Středa 8. února 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 72. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 92, 6 proti, 29 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Tomáš Svoboda: Dalším návrhem je návrh paní kolegyně Kadlecové, která navrhuje, aby se za odstavec 2 zařadil nový odstavec 3, který by se týkal FBIS. Ptám se, jestli je třeba to zopakovat. Pokud ano, poprosil bych, jestli by to paní kolegyně nemohla upřesnit, protože jsem to nestačil přesně zaznamenat. Pokud by to bylo potřeba.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přeje si sněmovna slyšet návrh ještě jednou? Vidím souhlasné kývání. Prosím navrhovatelku, aby upřesnila svůj návrh a zopakovala jej.

Poslankyně Milada Kadlecová: Já to upřesním. Když si otočíte společnou zprávu na stranu 5, tam ten můj původní text pozměňovacího návrhu je. To znamená přečíslovat článek 1 a doplnit článek 2 ve znění uvedeném ve společné zprávě. Jedině § 134 odst. 1 se na konci doplňuje slovy "není-li dále stanoveno jinak". Dále dosavadní bod 2, který máte ve společné zprávě na str. 5, označit jako bod 3, který by zněl "vypuštěním příslušníků" atd. a zní: "bývalým příslušníkům Federální bezpečnostní informační služby se do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání příspěvku za službu nezapočítávají doby služby" a dále následuje text, který je ve společné zprávě. To je můj pozměňující návrh. Je to pouze technická záležitost pro to, aby u služby FBIS, o které jsme nevěděli, že je dosud vyplácena podle zákona 100, byl tento zákon novelizován, nejenom stoosmdesátšestka.

Poslanec Tomáš Svoboda: Děkuji. Zpravodaj i navrhovatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 73. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 3 proti, 35 se zdrželo.

Pan poslanec Fejfar má faktickou poznámku.

Poslanec Tomáš Fejfar: Je to jenom upozornění na to legislativně technicky - tím, že tento návrh byl odhlasován, tak bod, který se týká vojenské kontrarozvědky a vojenské rozvědky je ve stejné podobě, tak jak jsme to odhlasovali. Myslím si, že je to technická záležitost. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. To byl poslední pozměňovací návrh?

Poslanec Tomáš Svoboda: To byl poslední pozměňovací návrh. Nyní můžeme dát hlasovat o návrhu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o celém návrhu poslanců Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1365, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1464 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 74. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 93 pro, 23 proti, 13 se zdrželo.

Děkuji panu společnému zpravodaji a panu poslanci Krámkovi jako zástupci navrhovatelů. Konstatuji, že můžeme přejít k dalšímu bodu, kterým je

XIX.

Návrh poslance Libora Nováka staršího na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb.,

o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních

s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1367 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1465. Nyní prosím pana poslance Libora Nováka o odůvodnění předloženého návrhu.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dovoluji si předložit váženým paním poslankyním a váženým pánům poslancům k posouzení návrh zákona, kterým by se změnil zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících.

Sněmovna tento zákon přijala v roce 1993 a důvod, proč byl tento zákon přijat, byl zcela jasný a úmysl velmi dobrý. Šlo totiž o to, aby výroba a nakládání s tabákovými výrobky byla podrobena určitému režimu a zároveň byly za nedodržení tohoto režimu stanoveny sankce.

Skutečnost však ukazuje, že za uplynulé období po nabytí účinnosti tohoto zákona opatření, která tento zákon stanoví při porušení příslušných ustanovení, jsou slabá. Víme všichni, jak čile kvete obchod s nekolkovanými cigaretami přivezenými převážně ze zahraničí. Já jsem se v praxi přesvědčil, a věřím tomu, že mnozí z vás také, že sankce, které se týkají zejména výroby, respektive porušení ustanovení týkajících se výroby a prodeje cigaret, neznačených příslušným způsobem, se často nedaří uplatnit a to proto, že ten, který má být postižen, zkrátka sdělí, že cigarety takto neznačené k prodeji určené nejsou. Příslušné orgány státní správy mají podle mého názoru tedy velmi ztíženou pozici v dokazování právě toho, že neznačené cigarety byly určeny k prodeji.

Mnou navrhovaná novela tohoto zákona se snaží těmto skutečnostem předejit. Rozšiřuje totiž možnost uvalení sankcí na právnické a fyzické osoby i na důvod, kdy tyto osoby neznačené cigarety nejenom prodávají, případně vyrábějí, ale i skladují a drží.

Jsem si vědom toho, že navrhovaná úprava je velmi tvrdá a jsem veden snahou, aby se na území České republiky nemohly vyskytovat cigarety, které nejsou příslušným způsobem značeny, až na výjimky, které umožňuje jak tento zákon, tak například celní zákon.

Dovoluji si upozornit, že podobná úprava platí například v Německu, kdy příslušné státní orgány mohou zabavit neznačené cigarety, které unikly celnímu a daňovému zatížení a příslušná úprava není vázána jen na obchodníky, ale postihuje další osoby, ať fyzické nebo právnické, které toto zboží drží.

Pane předsedající, to je pro tuto chvíli z mé strany vše jako úvodní slovo, dovoluji si pouze požádat ty z vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kteří případně přednesete v rozpravě pozměňovací návrhy, abyste mně je předložili písemně a já vám za to předem děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi staršímu a prosím pana poslance Jana Černého, jako společného zpravodaje, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový, hospodářský a zemědělský výbor projednaly na svých schůzích návrh zákona poslance Libora Nováka staršího a dalších, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb. o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících ve znění zákona č. 45/94 Sb.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s jedinou, více či méně legislativně-technickou připomínkou k § 8.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Výborný. Dále se připraví pan poslanec Mandelík.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, nebudu přednášet žádný pozměňovací návrh, neboť jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento zákon nemůže a nesmí být přijat, protože kdyby se tak stalo, jde podle mého pevného přesvědčení o velmi výrazný zásah do ústavně zaručených základních práv občanů, nikoliv tedy pouze podnikatelů. Tento návrh podle přesvědčení předkladatele, které zde bylo řečeno, má mít za cíl výrazné zpřísnění a má být zákonem velmi tvrdým. Upozorňuji ovšem na to, že text tohoto návrhu naopak změkčuje podmínky, protože nově stanoví možnost sankcí teprve při objevení více než 200 ks cigaret. To za prvé.

Za druhé, nově ovšem tento návrh říká, že se bude vztahovat i na jakékoliv osoby, ne tedy pouze podnikatele, a že taková osoba u které bude zjištěno více než 200 ks neoznačených cigaret, bude muset prokázat úřadu, že nabyla tyto cigarety právem. Připomínám, že lze nabýt právem v této zemi bez porušení jakýchkoliv právních předpisů neznačené cigarety například nakoupením ve zvláštních prodejnách, kde se naopak nesmí prodávat značené cigarety, nebo dovozem a to třeba i se zaplacením cla.

Rád bych upozornil paní poslankyně a pány poslance na to, co považuji za správné, totiž na stanovisko vlády k předloženému návrhu zákona, kde vláda opakovaně vysvětluje - a podle mého mínění správně -, že navržené řešení nepřihlíží k ústavnímu stavu v tomto státě a jeho přijetí by nebylo správné. Navrhuji zákon neschválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Prosím pana poslance Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozorně jsem vyslechl důvody, které vedou pana poslance Výborného k tomu, že nám doporučil, abychom tento návrh zákona neschválili. Dovolím si vám navrhnout pozměňovací návrh, který by mohl vyhovět připomínce vlády v tomto směru a myslím. že by stálo za úvahu, aby i některý z klubů využil svého práva, abychom projednali toto i politicky. Pozměňovací návrhy jsou tyto:

V bodě prvním novely slova "... prodává, skladuje nebo drží" by se nahradila slovy..."prodává, skladuje nebo v souvislosti s těmito činnostmi drží".

A druhý návrh zní: V bodě tri v § 8, odst. 9 se slova "... která tyto neznačené cigarety prodává (odkaz č. 2a), nebo skladovala", tato slova se nahrazují slovy "... uvedené v § 7, odst. 2".

Po konzultaci s navrhovatelem upřesňuji: Odkaz je skutečně číslo 3 a nahrazují se slova "...která tyto neznačené cigarety prodávala" nikoliv "prodává".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a chci se zeptat pana navrhovatele, zda si přeje vyjádřit se k obsahu rozpravy. Pan kolega Benda se hlásí o slovo. Jako předseda klubu má právo vystoupit. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, doporučoval bych v tuto chvíli, abychom tento bod přerušili a podívali se na ten pozměňovací návrh na klubech, eventuálně i na příslušném garančním výboru. Velmi se shoduji s námitkami, které tady řekl pan předseda Výborný a myslím si, že bychom měli zvážit, zda návrhy kolegy Mandelíka to řeší nebo neřeší.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je to procedurální návrh. Zeptám se sněmovny, kdo s tímto postupem souhlasí, ovšem poté, co vás odhlásím a požádám o novou registraci. Procedurální návrh zní - přerušit projednávání tohoto bodu, aby byl vytvořen prostor pro jednání klubů, požádat garanční výbor, aby se pozměňovacími návrhy zabýval, zaujal k nim stanovisko a jeho zástupce jej poté přednesl sněmovně.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 75.

Zároveň bych si dovolil požádat pracovníky Kanceláře, aby zajistili, aby pozměňovací návrhy, které zde zazněly, byly vyhotoveny písemně a předány ne všem poslancům, ale do jednotlivých klubů a pro garanční výbor, aby bylo možné se s nimi zabývat.

Návrh byl mezitím odsouhlasen velkou většinou - poměrem 89 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, což je

XX.

Návrh poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se

mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1433 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1486. Nyní se chystám požádat pana poslance Ivana Vrzala, aby nám odůvodnil předložený návrh. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v prosinci loňského roku schválila Poslanecká sněmovna novelou zákona o daních z příjmů, ve které mimo jiné upravila zaúčtování příjmů a výdajů dosažených po 15. prosinci a před 15. lednem následujícího roku. Oproti původnímu znění zákona, podle kterého se tyto příjmy a výdaje zahrnovaly do tohoto zdaňovacího období, ke kterému hospodářsky patřily, se podle nového znění zaúčtovávají příjmy a výdaje dosazené do 31. 12. 1994.

Bohužel, sbírka, která toto upravovala, byla rozeslána 30. prosince, takže podnikatelé, kteří toto aktivně nesledovali a nebyli členy nějakých sdružení, neměli možnost se podle tohoto zákona zařídit. Jsem schopen doložit různými výpočty, že mnohdy u některých menších firem toto může vést ke krachu, pokud měly těsně před koncem roku určitou větší zakázku a k platbě došlo až po 1. lednu. Týká se to tedy osob vedoucích jednoduché účetnictví. Proto jsem podal novelu zákona o daních z příjmů, kdy se toto vrací k původnímu znění, tzn., že se bude účtovat tam, ke kterému období to hospodářsky patří.

Zároveň je umožněno touto novelou pro podnikatele, kteří se ale novým zákonem z nějakých důvodů řídili, protože ho znali předem, aby nemuseli podávat opravné daňové přiznání, je možno finančním úřadem toto daňové přiznání uznat.

Chtěl bych požádat sněmovnu, aby tento návrh novely zákona o daních z příjmů podpořila ve znění společné zprávy. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ivanu Vrzalovi. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů pan poslanec Petr Brodský a podal zprávu k projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, paní kolegyně, páni kolegové, je jistě nejvíce výsostným právem této sněmovny přijímat zákony, obzvláště daňové zákony tak, aby se podle nich řídil cely podnikatelský stav, který v republice je.

Zdá se, že záměr této sněmovny posunout zdaňovací období u osob, které účtují v jednoduchém účetnictví, k termínu 31. 12. byl předčasný z toho titulu, že byl pravděpodobně pozdě zveřejněn ve Sbírce zákonů a že - jak zde řekl pan předkladatel - se celá řada podnikatelských subjektů neuměla na to technicky a hlavně finančně připravit. Z těchto podnětů vychází předložený zákon.

K vlastnímu projednávání. Text návrhu novely zákona projednaly dva výbory - rozpočtový a hospodářský. Ke zmíněnému zákonu po mnoha konzultacích byly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou předmětem společné zprávy. Pane předsedající, to je úvodní řeč.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodajovi a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložím pozměňující návrh, který vychází vstříc stanovisku vlády a znamená legislativní zpřesnění čl. III.

V čl. III společné zprávy bod 1. zní: "U poplatníka, který neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví, se příjmy, jež mu plynou v době patnáct dnů před začátkem zdaňovacího období roku 1995 nebo v době patnáct dnů po skončení zdaňovacího období roku 1994, považují za příjmy toho z uvedených zdaňovacích období, ke kterému je poplatník přiřadí. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Prosím další přihlášky do rozpravy. Nejsou, dovolím si tedy rozpravu uzavřít.

Chci se zeptat pana navrhovatele, zda si přeje vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu, který zazněl v rozpravě.

Poslanec Ivan Vrzal: Pozměňující návrh se mi zdá legislativně čistší a přesnější. Doporučuji jeho přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, zazněl jediný pozměňující návrh kolegy Mandelíka. Já s ním souhlasím. Můžeme hlasovat o tomto návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolil jsem si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Dám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandelíka.

Kdo je pro jeho přijeti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 76. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 108 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo. Tento návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že to byl jediný návrh, který zazněl v rozpravě, budeme nyní hlasovat o celém návrhu poslance Ivana Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1433, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1486 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 77. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro 116, nikdo proti, 2 se zdrželi. Dámy a pánové, já vám děkuji. Děkuji společnému zpravodajovi a navrhovateli, pánům poslancům Brodskému a Vrzalovi. Konstatuji, že jsme projednali další bod.

Nyní se pokusím s vaší pomocí využít ještě čas, který nám zbývá do přirozené a logické polední přestávky. Dovolil bych si vám navrhnout, abychom jako další bod projednali zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah, případně obdobnými akcemi. Pak bychom mohli projednat ještě zprávu o činnosti organizačního výboru a zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? Jestliže ne, děkuji vám za pochopení.

Přistoupíme k projednání bodu

XXI.

Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro

vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert,

Vlna a Zásah, případně obdobnými akcemi

Zprávu přednese člen vyšetřovací komise pan poslanec Tomáš Fejfar, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Fejfar: Pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolím si ván předložit průběžnou zprávu o výsledku šetření vyšetřovací komise pro objasnění okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah a jinými obdobnými akcemi. Dovolte mi, abych vás seznámil s dosavadní činností komise a průběžnými výsledky šetření, které bylo v poslední době orientováno zejména na akci Československé lidové armády realizovanou v roce 1980 pod krycím názvem "Krkonoše".

Od poslední průběžné zprávy vyšetřovací komise, přednesené na 16. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 18. února 1994, zasedala vyšetřovací komise celkem dvacetkrát. Od tohoto data do současné doby vyslechla 50 osob a uskutečnila řadu výjezdů za účelem shromažďování a studia archívních písemností.

Došlo též ke změně personálního složení vyšetřovací komise. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 23. schůzi odvolala na základě vlastni žádosti poslance Jaromíra Šimánka, Jana Deckera a Stanislava Kozáka z funkce členů vyšetřovací komise a nahradila je poslankyní Miladou Kadlecovou z klubu ODS a poslancem Josefem Krupíkem z klubu KDU-ČSL. Z výsledků a poznatků získaných během téměř dvouleté činnosti vyšetřovací komise lze jednoznačně a zodpovědně prohlásit, že úkol, který jí byl uložen, je podstatně časově a důkazně náročnější, než bylo možné předpokládat. Byly totiž zjištěny další akce, které s daným úkolem neoddělitelně souvisejí.

Po získaných zkušenostech mohu konstatovat, že ačkoliv jsou některé akce propojeny, je nutno se v zájmu jejich objektivního prošetření a reálného skončení zabývat každou zvlášť. To samozřejmě nevylučuje vzájemnou možnost využívání shromážděných poznatků a důkazů. Přitom jedinými možnými zdroji informací jsou zpravidla neúplné archívní materiály, často nesourodě uložené a umístěné v desítkách archívů různých institucí po celé bývalé ČSSR, potažmo i v archívech států bývalého socialistického společenství; dále svědecké výpovědi řádově stovek zúčastněných osob, z nichž mnozí si na prošetřované akce skutečně vzhledem k značnému časovému odstupu přesně nepamatují, zatímco další si z různých důvodů pamatovat nechtějí či dokonce po daném poučení odmítají ze zákonných důvodů vypovídat.

Nyní soustřeďme pozornost na jádro předkládané zprávy, kterým jsou faktická zjištění k akci "Krkonoše". Uváděné skutečnosti byly získány z mnoha archívů sedmi centrálních institucí, prohlídkou stovek tisíc a studiem desítek tisíc archiválií a ze svědeckých výpovědí 47 osob.

Výběr vyslýchaných osob byl proveden tak, aby byl reprezentativní, tj., aby v něm byly zastoupeny všechny složky a stupně, které se na prošetřované akci podílely anebo se jí zúčastnily.

Dne 1. 12. 1980 byl tehdejší náčelník generálního štábu Československé lidové armády, první zástupce ministra národní obrany ČSSR generálplukovník Miroslav Blahník, povolán se souhlasem generálního tajemníka ústředního výboru KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka k jednání v Moskvě s náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Svazu sovětských socialistických republik maršálem Ogarkovem. Jednání byli dále přítomni, kromě vysokých funkcionářů Sovětské armády a Spojeného velení států Varšavské smlouvy, i tehdejší velitel pozemních vojsk Národní lidové armády Německé demokratické republiky generálplukovník Stechbart a první zástupce náčelníka generálního štábu Polské lidové armády generál Kupolovský. Cílem jednání bylo objasnění zámyslu spojeneckého cvičení, které mělo byt provedeno na území ČSSR a Polské lidové republiky. Po návratu z Moskvy dne 2. 12. 1980 bylo na generálním štábu Ministerstva národní obrany v Praze svoláno shromáždění funkcionářů Ministerstva národní obrany a velitelství Západního vojenského okruhu a vydány předběžné úkoly ke zpracování neplánovaného cvičení pod krycím názvem "Krkonoše". Všichni účastníci shromáždění pak podepsali prohlášení o zachování přísného utajení skutečností souvisejících s připravovaným cvičením, ačkoli se takováto prohlášení u obdobných akcí nikdy nepodepisovala, a to i přesto, že od nástupu do funkcí měli pracovníci obdobné prohlášení již podepsáno.

Písemné nařízení ke zpracování cvičení na téma: "Uvedení vojsk do zvýšené bojové pohotovosti, přesun a zasazení svazku do sražení, rozvíjení útoku v operační hloubce" vydal tehdejší ministr národní obrany, armádní generál Martin Dzúr veliteli Západního vojenského okruhu dne 5. 12. 1980 pod č. j. 0022534/1.

Zámyslem akce "Krkonoše" bylo v podstatě provedení dvou cvičení. První jako divizně taktické cvičení s první a devátou tankovou divizí samostatně na území ČSSR a Polské lidové republiky v trvání 5 - 6 dnů.

Druhé navazující cvičení mělo proběhnut jako frontové velitelské štábní cvičení v terénu se spojovacími prostředky a částečným vyvedením vojsk na území Polské lidové republiky. K realizaci celé akce bylo připraveno na základě dostupných pramenů 4 - 5 divizí Sovětské armády, jedna divize Národní lidové armády NDR, 4 divize Polské lidové armády a 2 zesílené tankové divize Československé lidové armády a 1 sovětská tanková divize dislokovaná na území tehdejší ČSSR. Nelze vyloučit ani účast dalších gardových divizí Sovětské armády, které v té době působily na území NDR v sestavě skupiny sovětských vojsk pro NDR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP