Čtvrtek 28. září 1995

3. den schůze (28. září 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní a páni poslanci, vážení hosté, z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji třetí jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám dobrý den.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo komu již byla karta vydána.

Kancelář sněmovny prosí poslance, aby vrátili včera vypůjčené náhradní karty - pan kolega Libor Novák mladší, který má dokonce dvě, dále pan poslanec Procházka, pan poslanec Rubáš, pan poslanec Svoboda, pan poslanec Štěrba a pan poslanec Vrzal.

Ve shodě se schváleným pořadem budeme pokračovat bodem 26, což jsou

XXIX.

Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Dovoluji si vás seznámit s pořadem projednávání bodu odpovědi na interpelace. Nejprve se bude jednat o písemné interpelace na předsedu vlády pana Václava Klause a ve smyslu § 112, odst. 4 jednacího řádu se budeme vyjadřovat postupně k těmto interpelacím: Paní kolegyně Fischerová, pan kolega Navrátil, pan kolega Votava, pan kolega Vyvadil, pan kolega Navrátil, pan kolega Hofhanzl, pan kolega Štrait, ještě jednou paní kolegyně Fischerová, pan kolega Jiří Hájek a ještě jednou pan kolega Navrátil.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců ČSSD ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou Na Homolce, Roentgenova ul. 2, Praha 5 - sněmovní tisk 814. Odpověď se předkládá Jako tisk 814 A. Její projednávání bylo na 21. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno až do zveřejnění závěrů šetření nejvyššího kontrolního úřadu.

Paní poslankyně Eva Fischerová, jako jedna z autorů interpelace, nebyla s odpovědí spokojena a požádala předsedu Poslanecké sněmovny o její zařazení na pořad schůze sněmovny. Pan kolega Vyvadil se hlásí s procedurálním návrhem.

Poslanec Jiří Vyvadil: Protože je v zásadě jasné, že s ohledem na počet přítomných nemůžeme o tom jakkoliv rozhodnout, chtěl bych říci, pane místopředsedo, že jsem v úvodu této schůze měl za to, - alespoň tak to pan předseda Poslanecké sněmovny formuloval a já ho možná bral vážněji, než si to zasluhovalo - že jsme přijali usnesení, kdy a jak mají být přítomni členové vlády. Jak on to aplikoval, tak z toho vyplývá, že když půjde o věc jejich působnosti, že se rozumí samo sebou, že tady budou. Nejenže nejsme usnášení schopní, ale toto je věc zcela zásadní. Čili jestliže vládě toto nestojí za to, my si bez přítomnosti příslušných ministrů nepřejeme projednávání těchto interpelací.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan předseda vlády je přítomen.

Poslanec Jiří Vyvadil: Tím mne ovšem zmátl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za upozornění. Budeme respektovat tento návrh. Ptám se paní kolegyně Fischerové, zdali se po otevření rozpravy k této interpelaci hlásí. (Posl. Fischerová: Ano.)

Slova se ujme paní kolegyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dovolila bych se v úvodu pouze zeptat, zda podle jednacího řádu není nutné, aby ve sněmovně bylo kvórum.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Není to nutné, dokud nebudeme hlasovat.

Poslankyně Eva Fischerová: Dobře, děkuji vám.

Dámy a pánové, naplnil se čas i usnesení 21. schůze Poslanecké sněmovny, kterým dne 8. 7. 1994 bylo potřetí přerušeno projednávání interpelací poslanců ČSSD ve věci privatizace Nemocnice Na Homolce až do uzavření šetření Nejvyššího kontrolního úřadu v předmětné nemocnici. Po téměř dvou letech se tedy problémem opět zabýváme. Fakta splývají a máme-li se odpovědně vyjádřit, musíme si je připomenout.

Poslanecká sněmovna v souvislosti s naší interpelací a také díky odpovědné práci a zvídavosti poslanců výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jednala ve věci třikrát. Poprvé na 17. schůzi 24. března 1994, kdy sněmovna přijala usnesení č. 362, podruhé na 18. schůzi 28. dubna 1994, kdy sněmovna přijala usnesení č. 379. Současně vzala sněmovna v dubnu na vědomí, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 21. dubna 1994 požádal Nejvyšší kontrolní úřad o prošetření hospodaření nemocnice a hospodárnosti procesu užitého k její privatizaci. Potřetí jsme jednali na 21. schůzi.

Dovolím si ještě doplnit, že na 23. schůzi Poslanecké sněmovny v září minulého roku jsem interpelovala pana premiéra ve věci dalšího osudu Lexellova gama nože. Byla to tehdy jediná možnost, jak upozornit Vládu České republiky na neseriózní jednání Ministerstva zdravotnictví s Nadací Charty 77 a Nadací Míša ve smyslu neplnění usnesení Vlády České republiky č. 318 ze dne 8. června 1994.

A nyní se po téměř dvou letech zmíním o podstatných skutečnostech ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, které dokládají, že interpelující poslanci ani výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nebyli ostražití zbytečně.

Za prvé - Nemocnice Na Homolce se dopustila pochybení ve smyslu nedodržování vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů. Zřízením nevyužívané ordinace mimo areál nemocnice bylo na nájemném vynaloženo neúčelně 82 686 korun.

Dále nemocnice nebyla zařazena mezi zdravotnická zařízení určená k privatizaci a nezpracovávala privatizační projekt. Přesto však objednala u společnosti s ručením omezeným Ernst and Young CS Consulting studii Tržní ocenění areálu Nemocnice Na Homolce, za kterou zaplatila 1 732 500 korun. Studie byla zpracována v dubnu minulého roku a podle této, korektní tržní cena areálu nemocnice, ocenění budov, zařízení a pozemků leží v intervalu 3,33 až 3,35 mld. korun. Tedy o 2,06 mld. více, než se vláda ČR rozhodla za toto unikátní zdravotnické zařízení požadovat.

Pro potřebu nemocnice ani rozhodování vlády o kupní ceně nemocnice nebyla studie využita. Jeden milion sedmsettřicetdva tisíc pětset korun z prostředků nemocnice bylo vynaloženo neúčelně. Já sama to považuji za úhradu diskrétně připraveného soukromého privatizačního projektu ze státních prostředků, a to s tichým souhlasem Ministerstva zdravotnictví.

V letech 1993 - 1994 za účelem privatizace ředitel nemocnice dr. Šubrt absolvoval čtyři zahraniční cesty. Dvakrát Velká Británie, jednou Jihoafrická republika a Švýcarsko. Na tyto studijní cesty byla poskytnuta úhrada z prostředků nemocnice. Bylo vynaloženo 125 324 koruny. I tyto cesty neměly nic společného se zájmem zdravotnického zařízení, které dr. Šubrt řídil a dodnes řídí. Byl to zájem zcela soukromý a dnes - bohužel - obecně známý.

Nemocnice Na Homolce dále porušila zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provozovala hospodářskou činnost, která odpovídá podnikání podle živnostenského zákona, bez příslušného živnostenského oprávnění. Nemocnice Na Homolce dále porušila ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 394/1991 Sb., o postavení organizací a činnosti fakultních nemocnic, nemocnic dalších a ústavů. Nemocnice v době kontroly neměla organizační řád, jak vyhláška ukládá, a to s účinností od 10. října 1991.

Nemocnice dále porušila zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Neprokázala provedení ze zákona povinné inventury pohledávek ke dni 31. 1. 1993. Nemocnice Na Homolce z vlastni iniciativy nad rámec právními předpisy definovaného systému poskytování zdravotní péče, jakož i systému zdravotního pojištění, poskytovala tzv. individuální zdravotní péči. Formou smluvního vztahu s 85 firmami se nemocnice zavázala poskytovat zdravotní péči jejich zaměstnancům za úplatu 500 korun za osobu a měsíc, která však bohužel zdvojuje úhradu za státem garantovanou zdravotní péči hrazenou z povinného zdravotního pojištění.

A nyní k pochybením ve vlastním procesu privatizace. Výsledky kontroly procesu privatizace nemocnice jsou podrobně uvedeny ve zprávě NKÚ. Dotknu se pouze těch nejzávažnějších. Nemocnice měla být prodána předem určenému nabyvateli a tomuto cíli bylo podřízeno vše, jak jednoznačně vyplývá ze závěrečné zprávy NKÚ. Cituji: "Vyhlášení soutěže a její průběh byly v rozporu s ustanovením obchodního zákoníku." Navíc rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydal obvodní úřad dne 7. března minulého roku, a to po opakovaných intervencích ministra zdravotnictví a v době, kdy žadatel ještě právně neexistoval. Společnost totiž vznikla až 16. března 1994.

Vláda ČR se 8. června minulého roku znovu zabývala prodejem nemocnice a ve svém usnesení v bodě 3 uložila ministru zdravotnictví realizovat prodej podle bodů 1 a 2 tohoto usnesení za předpokladu smluvního zajištění dalšího užívání Lexellova gama nože. Toto zcela jednoznačné usnesení vlády bylo ministerstvem porušeno, neboť k podpisu kupní smlouvy došlo již 1. srpna minulého roku, tedy v době, kdy provoz Lexellova gama nože nebyl smluvně zajištěn a bohužel není dodnes.

O kupní smlouvě NKÚ konstatuje, že smlouva obsahuje ujednání, z nichž některá jsou nejasná a mohou vést k rozporuplnému výkladu. Tato elegantní formulace v praxi mimo jiné znamená - v přehledu základních prostředků, které jsou v příloze této smlouvy uvedeny pod č. ZP 5305, je i Lexellův gama nůž, který nemocnici v žádném případě nikdy nepatřil a nemohl být tedy převáděn. V usnesení č. 4 smlouvy došlo k naprosto nepřehlédnutelné chybě, neboť již druhá splátka měla být uhrazena na vlastní účet kupujícího. Toto vadné jednání, jak to zpráva NKÚ nazývá, bylo napraveno až dodatkem ke smlouvě 18. 10. minulého roku.

Nechávám na vás, abyste posoudili, zda mají pravdu ti, kteří tvrdí, že šlo o přehlédnutí, nebo ti, kteří jsou zcela opačného názoru.

V interpelaci jsme zpochybňovali cenu, za kterou měla být nemocnice prodána. Pan premiér ve své odpovědi říká, že při srovnání Nemocnice Na Homolce s podobným zařízením v zahraničí by se tržní cena tohoto zařízení pohybovala výrazně pod její účetní hodnotou, tedy pod částkou 1,287 mld. korun. Opírá se o studii vypracovanou nezávislou auditorskou firmou. S tímto stanoviskem pana premiéra bych mohla souhlasit však jen tehdy, pokud by mi vysvětlil, jak je možné, že 28. února 1994, kdy je jeho odpověď datována, se opírá o oceňovací studii, která podle závěrů NKÚ byla zpracována až v dubnu 1994. Tržní hodnota areálu Nemocnice Na Homolce podle této studie leží v intervalu 3,33 až 3,5 mld. korun, přičemž nemocnice měla být prodána za pouhou 1 287 mil. korun.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že nejen čas, ale i závěrečná zpráva NKÚ bohužel jednoznačně ukázaly, že naše pochybnosti o způsobu privatizace Nemocnice Na Homolce byly oprávněné. Čas také ukázal, že pan premiér bohužel - a to mne velmi mrzí - poctil svou důvěrou nedůvěryhodné. Myslím, že závěry NKÚ popisující konkrétní pochybení, možné finanční ztráty pro stát, evidentní prosazování zájmů jednotlivců a konečně i konkrétní rozpory v odpovědi na naši interpelaci mě opravňují požádat vás o podporu naší nespokojenosti s odpovědí pana premiéra české vlády. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Ve smyslu nového jednacího řádu prosím paní poslankyni Fischerovou, aby přednesla návrh usnesení.

Poslankyně Eva Fischerová: Podávám následující návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí premiéra české vlády na interpelaci poslanců Klubu České strany sociálně demokratické ve věci postupu privatizace Nemocnice na Homolce.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Upozorňuji, že budeme hlasovat. Konstatuji, že kolega Vrzal má náhradní kartu č. 28, kolega Černý 29, kolega Ullmann 27.

Zahájil jsem 152. hlasování. Kdo podporuje přijetí předneseného návrhu usnesení? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 56 poslanců, proti 27.

Dovolte mi konstatovat, že v případě nesouhlasného stanoviska je interpelovaný člen vlády povinen vypracovat novou odpověď do 30 dnů.

S technickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane předsedo, pane premiére, pane předsedající, ani ne tak s technickou poznámkou jako se žádostí o to, abych dostal šanci ke krátkému osobnímu sdělení. Jednak jsem měl o několik vteřin dříve ohlásit, že mám náhradní kartu č. 30. To je ale to nejméně podstatné.

Pak bych vám rád řekl, že včera jsem prožil takový den, který bych nepřál nikomu, nebo skoro nikomu z vás. Ráno jsem naboural auto, potom jsem dostal zprávu, že mi vykradli byt a v tomto milém dni už zpráva, že při posledním hlasování o volebním zákonu jsem hlasoval sice pro - jak někteří viděli - ale mašinka mě vyhodnotila jako někoho, kdo nehlasoval. To už byla jen taková drobnůstka v rámci včerejšího dne. Vím, že přístroj podobnou schválnost provedl i kolegovi Černému, dalšímu velkému podporovateli tohoto typu volebního zákona. Berte to, prosím, jako osobní sdělení. Rezerva byla tak jako tak plus 22 hlasů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má pan kolega Černý.

Poslanec Jan Černý: Já k tomu jen dodám, že jsem jedním z předkladatelů, takže by bylo nelogické, abych pak nehlasoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme pokračovat projednáváním bodu 26.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Navrátila ve věci opatření vlády České republiky na podporu bydlení podle sněmovního tisku 1759. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1759 A. Otevírám rozpravu. Jako první se slova ujme kolega Navrátil.

Poslanec Jan Navrátil: Děkuji, pane předsedající. V odpovědi na moji interpelaci v podstatě předseda vlády shrnuje i mně známé skutečnosti pokud jde o opatření vlády České republiky na podporu bydlení. Nicméně se základním závěrem, který uvádí ve své odpovědi, nemohu souhlasit. Nejprve je to konstatování, že stát již nebude řešit bytovou situaci každého konkrétního občana, ale že řešení bytové situace musí každý člověk hledat a zařizovat svou vlastní iniciativou. Ve společností, kde působí dosud značně nerovné podmínky pro uplatnění občanů, pro získání bytu jak mezi jednotlivými věkovými skupinami, tak zejména mezi jednotlivými sociálními skupinami, na které jsem se snažil upozornit ve své interpelaci, uplatnění tohoto vyloženě tržního principu i do bytové problematiky prostě není možné.

Myslím, že zejména s odkazem, že patříme k zemím, které v roce 1976 ratifikovaly mezinárodní Konvenci OSN o ekonomických, sociálních a kulturních právech a v článku 11 této Úmluvy je bydlení zahrnuto mezi základní práva občana, není možné, aby se vláda této základní odpovědnosti zprostila.

Vláda učinila několik opatření, kterými přesunula odpovědnost za bydlení na obce, ovšem nepřesunula těmto obcím příslušné finanční prostředky. Dokumentuji to tím, že po roce 1989 došlo k dramatickému snížení zejména počtu zahajovaných bytů. Obce malé a střední zpravidla nemají prostředky na zahájení výstavby žádných bytů. Zvýšila se až desateronásobně hodnota metru čtverečního bytu. To znamená, že za této situace, kdy průměrná hodnota, resp. cena průměrného dvoupokojového až třípokojového bytu dosahuje řádově statisícové částky, ale spíše se blíží miliónu, nejsou obce s to zajistit bydlení pro většinu svých občanů.

Nechci polemizovat s tím, jaká opatření vláda přijala ve směru např. k podpoře stavebního spoření nebo při hypotekárních úvěrech, to jsou však opatření, která zvýhodňují pouze velmi malou část občanů naší země. Proto, jak jsem již řekl v úvodu, nemohu souhlasit se závěrem, že bydlení je soukromou věcí každého občana.

Ve smyslu tohoto závěru pak navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Navrátila, uvedenými jako tisk 1759 a 1759 A. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Jedná se o 153. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 37 poslanců, proti 37.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy. Pan kolega není přítomen, proto ve smyslu odst. 6, § 112 o ní dále Poslanecká sněmovna nejedná.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vztahu ke Spolkové republice Německo vzhledem k historickým důsledkům 2. světové války podle sněmovního tisku 1774. Odpověď byla předložena jako tisk 1774 L. Její projednávání bylo na 32. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Otevírám rozpravu. Jako první se do ní hlásí pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, když jsem obdržel písemnou odpověď pana premiéra, musím říci, že celý její obsah do posledního písmene odpovídal mým představám a kdyby zůstalo na tom, jednoznačně bych souhlasil. Problém je v tom, že byť samozřejmě platí litera scripta manet, co je psáno, to je dáno, následovaly některé akce, které vzbudily mé pochybnosti.

Když jsem žádal pana premiéra, aby se vyjádřil k česko-německým vztahům, žádal jsem jej, aby zaujal stanovisko ke čtyřem okruhům otázek. První otázka - platnost dekretů prezidenta Beneše, druhá otázka - jak budeme pojímat otázku transferu Němců, třetí otázka je otázka příčin a následků a konečně čtvrtá otázka - dvojí státní občanství, zda ano či ne.

Pan premiér mi odpověděl a měl jsem dokonce i pocit, že to má širší záměr, že odpovídá i za vládu, že dekrety prezidenta republiky jsou z právního i politického hlediska nezpochybnitelné, že za druhé pro otázku odsunu, resp. transferu, budeme nadále používat pojem odsun, resp. vysídlení, ale nikoliv vyhnání čili Vertreibung a že samozřejmě při otázce příčin a následků je jasné, že kdyby nebylo německé okupace v českých zemích, nikdy by následně nemohlo nastat to, co nastalo na konci války. Zároveň vyjádřil, že není možné uvažovat o jakékoliv změně z hlediska možného dalšího občanství určitým občanům cizí země.

Potud by to bylo všechno perfektní, kdyby... Kdybychom měli vyšší územní samosprávné celky, tak samozřejmě pan ministerský předseda Bavorska je ministerský předseda jakéhosi vyššího územně samosprávného celku vedle. Je samozřejmě možné připustit, že za určitých okolností ministerský předseda suverénního státu, pokud nás navštíví ministerský předseda vyššího územně samosprávného celku vedle v sousední zemi, že jej přijme ke krátkému rozhovoru na 20 minut v Herzánském paláci a bude to buď přátelské nebo méně přátelské setkání. To všechno je možné. Ale ministerský předseda České republiky je ministerský předseda suverénního a samostatného státu a ministerský předseda České republiky nemůže jezdit kamsi na hranice a s předsedou jakéhosi vyššího územně samosprávného celku se dohadovat. To je prostě zásadní chyba, pane ministerský předsedo, a vy jste tím zpochybnil text svého dopisu, který jinak je kladný.

Dobře, budiž, každý z nás děláme chyby, ale problém je, že následně jeden váš kolega, který jinak v oboru svého resortu zrovna není mým příznivcem, myslím správně, pregnantně, precizně a výstižně vyjádřil názory, které má 95% politické scény na to, co se děje v sousedním Slovensku. Byl to pan ministr Ruml. Za jiných okolností budu třeba rád proti němu útočit, ale v tomto ohledu měl moji plnou podporu.

Pane ministerský předsedo, jestliže vy jste v zápětí jenom proto, abyste se s ním mohl setkat, dementoval to, co on před tím řekl, tak dochází k tomu, že tím snižujete vážnost České republiky a tím bohužel psáno je cosi, co já musím podpořit, ale na druhé straně v této etapě z neznámého mně důvodu srážíte na kolena tento stát. Mám jednu prosbu. Nemusím vždy souhlasit s panem prezidentem, nemusím souhlasit s ministrem zahraničních věcí, ale jedno musím říci: ani panu prezidentovi, ani ministru zahraničních věcí nemohu vytknout, že by kdykoli snížili vážnost této země. Vy jste to během dvou měsíců udělal dvakrát.

Já mám prosbu. Jsou věci v oblasti makroekonomiky, kde nemám odvahu s vámi diskutovat, protože devalvační kurs jste před třemi roky nasadil dobře, nicméně v oboru zahraniční politiky se dopouštíte závažných chyb a budou-li pokračovat, význam a vnímání této země se bude čím dál tím víc snižovat. Nemohu si odpustit otázku. Kdysi jsem tady hlasoval pro to, aby se stal prezidentem Václav Havel. Měl jsem určité pochybnosti z hlediska jeho vnitřních kompetencí, z hlediska státu, ale jsem rád, že tím prezidentem je, protože alespoň někdo navenek tohoto státu tu důstojnost udržuje. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále přihlásil pan předseda vlády.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená sněmovno, jsem velmi na rozpacích, jestli mám reagovat na tyto naprosto absurdní výtky, které tady pan poslanec říká, absurdní, živé a falešné. Divím se, že se nestydí je nahlas vyslovit před tímto úctyhodným shromážděním. Vím, že spousta lidí mává rukou a říká abych nešel nic říkat, ale skutečně způsob, jakým to říká, nemá obdoby a já to nehodlám dál, pane poslanče, poslouchat.

Setkáváme se s desítkami, stovkami lidí a politiků na nejrůznější úrovni. Váháte, jestli máte přijmout jenom předsedu vlády nebo ještě ministra toho nebo ještě ministra toho, nebo jestli přijmete toho nebo onoho, nebo jestli se setkáte s tím nebo oním. Ano, v letošním roce jsem se setkal minimálně s pěti předsedy vlád jednotlivých německých zemí. Ano, před týdnem jsem schválil panu ministerskému předsedovi Saska, že přijedu jako jeho host na zahájení a otevření Lipského veletrhu 12. nebo 14. dubna. Takto mohu vyjmenovávat nepřetržitou řadu setkání.To co jste udělal z jednoho setkání s dalším sousedním ministerským předsedou Bavorska je prostě lživé, falešné, darebné. Já musím toto slovo použít.

Nechápu, proč jste do této interpelace zapletl Slovensko. Nechápu. Nebylo to součástí vaší původní interpelace. Je to zneužívání tohoto fóra k tomu říci cokoli, co vás vůbec napadne. Já jsem nedenuncoval tento stát nebo jaké slovo jste použil. Já jsem prostě řekl jednu jedinou věc o panu ministru Rumlovi. Na otázku, jestli je to stanovisko vlády České republiky, jsem řekl jednu jedinou věc, že to nebylo stanovisko vlády České republiky, že o tom vláda České republiky nikdy nejednala a že to byl soukromý názor pana ministra Rumla, vyslovený v jiném kontextu v televizní besedě.

Neřekl jsem jediné slůvko. Opět nevím, z čeho spřádáte své naprosto nepodložené věty, svá nepodložená obvinění. Nehodlám to poslouchat. (Potlesk).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy je dále přihlášen kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si připojit jednu stručnou poznámku.

V koncepci naší zahraniční politiky, která byla projednána také v orgánech sněmovny, je pasáž, která se zabývá česko-německými vztahy. Česká republika jako součást federace po roce 1989 navázala oficiální kontakty se 4 spolkovými zeměmi Německa. S těmito zeměmi také premiér Pithart uzavřel smluvní vztahy. Tyto 4 země do sebe zahrnují také Bavorsko, je tam také Sasko, Badensko-Würtenbersko, je tam Porýní-Westfálsko. Tzn., že s těmito zeměmi Česká republika ještě dříve, než byla svrchovaným státem, zcela legitimně jako se svým regulérním rovným partnerem navázala smluvní vztahy. Když docházelo k rozdělení federace, zvažovali jsme, jak dále koncipovat vztahy s Německem a dospěli jsme k názoru, že by nebylo moudré, abychom nějaké vztahy, které již existují, vypovídali, že si nepřejeme zhoršování vztahů a že tedy s těmito čtyřmi zeměmi budeme nadále udržovat kontinuitu v regulérních vztazích, které byly zahájeny ještě v dobách československé federace. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane ministerský předsedo, vy jste mě svou odpovědí nepřekvapil, jsem rád, že padla, jsem rád, že je zaprotokolována, jsem rád, že jste řekl ty výroky, které jste řekl. Vy nemáte imunitu, já na to upozorňuji a upozorňuji vás, že toho využiji. To zaprvé.

Zadruhé. Je zcela nepodstatné, co hodláte nebo nehodláte poslouchat, protože vztah mezi výkonnou mocí a parlamentem je takový, že bez ohledu na vaše subjektivní pocity, vy prostě budete muset poslouchat. Ano, je to neuvěřitelný člověk, to prosím ještě do protokolu, řekl pan ministerský předseda.

Pokud se týče návrhu usnesení, Poslanecká sněmovna ho bere na vědomí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pan kolega Budinský. Pane poslanče, upozorňuji vás na znění článku § 59, odst. 3.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane místopředsedo, požádal bych vás, abyste napomínal poslance, aby tu nedocházelo k zostouzení České republiky a jejích představitelů ze strany poslanců. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Prosím kolegu Vyvadila, aby navrhl usnesení.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslanecká sněmovna bere na vědomí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP