Čtvrtek 3. listopadu 1994

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, velmi lituji, ale odpověď pana premiéra nemohu považovat za dostačující, a to hned z několika důvodů.

Především pan premiér mluví o některých faktech jako by byly prokázány, ale to nejsou důkazy, to je názor proti názoru. Já nechci příliš dlouho zdržovat, a proto nebudu citovat řadu konkrétních stanovisek lidí, kteří se kolem této privatizace vyskytovali a znají dokonale její průběh. O to totiž vůbec nejde. Zde jde o zcela jinou věc. Jde o to, do jaké míry ve všech privatizačních kauzách, které mají vztah k zahraničí, chápeme, oč běží v privatizaci ve vztahu k zahraničí a oč běží v ochraně domácího trhu a domácích podnikatelů. To je hlavní problém této privatizace.

Nevím, do jaké míry je vám něco známo o tom, jak funguje například německý průmysl v této branži a jakým způsobem tento průmysl stál o to, aby Hlubany získal. Tam je zcela jasná a zřejmá spolupráce, která vytváří konkurenční tlak na české výrobce porcelánu, a my jsme se dostali do situace, že jsme poskytli těm zahraničním výhodu. problém byl totiž v tom, že nelze jen pro domácí spotřebu ekonomicky těžit v předmětném dole. To je první problém. Zhruba 20 procent těžby je nezbytně nutné k tomu navíc, aby důl ekonomicky fungoval.

Není ale také pravdou to, co pan premiér vydává za argument (a přitom je to jen názor), že tento důl není nijak mimořádný, má náhradu, a proto je relevantní poslední věta odpovědi pana premiéra, v níž praví, že pokud by byly věci tak, jak je já podávám svým názorem, pak by se samozřejmě k tomuto názoru přikláněl.

Já mám pocit, že to tak je, a že rozhodnutí, které se učinilo tím, že se prodala práva těžit kaolín v 51% zahraniční firmy, tak tím se stalo, že čeští výrobci budou samozřejmě ohrožení. Nebudou ohroženi jen tím, že nemusejí koupit, budou ohroženi cenovou politikou a samozřejmě se může stát i to, že každý nový majitel se bude chovat komerčně. On nemá důvod chovat se jinak, on je zahraniční subjekt a to komerční chování bude znamenat, že bude v podstatě těžit maximálně možným tempem z logiky maximalizace zisku. A to je ten problém, že prohospodaříme surovinu, která byla vhodnou surovinou pro dlouhá léta českého průmyslu, který kaolín jako surovinu potřebuje.

Není zřejmě vhodné v Parlamentu debatovat a není vůbec vhodné o tom hovořit tak, že to plyne z úst laika, jaké jsou věcné odborné problémy a jaká je kvalita této suroviny a proč je to tak, jak my tvrdíme. Toto vše by bylo asi vhodné v další fázi jednání o této věci, aby dala posoudit vláda a jednoznačně řekla, že tento postup byl vadný.

Už v několika podobných případech jsme namítli jediné. Náš spor není o tom, jestli privatizovat, náš spor je o tom, jak a jak hájit zájmy české ekonomiky a českého průmyslu. Toto je typická ukázka, kdy tyto zájmy nebyly hájeny, byly vyprodány za směšnou sumu. To není případ, pánové, který lze zdůvodnit tím, že bylo nutné privatizovat, potřeboval se cizí kapitál. Nic se nepotřebovalo. Ten důl mohl fungovat dokonale v českých rukách. Tady se stalo něco, co je nevysvětlitelné a je mi proto lito, ale nemohu s odpovědí pana premiéra souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, otvírám rozpravu v tomto bodu, kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Brožík, potom pan poslanec Budinský.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já z tohoto místa bych chtěl podpořit mého předřečníka a chtěl bych apelovat právě na poslance hospodářského výboru, kteří v nedávné době navštívili několik privatizovaných závodů bývalého Karlovarského porcelánu a právě zde na tomto místě všichni jako jeden muž kvitovali to, že právě Karlovarský porcelán a závody, jako třeba Leander apod., se může spolehnout na to, že má domácí vlastní surovinu, kde nejsme potom na nikom závislí.

Byl bych proto rád, aby poslanci hospodářského výboru v tomto momentě podpořili interpelaci pana poslance Wagnera, protože to svým jednáním i přístupem k jednání v těchto porcelánkách osobně kvitovali, takže doufám, že nebudou hlasovat proti. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, jistě ani já, ani nikdo z ostatních poslanců hospodářského výboru nejásá nějakým zvláštním nadšením, že důl, o kterém je tato interpelace, je prodáván zahraniční firmě. Nicméně jako poslanci hospodářského výboru - a já jsem rád, že pan poslanec Brožík na nás jako poslance hospodářského výboru apeluje - nemůžeme žádat, aby vláda, kterou my, poslanci Parlamentu, hlídáme, zda kontroluje zákony, aby tyto zákony porušovala.

Je jasné, že privatizační projekt zmíněného podniku probíhal - jeho řešení - přesně podle regulí. Musím připomenout, že původní znění zákona 92 umožnilo vládě a umožňovalo Ministerstvu pro privatizaci schválit pouze některý z podaných privatizačních projektů. Není jistě chybou nikoho z nás v Poslanecké sněmovně, že žádný jiný než tento jediný konkrétní privatizační projekt byl podán. Pak nebylo v silách ani ministra ani nikoho jiného z členů vlády rozhodovat o jiném privatizačním projektu než o tom, který byl podán.

Proto jsem přesvědčen, že odpověď premiéra je správná a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby hlasovala pro přijetí této odpovědi na interpelaci. Nedomnívám se, že se jedná o poslední a jedinečné ložisko kaolínu a myslím, že v západních a severních Čechách jsou ještě další ložiska a že smrtelné nebezpečí našemu porcelánskému průmyslu nehrozí. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Kraus a pan poslanec Wagner.

Poslanec Michal Kraus: Vážené dámy a pánové, už jsme si zvykli, že v této sněmovně a někdy i mimo ni zazní značná moudra z úst pana předsedy hospodářského výboru. Řekl bych, že to moudro zaznělo i dnes. On totiž skutečně vyjádřil pravou podstatu věci. Privatizace, její jednotlivé konkrétní případy, probíhají podle norem, které v této zemi byly schváleny. Ovšem problém je v tom, že tyto normy a postupy, které podle nich následují, jsou v příkrém rozporu se zájmy občanů této země. A myslím, že to je právě ten základní spor, který od začátku volebního období vedeme.

Legislativa by měla vést k tomu, aby chránila zájmy, přírodní bohatství a veškeré statky, které tento stát má, ne aby umožňovala, aby tyto statky byly vyprodávány za doslova hamižné ceny. Myslím, že to je skutečně věc, která je daleko sáhodloužejší a má daleko hlubší pozadí. V každém případě si nemyslím, že odpověď pana premiéra je taková, abychom s ní mohli souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, pan poslanec Budinský se vyjádřil způsobem, na který nelze nereagovat. On pravil, že se nikdo nepřihlásil. Já jsem výslovně v první části svého vystoupení zde z tohoto místa řekl, že by bylo nejlepším řešením, kdyby důl prostě nebyl privatizován. Předmětem hry není za každou cenu privatizovat, předmětem hry bylo zajistit novou motivaci pro československé - tehdy, když se to schvalovalo - a nyní české ekonomické subjekty. To byla příčina privatizace, nic jiného. Jen staré formy vlastnictví nedávaly dostatečnou motivaci, ale omezená forma v jednotlivostech státního vlastnictví, zařazená do tržního prostředí, v němž je převažující většina soukromého vlastnictví, je zcela něco jiného.

Zdá se mi, pane kolego Budinský, že ideologizujete věci do zcela obrácené polohy, než tomu bylo kdysi, že prostě je to bolševismus nového typu. To je jedna věc.

Druhá věc. Podobný případ už se tady stal jednou a měl by být v této souvislosti zmíněn. Jde o sklářské písky. Tam jsme také porušili své konkurenční možnosti, a pak jste, pane předsedo hospodářského výboru, se k tomu vyjádřil, že takových dolů může být hodně.

Tím jste prokázal velkou kvalifikaci jako předseda hospodářského výboru. Těch dolů skutečně může být hodně, ale problém je v tom, že než se důl otevře, stojí to nějaké peníze a někdo musí investovat. A tady se za cenu menší než je cena jednoho malého pražského činžáku prodal důl, který je funkční a který žádné investice nepotřebuje. Tudíž není ani z vašeho nově bolševického hlediska potřeba privatizace pro to, aby se získal kapitál - abychom věděli, o čemže to mluvíme. A zde stanoviska těch, kteří se tím živí, pro které je porcelán, tedy původně surovina kaolin, obživou - budu citovat toto:

V posledních dnech se opět projevil mimořádný zájem o Hlubany. Na dotazy novinářů jsme odpovídali toto - zda chceme žalovat fond, zda chceme odkoupit oněch 20%, která se nabízejí, a zda je pravda, že privatizace Hluban zničí český porcelán. Odpovídali jsme, že český porcelán nezničil nikdo 200 let, tudíž ani privatizace Hluban jej nezničí. Že je to ale mínus bod pro české výrobce v české strategii, je fakt. A jestliže něco této vládě schází, a my to opakujeme trvale a mnohokrát, tak jí schází odpovědná hospodářská politika. Její zásadou má být podpora českého průmyslu. Ta podpora, vážení, vám schází! Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Grulich. Uděluji mu slovo.

Poslanec Václav Grulich: pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, podstatnou část toho, co jsem chtěl říci, řekl za mne kolega Wagner. Chtěl bych dodat jedno. V prohlášení předsedy hospodářského výboru pana poslance Budinského se objevila zase víra, resp. řekl přímo - já si myslím, že takových dolů může být víc... atd. Prosil bych ho pokud zná výsledky nějakého geologického průzkumu - aby řekl, v kterých lokalitách, jak velké zásoby kaolinu se zde skrývají, jak můžeme být klidni, že se jeden důl prodá a nebudeme mít jiné. Jinak bych to musel považovat za hluboce nekvalifikovanou odpověď takového funkcionáře, jakým předseda hospodářského výboru nepochybně je nebo by měl být.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan předseda vlády. Uděluji mu slovo.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, já už to nemohu poslouchat, protože to jsou lživá tvrzení - jedno za druhým - pánů poslanců z této levé strany sněmovny; jestli jste četli mou odpověď, proč teď tady žádáte informace, kolik je to procent celkových zásob této suroviny. Vezměte si mou odpověď, tam je jasně napsáno, že surovina z Hluban tvoří u tuzemských výrobců pouze 15 - 20% z množství používaných kaolinů. Zpochybněte někdo se svými geniálními geologickými znalostmi toto číslo, ale nežádejte, aby tady někdo doplňoval čísla jiná. Je to naprosto nefér.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu premiérovi. Dále se do rozpravy hlásí páni poslanci Kraus, i Grulich a Wagner.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane premiére, já si myslím, že vaši odpověď jsme četli dobře. Chtěl bych se jenom zeptat. Který druhý stát na světě za pár šupů prodá 20% svého nerostného bohatství? Který stát na světě si dovolí, aby cizímu kapitálu strkal doslova zadarmo to, co může podporovat jeho vlastní domácí průmysl? (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Grulicha.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím se ostře ohradit proti výrokům předsedy vlády pana Václava Klause o lživých tvrzeních. Je to nehoráznost zde v teto sněmovně a neopakuje se poprvé. Při vystoupení v rozpravě jsem jenom chtěl, aby předseda výboru zpřesnil to, co tady řekl. To není žádost o vystřelování jakýchsi číslíček a slovíček. To je jenom požadavek - když tady někdo z poslanců, z mých kolegů, dokládá určitá tvrzení - aby tato obecná tvrzení doložil konkrétními čísly, protože pokud předseda hospodářského výboru vyslovuje víru, že máme takových lokalit víc, pak já jenom žádám, aby řekl kde. Na to mám právo. Toto není žádné lživé tvrzení. Na to bych chtěl předsedu vlády velice důrazně upozornit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Wagner. Bere zpět. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan poslanec Budinský. prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Budinský: Já už si ušetřím oslovení. Vážení kolegové, já bych vás chtěl ujistit, že já i pan poslanec Vrzal ve chvíli, kdy jsme tuto záležitost objevili - a mohu vás ubezpečit, že to bylo hluboko, hluboko před tím, než jste podali svoji interpelaci - jsme žádali jak ministra pro privatizaci, tak i ostatní členy vlády, kteří jsou k tomu kompetentní, aby zasáhli. Ale skutečně - v této zemi platí zákony, které i my zde déle než 2 roky schvalujeme. V 1. vlně pro privatizační proces - a vy to víte, pane kolego Wagnere, protože jste byl ve Federálním shromáždění a zákon 92/1991 jste schvaloval - striktně musí být, že je schválen jeden z podaných privatizačních projektů. My všichni dobře víme, že právě tato Poslanecká sněmovna zpřesnila znění tohoto zákona tak, že dnes už ministr pro privatizaci nemusí schválit žádný z podaných privatizačních projektů. Z toho plyne moje přesvědčení, že se tato záležitost nebude opakovat. Vy sám dobře víte, že moje podmínky k práci jsou stejné jako vaše a já zde nemám momentálně geologickou mapu. Slibuji vám, že vám o zásobách kaolinu v České republice podám zprávu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Wagner. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, pan kolega Budinský zde z tohoto místa komentoval jakousi nutnost schválit projekt, byť byl jediný, z původní logiky zákona 92/1991 Sb. Domnívám se, že by tuto filozofii nevzalo ani dítě, které ještě nechodí do školy. Ten projekt se může totiž podle ustanovení téhož zákona vracet k přepracování tak dlouho pane předsedo hospodářského výboru - dokud neuzná ten, kdo ho schvaluje, že je schopný přijetí. Takže nemusí schválit jeden jediný zlý, špatný, hloupý projekt. Toť za prvé. Za druhé - ono rozhodnutí nebylo provedeno jen v roce 1992, ale jeho skutečné provedení nastalo později. Ještě bych měl říci něco k filozofii věci samé. Možná, že uniká, že se neprodává, že nelze prodávat kaolin jako takový, tedy nerost, ale že se prodávají práva. Firma, která to koupila, nebude prodávat práva, ta bude prodávat kaolin. Cenu bude tvořit jednak z logiky svých nákladů, jednak z logiky trhu. A na tom trhu, protože žádný konkurence schopný důl na českém území není, z logiky trhu bude tvořit takové ceny, které poškodí český průmysl, které poškodí českého spotřebitele, protože do ceny výrobků českého porcelánového průmyslu, které bude kupovat český spotřebitel, se promítne ona vysoká cena, která bude vyhovovat vývozci, protože bude vyvážet a hlavní část produkce bude likvidovat venku. A to opět mluví o jediném: Vy neposuzujete věci z logiky rozumné hospodářské politiky jako vláda této země, jako lidé, kteří mají chránit budoucnost této země, ale posuzujete ji z logiky svých - znovu opakuji ideologických předsudků o tom, že je třeba něco učinit, o čem si myslíte, že je v předstihu před tím, co vytváří prostor normálnímu hospodářskému životu.

A ten jste pro českou zemi v oblasti výroby porcelánu poničili tímto rozhodnutím. Hlasovat můžete, jak chcete, pro dějiny je věc naprosto jasná a hlasováním jen dokážete, že nevnímáte realitu. Bude jistě vnímána veřejností, protože je to veřejnost, kdo vyvolal tento zájem o důl Hlubany. Ten zájem bohužel nevznikl u vás. Vy jste měli informace po ruce dříve, my je obvykle dostáváme až tehdy, když se stane nepříjemnost. Upozornili jsme vás na ni. Když už se stala, tak ji alespoň proboha zbytečně neomlouvejte. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Než budeme hlasovat, dovolím si vás všechny odhlásit a prosím o novou prezentaci. Dále uvádím, že paní poslankyně Buzková má náhradní kartu č. 14.

Navrhuji tedy přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci privatizace kaolinových dolů Hlubany, uvedenou v tisku 1199 A.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 123. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončeno.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 51 proti, 6 poslanců se zdrželo hlasování.

Je třeba tedy hlasovat o usnesení opačném, tedy, že

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci privatizace kaolinových dolů Hlubany, uvedenou ve sněmovním tisku 1199 A.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 124. Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 55 proti, 4 se zdrželi hlasování, 6 poslanců nehlasovalo.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci paní poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončeni činnosti vzdělávacího centra nadace Transfer v Brně - tisk 1212. Odpověď se předkládá jako tisk 1212 K.

Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já vás asi zklamu, nebudu volat - i když jsem z té opačné strany - premiéra hoďte lvům, protože mě ujistil ve své odpovědi svým zájmem urychleně řešit problémy posluchačů vzdělávacích středisek Transfer, která byla podporována ze švýcarských zdrojů. Také zastavena, bohužel. Vyslovil důvěru v možnost pokračování vzdělávání dalších odborníků. V současné době vedou všechna mnou oslovená ministerstva jednání p možnostech částečného financování tohoto výukového programu v rámci rozpočtu PHARE, i když přiznávají, že je to značně problematické. Mám za to, že žádné odškodné by nenahradilo vzniklé ztráty. Jsem ráda, že ministerstva skutečně podrobně a pečlivě se zabývají všemi stránkami tohoto velice důležitého projektu a že společně hledají cesty nejen k náhradě vzniklých škod, ale také k zabezpečení výukových programů, jak jsem byla ujištěna ve všech odpovědích.Jsem tedy ráda, že mou důvěru pan premiér nezklamal a s odpovědí jeho i ostatních příslušných ministrů souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra nadace Transfer v Brně, uvedenou v tisku 1212 K.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať pro něj hlasuje v právě zahájeném hlasování č. 125. Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 114 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení byl tedy přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera ve věci institucí, které se zabývají dokumentací porušování zákonů a lidských práv - tisk 1212. Odpověď se předkládá jako tisk 1212 J.

Ptám se, zda pan poslanec povazuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče, k řečništi.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, tato odpověď sice má stejné téma, ale je komplexnější než odpovědi jiných členů vlády, především pana ministra vnitra. A protože odpověď pana ministra vnitra nemůže být projednána nyní, navrhuji, aby bylo projednávání odpovědi na tuto interpelaci přerušeno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh. Dávám o něm hlasovat okamžitě.

Kdo je tedy pro tento návrh, který byl právě přednesen, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 126. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 30 proti, 23 se zdrželo hlasování. Budeme tedy dále projednávat.

Prosím, pan poslanec Wagner. Hlásí se pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pro projednávání této odpovědi bych potřeboval také některé odpovědi, tak doufám, že když sněmovna rozhodla takto, že někdo ze zde přítomných členů vlády, bude umět odpovědět na to, zda ministerstvo ve své koncepci spojovací techniky počítá s tím, že na tento systém budou napojeny i některé jiné orgány, podílející se na zabezpečování bezpečnosti občanů, např. požární ochrana a jiné subjekty, na tomto procesu zúčastněné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Wagner.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP