi. Konstatuji,že jsme uzavřeli tento bod.

Pokud nebude námitek, mohli bychom přistoupit k projednávání bodu 57, jehož projednávání je připraveno, což je Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného.

Pan kolega Stádek se hlásí o slovo.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou bych požádal předsedu sněmovny, zda by mohl na mikrofon opravit svůj předchozí výrok o tom, díky čí podpoře se udržela dnes tato vláda.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O slovo se hlásí předseda Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, chystal jsem se tak učinit, i když dosud nemám výsledky sestavy hlasování, ale byl jsem informován klubem svých poslanců, že ti, kdo hlasovali za - chcete-li to tak vyjádřit - udržení ministrů Dlouhého a Kočárníka ve funkci, byl klub poslanců KSČM nikoliv klub SPR-RSČ. Člověk má přiznat svoji chybu. Omlouvám se klubu SPR-RSČ za nepravdivé obvinění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan předseda klubu Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, nezbývá mi než konstatovat, aniž bych žádal o jakoukoliv opravu výroku kohokoliv, že klub KSČM netrval na setrvání pana ministra Kočárníka a pana ministra Dlouhého ve funkci. Trval na opaku, a to, že nepodpořil jedno z dílčích hlasování, neznamená, že by svým způsobem podporoval toto sestavení vlády. Naše návrhy směřovaly jinam a každá dezinterpretace je podle mého soudu zavádějící.

Dovolte mi, abych ještě jednou interpretoval přesně návrh pana kolegy Matulky. Pan kolega Matulka navrhoval, aby bylo hlasováno po jménech o tom, jak budou jednotliví ministři, tedy včetně pana ministra Dlouhého a Kočárníka, odvoláni z vlády.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, chci vás upozornit, že probíhá dál jednání sněmovny. Prosím, abyste zaujali svá místa anebo opustili sněmovnu. 1 pana kolegu Rumla bych chtěl požádat o to, aby umožnil vystoupení dalším poslancům.

Pan kolega Mašek jako předseda klubu se hlásí o slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v této chvíli a v této atmosféře bych chtěl požádat o přestávku 25 minut na poslanecký klub ODA. Kromě našeho vlastního jednání bychom chtěli také poskytnout možnost představitelům opozice, aby se dohodli někde v přilehlé restauraci a ne tady.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zazněl návrh na přestávku. Stejně jako v předešlém případě o ní dám rozhodnout hlasováním. Hlásí se o slovo pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, souhlasím s tím, aby se o tomto návrhu hlasovalo jako v případě klubu SPR-RSČ. Byl bych ale rád, kdybychom se shodli na tom, že to není precedens, který se zde zavedl a vnímáme to jako součást hektické doby, která tu dnes byla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahájil jsem 170. hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Maška, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 77 pro, 53 proti.

Dámy a pánové, zbývá nám 25 minut do ukončení dnešního jednání. Chtěl bych se zeptat, jako jsem to učinil před chvílí před vystoupením pana poslance Sládka, zda jsou nějaké námitky, abychom se věnovali projednávání bodu 57. Jestliže tomu tak není, zahajuji další bod, což je

50.

Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení

nájemného, sněmovní tisk 1503. čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička a zpravodajka paní poslankyně Jana Gavlasová.

Pozměňovací návrhy přednesené ve 2. čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 150/2. Otevírám v tomto okamžiku rozpravu k tomuto bodu a prosím diskutující u první lavice, aby opustili Jednací síň anebo zaujali svá místa.

Dámy a pánové, je otevřena rozprava k tomuto bodu. O slovo se hlásí nebo nehlásí předseda klubu ODS?

Dámy a pánové, je otevřena rozprava ve 3. čtení. Chci se zeptat, zda si někdo přeje vystoupit s technickolegislativním upřesněním? Jestliže tomu tak není, končím rozpravu a chci se zeptat pana ministra Vodičky, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Ano, je tomu tak. Pan kolega Vodička má slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v úvodu 3. čtení vládního návrhu zákona o sociálním příspěvku na vyrovnání zvýšení nájemného upozornil na některé souvislosti a důsledky pozměňovacích návrhů, které zazněly v rámci 2. čtení tohoto návrhu.

Především zásadně nemohu souhlasit s rozšiřováním okruhu příjemců dávky a jejím zvyšováním. Opakovaně prohlašuji, že rozšíření počtu domácností s nárokem na tuto kompenzační dávku na úroveň 1,8násobku životního minima popř. 1,92násobku životního minima znamená zvýšení počtu domácností na 400 tisíc u koeficientu 1,8 a 520 tisíc domácností u koeficientu 1,92. Náklady na takto koncipovanou dávku by v letošním roce přesáhly 400 miliónů korun a v roce 1998 přes 1 miliardu 200 miliónů korun.

Návrh, podle něhož by rodinám s příjmy do 1,5násobku životního minima měla náležet částka příspěvku plně kompenzující zvýšení základního nájemného, představuje nejen sociální nespravedlnost, ale též hrozbu efektu tzv. sociální pasti, která vzniká v sociálních systémech tehdy, nejsou-li dostatečně motivační pro získání příjmů vlastním přičiněním.

Konstrukce dávky, která bude náležet v téže výši jak rodinám s příjmy na úrovni životního minima, tak rodinám, jejichž příjem je o 50 % vyšší, nesplňuje kritéria adresnosti tak, jak jsou vládou už několik let prosazována.

Navíc musím naléhavě upozornit, že tento návrh je nejen systémově nepřijatelný, ale též legislativně nepropracovaný.

Stejně tak z důvodů systémových nesouhlasím s návrhy, které na jedné straně spočívají ve zrušení časového omezení poskytování této dávky do r. 2000 nebo zcela opačně žádají omezené působení tohoto zákona po dobu 1 roku. Podpora rodin, které budou potřebovat pomoc státu i po roce 2000, bude zajišťována standardní dávkou státní sociální podpory, příspěvkem na bydlení. O jeho podobě vláda diskutuje v rámci novely zákona o státní sociální podpoře a Poslanecká sněmovna jistě bude koncepci této standardní dávky věnovat potřebnou pozornost při projednávání vládního návrhu této novelizace.

Negativní stanovisko musíme zaujmout i k dalším návrhům. Např. není možné, aby společně s posuzovanými osobami pro tuto dávku byly osoby žijící ve společné domácnosti, jak je to uvedeno v návrhu pod bodem C6). Prokazování faktu trvalého společného žití a společného uhrazování nákladů jako pojmových znaků v domácnosti ve smyslu § 115 občanského zákoníku činí v praxi správních orgánů značné potíže. V zásadě musí správní orgán akceptovat tvrzení účastníků řízení. Z tohoto hlediska není přijatelné, aby společně posuzovanými byly jen osoby, které budou tvrzením účastníkům řízení takto označeny. (Poslanci se v sále tak hlučně baví, že řečníka téměř není slyšet.) Zpravidla by šlo o osoby...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, věřím, že dnes naposledy vás žádám o klid. Pan ministr Vodička mluví!

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Tím by byl zcela eliminován efekt společného posuzování osob skutečně v bytě žijících. Docela se divím, že byly podány návrhy, jak jsou uvedeny v části C) body 3, 8 a 9, mající za cíl zrušit veškerá oprávnění okresních úřadů ověřovat si údaje např. o příjmech u plátců těchto příjmů a povinnost těchto subjektů potřebné údaje např. na žádost oprávněných osob úřadu sdělit. V praxi by to znamenalo, že by neexistoval zákonný podklad pro potvrzování příjmů. Přitom tato dávka je systémově založena na příjmovém testování. Tato oprávnění jsou přitom již zakotvena v jiných zákonech a není důvodu zde činit nežádoucí odchylku.

K otázce, zda vázat nárok na dávky směřující ke kompenzaci nákladů na bydlení na řádnou a včasnou úhradu těchto plateb, obsažené v části D) a F) tisku č. 150/2 mohu uvést, že není v sociálních systémech častým pravidlem sledovat přímo v podmínkách nároku, zda příjemce dávky splnil veškeré povinnosti. Zároveň však chápu snahu některých poslanců promítnout do předlohy konkrétní souvislosti a poznatky získané z vlastní praktické zkušenosti.

Z hlediska legislativní propracovanosti bych za těchto okolností dal přednost návrhu přednesenému paní poslankyní Marvanovou.

K návrhu vznesenému paní poslankyní Fischerovou, část B) tisku 150/2 konstatuji, že vláda již 30. dubna 1997 svým usnesením vyslovila souhlas se záměrem, který paní poslankyně navrhla začlenit do této zákonné předlohy. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Dámy a pánové, do konce vymezené lhůty zbývá 16 minut. Je před námi velké množství pozměňovacích návrhů, které by měly být předloženy k hlasování. Jsou ještě nějaké nejasnosti v proceduře, jak s touto věcí naložit. Já po poradě jak se zpravodajkou, tak s ostatními kolegy vedení Sněmovny využívám svého práva a v tomto okamžiku i pro všeobecnou a dosti šílenou nesoustředěnost končím dnešní jednání.

(Schůze přerušena v 20.45 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP