Pátek 23. května 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Je korektní, aby se vyjádřil pan poslanec Špidla. Pak dám ještě slovo panu poslanci Škromachovi.

Poslanec Vladimír Špidla: Pan poslanec Krása má pravdu v tom, že chyba, které jsem se dopustil, byla chybou zásadní. Znamenala by v podstatě zavedení stejných důchodů. Moje základní představa byla v podstatě zavedení jistého minimálního důchodu. V tomto směru je to doplnění a upřesnění návrhu.

Pokud sněmovna tento výklad neakceptuje, samozřejmě musím návrh stáhnout, protože chybou je úplně jiný, než byl můj úmysl.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Špidlovi. Nyní se hlásil pan poslanec Škromach.

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v tisku 121/2 část E odst. 5 je nepřesně interpretován můj návrh v části alternativa 2, kdy jsou spojeny dva návrhy do jednoho. Tak, jak byl přednášen tento návrh, v písm. a) nahradit číslovku 0,3 číslovkou 0,1. Je to zvláštní návrh, čili je potřeba o těchto dvou návrzích hlasovat zvlášť. I tak to bylo předneseno ve druhém čtení.

V odstavci 7 je na konci odstavce 2, patří odstavec 4. Bylo to předneseno také ve druhém čtení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám. Táži se zpravodaje a navrhovatele, zda si ještě přejí závěrečná slova. Pan ministr, uděluji mu tedy slovo.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rámci třetího čtení mi dovolte, abych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které odezněly v podrobné rozpravě konané při druhém čtení návrhu zákona.

Vzhledem k tomu, že byl přednesen velký počet pozměňovacích návrhů, uvedu nejprve obecnou poznámku. Základní povinný důchodový systém připravovaný v letech 1994 až 1995 byl zakotven přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon platný od 1. ledna 1996 upravuje okruh pojištěných osob a podmínky nároku na důchody a jejich výpočet tak, aby i přes nepříznivý demografický vývoj bylo možno v budoucnu nezvyšovat odvodové zatížení ekonomicky aktivních osob a podíl sociálních výdajů na hrubém domácím produktu a aby u vyplácených důchodů existovala těsnější vazba na mzdový a cenový vývoj.

Po dobu prvého roku účinnosti zákona o důchodovém pojištění nebyla z hlediska aplikace zaznamenána systémová pochybení. Vyplynula však potřeba přijmout jednak doplnění a zpřesnění některých ustanovení, jednak opatření zmírňující v některých případech podmínky pro získání nároku na důchod. Tyto změny, které jsou v souladu s celkovou koncepcí systému důchodového pojištění a nenarušují ani jeho ekonomickou stabilitu, jsou obsaženy v předloženém vládním návrhu zákona. Z věcného hlediska znamenají celkové vylepšení zákona o důchodovém pojištění.

Dávkový systém důchodového pojištění je velmi složitý mechanismus, který propojuje nároky získané v minulosti a za zcela jiných podmínek s nároky budoucími.

Chtěl bych zdůraznit, že vyladění tohoto systému tak, aby odpovídal cílům, v nichž bylo dosaženo konsensu, aby byl vyvážený a vzájemně provázaný a aby zároveň nezaváděl neodůvodněné a nechtěné diference v nárocích různých skupin občanů, je výsledkem dlouhodobých a složitých jednání orgánů státní správy, odborné veřejnosti, zahraničních expertů i politiků. Proto zásahy do základních parametrů tohoto systému, i když se z určitého úhlu pohledu mohou zdát jednoduché a vylepšující, mohou výrazné narušit obtížně dosaženou rovnováhu zájmů a potřeb, a to nejen z hlediska nákladů systému, ale i z hlediska vyváženosti nároků občanů.

Změny obsažené ve vládním návrhu novely zákona 155/1995 Sb., jsou maximálním možným zmírněním podmínek nároků na důchody a jejich výši, které ještě důchodový systém vážným způsobem nenaruší. Řada pozměňujících návrhů však směřuje ke změnám základních parametrů systému a jejich přijetí by znamenalo jak narušení příjmové a výdajové rovnováhy důchodového pojištění, tak i existujících vazeb mezi nároky jednotlivých skupin důchodců.

Přednesené pozměňovací návrhy bych proto rozdělil do dvou skupin. První skupinu představují návrhy, které jsou slučitelné s principy platného důchodového systému a které proto lze akceptovat. Konkrétně se jedná o všechny návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tj. návrhy uvedené pod písmenem A tisku 121/2. Dále o návrh na doplnění zákona o mimosoudních rehabilitacích. To je návrh, který přednesl pan poslanec Dostál a který je v tisku 121/2 pod písm. F.

Jménem předkladatele vyslovuji s těmito návrhy souhlas a doporučuji, aby Poslanecká sněmovny tyto návrhy schválila.

Do druhé skupiny pak patří všechny ostatní pozměňovací návrhy, tj. návrhy uvedené v tisku 121/2 pod písmeny B až E a G a H. Tyto návrhy nemohu jako předkladatel akceptovat. Jejich akceptace by znamenala, že do cíle oproti současnému stavu by náklady na důchodové pojištění v České republice vzrostly o 46 mld. Kč. Hlasovali bychom o 46 mld. Kč.

Mám tady podrobné zdůvodnění, proč by tomu tak bylo, jak by k tomu došlo, ale nebudu vás tím již zatěžovat.

Jen bych chtěl závěrem říci, abych shrnul stanoviska předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům do konstatování, že jako předkladatel doporučuji Poslanecké sněmovně akceptovat pozměňovací návrhy uvedené v tisku 121/2 pod písmeny A a F a k ostatním pozměňovacím návrhům zaujímám negativní stanovisko.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Uhdeho, tzn. o návrhu, abychom přerušili projednáváni tohoto bodu na dobu, kdy se nám vrátí tři členové vlády. Návrh je jasný. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 180 skončilo přijetím návrhu pana poslance Uhdeho, když ze 190 přítomných se pro vyslovilo 97, proti 71 a 22 nehlasovalo.

Ve shodě s tímto výsledkem hlasování proto přerušuji projednávání bodu 55 a přecházím k bodu 59. Jak zajisté víte, je bod

52.

Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se

mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních

poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České

národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové

a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

podle sněmovního tisku 107 - třetí čtení

Dovolte mi, abych ještě před tím, než tento bodu otevřu, poděkoval zpravodaji i navrhovateli předchozího bodu a poprosil, aby předkladatel pan poslanec Matulka zaujal místo u stolku zpravodajů, zpravodaj je pan poslanec Michal Prokop.

Konstatuji pro pořádek, že pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 107/4.

Otevírám podrobnou rozpravu ke třetímu čtení s tím, že zde mám jednu jedinou písemnou přihlášku, a sice přihlášku pana poslance Martina Přibáně, kterému tímto uděluji slovo. Pak se hlásí pan poslanec Prokop a poté pan poslanec Matulka.

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, mám pouze k tisku 107/4, což je soubor pozměňovacích návrhů k návrhu poslance Dalibora Matulky a dalších, úpravu svého pozměňovacího návrhu, který je na straně 7 pod písmenem H č. 3. Rád bych upřesnil, že můj pozměňovací návrh se netýkal celého odst. 1 § 4, ale pouze čísla 37.

V původním návrhu je číslovka 35, můj návrh tuto číslovku 35 navrhuje změnit na číslovku 37. To je jediný faktický dopad mého pozměňovacího návrhu. Dalšího čísla, které je zde uvedeno, se můj pozměňovací návrh netýká. To jen pro upřesnění pro steno a pro zpravodaje.

Dále bych si dovolil stáhnout svůj pozměňovací návrh, který je zde uveden pod číslovkou 5 na straně 8 s tímto zdůvodněním: Můj pozměňovací návrh vycházel z předchozího návrhu pana kolegy Matulky na přijímání doprovodného usnesení, které by vyzvalo rozpočtový výbor, aby zajistil dodatečně finanční prostředky pro financování dalších čtyř členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří by měli být tímto zákonem dovoleni.

Dohodli jsme se na daleko lepším postupu. Předpokládám, že pan kolega Matulka svůj návrh doprovodného usnesení stáhne, stejně jako já stahuji tento pozměňovací návrh. Dohodli jsme se na tom postupu, že noví členové Rady na základě tohoto zákona budou voleni v té situaci, kdy bude jasno, že mají být z čeho financováni. To znamená buďto ihned v červenci, anebo do konce tohoto kalendářního roku.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Protože písemné přihlášky mají přednost, uděluji slovo paní poslankyni Petrové. Pak se přihlásili páni poslanci Prokop a Matulka. Prosím paní poslankyni Petrovou.

Poslankyně Jana Petrová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych v rámci projednávání třetího čtení návrhu tohoto zákona předložila dvě krátké legislativně technické úpravy mých pozměňovacích návrhů.

V materiálu, který máme pod písm. G na str. 7 úplně nahoře, ve variantě první návrhu, vkládám do věty "U provozovatelů nesmí čas vyhrazený" slova "ze zákona".

"U provozovatelů ze zákona nesmí čas vyhrazený reklamám .." atd. pokračuje věta beze změny. Je to pouze legislativně technická úprava.

U varianty dvě tohoto návrhu vkládám - došlo k nedopatření při druhém čtení, když jsem tyto návrhy předkládala, podala jsem návrh v podobě druhé věty "V době hlavního vysílacího času". Je to pojem, který zákon v tuto chvíli nezná, a proto vás žádám o doplnění nebo o změnu ve smyslu a věta bude znít "U provozovatelů ze zákona nesmí čas vyhrazený reklamám .." -

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím pana místopředsedu Ledvinku a pana ministra Bratinku o ztišení jejich diskuse, aby paní poslankyně Petrová byla lépe slyšet.

Poslankyně Jana Petrová: Děkuji. Ještě jednou přečtu větu, jak by zněla. "U provozovatelů ze zákona nesmí čas vyhrazený reklamám v době mezi 19. hodinou až 22. hodinou přesáhnout 0,1 % denního vysílacího času." To jsou dvě legislativně technické změny, které takto předkládám. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Petrové a protože jsem již vyčerpal písemné přihlášky do diskuse, uděluji slovo panu poslanci Prokopovi. Připraví se pan poslanec Matulka. Technická poznámka, příp. faktická má přednost. Potom si zaznamenávám paní poslankyni Marvanovou.

Poslanec Pavel Dostál: Váženy pane předsedající, rád bych reagoval na paní kolegyni Petrovou. Respektuji její nárok měnit záležitosti technicko-legislativní, ale na str. 7 bod G odst. 1, pokud tam vkládá ve druhém řádku dodatek "ze zákona", tak to není o legislativní změně, ale to změní zcela charakter pozměňovacího návrhu, protože pak se její návrh týká jenom veřejnoprávní televize.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Předpokládám, že diskuse tohoto typu bude pokračovat. Paní poslankyně Petrová má právo na odpověď, pokud si ji přeje. Je to stejná námitka, kolegové, jako byla v předchozím případě, zda se jedná nebo nejedná o legislativní úpravu.

Poslankyně Jana Petrová: Pane předsedo, dámy a pánové, jistěže pan poslanec Dostál má pravdu v tom, jaký by byl důsledek toho, ale tak to bylo myšleno v mém vystoupení ve druhém čtení. Takže tak to v tuto chvíli je. Je to i věc, kterou jsem konzultovala s legislativou Poslanecké sněmovny a byla bych ráda, kdybyste to mohl takto vzít.

Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní tedy uděluji slovo panu poslanci Prokopovi. Připraví se pan poslanec Matulka.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ve druhém čtení byl předložen komplexní návrh kolegy Přibáně, který máte v tisku pod písmeny H 1 až 5 v podstatě.

Vzhledem k tomu, že bod 4 tohoto návrhu se týká posunutí účinnosti některých článků a vzhledem k tomu, že moje pozměňovací návrhy, které jsou pod písmeny E1 a E2 sledují podobny cíl, domnívám se, že je zapotřebí legislativně - technicky, v případě, že budou přijaty moje pozměňovací návrhy E1 a E2 a pozměňovací návrhy pana poslance Přibáně H1 až 4, do bodu H4 promítnout také posunutí účinnosti článku z bodu E1. A proto navrhuji ve třetím čtení, aby za podmínky, že budou přijaty tyto návrhy, v bodě H4 za slovy "s výjimkou článku" bylo vsunuto ještě III a písmeno A4 a dále za slovy "a článku II, bod" vsunuta číslovka 1 a písmeno A. Čili by zněl text nyní takto:

"S výjimkou článku III a IV a článku II bod 1 a 2..." a dále už ten text pokračuje. Jde tedy jenom o promítnutí legislativně technického ustanovení z jiných článků podmíněné samozřejmě přijetím pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Prokopovi, uděluji slovo panu poslanci Matulkovi, připraví se paní poslankyně Marvanová.

Poslanec Dalibor Matulka: Já jen chci potvrdit to, co tady předeslal už kolega Přibáň, a to pokud jde o zajištění finančních prostředků pro případ, že by došlo ke zvýšení počtu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Skutečné jsme se dohodli na tom, že stáhneme oba dva své návrhy v tomto směru, neboť záležitost je možno řešit bez ohledu na účinnost zákona až poté, kdy sněmovna fakticky zvolí nové členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a od jakého data nastoupí, tehdy bude vhodná chvíle se bavit o zajištění finančních prostředků. Čili jako pan kolega Přibáň stáhl svůj pozměňovací návrh, tak já v duchu této dohody stahuji svůj návrh doprovodného usnesení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi, slovo má paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych opravila znění svého pozměňovacího návrhu písmeno J pod bodem 2 tisku, který máte v souhrnu pozměňovacích návrhů. Zřejmě nedopatřením v § 14 odst. 2, je ve druhé větě uvedeno slovo "udělena", tedy "změna může výt udělena až poté, kdy ji Rada schválila"; správně má být:

"Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila." Takže ve třetím čtení navrhuji, aby "udělena" bylo zaměněno za slovo "provedena".

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji a rovněž jako obvykle poprosím o informování zpravodaje. Táži se, kdo se ještě hlásí do rozpravy ve 3. čtení. Protože nikoho nevidím, a doufám, že tentokrát jsem se nepřehlédl, rozpravu uzavírám. Táži se navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova. Předpokládám, že ano, čili budeme postupovat v pořadí "navrhovatel, zpravodaj", nemáte-li námitek. Prosím tedy navrhovatele.

Poslanec Dalibor Matulka: Pokusím se o co největší stručnost, protože každý z vás ví, o co v tomto zákoně běží, že to není jeden problém, nejsou to dva problémy, že je to hned několik problémů v jedné otýpce. Já samozřejmě mám poněkud složitější situaci v tom, že zastupuji skupinu navrhovatelů z nejrůznějších politických stran v této sněmovně, ale na druhé straně to až tak složité není, neboť v tomto zákoně, jako ostatně asi u většiny mediálních zákonů, ani tak nejde o politiku ve smyslu, co je pravice, co je levice. Tyto zájmy se zde až tak dalece nepromítají. Promítají se zde především zájmy jiné, možná by se daly nazvat i zájmy lobbystickými, případně odbornými.

Já samozřejmě jako zástupce skupiny navrhovatelů budu dávat průběžně stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale v rámci tohoto závěrečného slova bych se jenom pokusil o stručnou charakteristiku toho, že pozměňovací návrhy, kterých je celá řada, a některé jsou docela i složité, bych osobné mohl rozdělit do dvou skupin. Jednak byly předloženy určité pozměňovací návrhy, které rozšiřují tu materii, kterou se původní návrh zákona snažil řešit. Domnívám se, že mohu za skupinu navrhovatelů říci, že to je skupina návrhů, které ale nemění smysl a nebo nejsou v rozporu s původní navrhovanou myšlenkou.

Leč je tady druhá skupina pozměňovacích návrhů, která sice také rozšiřuje původní záměr, a to jsou ty návrhy zejména týkající se reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání. Původní záměr tohoto návrhu zákona, tak jak byl předložen, byl nezasahovat do reklamy. Čili řekl bych, že tyto pozměňovací návrhy, spolu s pozměňovacími návrhy týkajícími se výše koncesionářských poplatků jsou z té skupiny pozměňovacích návrhů, kde se promítají zájmy nejrůznější.

Myslím si, že všichni dovedeme usoudit, že při napětí a konkurenčním boji mezi veřejnoprávní televizí a komerční televizí, především televizí Nova jde skutečně o zásah do těchto vztahů a že leckteré pozměňující návrhy jasně vypovídají o tom, který zájem jimi má být vylepšen, případně pohoršen. Je jasné asi každému z nás, že veškeré návrhy na snížení, nebo jiné formy regulace reklamy na veřejnoprávních médiích jsou pochopitelně proti současnému zájmu veřejnoprávní televize a spíše ve prospěch např. televize Nova. Stejně tak jako návrhy na určení výše koncesionářských poplatků, pokud by ke zvýšení koncesionářského poplatku nemělo dojít a nebo by mělo dojít k nižší než v navrhované výši, pak samozřejmě z toho nebude mít radost veřejnoprávní televize, ale velmi se zaraduje televize Nova. Vím, že toto všechno víte, ale myslím si, že je zapotřebí toto také hlasitě říci.

Jinak se domnívám, že nestojí nic v cestě abychom se nyní věnovali hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Věřím tomu, že hlasování nebude stranické, že bude vedeno spíše selským rozumem. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi, uděluji slovo panu poslanci Prokopovi.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, ještě než se ujmu role zpravodaje, - a upozorňuji vás, že je velmi nelehká, protože hlasování bude velmi složité a budu prosit o vzácnou míru pozornosti a trpělivosti, protože skutečně jde o mimořádně komplikovanou záležitost, mnohem komplikovanější, než se původně zdálo, - bych jenom, aniž bych chtěl zneužívat své role zpravodaje, ve shrnutí toho, jak já vnímám své pozměňovací návrhy, chtěl říci, že nelže zcela jednoznačně říci, že každý návrh, který se týká oblasti reklamy, sleduje jenom cíle lobbystické nebo stranící, nikoliv stranické, ale stranící ať už veřejnoprávní nebo soukromé sféře. My jsme také Poslanecká sněmovna, která má dbát mimo jiné na to, aby veřejnoprávní televize či rozhlas nějak fungoval a nějak hospodařil a já si myslím, že některé z těch návrhů směřují i k tomu.

Jinak už bylo řečeno, některé návrhy extendovaly původní materii do jiných oblastí. Já už jsem se o tom zmiňoval ve druhém čtení. Samozřejmě musíme se s tím vypořádat, ale skutečně ani jeden z těch návrhů, snad s výjimkou návrhu, o kterém navrhnu hlasovat jako o prvním, nemění vlastní podstatu toho zákona.

Pane předsedo, já bych navrhl takový postup, abychom se snažili jít po jednotlivých blocích návrhů, které vyplývají z věcné podstaty, ne vždy budou návrhy sledovat ať už číslování nebo označení písmeny, jak v tisku 107/4 jsou, ale vyplývá to z logiky věci a domnívám se, že vůbec nejdříve bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Krejsy, uvedených pod body B2 a B3. Jsou to návrhy, které se týkají reklamy v televizním vysílání a tyto návrhy, pokud by byly přijaty, tak v podstatě zcela mění materii. To je jediná výjimka, o které jsem hovořil, neboť obsahují vypuštění zvýšení koncesionářských poplatků. Myslím, že o tom je potřeba hlasovat nejprve, abychom vůbec věděli, jak se dále ubírat.

Navrhuji tedy, abychom hlasovali společně o bodech B2 a B3, to znamená návrzích poslance Krejsy.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím pana poslance Prokopa, aby uvedl stanovisko navrhovatele. Pokud chcete stát u mikrofonu oba dva současně, nic vám v tom nebrání.

Poslanec Dalibor Matulka: Já pouze k tomuto návrhu, protože je skutečně nejzásadnější. Pan zpravodaj má pravdu, že to je návrh, který mění skutečně smysl zákona, jeho podstatu. Ačkoliv sám pro tento návrh budu hlasovat, což jsem avizoval již v prvním čtení, tak jako zástupce skupiny navrhovatelů musím souhlasit s tím, co říkal pan zpravodaj, že je to návrh, který mění povahu zákona, čili za tuto skupinu navrhovatelů tento návrh doporučit nemohu, ačkoliv pro to sám budu hlasovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Konstatuji, že pan poslanec Prokop nás začíná provádět krajinou pozměňovacích návrhů, ale dříve než se k jeho prvnímu návrhu vyjádříme, dovolím si vás pro pořádek odhlásit a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Padl návrh pana poslance Prokopa, abychom současně hlasovali o bodech B2 a B3. Je to tak, pane poslanče?

Poslanec Michal Prokop: Ano. Stanovisko navrhovatele je zamítavé, stanovisko zpravodaje rovněž zamítavé.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo se vyslovuje pro návrh v bodech B2 a B3, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 181 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 187 přítomných se pro vyslovilo 42, proti bylo 130.

Prosím pana poslance Prokopa, aby pokračoval.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, pane předsedo. Konstatuji, že v případě tohoto výsledku hlasování nelze už hlasovat o návrhu C3, tj. návrh pana poslance Maixnera, který byl tímto hlasováním vyloučen.

Zadruhé si dovoluji nyní navrhnout společné hlasování o návrhu výboru pro védu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, uvedený pod body A1 a A4. Jde o návrh, který sleduje vypuštění valorizační doložky.

Stanovisko navrhovatele souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž souhlasné.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Myslím, že je jasné, o čem budeme hlasovat. Nicméně pro pořádek znovu opakuji. Jedná se o současné hlasování o pozměňujících návrzích A1 a A4. Zahájil jsem hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 182 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 188 poslanců se 168 vyslovilo pro a jeden byl proti.

Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, pane předsedo.

Nyní navrhuji společné hlasování o návrzích výboru školského a kulturního uvedených pod hody A2, A3 a zároveň o návrzích poslance Plevy, uvedených pod body D1, D2, D3 a D4. Všechny tyto návrhy komplexně se týkají problematiky pošty či jiného možného smluvního partnera veřejnoprávních médií pro vybírání koncesionářských poplatků. Myslím si, že je možné o nich hlasovat najednou.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. A stanoviska?

Poslanec Dalibor Matulka: To je jeden z těch návrhů, které rozšiřují původní obsah návrhu zákona a domnívám se, že za skupinu navrhovatelů mohu mít neutrální stanovisko.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Zpravodaj?

Poslanec Michal Prokop: I já mám v této věci neutrální stanovisko.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Rozhodneme hlasováním. Pane poslanče, ukončil jsem rozpravu. Je mi líto, pokud je rozprava ukončena a pokud se pouze hlasuje, nemohu nikomu udělit slovo.

Poslanec Pavel Dostál: Pan zpravodaj nás uvádí v omyl.

Poslanec Michal Prokop: Nepochopil jsem přesně, pane předsedo, ale zdá se, že pan poslanec Dostál má námitku proti způsobu, který jsem navrhl.

Předseda PSP Miloš Zeman: Buďme tolerantní. Vznesme námitku.

Poslanec Pavel Dostál: Mám jenom námitku o tom, aby se o bodu 3, který se skládá ze dvou částí, hlasovalo dohromady, protože se může stát, že někteří poslanci budou chtít v bodě 3 oddělit právě v důsledku návrhu pana Plevy své hlasování.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vy tedy navrhujete, pane poslanče, o D3 hlasovat samostatně, ano?

Poslanec Pavel Dostál: Navrhuji, aby se v odst. A v čl. 3 hlasovalo odděleně, neboť má dvě části. Navrhuje bod 11 a bod 12. Hlasovat zvlášť.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. K tomuto návrhu se chce ještě vyjádřit pan poslanec Pleva.

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, víme všichni, o co nám jde. Já jsem dával nové znění, jak je uvedeno v bodu A3, druhá část č. 12 a dával jsem nové znění v pozměňovacím návrhu ve druhém čtení, protože tam vznikla chyba. Navrhoval bych, abychom teď hlasovali samostatně o písm. A, bod 3, druhá část s tím, že tento bod neschválíme a tím pádem pak už budeme moci hlasovat...

Předseda PSP Miloš Zeman: Co vy víte, pane poslanče, nepředjímejte naše rozhodnutí.

Poslanec Petr Pleva: Nebo jestli mohu navrhnout stažení tohoto bodu, bylo by to možná elegantnější. To už ale asi nejde.

Předseda PSP Miloš Zeman: Podle jednacího řádu provádí krajinou pozměňovacích návrhů zpravodaj. Šplháme teď na jakýsi pahrbek. Navrhněte řešení, pane poslanče.

Poslanec Michal Prokop: Pane předsedo, myslím, že nemůže kolega Pleva stáhnout svůj návrh, protože je to obsaženo ve stanovisku výboru. I když byl ve výboru předkladatelem, teď ho stáhnout nemůže.

Domnívám se, že budeme-li hlasovat o komplexu dohromady, že to pokryje opravu, kterou tady vlastně udělal, poněvadž se jednalo o pozměňovací návrh k návrhu, který byl ve výboru.

Proto jsem navrhl společné hlasování o všech bodech najednou, protože budou-li přijaty, opraví se i to, co původně bylo v bodu A 3 a co kolega Pleva opravil. Proto znovu apeluji na zdravý rozum, aby se věc nekomplikovala. Přijmeme-li to komplexně, vyřešíme ten problém.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Proti vašemu názoru stál názor pana poslance Dostála, který - pochopili jsem ho správně - navrhoval vyjmout z vašeho komplexu bod A 3, druhou část, nebo bod 12, a hlasovat o něm samostatně. Máte zásadní námitky proti tomuto postupu? Myslím, že kdybychom hlasovali, tak už jsme byli dávno hotovi.

Poslanec Michal Prokop: Já si myslím totéž, pane předsedo. Jestli kolega Dostál trvá na své námitce, pak navrhuji, abyste o jeho námitce nechal hlasovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Abychom si dobře rozuměli, kolega Dostál navrhoval nejdříve hlasovat o bodu A 3/12. Bylo to tak? Bylo. Zpravodaj navrhuje, protože jsou dvě různé procedury, nechat hlasovat o tom, zda vyhovíme požadavku pana poslance Dostála na samostatné hlasování. Toto byl váš návrh.

Poslanec Michal Prokop: Ano. Pane předsedo, pro zjednodušení navrhuji vyhovět námitce kolegy Dostála. Bude o jedno hlasování méně.

Předseda PSP Miloš Zeman: Také si myslím. Děkuji. Je teď jasné, o čem hlasujeme? Hlasujeme v tomto případě pouze o bodu A 3/12, přičemž bych byl rád, kdybych slyšel stanovisko zpravodaje a navrhovatele. Pokud se nemýlím, bylo neutrální, ale chtěl bych si to ověřit.

Poslanec Michal Prokop: Ano, oba jsme k tomu neutrální.

Předseda PSP Miloš Zeman: Velmi dobře. Můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro pozměňovací návrh v bodě A 3/12, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 byl tento návrh nepřijat, když pro se vyslovili 3 poslanci, proti 138, přítomných bylo 188. Návrh byl tedy zamítnut.

Nyní můžeme v klidu hlasovat o zbytku vašeho balíčku. Je to tak? Stanovisko zůstává i nadále neutrální.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 184 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 189 přítomných bylo 94 pro, 57 proti a 38 nehlasovalo.

Můžeme pokračovat v dalších pozměňovacích návrzích.

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, pane předsedo. Nyní navrhuji hlasovat o návrhu poslance Krásy, uvedeném pod bodem F 1. Týká se osvobození od poplatků osob nevidomých a neslyšících a upravuje vložení nového bodu do článku I. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje velmi neutrální.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Navrhujete tedy hlasovat pouze o bodu F 1. Rozumím vám dobře? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto bodu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 185 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 189 přítomných bylo 154 pro, 3 proti.

Prosím o další návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP