Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane kolego, já bych se svoláním výboru chviličku posečkal vzhledem k tomu, že sněmovna ještě pracuje.

Dámy a pánové, mám informaci od zástupce ověřovatelů, že je schopen nám sdělit výsledky druhého kola voleb. Prosím tedy pana poslance Koláře, aby se opět dostavil k řečništi a ujal slova.

XXIII.

Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky hlasování v dalších třech volbách.

Nejprve výsledek hlasování při volbě zástupců pojištěnců ve Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 131 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 97 platných lístků a 5 neplatných lístků. 29 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Egerta bylo odevzdáno 82 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Richarda Hájka bylo odevzdáno 88 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Jana Jílka byly odevzdány 3 platné hlasy - nebyl zvolen, pro pana Zdeňka Kadlece bylo odevzdáno 82 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Petra Pavlíka byl odevzdán 81 platný hlas - byl zvolen, pro pana Miroslava Pazourka byly odevzdány 3 platné hlasy - nebyl zvolen, pro pana Richarda Švarce byl odevzdán 81 platný hlas - byl zvolen, pro pana Jana Slabého bylo odevzdáno 85 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Dalibora Stejskala bylo odevzdáno 79 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Romana Titla bylo odevzdáno 80 platných hlasů - byl zvolen, pro pana Karla Vašíčka bylo odevzdáno 78 platných hlasů - byl zvolen a pro pana Milana Zaorala bylo odevzdáno 80 platných hlasů - také byl zvolen. Tímto jsme zvolili zbývajících 10 členů Správní rady, čili volba tímto druhým kolem končí. Jelikož nejméně ze všech zvolených získal pan Karel Vašíček - a to 78 platných hlasů - podle námi schváleného volebního řádu se stává náhradníkem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a konstatuji, že výše uvedení kandidáti byli zvoleni. Prosím o další informace k bodu 25.

Poslanec Robert Kolář: Ještě byla volba do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Seznámil bych vás s výsledky tohoto hlasování.

Při této volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 131 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 106 platných lístků a 5 neplatných lístků. 20 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Helera bylo odevzdáno 82 platných hlasů, pro pana Dalibora Matulku bylo odevzdáno 23 platných hlasů.

Jako zástupce pojištěnců v Dozorčí radě byl zvolen pan Heler. Jelikož jsme v prvním kole zvolili tři požadované, pan Heler se tímto stává náhradníkem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dokončili jsme projednávání bodu 25.

XXI.

Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář: Nyní se dostáváme k výsledku tajného hlasování při volbě člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde zbývalo doplnit pouze jednoho člena.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 131 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 102 platných lístků a 7 neplatných lístků. 22 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Karla Stejskala bylo odevzdáno 13 platných hlasů, pro pana Miloše Závodného bylo odevzdáno 9 platných hlasů. Z toho vyplývá, že do funkce člena Rady nebyl zvolen v druhém kole nikdo. Jelikož při této volbě jsme zvolili dvoukolový volební řád, v podstatě volba končí a je třeba dovolit tohoto člena na základě nově navržené kandidátní listiny na některé z příštích schůzí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Tím jsme tedy projednali bod 18 a můžeme pokračovat v projednáváni dalšího bodu, což je

XXXVI.

Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku

Prosím, aby návrh přednesl zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Jan Litomiský. Pane poslanče, předpokládám, že současně přednesete také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám sněmovně návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku. Tato usnesení se týkají mandátu pana Pelce, u kterého není jasné, zda je zaměstnancem města, nebo není, ale v každém případě tato usnesení byla v rozporu se zákonem, protože není v působnosti Rady, aby tuto otázku řešila.

Záležitost projednaly jednak výbor ústavně právní, který doporučil předmětná usnesení Městské rady zrušit, a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který vzhledem k nejasnosti podkladů a vzhledem k tomu, že věc již byla vyřízena usnesením ústavně právního výboru, žádné vlastní usnesení nepřijal. Na základě těchto podkladů překládám sněmovně tento návrh:

Poslanecká sněmovna ve smyslu § 62 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990, o obcích, v platném znění ruší usnesení Městské rady v Rakovníku č. 253 ze dne 12. dubna 1994, usnesení Městské rady v Rakovníku č. 504 ze dne 21. září 1993, usnesení Městské rady v Rakovníku ze dne 22. ledna 1991, kterým byla pozastavena platnost usnesení č. 7/1991.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Litomiskému a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, a dám hlasovat o návrhu usnesení. Před tím si vás dovoluji odhlásit a prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl přednesen.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 221. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Tím jsme projednali tento bod našeho pořadu a budeme se věnovat dalšímu bodu, což je

XXXVII.

Návrh na zrušení části usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf

Prosím opět zástupce příslušného výboru pana poslance Jana Litomiského, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předkládám Sněmovně návrh na zrušení části usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf ze dne 24. února a 24. března 1994. Je to obdobná záležitost jako předchozí. Týká se nevyslovení ztráty mandátu pana magistra Antonína Foreta. Pan magistr Antonín Foret je ředitelem školy bez právní subjektivity, tudíž podle platného zákona byla dána neslučitelnost s mandátem člena zastupitelstva. Městské zastupitelstvo, ač mělo vyslovit ztrátu mandátu, tak neučinilo a přednosta Okresního úřadu usnesení zastupitelstva pozastavil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, já bych vás chtěl požádat o pochopení. Paní poslankyni Orgoníkové to bylo velmi nepříjemné.

Teď je zde hluk znovu. Jsem rád. že je tady dobrá atmosféra, ale všeho s mírou. Děkuji vám za pochopení.

Poslanec Jan Litomiský: Předkládám tedy sněmovně tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna ruší část usnesení Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu ze dne 24. února 1994 z 31. zasedání Městského zastupitelstva Varnsdorf a část usnesení ze dne 24. března 1994 ze 32. zasedání Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu, v němž zastupitelstvo v rozporu s § 6 odst. 2 e) a § 7 odst. 6 zákona č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu nevyslovilo ztrátu mandátu člena Městského zastupitelstva Mgr. Antonína Foreta.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Kdo je prosím pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 222. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Dámy a pánové, tím jsme projednali č. 35. Děkuji panu poslanci Litomiskému.

V tomto okamžiku bych si dovolil se přihlásit, promiňte mi, že z tohoto místa, abych vás požádal o to, abychom projednali jeden velice jednoduchý a jeden krátký bod, který tématicky souvisí s tím bodem, který bude následovat.

XXXVIII.

Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání

Včera se sešla dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání. Konstatovali jsme, že vzhledem k různým personálním přesunům mezi jednotlivými kluby by bylo vhodné, abychom složení náhradníků a složení členů komise mírně upravili.

Jednotlivé poslanecké kluby mi souhlasně, jak jsme se dohodli, předložily tyto návrhy. Já vám je za chvilku, doufám, budu moci předložit k hlasování.

Dovolil bych si nyní požádat sněmovnu o souhlas s rozšířením pořadu o bod "Změna členů a náhradníků dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky".

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu včetně okamžitého zařazení, ať prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 223. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 85 pro, 3 proti, 5 se zdrželo.

Dámy a pánové, nyní bych vám navrhl tyto změny: klub KSČM navrhuje, aby dosavadní náhradník, pan poslanec Exner, se stal členem a aby náhradníkem byl zvolen pan poslanec Frank. Klub Českomoravské strany středu navrhuje, aby dosavadního náhradníka dr. Jan Kryčera nahradil poslanec ing. Jiří Drápela. Klub ODA navrhuje, aby se náhradníkem v komisi stal dosavadní člen pan dr. Josef Ježek a aby byl odvolán z funkce náhradníka pan ing. René Hába. Klub ODS navrhuje, aby byl dovolen za člena komise pan poslanec Petr Bachna. Klub Levého bloku navrhuje, aby druhým náhradníkem za klub byl zvolen pan poslanec Jaroslav Žižka.

To jsou všechny návrhy. Asi bych měl k tomu otevřít nyní rozpravu.

Dámy a pánové, rozpravu otevírám. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím, a nyní bychom měli postupně volit jednotlivé členy. Padne návrh na změny en bloc. Nebude-li námitka, přečetl bych ještě jednou změny, o které půjde, a zvolíme vše en bloc.

Zrekapituluji velice stručně. Pan poslanec Josef Ježek bude odvolán z člena a zvolen náhradníkem. Pan poslanec René Hába bude odvolán z náhradníků. Pan poslanec Petr Bachna bude zvolen členem. Pan poslanec Kryčer bude odvolán z náhradníků. Pan poslanec Drápela bude zvolen náhradníkem. Pan poslanec Jaroslav Žižka bude zvolen náhradníkem, pan poslanec Exner bude odvolán z náhradníků a bude zvolen členem. Náhradníkem bude konečně zvolen pan poslanec Václav Frank.

Doufám, že jsem nezapomněl na nic. Děkuji vám za to, že mě kontrolujete. Pan poslanec Špaček zůstává členem.

Děkuji ještě jednou, dámy a pánové, budeme o těchto změnách hlasovat v hlasování č. 224.

Kdo souhlasí, kdo je pro jejich schválení, ať prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Komplexní návrh na personální změny byl přijat poměrem hlasů 105 pro, 2 proti, 9 poslanců a poslankyň se zdrželo.

Tím jsme projednali tento nově zařazený bod. Děkuji vám za pochopení.

Přistupujeme k projednávání dalšího bodu, což je

XXXIX.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy

Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím pana poslance Josefa Ježka, aby přednesl návrh usnesení a jeho odůvodnění.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych nejprve přečetl návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které vám předkládá dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego. já si s tou situací nevím rady.

Poslanec Josef Ježek: Já si s ní hodlám poradit tím, že požádám pana předsedajícího, aby mi umožnil splnit tu roli, kterou komise svěřila jemu, pokud má pocit, že by to bylo v rozporu s tím, že řídí schůzi. Pokud to v rozporu není, tak pochopitelně...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já si myslím, že to v rozporu není. Já bych docela rád splnil to usnesení, kterým mi komise ukládá, abych přednesl návrh sněmovně.

Poslanec Josef Ježek: Čili domluvme se na té dělbě práce, že by pan předsedající, pan místopředseda Vlach přednesl návrh usnesení a já bych se pak krátce pokusil o to, usnesení zdůvodnit. (Veselost.) Myslím, že ta problematika je tak složitá, že se nelze čemu divit. Ani těmto zajímavým situacím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já vám děkuji za pochopení a dovolte mi, abych pro urychlení z tohoto místa přednesl návrh usnesení, tak jak mi jako předsedovi komise uložila včera na svém jednání dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky. Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 30. 9. 1994 předložila koncepční materiál o záměrech vlády v oblasti reformy veřejné správy do konce roku 1995, včetně analýzy současného stavu a přehledů legislativních návrhů, které by měla Poslanecká sněmovna do konce roku 1995 projednat.

Děkuji a předávám slovo panu poslanci Ježkovi.

Poslanec Josef Ježek: Já bych krátce připomenul, že s termínem konec roku 1993 vláda předložila Poslanecké sněmovně harmonogram legislativních kroků k realizaci reformy územní správy v České republice. Vládě zbývá splnit bod 5 části A nazvané Základní dokumenty, a to předložení návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků, s termínem 31. 8. 1994. V části C příslušného harmonogramu existuje seznam dalších legislativních dokumentů, souvisejících s realizací reformy územní správy, s tím ovšem, že zde nebyly žádné termíny. Dočasná komise pro územně správní uspořádání na své březnové schůzi se usnesla na tom, že žádáme vládu o doplnění chybějících termínů v harmonogramu legislativních kroků k realizaci reformy územní správy v České republice a případné doplnění či zpřesnění celého harmonogramu. Komise zatím nedostala od vlády žádnou odpověď. Ze strany vlády nebyla žádná reakce na toto usnesení.

Dále proběhlo ve výborech Poslanecké sněmovny projednávání zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků. S výjimkou jednoho výboru jsou k dispozici příslušná usnesení a jejich rozporuplnost a protichůdnost byla pro mě především důvodem, proč jsem navrhl zařazení příslušného bodu na pořad jednání této schůze. Dále ještě existuje dopis předsedy vlády Václava Klause předsedovi Poslanecké sněmovny, ve kterém je předseda Poslanecké sněmovny seznámen s rámcovým seznamem dalších legislativních dokumentů, které vláda připravuje, ale opět bez termínů.

Domnívám se - a dočasná komise pro otázky územně správního uspořádání taktéž - že pro usnadnění dalšího postupu v Poslanecké sněmovně, pro usnadnění schválení příslušných dvou návrhů ústavních zákonů je zcela nezbytné, aby zde byl příslušný koncepční materiál, který by měl v podstatě říci, co by se mělo v této oblasti do konce roku 1995 stát. Jak z hlediska činnosti vlády, tak z hlediska činnosti Poslanecké sněmovny. Tolik stručné odůvodnění návrhu usnesení, které vám bylo předloženo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Ježkovi. Dámy a pánové, prosím o klid, projednáváme jeden z posledních bodů této schůze, prosím ještě o chvilku strpení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nám bylo předloženo. Dovolil bych si vás odhlásit a požádat o prezentaci. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 30. 9. 1994 předložila koncepční materiál o záměrech vlády v oblasti reformy veřejné správy do konce roku 1994 (Protesty v sále.) - promiňte - 1995, včetně analýzy současného stavu a přehledu legislativních návrhů, které by měla Poslanecká sněmovna do konce roku 1995 projednat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 225. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 12 proti, 30 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 36. Děkuji panu poslanci Ježkovi a přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je

XXXX.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1073. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Rozpravu končím, protože se do ni nikdo nehlásí. Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 1. června do 4. července 1994 podle sněmovního tisku 1073.

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 226. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 114 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo.

Tím jsme projednali bod č. 37. Budeme se věnovat dalšímu bodu. což je

XXXXI.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1074. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil. Navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 1. června do 4. července 1994 podle sněmovního tisku 1074.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 227. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 119 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

S procedurálním návrhem, který se týká dalšího bodu, se přihlásil o slovo pan poslanec Jiří Payne. Prosím, aby se ujal slova.

XXXXII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o stažení bodu 39 jednak z důvodů procedurálních, protože lhůta uplyne teprve dnes po půlnoci, jednak z důvodu koordinace projednávání s partnerskou stranou není potřeba tak spěchat, takže myslím, že není třeba čekat do půlnoci. Můžeme to klidně projednat na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za přednesení tohoto návrhu. Je to procedurální návrh.

Kdo je prosím pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 228. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Dámy a pánové, tento procedurální návrh byl přijat.

O slovo se v tomto okamžiku hlásí předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde. Prosím o klid. Všechny body této schůze jsou projednány.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, říká se, že konec dobrý, všechno dobré. Podařilo se, v co jsme mnozí ani nevěřili, schůze končí, končí v sobotu a já mám milou povinnost, ale i přání popřát vám všem příjemnou dovolenou, příjemné chvíle oddechu, dobré myšlenky, jiné než konfliktní, popř. jiné než parlamentní, normální, lidské, a se všemi nashledanou v termínu, který jsme určili. Dobrou noc. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já se k tomu vřele připojuji. Ještě jednu prosbu - vraťte prosím náhradní karty. Těším se s vámi nashledanou.

(Konec schůze ve 21.33 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP