Úterý 7. prosince 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: První část byla faktická, druhá část nebyla faktickou poznámkou. Prosím, abyste, vážené kolegyně a kolegové, si toto uvědomili a řídili se podle toho, za což předem děkuji.

Nyní jenom krátkou informaci, kolega Lobkowicz bude hlasovat s náhradní kartou č. 9. Nyní bych prosil o slovo společného zpravodaje výborů, aby se vyjádřili k rozpravě, přednesli závěrečné slovo.

Slyšeli jste: pan kolega Hofhanzl má náhradní kartu č. 12.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, ani pan předseda Ježek, ani já nehodláme přednést závěrečné slovo. Máme za to, že ku prospěchu věci bude se zcela věcně začít zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy tak, jak je všichni poslanci a všechny poslankyně obdrželi dnes v průběhu dne na lavicích.

Dovoluji si ještě říci, že v tom seznamu pozměňovacích návrhů pod bodem 4 je omylem uveden poslanec Jiří Karas, má to být právě návrh pana poslance Michala Krause, který o něm teď hovořil. To si, vážené poslankyně, vážení poslanci, opravte, prosím.

Pak je ještě jedna tisková změna, a to sice v pozměňovacím návrhu 3.2 pana poslance Hájka, který neříká v posledním řádku textu tohoto odstavce, že pro obecní úřady místo 3,4 mld. Kč chce 4,5 mld. Kč, ale má tam být správně "3,5 mld. Kč na 4,5 mld. Kč".

To jsou dvě tiskové chyby, které se vloudily do materiálu, který máte před sebou.

A pan poslanec Fejfar mě nyní upozornil ještě na jednu tiskovou chybu, a to sice v návrhu č. 41 na straně 11, kde je ve čtvrtém řádku uprostřed slovo "hospodářských", správně má být slovo "rozpočtových". To si, prosím vás, opravte.

Pan poslanec Bláha mě právě upozornil, že v jeho návrhu č. 24 (teď č. 3) je další tisková chyba. Tento návrh má správně znít: "Stejným způsobem hospodařila i s prostředky Fondu národního majetku".

To jsou všechny tiskové chyby, o kterých jsme se dozvěděli. Pane předsedající, mám za to, že by bylo vhodné se zeptat všech poslanců, zda ještě někdo našel podobné tiskové chyby a neoznámil, že v textu jsou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se paní poslankyň a pánů poslanců. Nikdo se nehlásí. Můžete pokračovat.

Poslanec Libor Novák (1958): V tom případě, pane předsedající, se můžeme zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy. Ještě upozorňuji, že se řídím textem, který mají všichni před sebou, kde jsou pozměňovací návrhy očíslovány. Případné dělení návrhů do jednotlivých položek je očíslováno, jak máte před sebou.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Jozef Wagner. Nepřednesl žádný pozměňovací návrh.

Jako druhý vystoupil pan poslanec Motyčka. Dovolím si, pane předsedající, požádat pana kolegu Motyčku o toto upřesnění. Pane kolego Motyčko, v bodě předchozím, tedy prvním, se v úvodní větě uvádí - ředitel BIS - a rozumí se, že v případě přijetí vašeho návrhu budou upraveny pouze požitky ředitele BIS?

Poslanec Ludvík Motyčka: Domnívám se, že je možno to takto chápat.

Poslanec Libor Novák (1958): Pokud je to, pane předsedající, takto chápáno, myslím si, že lze o pozměňovacím návrhu hlasovat. Vláda k tomuto návrhu nemá jednoznačné stanovisko. Pan zpravodaj Ježek tento návrh podporuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Po upřesnění nechávám hlasovat.

Ptám se, kdo ve 151. hlasování souhlasí s pozměňovacím návrhem předneseným kolegou Motyčkou? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro 81 poslanců, 28 proti, 60 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Kvorum 93 nebylo splněno. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Další pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Josef Hájek. Konstatuji, že o návrzích 3.1 a 3.2 je nutno hlasovat najednou. Stejně jako o návrzích 3.3 a 3.5, a to z věcného hlediska.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan navrhovatel s tím souhlasí. Prosím, můžete pokračovat.

Poslanec Libor Novák (1958): Navrhuji, abychom nyní hlasovali o návrzích 3.1 a 3.2. Vláda se vyjadřuje odmítavě.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ptám se, kdo ve 152. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod č. 3.1 a 3.2. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 60 poslanců, 104 proti, 16 se zdrželo hlasování. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, nyní je vhodné hlasovat společně o návrzích 3.3 a 3.5. Vláda se vyjadřuje záporně k těmto návrhům.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 153. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. 48 poslanců hlasovalo pro, 97 proti, 18 se zdrželo hlasování. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, žádám vás, abyste nechal hlasovat o návrhu 3.4. Vláda se vyjadřuje záporně.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 154. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod č. 3.4. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47 poslanců, 112 proti, 26 se zdrželo hlasování. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dejte prosím hlasovat o návrhu 3.6. Vláda zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Také zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se tedy, kdo ve 155. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 60 poslanců, proti 100, 24 se zdrželo hlasování. Prosím.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dalším návrhem je návrh 3.7. Navrhovatel zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž tak zpravodaj zaujímá záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 156. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. 68 poslanců hlasovalo pro, 100 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Poslanec Libor Novák (1958): K návrhu 3.8 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko. Také zpravodaj záporné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 157. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Ani tento návrh nebyl přijat. 61 poslanců hlasovalo pro, 104 proti a 19 se zdrželo hlasování.

Poslanec Libor Novák (1958): K alternativnímu návrhu 3.8 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj rovněž záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 158. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. 70 poslanců bylo pro, 100 proti, 14 se zdrželo.

Poslanec Libor Novák (1958): K návrhu 3.9 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj rovněž záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 159. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 65 poslanců, proti 109, 8 se zdrželo.

Poslanec Libor Novák (1958): K návrhu 3.10 zaujímá navrhovatel záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Zpravodaj rovněž záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 160. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. 72 poslanců hlasovalo pro, 86 proti, 26 se zdrželo.

Poslanec Libor Novák (1958): Dalším poslancem, který zde vystoupil, byl poslanec Kraus. Jak již jsem předeslal při opravě tiskové chyby, nepřednesl návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přednesl, ale nedá se o něm hlasovat.

Poslanec Libor Novák (1958): S dalším návrhem vystoupil poslanec Payne. Podotýkám, že jsme k tomuto návrhu slyšeli stanovisko pana ministra Kočárníka, které bylo k návrhu v této podobě záporné.

Poslanec Tomáš Ježek: Rovněž zpravodaj zaujímá záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo podporuje tento pozměňující návrh ve 161. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. 50 poslanců hlasovalo pro, 62 proti, 74 se zdrželo.

Poslanec Libor Novák (1958): Další dva návrhy přednesl pan poslanec Hrdý. Pane předsedající, o prvním návrhu pana poslance Hrdého podle mého názoru nelze hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasím s tím i já, i pan poslanec Hrdý.

Poslanec Libor Novák (1958): Zbývá hlasovat o druhém návrhu poslance Hrdého, který máme všichni před sebou pod číslem 6.2. Navrhovatel zaujímá záporné stanovisko.

Poslanec Tomáš Ježek: Také zpravodaj zaujímá záporné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Navrhovatel tohoto pozměňovacího návrhu však chce návrh upřesnit, takže ho prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Hrdý: Datum 31. 3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, podle jednacího řádu už to nelze udělat.

Budeme hlasovat. Ptám se, kdo ve 162. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 65 poslanců, proti 43, zdrželo se 75.

Poslanec Libor Novák (1958): Další soubor návrhů přednese pan poslanec Skočovský. Pane předsedající, mám za to, že by bylo dobře požádat pana poslance Skočovského, aby upřesnil své návrhy v tom smyslu, zda se jedná o nové číselné hodnoty v příslušných položkách tak, jak je to navrženo, nebo o zvýšení. Myslím, že z tohoto návrhu nevyplývá zcela jasně, zda poslanec Skočovský navrhuje zvýšit vládou navrhované hodnoty nebo stanovit hodnoty nové, jak je to uvedeno v návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Skočovského, aby upřesnil pozměňovací návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Jedná se o navýšení.

Poslanec Libor Novák (1958): Navrhovatel k tomuto návrhu zaujímá záporné stanovisko. Zbývá ještě rozhodnout, zda bod 7.1 až 7.30 je jeden pozměňovací návrh. Bylo by třeba požádat pana poslance Skočovského o vyjádření.

Poslanec Miloš Skočovský: Bylo předneseno třicet pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bylo předneseno třicet pozměňovacích návrhů a já prosím, abychom se podle toho zařídili.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, žádám, abyste vyslechl ještě stanovisko zpravodaje.

Poslanec Tomáš Ježek: Vzhledem k tomu, že se bude hlasovat o každém pozměňovacím návrhu zvláště, budu muset rovněž své stanovisko říci ke každému pozměňovacímu návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokud není jednotné.

Poslanec Tomáš Ježek: Je jednotné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: V tom případě bych pro zrychlení prosil, abyste stanovisko řekl hned.

Poslanec Tomáš Ježek: Jednotně říkám ne.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, prvním návrhem je návrh uvedený pod číslem 7.2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jen jednu malou technickou poznámku - prosím všechny kolegy a kolegyně, aby se znovu všichni přihlásili. Kolega Opatřil bude hlasovat náhradní kartou č. 10.

Ptám se vás, kdo souhlasí ve 163. hlasování s pozměňovacím návrhem pana poslance Skočovského, uvedeným pod bodem 7.1.

Poslanec Libor Novák (1958): Omlouvám se, že vstupuji do hlasování, myslím, že 7.1 je pouze textem. Pokud bychom hlasovali o tomto bodu, popřeli bychom své dřívější rozhodnutí, že budeme hlasovat o jednotlivých položkách jednotlivě. Znamenalo by to, že budeme hlasovat o celku, protože v bodě 7.1 se říká - doplnit státní rozpočet o tyto účelové investice. Pokud bychom o tom hlasovali v tuto chvíli, znamená to, že nebude možno hlasovat o dalších položkách.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se, to nebyla chyba stroje, to je chyba moje. Potřeboval jsem jenom, aby stroj ukončil to, co začal. Děkuji.

Poprosím ještě jednou o návrh.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, navrhuji, abychom začali hlasování o návrhu 7.2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se tedy, kdo v 164. hlasování podporuje tento pozměňovací návrh.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat: 30 poslanců hlasovalo pro, 76 proti, 60 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 166. hlasování podporuje návrh 7.3.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31 poslanců, 78 bylo proti, 59 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 167. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.4.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 28 poslanců, 75 bylo proti, 64 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 168. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.5.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35 poslanců, proti 69, zdrželo se 61 poslanců.

Ptám se, kdo ve 169. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.6.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 62, zdrželo se 63 poslanců.

Ptám se, kdo ve 170. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.7.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 28 poslanců, proti 68, 63 poslanců se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 171. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.8.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 27 poslanců, proti 66, a také 66 poslanců se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 172. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.9.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31 poslanců, proti 65, a 66 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 173. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.10.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 30 poslanců, proti 62, 66 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 174. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7. 11.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 58, a 62 se zdrželo hlasování.

Ptám se, kdo ve 175. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.12.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 60 a 66 se hlasování zdrželo.

Ptám se, kdo ve 176. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7. 13.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 65, zdrželo se 58 poslanců.

Ptám se, kdo ve 177. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.14.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 57, zdrželo se 58 poslanců.

Ptám se, kdo ve 178. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.15.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 36, proti 58, zdrželo se 58.

Ptám se, kdo ve 179. hlasování podporuje pozměňovací návrh, uvedený pod číslem 7.16.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40, proti 46, zdrželo se 66 poslanců.

Ptám se, kdo ve 180. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.17. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 28, proti 62, zdrželo se 63 poslanců.

Ptám se, kdo ve 181. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.18. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 30, proti 55, zdrželo se 68 poslanců.

Ptám se, kdo ve 182. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.19. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 59, zdrželo se 61 poslanců.

Ptám se, kdo ve 183. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.20. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 30, proti 68, zdrželo se 53 poslanců.

Ptám se, kdo ve 184. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.21. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 27, proti 61, zdrželo se 70 poslanců.

Ptám se, kdo ve 185. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.22. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 63, zdrželo se 61 poslanců.

Ptám se, kdo ve 186. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.23. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 28, proti 63, zdrželo se 62 poslanců.

Ptám se, kdo ve 187. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.24. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 61, zdrželo se 57 poslanců.

Ptám se, kdo ve 188. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.25. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 67, zdrželo se 60 poslanců.

Ptám se, kdo ve 189. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.26. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 61, zdrželo se 65 poslanců.

Ptám se, kdo ve 190. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.27. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 25, proti 60, zdrželo se 72 poslanců.

Ptám se, kdo ve 191. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.28. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 27, proti 59, zdrželo se 69 poslanců.

Ptám se, kdo ve 192. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.29. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 41, proti 62, zdrželo se 56 poslanců.

Ptám, kdo ve 193. hlasování podporuje pozměňovací návrh uvedený pod číslem 7.30. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 28, proti 66, zdrželo se 71 poslanců. Prosím, pane společný zpravodaji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP