1. - 9. prosince 1993

15. schůze

1. - 9. prosince 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 750 až 752

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 753 až 755

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, podle sněmovních tisků 622641

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 611642

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 605643

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 618 a 644

VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607717

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619645

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 617 a 646

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 612720

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 614719

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623718

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745

XIV. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494 a 630

XV. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 533758 a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1994

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., podle sněmovních tisků 598636

XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, podle sněmovních tisků 737757

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny

XX. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 628721

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606

XXII. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., podle sněmovních tisků 620723

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 648/1991 Sb., podle sněmovních tisků 610727

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, podle sněmovních tisků 626725

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku

XXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993, podle sněmovního tisku 608

XXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993, podle sněmovního tisku 609

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, podle sněmovních tisků 627726

XXXI. Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 613729

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

XXXIII. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993

XXXIV. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, podle sněmovních tisků 629722

XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců

XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993

XXXVII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo

XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 740

XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP