Čtvrtek 2. prosince 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se zeptat sněmovny, zda si přeje, aby tento pozměňovací návrh zazněl jako celek. (Souhlas.) Ano, tedy prosím, pokračujte!

Poslanec Jan Černý: § 7 by zněl: název "Pokuty:

odst. 1: Místně příslušný živnostenský úřad na základě oznámení kontrolního orgánu, příp. na základě vlastního zjištění uloží právnické nebo fyzické osobě, která

a) poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 2 pokutu ve výši 50 mil. Kč;

b) poruší povinnost podle písm. a) opětovně - pokutu až do výše 100 mil. Kč, minimálně však ve výši 50 mil. Kč.

odst. 2: Místně příslušný živnostenský úřad na základě oznámení kontrolního orgánu, příp. na základě vlastního zjištění uloží právnické nebo fyzické osobě, která prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1, pokutu:

a) ve výši 500 tis. Kč při prvním zjištění tohoto prodeje

b) až do výše 1 mil. Kč při opětovném zjištění tohoto prodeje, minimálně však ve výši 500 tis. Kč, přičemž opětovný prodej se posuzuje podle odst. 3.

odst. 3: Opětovným porušením povinností se rozumí porušení povinnosti, jehož se právnická nebo fyzická osoba dopustila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za předchozí porušení povinnosti uvedené v § 4 odst. 1.

odst. 4: Při stanovení výše pokuty podle odst. 1b) a 2b) se přihlédne k závažnosti způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání;

odst. 5: Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy kontrolní orgán zjistil porušení povinností, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

odst. 6: Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

odst. 7: Při opětovném porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 1 a 2 rozhodne příslušný živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění ve smyslu § 58 odst. 2, písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.

§ 8 - Zvláštní opatření

odst. 1: Zjistí-li kontrolní orgán při své kontrolní činnosti, že jsou prodávány cigarety, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačené cigarety"), zabaví neznačené cigarety nebo zajistí jejich zabezpečení až do doby jejich zničení.

odst. 2: Skladování neznačených cigaret zabavených nebo zajištěných podle odst. 1 se provádí na náklad fyzické nebo právnické osoby, jímž bylo zboží zabaveno.

odst. 3: Kontrolní orgán neprodleně oznámí tuto skutečnost místně příslušnému inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce a místně příslušnému živnostenskému úřadu.

odst. 4: Vyrozuměný inspektorát České zemědělské a potravinářské inspekce zabezpečí zničení zabavených nebo zajištěných neznačených cigaret za přítomnosti tříčlenné komise, přičemž jedním z členů komise je pracovník místně příslušného celního úřadu. Ostatní členy likvidační komise jmenuje ředitel krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce. Neznačené cigarety budou zničeny na náklady fyzické nebo právnické osoby, která tyto neznačené cigarety prodávala nebo skladovala.

odst. 5: O zničení cigaret sepíše likvidační komise protokol, jehož kopii obdrží do 15 dnů místně příslušný živnostenský úřad, místně příslušný finanční úřad a Ministerstvo financí České republiky.

odst. 6: Vlastníkem propadlých nebo zabraných cigaret se stává stát."

To je celý pozměňovací návrh tak, jak ho přednesl kolega Váca.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Navrhovatel se vyjádřil negativně. Zpravodaj?

Poslanec Jan Černý: Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Hlasování č. 68.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 85 pro, 25 proti, 49 se zdrželo.

Dámy a pánové, je zde určitý rozruch. Rád bych některý z nevyřčených příspěvků vyhodnotil v procedurální návrh třeba na přestávku na kluby nebo něco podobného, ale musí to zaznít.

Pan místopředseda vlády.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že nejsem názoru, že by živnostenské úřady měly kontrolovat a udělovat pokuty v této věci, a vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh zásadním způsobem mění charakter tohoto zákona, žádám o určitý čas, abychom se mohli zkonzultovat a poradit se o dalším postupu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je to žádost navrhovatele o přerušení projednávání tohoto bodu.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Payne, potom kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, dovolte jeden dotaz. Nebyla právě otevřena rozprava?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: I tak by se to, co se nám přihodilo, dalo vykládat.

Pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Dámy a pánové, využívám milého vyzvání pana místopředsedy i vystoupení pana místopředsedy vlády a poprosil bych v tomto okamžiku o přerušení na polední přestávku a o přestávku na jednání klubů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Honajzerovi. Je 11.32 hodin. Dámy a pánové, přerušuji projednávání tohoto bodu a zároveň přerušuji jednání naší schůze. Možná, že některé z vás bude dokonce zajímat, kdy budeme začínat. Dovolil bych si navrhnout, abychom jednání zahájili ve 13.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přerušili jsme naše jednání tak, aby se mohly poradit jednotlivé poslanecké kluby, a na polední přestávku ve chvíli, kdy jsme znovu otevřeli rozpravu při projednávání vládního návrhu zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících. Do rozpravy se v tomto okamžiku hlásí pan místopředseda vlády Josef Lux. Já ho prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k jednomu bodu návrhu pana poslance, který navrhuje, aby živnostenský úřad prováděl kontrolu a výběr pokut při celém systému kolkování a následné kontroly. V tomto bodě skutečně tento pozměňovací návrh je nepřijatelný. Kdyby sněmovna na něm trvala, musel bych zvažovat buď stažení zákona, v případě, že bych ho nestáhl, neuměli bychom efektivně tuto věc vyřešit. Živnostenské úřady mohou pouze odebrat koncesi výrobci či prodejci, který nedodržuje zákon, nemají ale ani kompetenci, ani faktickou sílu, aby zajistily to, co tento návrh ukládá. V případě, že bych stáhl tento návrh zákona, nedošlo by ani ke zrušení tabákového monopolu, ani ke kolkování. Následky si dovedeme představit. V případě, že bych ho nestáhl a platil by tento pozměňující návrh, tak by sice došlo ke zrušení monopolu, sice bychom kolkovali, ale živnostenské úřady by fakticky nemohly zajistit to, co ze zákona by jim bylo uloženo.

Chtěl bych připomenout, že tento návrh zákona má souvislost, má návaznost na spotřební daň. Jsem přesvědčen, že ten, kdo by pro toto hlasoval, v podstatě by podpořil pašování či další spekulace s cigaretami či tabákovými výrobky.

V rámci tohoto stanoviska bych si dovolil požádat poslance, aby zvážili ještě tento fakt, a případně aby našli sílu či odvahu k revokaci tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím pana kolegu Ullmana, aby se ujal slova.

Mezitím si dovolím vás, dámy a pánové, odhlásit a požádat vás, abyste se zaprezentovali.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem zjevně byl příčinou tohoto nepříliš - řekněme - šťastného stavu, do kterého jsme se dostali, zvedám návrh a dávám procedurální návrh na revokaci hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Vácy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Ullmanovi. Dovolte mi, dámy a pánové, abych se připojil k návrhu, který zde právě vznesl pan kolega Ullman, abych mu dal trochu větší váhu, neboť jsem pověřen tak promluvit jménem celého našeho poslaneckého klubu, a zároveň vás požádat, abyste omluvili náš postup, protože jsme neměli dostatek času se zabývat tímto konkrétním návrhem ještě před tím, než zazněl na plénu. Po důkladném projednávání v klubu a zvážení celé situace navrhujeme, aby bylo revokováno usnesení sněmovny k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Zároveň vám děkuji za pochopení. Dál bych, myslím, opakoval jenom argumentaci o otevření cesty k pašování cigaret, kterou zde přednesl pan místopředseda vlády, a tím bych vás už jenom dále unavoval.

O slovo se hlásí pan kolega Raška, potom pan kolega Janeček. Písemnou přihlášku nemám.

Poslanec Miroslav Raška: Dovolil bych si požádat pana ministra, který řekl celkem závažné věci, v čem spatřuje při přijetí tohoto návrhu větší otevření cesty pro pašování cigaret. Zároveň bych si ho dovolil požádat o odpověď na otázku, jak prostřednictvím kontrolního systému navrženého vládou bude sledovat, zda tatáž právnická či fyzická osoba v různých provozovnách, dislokovaných v různých okresech, poruší opakovaně tento zákon, zda orgán, který je navržen jako střešní pro kontrolu dodržování tohoto zákona, disponuje registrem nebo databází, aby zajistil tuto komplexní kontrolu, přehled o tom, kdo porušil tento zákon v jednotlivých složkách právnických nebo fyzických osob, a zda se domnívá, že takovýmto registrem nedisponují živnostenské úřady.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Raškovi. Prosím pana poslance Janečka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, po určitých konzultacích v kuloárech musím ještě upozornit na jednu věc, kterou jsem navrhl v návrhu o zákazu reklamy tabákových výrobků. Jedná se skutečně o zákaz reklamy výrobků, nikoliv o zákaz reklamy firmy vyrábějící tyto výrobky. Znamená to tedy, že tramvajím, které jezdí po Praze pomalované jako Marllboro, bohužel nemůžeme tuto reklamu zakázat, protože tyto firmy často protože jsou poučeny ze zemí, kde existuje zákaz reklamy tabákových výrobků - vedle cigaret vyrábějí např. boty. Takže se to skutečně týká pouze reklamy na výrobek a tato reklama je často zaměřena pouze na dětské spotřebitele. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Pokud dovolíte, řekl bych k tomu - abych vás nezdržoval, tak z tohoto místa - jako poslanec přihlášený s replikou. Pro mne po debatách, které jsem prodělal, to znamená, že když zakážeme reklamu tabákových výrobků, bude to znamenat, že reklama bude probíhat tak jako tak, pouze trochu složitější formou. Nejsem si jist, zda tento způsob je tím nejúčinnějším řešením, přestože bych se velmi rád myšlenkově ztotožnil s podstatou toho, co bylo navrhováno. Děkuji za pozornost.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Prosím pana společného zpravodaje, aby zaujal opět své místo. Omlouvám se, v závěrečném slově dáme nyní příležitost panu ministru Luxovi, aby se vyjádřil k obsahu rozpravy.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, považuji za nutné se vyjádřit k poznámce pana poslance Rašky. Ohrožení spočívá v tom, že živnostenský úřad k tomu nemá kompetenci. Jeho kompetence je v tom, aby odebral koncesi, nikoli kontroloval a vybíral pokuty. I kdybychom mu to uložili, nemá k tomu kapacity ani materiální, ani fyzické. Toto přísluší České zemědělské potravinářské inspekci a České obchodní inspekci. Samozřejmě předpokládáme, že tuto databázi budou mít a budou ji stále aktualizovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi. Faktická poznámka pana kolegy Rašky. Další faktická poznámka bude od pana poslance Wagnera.

Poslanec Miroslav Raška: Pane ministře, nevím, zda mám přesnou informaci, ale vybudování kontrolních orgánů živnostenského úřadu trvalo tři roky. Vybudování příslušné databáze se vleče od začátku existence živnostenských úřadů.

Pokud je mi známo, Česká potravinářská inspekce nedisponuje zatím žádnou takovou databází. Počítáte s tím, že proces bude delší než tři roky, jako tomu bylo v případě živnostenských úřadů?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S další faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemám faktickou poznámku, ale dotaz na pana místopředsedu vlády, s ohledem na jeho poslední poznámku z tohoto místa. Řekl, že inspekcím by příslušela, pokud by vůbec příslušela, ona pravomoc, kterou tento návrh dával živnostenským úřadům. Chci se pana ministra zeptat, pokud by se v příslušném textu neobjevilo živnostenské úřady, ale pouze inspekce, jestli by to bylo akceptovatelné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Aby nebylo pochyb o tom, co zde probíhá, pokusím se o jubilejní třetí uzavření rozpravy a předám slovo k vyjádření panu ministru Luxovi.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Obě inspekce - jak Česká potravinářská, tak Česká obchodní - použijí registr daňových plátců, který u nás funguje mimo vlastní informační systém, který mají. Považuji za nadbytečné nahrazovat slovo živnostenský úřad inspekcí, protože tak je tomu ve vládním návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi. Dámy a pánové, v tomto okamžiku bych si dovolil požádat pana společného zpravodaje, aby opět zaujal místo u řečniště a ujal se svého úkolu. Znovu jsme se zaprezentovali. Myslím, že je mou povinností v tomto okamžiku dát hlasovat o návrhu na revokaci usnesení sněmovny ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Vácy.

Pokud není námitek, dám hlasovat o revokaci.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na revokaci, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 69.

Kdo je proti?

Zdržel se hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 37 proti, 33 se zdrželo. Děkuji za pochopení.

Nyní si myslím, že budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Vácy. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Vácy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování č. 70.

Kdo je proti?

Zdržel se hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 60 proti, 35 se zdrželo.

Prosím pana zpravodaje, aby nám přednesl další návrh k hlasování.

Poslanec Jan Černý: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Janečka, který vkládá nový § 6 tohoto znění: "Reklama tabákových výrobků se zakazuje." Ostatní paragrafy se přečíslují. Upozorňuji, že k tomuto bodu alternativu předložil poslanec Lom. Jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je jasné, o čem budeme hlasovat? Jde o 71 hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Kdo je proti?

Zdržel se hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů: 80 pro, 47 proti, 38 se zdrželo hlasování.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: (Nebylo rozumět. Důvod byl neslyšitelný.) Žádám o opakování hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To zní velmi vesele, ale je to protiústavní čin. Byl bych rád, abyste si to uvědomili. Výsledek hlasování to ovlivnit nemohlo, pokud zde není dalších šest, kterým někdo zmáčkl na jejich tlačítka. Prosím, abychom si na takovéto případy dali bedlivý pozor. Nicméně, byl zpochybněn výsledek hlasování.

Trvá pan kolega na tom, že máme hlasovat znovu? Jestliže tomu tak není, navrhuji, pokud nebudou námitky, přistoupit k dalšímu návrhu.

Poslanec Jan Černý: Alternativou k návrhu pana poslance Janečka, čili opět vložit nový § 6, je návrh kolegy Loma tohoto znění: "Reklama tabákových výrobků není povolena ve sdělovacích prostředcích, na plakátovacích plochách či jiných reklamních zařízeních, v kinech a na veřejných dopravních prostředcích." Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku, a stiskne tlačítko k hlasování č. 72.

Kdo je proti?

Zdržel se hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat poměrem hlasů 90 pro, 45 proti, 33 se zdrželo a dva poslanci nehlasovali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jan Černý: Další návrh, o kterém musíme hlasovat, je část 2 návrhu poslance Janečka, který k současnému § 6 vkládá nový odstavec 3 tohoto znění: "Orgán uvedený v odstavci 1 nebo Živnostenský úřad uloží fyzické nebo právnické osobě, provádějící reklamu tabákových výrobků, pokutu

a) až do výše 100 tisíc Kč při prvním zjištění této reklamy,

b) až do výše 500 tisíc Kč při opětovném zjištění této reklamy."

Dále se vkládá nový odst. 4 tohoto znění: "Pokutu uloží ten z orgánů, uvedený v odst. 3, který provádění reklamy zjistí jako první."

Ke stávajícímu odst. 3 se na konci věty doplňují slova: "nebo v § 6", ostatní odstavce se přečíslují.

K § 10 - vkládá se nový odst. 3 tohoto znění: "Platnost smluv na provedení reklamy, uzavřených před účinností tohoto zákona, končí 28. února 1994."

To je celý pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Chci se zeptat pana zpravodaje, jestli hlasování o tomto návrhu není vyloučeno tím, že jsme neschválili původní návrh. Jde mi o to, jestli to není v rozporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je zde dotaz, zda je možné o tomto návrhu hlasovat vzhledem k tomu, že první návrh pana poslance Janečka nebyl schválen. Já to nemám písemně k dispozici. Prosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil, zda je možné navázat tímto pozměňovacím návrhem.

Poslanec Jan Černý: Vzhledem k přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Loma je možné o tom hlasovat, protože pan poslanec Janeček rozdělil své pozměňovací návrhy na dvě části a v souladu s panem kolegou Lomem doporučil, aby nejdříve bylo hlasováno o jeho první části, o alternativě pana kolegy Loma, a pak o druhé části pozměňovacího návrhu. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za vyjádření. Jsou další nejasnosti? Nejsou. Budeme hlasovat. Jde o 73. hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 50 proti, 28 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Jan Černý: Další pozměňovací návrh předložila kolegyně Röschová. Navrhuje doplnit v § 4 nový odst. 2 a ostatní přečíslovat. Odstavec 2 zní: "V prostorách, kde se prodávají cigarety, na které se podle odst. 1 nevztahuje povinnost značení, se smějí prodávat pouze cigarety neznačené."

V souvislosti s tím podala návrh k úpravě § 6 odst. 3 společné zprávy, kde se na konci věty slova "v § 4 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "v § 4 odst. 1 a 3". V souladu s navrhovatelem doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat. Jde o 74. hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 131 pro, 1 proti, 30 se zdrželo.

Poslanec Jan Černý: Další návrh předložil kolega Exner. Jeho první pozměňovací návrh je změnit název zákona, který by zněl "O podmínkách zpracování tabáku, výroby a prodeje tabákových výrobků". S tím souvisí i pozměňovací návrh vypustit nadpis pod § 1.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Celý pozměňovací návrh je jako celek i s dalším textem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP