Středa 8. prosince 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Svobodovi. Slovo má pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pane ministře, změny, ke kterým došlo v naší společnosti po roce 1989, s sebou přinesly pochopitelně i některé negativní prvky. Mám v tomto případě na mysli např. pašování motorových vozidel, uměleckých předmětů apod. Zatímní platná právní úprava neposkytuje policii možnost předběžného zadržení nebo zajištění věci, u níž není doloženo vlastnické právo. Důkazem toho je řada případů, kdy na policii jsou přihlašována motorová vozidla, která byla zcizena v zahraničí a přitom policie pouze zjistí, že se předkládají falešné doklady. Na základě toho může zahájit vyšetřování, ale např. toto vozidlo, event. umělecký předmět může být v tomto případě naprosto ztracen.

Proto navrhuji zařazení nového paragrafu 15 a) do této novely, který by toto jakýmsi způsobem ošetřil. Tedy § 15 a), odst. by zněl:

"1. Jestliže vznikne podezření, že věc souvisí se spácháním trestného činu či přestupku a pokud je to potřebně ke zjištění skutečného stavu věci nebo pro rozhodnutí příslušného orgánu, je policista oprávněn věc předběžně zajistit.

2. Jestliže bude zjištěno, že předběžně zajištěná věc souvisí s trestným činem nebo přečinem, je policista povinen takovou věc neodkladně odevzdat příslušnému orgánu.

3. Jestliže nebudou zjištěny skutečnosti vyžadující postup podle odst. 2, je policista povinen předběžně zajištěnou věc vydat osobě, o jejímž vlastnickém právu není pochyb. V případě vzniku pochybností uloží věc do úschovy příslušného orgánu a osobu, která k této věci uplatňuje nárok, upozorní, aby nárok uplatnila v řízení občanskoprávním.

4. Jestliže nebude vlastník předběžně zadržené věci zjištěn, policista odevzdá věc příslušnému orgánu k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů (občanský zákoník).

5. O předběžném zadržení věci, jejím vydání, vrácení nebo uložení do úschovy sepíše policista úřední záznam a osobě, u které byla věc předběžně zadržena, vydá policista potvrzení.

6. Předběžné zadržení věci podle odstavce 1 může trvat nejdéle 60 dnů."

To je celý můj pozměňovací návrh. Dovolím si upozornit jak kolegyně a kolegy, tak pana ministra, že existuje stanovisko Generální prokuratury k tomuto pozměňovacímu návrhu, které zní, že navrhovaná úprava není v rozporu s listinou základních práv a svobod a že její uplatnění po poslední novele trestního zákoníku nebude příliš časté. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy. Mám však zprávu nejméně z jednoho poslaneckého klubu, že si stran tohoto návrhu žádá příležitost pro jednání klubu. Jestli tedy nikdo nechce promluvit v rozpravě, nebudu rozpravu uzavírat a ptám se jen pana ministra, který se hlásil, zda chce vystoupit v tuto chvíli? Samozřejmě mu dám příležitost, jestli si to přeje. (Ne.) Rozpravu nebudu uzavírat a domnívám se, že kluby, které se chtějí poradit zejména stran pozměňovacího návrhu pana poslance Tomáše Svobody, ale i jiných pozměňovacích návrhů a jiných témat, která jsme probírali nebo budeme probírat, využijí příležitosti, která je dána částečným prodloužením polední přestávky.

V tuto chvíli je 12.16 hodin. Přerušuji naše jednání do 14.15 hod. Prosím o dochvilnost. Ve 14.15 zahájíme práci. Děkuji. Přeji dobrou chuť a dobré poledne.

(Jednání přerušeno ve 12.16 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím, abyste zaujali místa. Pokračujeme v jednání. Rozprava byla přerušena, nebyla ukončena. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy? Rozpravu končím vzhledem k tomu, že nemám dalších přihlášek. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Prosím pana ministra Rumla, aby přistoupil k řečništi.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych se vyjádřit ke dvěma pozměňovacím návrhům, především k pozměňovacímu návrhu pana poslance Svobody, který při svém vystoupení požaduje, aby byl ze společné zprávy odstraněn § 20 d), oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven,...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid, musíte-li konverzovat, zvažte, zda budete konverzovat uvnitř sněmovní síně. Já bych i vás, pánové, požádal, abyste se ztišili tak, abychom mohli my, kteří o to máme zájem, sledovat to, co říká pan ministr. Děkuji. Prosím pane ministře.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: ... který zní: Policista při plnění úkolů policie je oprávněn vstupovat do živnostenských provozoven do všech prostorů určených pro zákazníky. Po skončení jejich prodejní nebo provozní doby je oprávněn tak činit, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách zdržují osoby. Tím není dotčeno ustanovení § 21, pokud jde do vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

Já jako předkladatel bych chtěl trvat na této dikci, dikci §, tzn. ponechání ho ve znění společné zprávy, především proto, že tento návrh vzbudil mimořádnou pozornost při projednávání ve výboru branném a bezpečnostním. Ten návrh sleduje záměr, aby policisté mohli vstupovat do provozoven, jedná se zejména o noční podniky, bary, kasina, restaurace, protože provozovatelé účelově uzavírají podniky před policisty s odkazem na nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Chtěl bych podotknout, že jde pouze o prostory určené pro veřejnost a jde o to, a to navrhované ustanovení je třeba vykládat s obsahem ustanovení § 6 zákona o policii, ve kterém se stanoví zásada přiměřenosti v činnosti policie. Cílem úpravy není umožnit prohledávání věcí, ale umožnit informativní preventivní policejní činnost, hlavně zjišťování hledaných osob, příznaky pátrání trestné činnosti, atd.

Chtěl bych váženou sněmovnu upozornit na to, že obdobné ustanovení o vstupu policie do provozoven znají i obdobné zákony zemí Evropských společenství a dovoluji si v této souvislosti citovat ze zákona o bavorské státní policii, čl. 23, odst. 4, že policisté smějí vstupovat do provozních a obchodních místností, jakož i do prostor a na pozemky, které jsou nebo byly přístupné veřejnosti a přítomným jsou k dispozici k dalšímu pobytu a může tam vstupovat za účelem odvrácení nebezpečí během pracovní, obchodní, nebo prodlévací doby. Tzn., že evropské zákonodárství toto právní ustanovení zná. Takže to je jedna věc.

Druhá věc - chtěl bych se vyslovit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kozáka, který byl dán k posouzení sněmovně. Já s tímto návrhem nemohu v této chvíli souhlasit, protože ten návrh je velice komplikovanou změnou a zásahem do policejního zákona. Musí se posuzovat v kontextu s přestupkovým zákonem, s trestním řádem a jde o legislativně poměrně složitou událost, kterou je třeba v řádném procesu posoudit, a myslím si, že jak se bude připravovat ten zásadní nový zákon o Policii ČR, jak o tom již hovořil zpravodaj pan poslanec Gros, tak můžeme potom tuto věc zahrnout do té nové úpravy.

Takže tolik jsem se chtěl vyjádřit k rozpravě k tomuto zákonu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana společného zpravodaje, aby se vyjádřil k rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili tři poslanci a vzneseny byly tři pozměňovací návrhy. Myslím si, že v této fázi můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů, neboť jsme již s předkladatelem připraveni vyjádřit se k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které zde padly.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Prosím, vážené kolegyně, vážené kolegy, aby se zaprezentovali, neboť jsem vás před chvilkou odhlásil. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Jako první vystoupil v rozpravě pan poslanec Kužílek a vznesl pozměňovací návrh k bodu 17 společné zprávy, nicméně domníváme se po diskusi s panem ministrem i předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, že tuto záležitost, kterou vznesl pan poslanec Kužílek, řeší poslední věta na str. 2 společné zprávy. Tudíž se domnívám, že hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu je zbytečné, jestli můžu tak to chápat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasí pan navrhovatel? Je námitek proti tomuto postupu? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k dalšímu návrhu s tím, že o tomto nebudeme hlasovat.

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji. Jako druhý vystoupil v rozpravě pan poslanec Svoboda, který navrhl vypustit § 20 d), jak ze společné zprávy, tak z původního vládního návrhu předlohy, tzn. jak z tisku 626, tak z tisku 725. Oba dva tyto texty § 20 d) se liší, jak již řekl pan ministr. Původní návrh vlády byl trošku šířeji chápán, návrh branného a bezpečnostního výboru, který je obsažen ve společné zprávě, si myslíme, že řeší celou situaci ku prospěchu jak policie, tak i občanů, takže tento pozměňovací návrh nedoporučuji. Stejně tak nedoporučuje pan ministr.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o 256. hlasování. Kdo je proti tomu návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 7 pro, 78 proti, 42 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Stanislav Gross: Jako třetí a poslední vystoupil v rozpravě pan poslanec Kozák, který vznesl komplexní návrh nového znění § 15 a) zákona o Policii ČR, tento návrh zde komentoval pan ministr. I já se domnívám, že v této fázi není vhodné, abychom tento komplexní návrh zapracovávali do této novely, neboť zasahuje podle mého názoru i do jiných právních předpisů. Proto tento návrh nepodporuji, stejně tak pan ministr.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 257. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je ukončeno, návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 63 proti, 38 se zdrželo.

Poslanec Stanislav Gross: Tím jsem vyčerpali, pane předsedající, všechny pozměňující návrhy a můžete nechat hlasovat o celém znění zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie podle sněmovního tisku 622, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 725.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Jde o hlasování č. 258.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že vládní návrh zákona byl schválen poměrem hlasů: 120 pro, 3 proti, 14 se zdrželo.

Děkuji panu společnému zpravodaji a panu ministrovi. Tím se nám podařilo projednat bod č. 23 a můžeme přikročit k dalšímu bodu, což je

XXVI.

Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

Je to bod, který získal po přesunech pořadové číslo 20, tedy návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku. Od předsedy vlády jsme obdrželi dopis, ve kterém jsou sdělena jména kandidátů pro volbu člena prezidia Fondu národního majetku a stručné charakteristiky navržených kandidátů.

Dále jsme obdrželi od předsedy vlády ještě další dopis, ve kterém nám sděluje, že vláda navrhuje poslance Josefa Holuba do funkce místopředsedy prezidia Fondu národního majetku České republiky.

Dámy a pánové, prosím o malé strpení tak, abychom mohli požádat pověřeného zástupce vlády, aby nám původní návrh odůvodnil. Prosím místopředsedu vlády pana Jana Kalvodu, aby nám stručně odůvodnil tyto vládní návrhy a prosím předsedu hospodářského výboru pana Vladimíra Budinského, aby se připravil ke svému následnému vystoupení. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Děkuji, pane místopředsedo, budu velmi stručný, jak jste již předeslal. Dovoluji si pouze přednést návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku tak, jak vyplývá ze základního právního zakotvení tohoto Fondu.

Jde o pány ing. Josefa Holuba, ing. Antona Zimu, ing. Miroslava Teru, ing. Miroslava Havla a Otu Fejfara. Domnívám se, že další důvody by byly zbytečné, když osobní charakteristiky byly poslancům jako tisk rozdány.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana předsedu hospodářského výboru, pana poslance Vladimíra Budinského, aby nás seznámil se stanoviskem garančního výboru k předneseným návrhům.

Podle zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku - dámy a pánové, prosím o klid - je hlasování tajné, a tak současně prosím, aby odůvodnil volební řád pro tajné hlasování.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený člene vlády, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych jako zpravodaj odůvodnil způsob volby člena prezidia Fondu národního majetku. Podle zákona 171/1991 Sb., o Fondu národního majetku návrhy na členy prezidia předkládá vláda České republiky Parlamentu České republiky. Proto, bohužel, není možné vzít jako kandidáta návrh Liberálně sociální unie, která podala svůj návrh předsedovi parlamentu, ale tento návrh měl být správně adresován předsedovi vlády, aby vláda tento návrh vzala do úvahy.

Vláda, jak již bylo řečeno, navrhla jako kandidáty tyto pány: ing. Josefa Holuba - poslance hospodářského výboru parlamentu, ing. Antonína Zimu - poslance hospodářského výboru parlamentu, ing. Miroslava Teru náměstka ministra financí, ing. Miroslava Havla - vrchního ředitele Ministerstva financí a pana Otu Fejfara - poslance hospodářského výboru parlamentu. Charakteristiky těchto pánů jste dostali. Myslím, že v souvislosti s projednáváním rozpočtu se všichni poslanci měli možnost se zástupci Ministerstva financí setkat a poslance parlamentu znáte.

V průběhu jednání bylo upřesněním, nahlédnutím do zákona, zjištěno, že musí být podle zákona volen samostatně místopředseda prezidia Fondu národního majetku. Jak víte, ze zákona je předsedou Fondu národního majetku ministr pro správu národního majetku a privatizaci pan ministr Skalický a místopředsedu fondu je třeba zvolit zvlášť. Vláda byla na toto upozorněna hospodářským výborem a navrhla na návrh hospodářského výboru pana ing. Josefa Holuba. Proto budeme dva zbývající členy prezidia volit ve dvou kolech. V prvním kole budeme samostatně volit místopředsedu z jednočlenné kandidátky, na které bude pan Josef Holub. V druhém kole, v případě, že zvolíme pana Josefa Holuba, budeme ze zbývajících čtyř kandidátů volit dalšího člena prezidia.

Pokud by nedošlo k volbě místopředsedy - já to téměř nepovažuji za možné - pak bychom volili ze všech pěti členů prezídia. Na začátku schůze vám byl rozdán volební řád pro tajnou volbu místopředsedy a člena prezidia Fondu národního majetku. Je to standardní volební řád, podle kterého jsme už několikrát volili nejen funkcionáře Fondu národního majetku, ale i ostatních fondů. Já jen připomenu, že kandidáti jsou sestaveni v abecedním pořadí. Zakroužkujete číslo před jménem kandidáta, kterého volíte, čísla těch, které nevolíte, přeškrtnete písmenem "x" a nesmíte zapomenout přeškrtnout takto písmeno "z", které znamená "zdržuji se hlasování".

Připomínám volební řád, protože na posledních dvou schůzích jsme nevolili a volební řád už mohl být pozapomenut. Čili volíme zakroužkováním a ostatní škrtáme písmenem "x".

Abych znovu připomenul - z jednoho kandidáta volíme jednoho místopředsedu a ve druhém kole ze 4 kandidátů na člena prezidia volíme jednoho, čili volba více členů by učinila váš hlas neplatným.

Jako zpravodaj bych chtěl využít této chvíle, abych na vás apeloval a poprosil vás, abyste dnes volili tak, aby prezidium Fondu. národního majetku bylo kompletní, protože podle zákona má být devítičlenné prezidium a k jeho platnému usnesení je nutná více než dvoutřetinová většina. Spočítáte-li si více než dvě třetiny z devíti hlasů, je to právě 7, což je stávající počet členů prezidia. Z toho vyplývá, že prezidium Fondu národního majetku je absencí jediného člena prezidia na jednání vyřazeno z činnosti. Může být často neschopné se usnášet. My všichni víme, jak to znesnadňuje pozici nejen prezidia Fondu národního majetku, ale i celého Fondu národního majetku, včetně předsedy výkonného výboru.

Proto vám jako předseda garančního výboru doporučuji volit pana Josefa Holuba místopředsedou Fondu národního majetku a doporučuji vám volit jednoho z neposlanců dalším členem prezidia Fondu národního majetku. Myslím, že o této věci jednaly kluby a že není třeba, abych ve druhé části přímo jmenoval. Doporučuji, aby i devátý člen prezidia byl zvolen, jak znějí dohody politických grémií.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému. K předneseným návrhům otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se v ní nikdo nehlásí a konstatuji, že jsme neobdrželi žádný návrh na změnu volebního řádu, který nicméně musíme pro tento bod schválit. Jde o 259. hlasování.

Dámy a pánové, kdo je pro to, abychom se při této volbě řídili předloženým a odůvodněným volebním řádem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo hlasování.

Dámy a pánové, jsem informován od ověřovatelů Poslanecké sněmovny o tom, že volba je připravena. Přesto bych požádal pana poslance Koláře, aby nám pro jistotu ještě jednou zopakoval způsob, jak máme zacházet s hlasovacími lístky a sdělil nám ještě jednu informaci, která se týká data.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, především bych chtěl upozornit na jednu skutečnost. Volby podle programu měly být uskutečněny včera, alespoň tak se program vyvíjel. Ověřovatelé připravili volební lístky pro volbu místopředsedy Fondu národního majetku, a tudíž na těchto volebních lístcích je ze včerejška datum 7. prosince. Volba bude legitimní i s tímto datem na volebních lístcích. Nicméně považuji za nutné upozornit, že je tam včerejší datum. To je jedna věc.

Druhé sdělení. V podstatě zopakuji to, co řekl kolega Budinský, čili proceduru celého volebního procesu. Kandidáty, které volíme, je nutno zakroužkovat, všechna ostatní pořadová čísla i písmeno "z" je třeba označit písmenem "x". Obdobné je to, pokud se zdržujeme hlasování, kdy se zakroužkuje písmeno "z" a všechna čísla před jmény kandidátů se označí "x". Je to zcela standardní způsob, který provozujeme v této sněmovně už více než rok. Doufám, že neplatných lístků bude minimum.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přeškrtnout je tedy třeba nejen všechna čísla před jmény těch, které nevolíme, ale případně i písmeno "z".

Dámy a pánové, je 14.47 hodin. V tomto okamžiku začíná vydávání hlasovacích lístků ve sněmovně. Vydávání hlasovacích lístků skončí za 20 minut. V 15.10 hodin budeme pokračovat ve sněmovně v dalším jednání.

(Schůze přerušena ve 14.49 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, měli bychom se věnovat dalšímu bodu našeho pořadu, pokud nebude námitek, neboť je zcela logické, že v tomto okamžiku bychom měli přerušit projednávání bodu č. 20, dokud ověřovatelé nepředloží výsledky právě provedené volby.

Dámy a pánové, v dopoledním jednání jsme rozhodli hlasováním o tom, že se ještě v odpolední části dnešního pořadu budeme zabývat návrhem na změnu členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Revokovali jsme své včerejší rozhodnutí o nezvolení pana poslance Nováka.

XIX.

Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali a zaujali svá místa. Vstoupili jsme do projednávání bodu, který se týká doplnění stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Vik v dopolední části navrhl, aby členem komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny byl dr. Jaroslav Novák. Měli bychom přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Korektní by asi bylo, abychom otevřeli rozpravu k tomuto návrhu. Právě jsem tak učinil. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásil a přistoupíme k hlasování.

Kdo je, prosím, pro to, aby byl pan poslanec Novák zvolen členem komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, ať se hlasováním č. 260 vyjádří příslušným způsobem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že pan poslanec Novák byl zvolen členem této komise poměrem hlasů: 71 pro, 13 proti, 20 se zdrželo. Tím jsme projednali tento bod a já bych velmi rád přistoupil k projednávání dalšího bodu. Než tak učiním, dávám slovo panu poslanci Kozlovi k faktické poznámce.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, dámy a pánové, já bych chtěl poprosit sněmovnu, aby bod pořadu Volba členů rady Státního fondu kultury České republiky, byl zařazen jako poslední bod dnešního pořadu z čistě technických důvodů. Jedná se o tajnou volbu, volí se ze 26 kandidátů a dá se očekávat, že sčítání hlasů bude trvat delší dobu, tak, aby ověřovatelé měli dostatek času přes noc nám všechno spočítat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi, já bych z důvodu urychlení práce sněmovny velice podpořil jeho návrh. Chci se zeptat, zda jsou námitky proti tomu, abychom se řídili tímto procedurálním návrhem. Jestliže není, myslím, že o tom nemusíme ani dávat hlasovat.

Dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu je

XXVII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993

Předložený vládní návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 608, odůvodní místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP