Středa 27. září 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společnému zpravodaji Liboru Novákovi a otevírám rozpravu. Mám prozatím čtyři písemné přihlášky od pana poslance Hrazdíry, Jaroslava Nováka, Dalibora Matulky a Jana Kryčera. Prosím, aby se v tuto chvíli jako první slova ujal Antonín Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, projednáváme návrh zákona předložený panem poslancem Hiršem a dalšími o volbách do Parlamentu České republiky. Hledáme-li důvod, proč máme tento návrh zákona projednávat, když v současné době platí zákon č. 120/1992 Sb., o volbách do České národní rady, a který drobnou novelou lze použít i pro volby v roce 1996, je vysvětlení jediné - dořešit dlouhodobý spor o Senát.

Proto je třeba si položit nejdříve otázku, do jaké míry Senát pro činnost této republiky je nezbytný. Pokud mám vyjádřit stanovisko Levého bloku, musím říci, že Levý blok vytvoření Senátu nepodporuje, právě naopak vždy podporoval myšlenky a návrhy na úpravu Ústavy a vypuštění Senátu z jejího ustanovení. Řada z vás namítne, že je třeba naplnit ustanovení Ústavy. Toto konstatování však neobstojí, jelikož i některá další ustanovení nejsou naplňována a přitom mohou být pro činnost tohoto státu důležitější. Ano, mám na mysli ustanovení hlavy sedmé Ústavy, konkrétně ustanovení o vyšších územních samosprávných celcích.

Z těchto důvodů klub Levého bloku návrh zákona tak, jak je předložen, nepodpoří a předkládá následující pozměňovací návrhy k návrhu zákona o volbách do Parlamentu České republiky, tisk 1048 ve znění společné zprávy, tisk 1921.

Za prvé - vypustit ustanovení oddílu III návrhu zákona. V případě přijetí tohoto návrhu, legislativně upravit celý zákon, tj. ve vazbě na Senát.

Za druhé - vypustit § 35 a § 65.

Za třetí - v § 85 slova "90 korun" nahradit slovy "45 korun".

Za čtvrté - v § 49 odst. 2 se slova "5%" nahrazují slovy "4%, slova "7%" slovy "6%", slova "9%" slovy "8%" a slova "11%" slovy "10%".

Za páté - v § 49 odst. 4 se slova "pěti a čtyř" nahrazují slovy "čtyři a tři", slova "sedm a šest" slovy "šest a pět", slova "devět a osm" slovy "osm a sedm" a slova "jedenáct a deset" slovy "deset a devět".

Za šesté - z § 31 odst. 1 vypustit slova "kterým není pozastavena činnost".

Z § 34 odst. 2 vypustit slova "nebo její činnost byla pozastavena".

Z § 37 slova "nebo pozastavení činnosti".

Za sedmé - doplnit § 85 o nový odst. 2 v tomto znění: "Nejpozději do zahájení volební kampaně sdělí písemně volební strana Ústřední volební komisi předpokládanou výši svých volebních výdajů a zdrojů, ze kterých budou tyto výdaje hrazeny. Ústřední volební komise seznámí s těmito údaji bezodkladně veřejnost."

Stávající odst. § 85 označit jako odst. 1.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antonínu Hrazdírovi.

Technické oznámení se týká skutečnosti, že Libor Novák mladší má náhradní kartu č. 23.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Novák a připravil se pan poslanec Dalibor Matulka.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, také já bych měl několik pozměňovacích návrhů k návrhu volebního zákona, tisk č. 1048.

V § 7 odst. 1 vypustit slova "a volby do Senátu".

V tomtéž paragrafu vypustit odst. 3.

V § 8 odst. 1 vypustit ve druhé větě slova "do Senátu".

V tomtéž paragrafu odst. 2 vypustit druhou větu začínající slovy "podává-li kandidátní listinu atd."

V § 13 odst. 1 změnit text následovně, a to tak, aby členové byli nejméně tři.

V § 14 odst. 1 změnit text první věty následovně: "Prezident republiky vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny nejpozději 60 dnů před jejich konáním."

V § 16 odst. 1 nahradit původní text následovně: "Dobou volební kampaně se pro účely tohoto zákona rozumí období počínající 21 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb."

V tomtéž paragrafu odst. 3 nahradit slova "vyhradí-li starosta" slovy "starosta je povinen vyhradit přiměřenou plochu při vylepení volebních plakátů všem kandidujícím stranám a koalicím na základě rovnosti".

V tomtéž paragrafu odst. 4 první větu doplnit slovy: "Stejný zákaz platí pro všechny hromadné sdělovací prostředky."

V § 17 odst. 5 poslední větu změnit na: "Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda Okrskové volební komise neporušenost pečetí a ponechá je až do skončení voleb."

V § 31 odst. 1 změnit text z "nejpozději do 60 dnů" na "nejpozději do 45 dnů".

V tomtéž paragrafu odst. 2 písm. a) doplnit text následovně: "Plný název politické strany nebo koalice a její používanou zkratku".

V totéž paragrafu odst. 3 změnit číslovku "60" na "45".

V § 32 odst. 1 změnit číslovku "35" na "30" a v § 33 odst. 1 změnit číslovku "50" na "40".

V § 35 odst. 2 "zvýšení kauce na 350 tisíc korun", nebude-li to přijato, tak na "300 tisíc korun".

V § 39 vypustit odst. 4.

§ 65 - nebude-li přijat návrh o vypuštění Senátu, odst. 2., zvýšit kauci na 30 tisíc korun.

V odst. 4 změnit "6%" na "15%".

V § 84 úhradu na jeden hlas ponechat ve výši 15 korun. Nebude-li schváleno, maximální úhrada za jeden hlas 20 korun.

V tomtéž paragrafu změnit 3% na 5%. Nebude-li schváleno, na 4%.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Dalibor Matulka a připravil se pan poslanec Kryčer.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtělo by se mi vysvětlit komplexně stanovisko poslanců za KSČM k tomuto celému návrhu zákona, ale protože bych většinou opakoval to, co tady řekl jako stanovisko Levého bloku poslanec Antonín Hrazdíra, je to stanovisko obdobné. Koneckonců je obecně známo, co si komunističtí poslanci o celém Senátu myslí. Ventilovali jsme to již při přijímání Ústavy. Trváme na tom a nemáme zájem na tom, aby Senát vznikl. Nicméně, když je zde předložen návrh volebního zákona, také vznášíme několik pozměňovacích návrhů.

V první řadě mi dovolte, abych předložil návrh na změnu v § 16, kde navrhuji nové znění odst. 1.: "Dobou volební kampaně se pro účely tohoto zákona rozumí období počínající 25 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb."

Stávající odst. 1 uvedený ve společné zprávě navrhuji označit jako odst. 2, ostatní rovněž přečíslovat, ale v jeho textu vypustit slova "a to 16 dnů před dnem voleb".

Dále v § 16 odst. 3 podle společné zprávy nahradit číslo 16 číslem 25. Jedná se o prodloužení volební kampaně ze 16 na 25 dnů. I my se domníváme, že 16 dnů je příliš krátká doba, že je vhodnější to rozšířit. To, co jsem nyní přednesl, berte jako jeden pozměňovací návrh a je potřeba o něm hlasovat potom současně.

Za druhé si dovoluji navrhnout změnu v odst. 4 § 16. Navrhuji toto znění:

"Po dobu volební kampaně je v místním rozhlasu a ve sdělovacích prostředcích, vyjma případů uvedených v odst. 3 a periodického tisku, zakázána volební agitace v prospěch i neprospěch politických stran, koalic a nezávislých kandidátů".

O co zde jde. Ve stávajícím návrhu zákona podle společné zprávy je zákaz volební agitace naprosto všude uveden pro lhůtu 48 hodin před volbami. Smyslem mého návrhu je tento zákaz částečně rozšířit, a to o zákaz volební agitace ve sdělovacích prostředcích, vyjma těch, které jsou uvedeny, že mají vyhrazen vysílací čas, tzn. veřejná právní média, a to po celou dobu volební kampaně. Domnívám se, že je správnější přistoupit spíš na filozofii určitého - alespoň pokud možno - volebního klidu po dobu volební kampaně a volební kampaň usměrnit do náležitých mezí.

Mimo jiné nezakrývám, že smyslem tohoto mého návrhu je i záležitost zabezpečit po dobu volební kampaně pokud možno skutečně rovný přístup do sdělovacích prostředků všech, to znamená i silných i slabých, chudých i bohatých politických stran, protože pochopitelně jiný přístup budou mít bohatší strany, které si budou moci v soukromoprávních médiích zaplatit reklamu. Není to porušení rovnoprávnosti, ale porušení rovnosti. Smyslem tohoto návrhu je udělat pokud možno co nejrovnější podmínky v tomto ohledu.

Za třetí navrhuji, aby z § 34 odst. 2 ve znění společné zprávy bylo odstraněno to, co tam dodal ústavně právní výbor, tj. slova "nebo její činnost byla pozastavena". O co běží? Běží o zamítnutí registrace té politické strany, jejíž činnost je v momentě, kdy se strany registrují do voleb, pozastavena. Známe všichni zákon o politických stranách, jsme si vědomi režimu, jaký se vztahuje na pozastavování politických stran, a víme všichni, že k pozastavení politických stran může dojít z nejrůznějších důvodů, např. špatné hospodářské činnosti. Může to trvat jen velice krátkou dobu. Strana má pochopitelně možnost domáhat se nápravy soudní cestou, ale to nic neřeší, protože mezi tím proběhne registrace, proběhnou volby a strana je na čtyři roky vyřazena z parlamentního života. Jde tedy o to, že i když je činnost politické strany pro nějakou závadu pozastavena, strana odstraní v požadované lhůtě, která může být velice krátká, ale i velice dlouhá, závady, stane se tedy bezvadnou stranou z hlediska zákona o politických stranách, ale přesto tímto ustanovením by byla vyřazena na daleko delší dobu, než po kterou trvaly závady, pro které její činnost byla pozastavena. Považujeme to za nesmyslné a do značné míry i proti ústavním principům této země.

Dále navrhuji shodně s kolegou Hrazdírou vypustit § 35 a § 65. To jsou paragrafy hovořící o kaucích. Je pravdou, že po složení těchto volebních kaucí jsou si strany, které kauci složily, rovny, mají stejnou možnost ve volbách zvítězit. Ve skutečnosti ale víme všichni, že jde o zakotvení naprosto nerovného přístupu k účasti ve volbách, neboť je ustanoveními tohoto zákona o kaucích zaveden prachsprostý majetkový cenzus, o kterém si dovolím pochybovat, že odpovídá zásadám rovnosti.

Je to středověké ustanovení, které v tomto zákoně na sklonku 20. století, ve státě, který si říká demokratický, nemá co dělat. Navrhuji tedy oba paragrafy vypustit.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, dovolím si podat pro tento případ nové znění odst. 1 § 35. - místo navrhovaných odstavců 1 a 2 ve společné zprávě. Nové znění by znělo takto: "Politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována v alespoň jednom volebním kraji, složí na zvláštní účet zřízený Ministerstvem financí do tří dnů po oznámení o registraci podle § 41 odst. 1 kauci ve výši 500 000 Kč" - pokud by toto nebylo přijato, navrhuji variantu 750 000 Kč - "a oznámí to do dvou dnů po složení kauce krajské volební komisi v každém volebním kraji, ve kterém byla zaregistrována."

Pokud by nebylo přijato vypuštění § 35 a 65, pak navrhuji nahradit v § 65 odst. 2 číslo 20 000 číslem 5 000. Čili snížení kaucí u voleb do Senátu.

Můj pátý pozměňovací návrh je tento: V § 49 ponechat pouze odst. 1 a 5, odst. 2, 3 a 4 vypustit a pokračovat nejlépe v rámci jednoho paragrafu textem uvedeným ve stávajícím § 50. Jedná se tam o naprosté vypuštění volebních klauzulí pro politické strany. Domnívám se, že volič, dá-li hlas nějaké straně a je-li těch hlasů dostatek na to, aby to vydalo byť třeba na jeden jediný poslanecký mandát, vůle voliče budiž vůlí nejbližší. Nechť se ve sněmovně nenalézají poslanci, kteří nebyli zvoleni, ale kteří byli přepočítáni jen proto, že v nějaké straně dosáhli nějakých procent, a tudíž se to přepočetlo ve prospěch někoho jiného. Nevím, jak vy, ale domnívám se, že mnozí z nás mohou cítit, že sem do této sněmovny díky volební klauzuli nebyli zvoleni, ale přepočítáni. Prostě se přepočetl počet hlasů voličů a jsme zde někteří, které si tu nikdo nepřál, ale byli jsme sem přepočteni.

Za šesté navrhuji nové znění § 50 odst. 4: "V rámci jednotlivých politických stran a koalic obdrží mandáty straně přikázané nejprve kandidáti v pořadí podle počtu získaných přednostních hlasů a po nich kandidáti, kteří nezískali žádné přednostní hlasy, a to v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku."

Jde mi o to, že samozřejmě volby jsou soutěží politických stran, ale jsou soutěží v navrhování kandidátů. Jinak víme, že volby jsou záležitostí občanskou, rozhodují občané. Nechť tedy rozhodují primárně i o pořadí, v jakém se zde mají kandidáti ocitnout. Volby jsou občanské, nevolí strany, ale občané. Strany nechť navrhují. Za primární princip tedy považuji vůli voličů a teprve posléze vůli politických stran.

Můj poslední pozměňovací návrh je vypustit v § 61 odst. 6 a v § 62 odst. 2 písm. c). Jedná se o petice. Je to jeden pozměňovací návrh a je potřeba o něm posléze hlasovat jako o jednom. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Daliboru Matulkovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jan Kryčer, připraví se poslanec Oldřich Vrcha.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si obrátit vaši pozornost obdobným směrem jako kolega Matulka. Avšak nečinil bych tak z pozice absolutistického odmítání kaucí, jak učinil pan kolega, neboť se domnívám, že strany, které jsou zde v parlamentě, dostávají v podstatě transformované peníze daňových poplatníků, tudíž zcela logicky mají peníze na to, aby zaplatily náklady spojené s vytištěním kandidátek a s provedením voleb. To považuji za čisté a správné.

Naopak ale nemohu souhlasit s tím, aby politické strany, které stojí mimo parlament, tudíž nedostávají žádné peníze prostřednictvím státního rozpočtu, měly také tutéž povinnost jako strany parlamentní, tj. zaplatit kauci, která ve svém důsledku znamená 3,2 mil. Kč na to, aby se politická strana mohla zúčastnit volební kampaně. U představy, že některé politické strany, které známe jako strany okrajové, zájmové - mám na mysli např. Stranu piva atd. - by měly skládat tuto kauci, tak je nepochybné, že na to mít nebudou a nebudou se moci fakticky zúčastnit voleb a nás budou obviňovat, že jsme je již předem z volebního boje zlikvidovali.

Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom měli vzpomenout stávajícího platného zákona o volbách do České národní rady a využít ustanovení, které se týká petic.

To je, aby politické strany, které nemají možnost financovat prostřednictvím státního rozpočtu příspěvek na volební kampaň, neboli tzv. kauci, mohly doložit svou faktickou existenci jistou sumou podpisů, která doloží nejenom to, že existují, ale že jejich síla je taková, aby byla relevantní, aby vůbec stát, tudíž jeho prostřednictvím občané vynaložili prostředky na to, aby se mohly tyto strany zúčastnit voleb.

Z toho důvodu podávám pouze jediný pozměňující návrh, ale variantní. Týká se § 35 odst. 3, kde uvádím, že strany, jejichž kandidátní listiny byly ve volebním kraji registrovány, a pokud nemají v době 60 dnů přede dnem vyhlášení voleb zastoupení v parlamentu poslaneckým klubem, podají petici požadující, aby strana nebo koalice kandidovala, podepsanou 20 tisíci voličů, další alternativa je 40 tisíc voličů, petice se předloží pouze jedné krajské volební komisi a v podání ostatním krajským volebním komisím na to odkáže. Petice musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Složení kauce nebo předložení petice - to je odst. 4 - je podmínkou pro zahájení tisku hlasovacích lístků. Pokud kauce není složena nebo petice není předložena, hlasovací lístky nebudou vytištěny.

Omlouvám se, já jsem neuvedl jistou změnu i v odst. 2, ale není to podstatné. Můj návrh je písemný, takže jej dávám předkladatelům.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Janu Kryčerovi, prosím, aby se slova ujal poslance Oldřich Vrcha a připravil se poslanec Jiří Payne.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl některé pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu ČR, uvedeném ve sněmovním tisku číslo 1048.

§ 12 odst. 1 za slovo "koalice" doplnit slova "koalice politických stran či hnutí", slovo "dva" nahradit slovem "tři členy ústřední volební komise".

§ 12 odst. 3 doplnit jako v odst. 1.

§ 13 odst. 2 první věta - doplnit jako v § 12 odst. 1.

§ 13 odst. 3 číslovku "21" nahradit "15 dnů přede dnem".

§ 14 číslovku "45" nahradit číslovkou "50 dnů" atd.

§ 14 odst. 2 doplnit "volby možno ukončit dříve, pokud je splněna podmínka účasti všech voličů".

§ 15 odst. 1 - za první větu vložit "pokud požádá občan o písemné vyrozumění, je povinností obce toto vydat".

§ 16 odst. 1 číslovku "16" nahradit číslovkou "21 dnů", číslovku "48" nahradit číslovkou "72 hodin".

§ 16 odst. 3 slovo "Senátu" nahradit slovy "do Parlamentu ČR".

§ 16 odst. 4 číslici "48" nahradit číslicí "72 hodin".

§ 17 odst. 5 - vypustit první větu. Poznámka: Toto je uvedeno již v odst. 4.

§ 19 odst. 6 slovo "sán" nahradit slovem "sám" nebo slovem "osobně".

§ 20 - doplnit větu: "Do volební místnosti je zákaz vstupu osob s jakoukoli zbraní, je kouření zakázáno".

§ 21 slovo "může" nahradit slovem "musí okrsková volební komise po dohodě...".

Oddíl druhý - Volby do Poslanecké sněmovny.

§ 25 číslovku "21" nahradit číslem "18 let".

§ 28 odst. 1 za slova "nebo koalice" doplnit "politických stran či hnutí", slovo "dva" nahradit slovem "tri členy".

§ 28 odst. 2 číslici "3" nahradit číslicí "5 dnů".

§ 31 odst. 3 - poslední větu celou vypustit.

§ 31 odst. 4 - druhou větu vypustit. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát.

§ 31 odst. 6 "nejvyšší počty..." celý zrušit a nahradit: "nejvyšším počtem kandidátů na kandidátní listině může být podíl kraje (volebního obvodu) na počtu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

§ 31 odst. 7 doplnit: "kandidát může kandidovat do obou komor parlamentu, po zvolení si může vybrat komoru dle své úvahy, nemůže však být členem obou komor."

§ 34 odst. 1 číslovku "25" nahradit číslovkou "15 dnů".

§ 34 odst. 1 číslovku "30" nahradit číslovkou "21 dnů".

§ 35 zrušit.

V případě nepřijetí navrhuji § 35 odst. 2 číslovku "3" nahradit číslovkou "15 dnů".

§ 35 odst. 2 číslovku "200 tisíc Kč" nahradit číslovkou "20 tisíc Kč". Slovo s číslem "do 2 dnů" nahradit slovem a číslem "do 5 dnů" atd.

§ 35 odst. 4 doplnit "částky se vracejí všem kandidujícím politickým stranám, koalicím politických stran, seskupení či hnutí, které se nedopustily v daném volebním kraji (obvodu) volebního podvodu či machinace."

§ 36 změnit slovo v nadpisu "vzdána" za slovo "vzdává se".

§ 36 odst. 1 číslici "48" nahradit číslicí "72 hodin".

§ 36 odst. 2 doplnit "kandidující politická strana, koalice politických stran či seskupení a hnutí mají možnost doplnění kandidátky i v případě úmrtí kandidáta"

§ 49 odst. 2 bod b) číslovku "7" nahradit číslovkou "9%", bod c) nahradit číslovku "9" číslovkou "12%", bod d) číslovku "11" nahradit číslovkou "15%".

Odstavec 4 téhož § změnit dle schválení.

§ 53 slova "do 1 měsíce" nahradit slovy "do 10 dnů".

§ 54 odst. 2 - druhou část souvětí vypustit a nahradit "politická strana, koalice koaličních stran, seskupení či hnutí provedou doplnění kandidátky nejpozději do 5 dnů po vyrozumění".

§ 54 odst. 3 celý vypustit.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Prosím pana poslance Jiřího Payna, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych přednesl návrh, který se dotýká výhradně přílohy 3, a to pouze té části, která pojednává o volebních okrscích, o volebních obvodech pro senátorské volby, a to výhradně v Praze.

Omlouvám se, nemám rád takové ty regionální pohledy na věc, ale v Praze došlo ke zvláštní věci, protože původní návrh byl vypracován ještě před komunálními volbami, kdy tehdejší radnice měla jakýsi model, jak přerozdělit Prahu. Tento model se neuskutečnil a po volbách radnice změnila názor. Takže současný návrh, který podávám, vychází z toho, že respektuje hranice současných městských částí, ve většině případů to odpovídá katastrálním územím. Sleduji tímto návrhem to, abychom si nezavřeli cestu k jakémukoli dalšímu řešení. Tím, že budeme respektovat dosavadní městské části jako základní jednotku při konstrukci volebních obvodů do Senátu, necháváme si otevřené dveře pro jakékoli další řešení.

V případě, že bychom zůstali u starého návrhu, mohlo by totiž teoreticky nastat, že tam, kde senátorský obvod přesahuje hranice katastrálních obvodů nebo městských částí, byl by velký problém, jak hlasy vysčítat a bylo by třeba, aby Ministerstvo vnitra, Zastupitelstvo hl. m. Prahy apod. působily na volební obvody a okrsky, na starosty městských částí apod. v tom smyslu, aby se sešli a nějakým způsobem vymýšleli koordinační mechanismy, jak vysčítat hlasy. Já jsem byl ujištěn Ministerstvem vnitra, že by to mohlo působit komplikace, takže Ministerstvo vnitra se velmi přimlouvá za tento návrh.

Návrh jsem vám nechal rozmnožit, protože je technicky komplikovaný. Přesto cítím potřebu ho přečíst, ačkoli podle starého jednacího řádu by to nebylo nutné. Omlouvám se za zdržení.

Jednalo by se o změny volebních obvodů do Senátu č. 17 a č. 19 - 27. Byly by upraveny takto:

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 1

118 252 území v hranicích městských částí Praha 1 a Praha 3

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 4

118 308 území v hranicích městské části Praha 4 mimo katastrální území Braník a Hodkovičky

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 8

119 991 území v hranicích městských částí Praha 8, Praha - Dolní Chabry, Praha - Březiněves, Praha - Čakovice a Praha - Ďáblice

Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 10

115 052 území v hranicích městské části Praha 10

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 6

120 239 území v hranicích městských částí Praha - Přední Kopanina, Praha - Nebušice, Praha - Lysolaje, Praha - Suchdol, Praha - Troja, Praha 7 a část území městské části Praha 6 ležící na katastrálním území Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Bubeneč, Střešovice a Hradčany

Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 13

117 848 území v hranicích městských částí Praha - Zličín, Praha - Řepy, Praha 13, Praha - Slivenec, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje a část území městské části Praha 6 ležící na katastrálním území Ruzyně, Liboc a Břevnov

Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 5

136 005 území v hranicích městských částí Praha 2 a Praha 5

Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 11

131 244 území v hranicích městských částí Praha 11, Praha 15, Praha - Štěrboholy, Praha - Dubeč, Praha - Uhříněves, Praha - Královice, Praha - Nedvězí, Praha - Kolovraty, Praha - Benice, Praha - Křeslice, Praha - Petrovice a Praha - Dolní Měcholupy

Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 9

123 460 území v hranicích městských částí Praha 9, Praha - Letňany, Praha - Kbely, Praha - Vinoř, Praha - Satalice, Praha - Horní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Újezd nad Lesy, Praha - Koloděje, Praha - Běchovice, Praha - Dolní Počernice a Praha 14

Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 12

111 776 území v hranicích městských částí Praha 12, Praha - Libuš, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov, Praha - Újezd, Praha - Lipence, Praha - Radotín, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a část území městské části Praha 4 ležící na katastrálním území Braník a Hodkovičky

To je konec pozměňovacího návrhu. Chci jen připomenout, že tento návrh zohledňuje již vznik nových městských částí, k němuž mezitím došlo, což ten původní nečiní. Zároveň chci říci, že má podporu úředníků Magistrátu, kteří jej zpracovávali. Konsultoval jsem to i s panem primátorem. Není mi známo, že by byl tento návrh projednáván na nějakém politickém orgánu pražské obce, což považuji za chybu, ale Praha zřejmě nebyla schopna rychle se dohodnout na stanovisku. Přesto si myslím, že tento návrh je rozumný.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP