Úterý 26. září 1995

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, zastávám názor, že není třeba věc příliš komplikovat. Úkolem této sněmovny není počítat a stanovovat, kolik který klub bude mít členů organizačního výboru. V této chvíli na pořadu naší schůze je stanovit počet členů organizačního výboru, z nichž předseda a místopředsedové jsou členy organizačního výboru ze zákona a zbytek musí být stanoven. Ve shodě s tím, o čem jednala porada předsedy sněmovny spolu s předsedy všech poslaneckých klubů, navrhuji, abychom počet volených členů organizačního výboru stanovili na 24 a o tomto mém návrhu hlasovali. To je současný stav.

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, uzavírám ji. Dám nejdříve hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ortmana, protože to je návrh metodický, který doporučuje, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a aby k rozuzlení sporu byla sezvána porada předsedy, místopředsedů a předsedů politických klubů na nejvhodnější termín, který v brzké době najdeme. To je procedurální návrh.

Všechny vás odhlásím, požádám o novou registraci a hned potom budeme o tomto návrhu hlasovat.

Předkládám k vašemu hlasování návrh poslance Ortmana na přerušení projednávání tohoto bodu a na svolání schůze předsedů klubů atd. 37. hlasování.

Kdo podporujete návrh poslance Ortmana, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 37. hlasování skončilo.

Ze 144 přítomných bylo 71 pro, 35 proti, 19 se zdrželo. Vzhledem ke způsobu hlasování, který nebyl kladný, sděluji, že tento návrh nebyl přijat.

Zbývá hlasovat o dvou předložených návrzích. Jsem v rozpacích, v jakém pořadí, ale třeba mi pan poslanec Šuman pomůže.

Poslanec Vladimír Šuman: Chci upozornit kolegu Výborného, že bychom pravděpodobně, pokud bychom zvolili počet členů 24, nemám zde papír, když jsem to počítal, nedosáhli dodržení zákona. Pak by došlo k tomu, že na jeden klub by ze zbytku nevyšel ani jeden. Protože zákon jsme si podle mne ne zcela šťastně zvolili, podle mého názoru vychází jako alternativa k počtu 20 počet 26.

Dovolte mi mé osobní vyjádření. Pro dobrotu na žebrotu. Já jsem vůbec neměl za cíl cokoliv ovlivňovat politicky. Byl jsem požádán, abych - snad si někdo myslí, že umím počítat - spočítal, jakým způsobem a jaké varianty přicházejí v úvahu.

Obě varianty jsem tady uvedl. Uvedl jsem korektně, k jakým závěrům to vede, čili nebyl žádný záměr kýmkoliv manipulovat. Hovory o Absurdistánu, pane Ortmane, bych si přece jen vyprosil. Domnívám se, že by bylo velice užitečné ponechat rozhodnutí na dobu pozdější nebo přerušit než se ověří, jestli návrh kolegy Výborného je vůbec hlasovatelný. Takové je mé doporučení.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem nyní na rozpacích, protože pan poslanec Výborný nezměnil zatím svůj návrh. Je pro mne otázkou, zda z 24 můžeme učinit např. na přání navrhovatele 26. Hlásí se pan poslanec Kužílek. Předpokládám, že pan poslanec Kužílek chce přednést faktickou poznámku.

Poslanec Oldřich Kužílek: Ano, jenom proto, že se vlastně učíme nový jednací řád, chci připomenout možnost sdružování klubů pro tyto případy. Proto si nejsem jistý, že je nutno bazírovat na tom, jestli bude dosaženo nějaké jednotky v nějakém počtu. Domnívám se, že v podstatě má pravdu kolega Výborný. Jen mi není jasné, podle čeho je rozumné odhadnout počet. Zdá se mi, že je to v podstatě libovolné.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozprava byla uzavřena. Budeme hlasovat o obou podaných návrzích. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, dámy a pánové, já mám faktickou poznámku, která se přímo netýká tohoto bodu, ale týká se dodržování našeho jednacího řádu. Jestliže jsme si ho schválili, měli bychom ho dodržovat. Upozorňuji vaším prostřednictvím, pane předsedo, všechny pány poslance na § 59 odst. 3: "Poslanec se v rozpravě neobrací přímo na jiné poslance a případné dotazy na ně klade prostřednictvím předsedajícího". Žádám, abychom při jednání dodržovali jednací řád.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Děkuji kolegovi za upozornění, kterého se mi dostalo. Zároveň se omlouvám všem, které jsem oslovil, včetně kolegyně Röschové.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsou tu tři návrhy na počet členů organizačního výboru 24, pak 25 a dále je tu návrh pana poslance Hrazdíry, který navrhl dosavadní počet, takový, jaký je dnes. Slovo má pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Promiňte, pane předsedo, dámy a pánové, 24 plus ti, kteří jsou členy organizačního výboru ze zákona. Takto jsem to říkal. Není to celkový počet 24. Pak je můj návrh naprosto shodný s návrhem pana poslance Hrazdíry.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím tomu tak, že jsou tu tři návrhy a já o nich dám hlasovat v tom pořadí, jak byly podány, protože návrh pana poslance Šumana beru jako návrh poslance, nikoliv jako návrh oficiálního orgánu. Je to řadový poslanecký návrh. Proto pořadí, v jakém byly návrhy podány, je relevantní. Pan poslanec Šuman navrhl, aby celkový počet členů organizačního výboru byl 25, i s těmi, kteří jsou tam ze zákona.

Kdo podporujete návrh poslance Šumana, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Jde o 38. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z 154 přítomných bylo 56 pro, 65 proti. Návrh poslance Šumana nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Hrazdíra, aby počet členů organizačního výboru byl stejný jako dosud. Rozumíme si, jaký je smysl tohoto návrhu.

Dávám o něm hlasovat v 39. hlasování. Kdo tento návrh podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

39. hlasování skončilo. Z 153 přítomných bylo 137 pro, 4 proti. Tento návrh byl přijat a nemá tudíž smysl dávat hlasovat o dalším návrhu pana poslance Výborného.

Já přesto děkuji panu poslanci Šumanovi, protože nebýt iniciativy, se kterou vystoupil, nebyli bychom se přiblížili řešení. Skončili jsme projednávání tohoto bodu a já znovu zdůrazňuji to, co v rozpravě řekl pan poslanec Josef Pavela - důrazný apel na všechny, kteří dostali pozvánky na zítřejší schůzi, aby se na ni dostavili a umožnili pokračování toho procesu, který povede k ustavení organizačního výboru.

Další šestý bod má název

VI.

Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (sněmovní tisk 1937)

Rozpočtový výbor nám svým usnesením podle sněmovního tisku 1937 předložil návrh harmonogramu, podle kterého doporučuje projednávat státní rozpočet na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a ve výborech Poslanecké sněmovny. Kolegyně a kolegové, prosím vás o klid.

Pana poslance Tomáše Ježka žádám, aby návrh předložený sněmovně uvedl a vyložil. Vidím, že pan poslanec Tomáš Ježek není v sále.

Přerušuji schůzi na 10 minut.

(Schůze byla přerušena v 17.28 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Bod, který projednáváme se nazývá návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Sněmovní tisk 1937.

Rozpočtový výbor svým usnesením - sněmovní tisk 1937 - předložil sněmovně návrh harmonogramu, podle kterého doporučuje projednávat státní rozpočet na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a ve výborech Poslanecké sněmovny.

Žádám nyní předsedu rozpočtového výboru pana poslance Tomáše Ježka, aby sněmovně předložený návrh uvedl, vysvětlil a odůvodnil.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji pane předsedo. Úvodem chci říci, že harmonogram projednávání návrhu vládního zákonu rozpočtu na r. 1996 vychází z nového jednacího řádu, v němž hlavní inovací je zavedení několikerého čtení a zejména prvního čtení, které vyžaduje zvláštní schůzi naší sněmovny.

V návaznosti na první čtení, kde budeme hovořit o základních proporcích státního rozpočtu, je možný další vývoj ve dvou variantách.

Pakliže přijmeme základní proporce státního rozpočtu tak, jak je navrhuje vláda, budeme postupovat podle varianty č. 1, v případě, že padnou takové návrhy, které základní proporce, navrhované vládou, zbourají, budeme muset postupovat podle varianty č. 2, která je poněkud delší, ale obě dvě konvergují ke hlasování o státním rozpočtu.

Dostali jste tisk 1937, ve kterém jsou popsány jednotlivé kroky. Chtěl bych upozornit na jednu podstatnou změnu, jenom z hlediska vaší pozornosti, jinak věcně se nic dalšího neděje. Místo 17. října v bodě 5, navrhujeme 18. října po dohodě v orgánech sněmovny, čili první čtení by se mělo konat 18. října, nikoliv 17. října, jak je navrženo v tisku.

Další formální změnou je zavedení římské číslice před slovo "schvaluje", čili Poslanecká sněmovna I. schvaluje harmonogram atd. a na konci II. varianty se vkládá text:

II. stanoví, že 35. schůze Poslanecké sněmovny se bude konat ve středu 18. října od 14.00 hodin a v následujících dnech až do projednání všech bodů schváleného pořadu s tím, že do pořadu bude zařazen bod "vládní návrh státního rozpočtu na rok 1996 - I. čtení". To je všechno, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi a otevírám k jeho výkladu a tomuto bodu rozpravu, a to rozpravu všeobecnou, protože tak nám přikazuje jednací řád.

Kdo se do ní hlásí? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a otevírám rozpravu podrobnou. Rovněž do ní se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy uzavírám. Pan poslanec Ježek má tedy příležitost promluvit závěrečné slovo v případě, že na něj reflektuje.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, nepotřebuji slovo.

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím si tedy, že není žádná překážka, abychom přistoupili k hlasování. Dovoluji si vás všechny odhlásit a prosím vás o novou registraci.

Vidím, že jsme usnášení schopní.

Poslanecká sněmovna schvaluje harmonogram projednání návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1996, jak je písemně předložen a jak jej pan poslanec Tomáš Ježek vyložil.

Poslanec Tomáš Ježek: Včetně formulačních doplňků a změny data ze 17. na 18. října.

Předseda PSP Milan Uhde: Je ještě nějaká poznámka. Hlásí se pan poslanec Brodský.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedo, domnívám se, že o dodatečných návrzích pana předkladatele poslance Ježka je třeba hlasovat jako o pozměňovacích návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tomu tak. Prosím pana poslance Ježka.

Poslanec Tomáš Ježek: Dovoluji si tvrdit, že jediným pozměňovacím návrhem je návrh na změnu data, jinak jde o vylepšení formulací.

Pozměňovací návrh se tedy týká bodu 5, části I, kdy se mění datum ze 17. 10. na 18. 10.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se ještě pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi, abych řekl, že to, co projednáváme jako sněmovní tisk, bez ohledu na to, že jde jenom o formulační upřesnění, že i o tom bychom měli rozhodnout hlasováním.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme tedy nyní o prvním návrhu, který zazněl z úst pana poslance Ježka - termín 17. 10. se v bodě 5 mění na 18. 10.

Čtyřicáté hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Čtyřicáté hlasování skončilo. Ze 101 přítomných bylo 93 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče, abyste i ty úpravy, které jste prohlásil za technické, předložil sněmovně k hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále jsem navrhl, aby před slovo "schvaluje" byla zařazena číslovka I a vložen bod II tohoto znění: "Stanoví, že 35. schůze Poslanecké sněmovny se bude konat ve středu 18. října ve 14.00 hodin a v následujících dnech až do projednání všech bodů schváleného pořadu s tím, že na pořad bude zařazen bod Vládní návrh státního rozpočtu na rok 1996 - první čtení."

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasná tato úprava, kterou pan poslanec Ježek navrhuje? Chce k tomu někdo technicky něco podotknout? Není tomu tak. Dám o této změně hlasovat ve 41. hlasování.

Kdo ji podporuje jako návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 41. hlasování skončilo.

Ze 110 přítomných bylo 99 pro, 1 proti. Tento návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a myslím, že je možné dát hlasovat o návrhu jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám tedy hlasovat o celku. Poslanecká sněmovna schvaluje harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 ve znění, které bylo písemně předloženo a do něhož byly vneseny dva schválené pozměňovací návrhy.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Jde o 42. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? 42. hlasování skončilo.

Ze 117 přítomných bylo 114 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi za jeho výkon a za odvedenou práci. Přistoupíme k bodu sedmému. Jde o

VII.

Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, podle sněmovních tisků 18201928

Předložený návrh jste obdrželi a za navrhovatele jej odůvodní sněmovně pan poslanec Richard Mandelík. Žádám jej, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem skupiny navrhovatelů předkládám Poslanecké sněmovně návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců.

Návrh zákona přináší koncepčně zcela novou úpravu platových poměrů a dalších náležitostí v okruhu těch funkcionářů státu, kteří jsou ustaveni do funkcí daných Ústavou České republiky a do některých významných funkcí vyplývajících ze zákona. Návrh zákona byl napsán na základě poznatků a znalostí právních předpisů evropských demokratických států, s nimiž měli navrhovatelé možnost se seznámit a z nichž také vycházely zásady zákona projednané výbory v roce 1994.

Podstatnými principy zákona jsou:

1. Zásada neměnnosti platových relací mezi jednotlivými funkcemi;

2. zásada stanovení platů a dalších náležitostí jako násobku jednoznačně definované platové základny;

3. zásada shodného a automatického pohybu platů a dalších náležitostí okruhu funkcionářů státu a státních zaměstnanců;

4. zásada, že o změně všech platů hrazených ze státního rozpočtu rozhoduje vláda, která je odpovědná za jeho plnění;

5. zásada, že vrcholný funkcionář státního orgánu má v tomto orgánu nejvyšší plat;

6. zásada, že náhrady výdajů a naturální plnění, zkrátka materiální rámec pro výkon funkce, musí umožňovat její řádný výkon.

Vláda nevyslovila souhlas s tímto návrhem zákona. Ocenila sice úsilí o systémové řešení problematiky, ale svůj nesouhlas opřela o argument ekonomické a politické nepřijatelnosti v současné době. Přitom navrhla novelizovat dosavadní předpisy tak, aby platy byly zvýšeny o 10%.

Navrhovatelé jsou naopak přesvědčeni, že vtělením citovaných principů do návrhu zákona a jeho přijetím bude zaveden moderní řád do politicky citlivé oblasti platů prezidenta republiky, členů vlády, ředitele Bezpečnostní informační služby, poslanců a senátorů parlamentu, soudců Ústavního soudu, soudců, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Přitom se do konce tohoto volebního období tímto zákonem platy v celém okruhu vyjma prezidenta republiky nezvyšují.

Dopad na státní rozpočet je uveden v důvodové zprávě. Pro ilustraci bych uvedl, že zvýšení výdajů vyvolaných přijetím zákona činí řádově desetiny promile výdajů státního rozpočtu pro rok 1996. Zrušením dosavadních pěti zákonů nebo jejich některých ustanovení pak jednou provždy odpadne často nedůstojné a politicky zneužitelné jednání o výši platů v parlamentu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi a udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Tomáši Ježkovi. Odůvodní nám předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 1928. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, společná zpráva k návrhu pana kolegy Mandelíka a dalších konstatuje, že návrh zákona projednaly výbory hospodářský a rozpočtový a výsledkem bylo, že hospodářský výbor vzal předložený návrh zákona na vědomí a rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila ve znění, které je uvedeno v tisku.

Chtěl bych říci, že já tento návrh zákona velmi vítám, protože jednou pro vždy zbaví parlament velmi nepříjemné úlohy rozhodovat o vlastním platu a za druhé zavádí jednou pro vždy pevnou hierarchii platů v té sféře, která je zde definována, u ústavních činitelů, a tudíž bude vyloučeno, aby se tato hierarchie nějakým způsobem deformovala, že by bylo přidáno těm a byli opomenuti jiní. Takže je to systémový krok.

Několikanásobně bych chtěl podtrhnout, že přijetí tohoto zákona neznamená, že si poslanci zvyšují svůj vlastní plat. Důsledky pro platy poslanců se dostaví až pro nový parlament, to znamená pro ty, kteří tady dnes nesedí. Možná, že někteří z nás tady budou sedět, ale to je jiná věc. Poslanci si tedy nezvyšují plat. Kdybych toto mohl zdůraznit pohledem na tribunu, kde jsou novináři, velmi rád bych to vštípil, aby konstatovali, že poslanci si nezvyšují plat, pouze zavádějí pořádek do platového systému. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi a otvírám k tomuto bodu a k výkladům, jež zazněly, rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nemám před sebou žádné písemné přihlášky. Hlásí se pan poslanec Valenta, má slovo.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánové, je nám předložen návrh zákona, který dává opět okázale najevo, že Rašínovo heslo "Za službu národu se neplatí" skutečně nikomu z pánů navrhovatelů a jistě i dalších rozhodně vzorem není.

Jistě by neškodila trocha soudnosti. A jak se asi dívá na takovéto závratně vysoké platy obyčejný člověk nebo důchodce? Jistě všichni, alespoň občas, čtete denní tisk, ve kterém jsou prezentovány - a dosti často - velice kritické ohlasy občanů právě k platům ústavních činitelů a dalších představitelů státní moci. Třeba chce někdo tvrdit, že propastný rozdíl není. Nedávno dokonce jedna poslankyně ODS tvrdila, že je obyčejným člověkem, bylo to v televizní Aréně, a dočkala se hodnocení, že je sice obyčejným člověkem, ovšem s neobyčejným platem.

Možná, že vaši voliči, páni navrhovatelé, vám přejí a vítají takovéto kroky. Jde samozřejmě o to, čí voliči to jsou. Víte stejně dobře jako každý z nás, že zhodnocení vší bohulibé činnosti se jeden každý z přítomných dočká již tuším 8. června 1996 večer. Můžete se smát, může vám to být jedno, ale na tomto faktu to nic nemění.

My, pokud jde o nás, si dovolujeme navrhnout tradičně snížení základních platů v tuto chvíli uvedených v návrhu zákona o 20% a ostatních náhrad o 15%.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy do rozpravy - pan poslanec Krása.

Poslanec Václav Krása: Dámy a pánové, dovolím si vás zdržet velmi malinko, ale mám jeden pozměňující návrh, a sice k § 9 odst. 2 navrhuji místo slova "tělesně" dát slovo "zdravotně". Takže ta věta bude znít: Těžce zdravotně postiženému poslanci atd., a to z toho důvodu, kdyby tady byl nevidomý poslanec, tak nemá možnost průvodce atd. a samozřejmě by na něj měl nárok. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krásovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. V případě, že vidím správně a nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám a žádám pana představitele navrhovatelů, aby přednesl závěrečné slovo. Vidím z gest, že svěřuje tuto svou příležitost do rukou společného zpravodaje, pana Tomáše Ježka. Dávám mu slovo. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vystoupili v rozpravě dva poslanci, pan kolega Valenta a pan kolega Krása. Oba dva přednesli pozměňovací návrhy. Pan poslanec Valenta navrhl, aby ta výchozí hladina platů byla snížena o 20%. Já s tímto návrhem nesouhlasím, předpokládám, že pan předkladatel také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Valenty. Je to 43. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

43. hlasování skončilo. Ze 132 přítomných bylo 12 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh pana poslance Valenty byl analogický a navrhl snížit náhrady o 15%.

Předseda PSP Milan Uhde: 44. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

44. hlasování skončilo. Ze 138 přítomných bylo 11 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý vystoupil pan kolega Krása, který navrhl, aby v § 9 odst. 2 bylo slovo "tělesně" nahrazeno slovem "zdravotně". Já s tímto samozřejmě souhlasím, pan navrhovatel také.

Předseda PSP Milan Uhde: 45. hlasování na této schůzi rozhodne o osudu třetího pozměňovacího návrhu, který byl vznesen. Je to návrh pana poslance Krásy.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

45. hlasování skončilo. Ze 139 přítomných bylo 134 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, je možné hlasovat o celku návrhu pana poslance Mandelíka? Je tomu tak?

Poslanec Tomáš Ježek: Ano, pane předsedo, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, je možné dát hlasovat o celku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP