Neprošlo opravou po digitalizaci !

Středa 4. července 1990

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR číslo 133/1990 Zb.

Pokračujeme deviatym bodom programu, ktorým

Správa o činnosti_ Predsedníctva Slovenskej národnej

rady za obdobie od 26. do 29. júna 1990.

Správu ste dostali ako tlač číslo 16.

Má niekto z prítomných poslancov otázky alebo pripomienky k predloženej správe?

/Nikto. /

Ak nie sú, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Prosím zaprezentujte sa.

/V rokovacej sieni bolo prítomných 114 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 108 poslancov. /

Je niekto proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/4 poslanci sa zdržali hlasovania. /

Ďakujem vám.

Konštatujem, že Slovenská národná rada vzala so súhlasom na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady od ustavujúcej schôdze.

P o s l e d n ý m bodom nášho programu sú Otázky poslancov.

Skôr ako prejdeme k tomuto bodu programu, prosím predsedu Slovenskej národnej rady o príhovor.

Predseda SNR F. Mikloško: Vážené poslankyne a poslanci, dostali ste vládne návrhy zákonov, ktoré zaslal predseda Federálneho zhromaždenia Slovenskej národnej rade na zaujatie stanoviska do 11. júla 1990. Podľa rozhodnutia o pridelení prerokujú ich prislutiné výbory Slovenskej národnej rady budúci týždeň 10. - 11. júla 1990. Informácia o termínoch a mieste rokovaní príslušných, výborov vám bola dnes rozdaná. Program rokovania v príslušných výboroch obdržíte v pozvánkach.

Má niekto k tomu nejaké pripomienky?

Poslanec L. Andel: Volám sa a Ladislav Andel, slovenská národná strana, za Stredoslovenský kraj.

Vážený slovenský snem, Slovenskej národnej rade boli predložené na vyjadrenie návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia. My k týmto zákonom máme, priatelia, prijať stanovisko, a to - ako sa tu uvádza do 11. júla 1990. Teda v podstate máme na to týždeň. Navrhoval by som zmeniť tento termín a navrhnúť september 1990. Prečo?

Ide totiž o veľmi závažné zákony a preto si myslím, že v žiadnom prípade by sme nemali súhlasiť, aby sa tieto prerokovali bez hlbokej analýzy každého jedného paragrafu. Ak by sme sa totiž, dámy a páni, k týmto závažným problémom vyjadrili unáhlene, mohli by sme spôsobiť nesmierne škody pre slovenský národ a Slovensko vôbec.

Chcel by som vás upozorniť iba na znenie jedného paragrafu z tohto pomerne veľkého počtu predložených návrhov zákonov, ktoré ak by sme ich prijali, by vlastne našu štátnu a národnú suverenitu urobili len iluzórnou. Mohli by sme ju totiž uplatňovať len dovtedy, kým by sa to páčilo Prahe. Veď ako si možno ináč predstaviť alebo vysvetliť paragraf 2 z tlače číslo 14? Podľa jeho znenia z Prahy sa môže hocikedy vyhlásiť výnimočný stav na Slovensku a tým vlastne urobiť Slovensko bezmocné pred pražským centralizmom. A takýchto resp. podobných znení v predložených návrhoch je neúrekom.

Preto si myslime, slávna snemovňa, že by sme sa pri prerokovaní takých závažných zákonov nemali unáhľovať, ale vytvoriť dostatočný časový priestor na posúdenie každej jednej formulácie. Prosím, nedajme si diktovať také tempo, ktoré z nás urobí iba štatistov. Myslím, že to by bol neodpustiteľný hriech, ktorého by sme sa všetci dopustili, bez ohľadu na našu politickú príslušnosť, voči všetkým obyvateľom Slovenska, ktorých blaho a životné istoty by mali byt drahé pre všetkých nás tu prítomných.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško: Vážene poslankyne, vážení poslanci.

Chcel by som povedať, že máme dve možnosti. Po prvé, že dnes tu na pléne odsúhlasíme, že o tom nebudeme vôbec rokovať a žiadame čas na prerokovanie týchto zákonov do konca augusta alebo až septembra.

Druhá možnosť je, že by o tom rozhodli v pondelok alebo v utorok výbory. To znamená, že to zamietnu alebo odporučia. Ale upozorňujem, že bez ohľadu na to, aké stanovisko k tomu my zaujmeme, Federálne zhromaždenie, teda predsedníctvo bude o tom rokovať. Čiže v tom je paradox celej tejto našej situácie.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Ešte sa hlási podpredseda vlády pán Kučerák. Dávam mu slovo.

Podpredseda vlády SR J. Kučerák: Dovoľte, aby som reagoval na vystúpenie pána poslanca zo Slovenskej národnej strany. Plne uznávam, že návrhy zákonov treba predebatovať veľmi podrobne, aby sme naozaj naplnili princíp suverenity, ale v určitých prípadoch sa tak paušálne postupovať nedá. občania by nás asi nepochválili. ak by sme pri reformách postupovali tak pomaly, keby sme si to nechali na september. Určité veci sú totiž jasné a nebolo by ich treba odkladať, respektíve treba konať rýchlo. Konkrétne je to ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143 o československej federácii, ktorým sa vyníma z federálneho riadenia strojárstvo, rudy a magnezit a dáva do pôsobnosti národných republík. Keby Brne to oddialili, vlastne by sme museli čakať až do septembra, aby na tieto rezorty dostali do pôsobnosti na Slovensko. Nám ide o to, aby sme si tieto problémy vyjasnili už teraz.

Ale čo je vážne, treba zaujať stanovisko, aby tento zákon bol tak dokonale formulovaný, aby z neho bolo jasné, že v priebehu dvoch rokov všetky ďalšie rezorty prejdú do kompetencie národných republík. Už v tom vidím určité nedorozumenie, respektíve nepochopenie pri formulovaní tohto zákona, že sa tu napísal iba prechod strojárstva, rúd a magnezitu a zabudlo sa, že do kompetencie národnej ekonomiky by mali prejsť aj ďalšie rezorty. Keby sme pokračovali podľa tohto zákona a každé dva roky urobili jeden krok, tak by sme ma l L plnú suverenitu nad našou ekonomikou možno o desať rokov. Tým chcem povedať, že pri týchto zákonoch treba postupovať omnoho rýchlejšie a súčasne aj radikálnejšie naznačiť, že zákony by mali byt formulované tak, aby urýchlene zvyšovali svojbytnosť našej národnej ekonomiky.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Ďalej sa hlási pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Som Prokeš, nezávislý poslanec, kandidovala ma Slovenská národná strana.

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo.
vážená vláda,
vážené poslankyne, vážení poslanci,
neustále narážame na problém kompetencie medzi federálom a republikou. Prejavilo sa to i v programovom vyhlásení našej vlády a sme svedkami toho aj v súčasnej situácii. Dovoľte mi preto dať vám na zváženie možnosť vyriešiť tento problém cestou, akú zvolilo včera Slovinsko. Totiž prehlásiť Slovenskú republiku za zvrchovaný a suverénny národno-štátny celok slovenského národa v rámci česko-slovenského zväzku a podriadiť federálne zákony ratifikácii Slovenskou národnou radou a nadradiť im republikové zákony. Tým by sa okamžite vyriešil problém kompetencie a mohli by sme si riešiť svoje problémy na Slovensku bez pýtania sa neexistujúceho federálneho národa.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi za iniciatívny návrh. Vrátila by som sa podľa rokovacieho poriadku k návrhu, o ktorom sme hovorili predtým. Budeme rokovať o príslušných návrhoch zákonov vo výboroch, alebo nie?

Poslanec J. Majer: Mám otázku, či bude Federálne zhromaždenie do septembra zasadať, pretože ústavný zákon nemôže zmeniť predsedníctvo, len celý parlament a musí byť trojpätinová väčšina v Snemovni ľudu a v Snemovni národov, a to osobitne poslanci zvolení v Českej republike a v Slovenskej republike. Ak nebude parlament zasadať, máme na ústavné zákony čas do septembra. O tých zákonoch, ktoré nie sú ústavné, môže v čase, keď je zasadanie skončené, rozhodovať predsedníctvo. My sme predsa ústavný štát a nemôžeme to meniť. Ak bude Federálne zhromaždenie ešte do septembra zasadať, potom musíme dať stanovisko. Problém je v tom, že doteraz aj keď sme dávali závažné pripomienky, nie všetky sa akceptovali a nemáme zabezpečené, aby sa naše závažné a dôležité pripomienky vo Federálnom zhromaždení akceptovali. To nevieme ovplyvniť. /Potlesk. /

Hlas 2 pléna:

Podporujem slová pána Majera a nemôžem akceptovať tie slová, ktoré predniesol pán predseda, že sa máme vyjadriť, ale toto vyjadrenie aj tak nebude mať zmysel, pretože to môže byt schválené tak či tak. S národnostnou otázkou som absolútne vyrovnaný a mám na to triezvy názor, ale toto nemôžem prijať. Na schválenie takýchto dôležitých zákonov je potrebný reálny čas.

Predseda SNR F. Mikloško:

Plne s vami súhlasím. Upozornil som len na faktický stav, ktorý je.

Hlas z pléna: 

Potom tento stav treba zmeniť.

Poslanec P. Sabo: Keď chceme mať voľby v novembri, a bolo povedané, že to chceme, ja by som povedal, že voľby v novembri musíme mať, lebo celkový stav bude normálny len po voľbách. To, že tu nastala výmena, ešte neznamená, že sme veci dotiahli do konca. Keď chceme mať voľby v novembri, musíme prijať zmenu ústavy do 23. augusta. Deväťdesiat dni pred voľbami musíme vyhlásiť nový zákon a nový zákon môžeme vyhlásiť len vtedy, keď sme zmenili ústavu. Preto je jednoznačné, že okolo 15., najneskôr 2O. augusta musí zasadať Slovenská národná rada aj Federálne zhromaždenie. Takže otázka, či bude alebo nebude, je vlastne otvorená.

Poslanec A. Hrnko: Hrnko, Slovenská národná strana.

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážená vláda, dámy a páni, nejde predsa o také veci, ako sú napríklad zmeny v ústave dotýkajúce sa všeobecne národných výborov, ale boli nám tu predložené zákony, ktoré skutočne musia prejsť silným sitom pri zvažovaní každej formulácie. Máme tu ústavný zákon č. 141/1968 Zb. o československej federácii, ktorým sa dopĺňa v čl. ch/ časť o vyhlásení výnimočného stavu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V dôvodovej správe sa uvádza, že vymedzenie pôsobnosti vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti by malo byt doplnené o zmocnenie federácie v prípade výnimočného stavu riadiť všetky bezpečnostné ozbrojené zbory.

Vážené dámy a páni, mám tú smolu, že som historik a hovorí sa, že historici sú zlí politici, lebo si mnoho pamätajú, mali by mnoho zabudnúť. Ale je tu precedens, ktorý bol 1O. marca 1939. Keď my toto prijmeme bez ďalšej úvahy /vyskytuje sa to aj v ďalších dvoch tlačiach/, svoju politiku limitujeme len tým, dokedy sa bude páčiť Prahe, teda centru. Lebo keď sa prestaneme páčiť, vyhlási sa výnimočný stav a naše kompetencie na tým skončili a nebudeme mať žiadnu moc, aby sme to zmenili.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne a poslanci, práve sme sa dozvedeli, že Federálne zhromaždenie /Snemovňa ľudu a Snemovňa národov/ bude zasadať 12. a 13. júla. Preto predsedníctvo navrhuje, aby sa príslušné výbory Slovenskej národnej rady zišli na budúci týždeň 10. a 11. júla. Vo výboroch môžete zaujať svoje stanovisko k predkladaným návrhom zákonov.

Pokračujeme v rozprave. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Strýko z VPN.

Poslanec M. Strýko: Vážené predsedníctvo, vážená Slovenská národná rada,

môžeme chápal tento posledný bod aj ako možnosť k všeobecnej rozprave?

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Áno.

Poslanec M. Stryko:  Mám pripravené tri veci.

Po prvé, čo sa týka možnosti prerokúvania navrhnutých zákonov, sú to zákony veľmi závažné, ale niektoré skutočne nestrpia odklad. Myslím predovšetkým na vládny návrh zákona o zriadení Federálneho úradu pre ochranu ústavy a demokracie, ktorý fakticky už takmer začal pracovať a nemá dosiaľ právne opodstatnenie. Po zrušení protiprávnej ozbrojenej päste totality, to znamená štátnej bezpečnosti, sa náš štát stáva eldorádom pôsobenia zahraničných agentúr a pod. Tento zákon je súčasťou všeobecnej obrany štátu, ktorú musíme urýchlene posilniť. Tento zákon nestrpí odklad. To jedna vec.

Ďalej, tak ako väčšina z nás, aj ja som nezávislým poslancom za Verejnosť proti násiliu. Mal by som niekoľko poznámok k včerajšej rozprave. V britskom parlamente sa svojho času objavil poslanec menom Boycot, ktorý svojimi siahodlhými a nekonštruktívnymi príspevkami zabraňoval vecnému rokovaniu a nútil tak parlament zaoberať sa doslova ničím. Pojem bojkotovať niečo, ktorý je odvodený od jeho mena, mi prichádzal na um včera, keď zo zástupcov strany, ktorá je tu zastúpená 22 poslancami, vystúpilo 14, hoci je zvykom vyslal jedného dvoch hovorcov poslaneckého klubu, zvlášť ak dlhé hodiny vystúpení sa dajú, aj to tažko, zredukovať na dve-tri zmysluplné sentencie.

Ďalej, bolo by múdre opustiť demagogické vyhlasovania o poslaneckej nezávislosti, či dokonca o nezávislosti nejakého časopisu, ak sa jedno i druhé artikuluje do jasne vyhrotenej politickej línie. Prosil by som, aby nijaká strana nevystupovala v mene celého slovenského národa, pretože tento národ sa jasne vo voľbách vyslovil, aké široké politické spektrum ho má zastupovať. Rôzne náznaky o potrebe vyhlásenia uzavretého Slovenského štátu, čo by znamenalo nepochybne rozbitie súčasného štátu a oslabenie bezpečnostnej situácie republiky v medzinárodnom meradle, sa totiž nestretávajú s porozumením v mnohých oblastiach Slovenska. (Prejav nesúhlasu časti poslancov. )

Predseda SNR F. Mikloško: Prosím pánov poslancov, aby nechali dohovoriť pána poslanca Strýka.

Poslanec M. Strýko: Východné Slovensko, tá silná časť voličov, ktorá volila Verejnosť proti násiliu, má predstavy trochu iné. Pri všeobecnom európskom procese rúcania hraníc a integrácie národov do nadštátnych štruktúr sa nestotožňujeme s tým, aby sa náš národ namiesto autentického sebarastu a sebarealizovanla sústreďoval na primitivizmus stavania hranie medzi Slovenskou a Českou republikou, keď je našou snahou postupom času oslabovať a sprístupňovať aj ďalšie hranice. Národná svojbytnosť sa má realizovať na základe moderných koncepcií, ktoré nepočítajú s ohraničovaním sa, ale s kultúrno-ekonomickým napredovaním bez hraníc. Nevypúšťajme preto džina z fľaše a podporme myšlienku tak, ako je naznačená vo vládnom vyhlásení, ktoré predniesol pán premiér Mečiar, aj tak, ako ju formuloval pán prvý podpredseda Ján Čarnogurský. Pracujme na povznesení nášho národa v oblasti kultúry, vedy aj ekonomiky skôr rukami a umom ako ústami, aby sme v autentickej federácii vstúpili do Európy ako dva hodnotné, vzájomne sa podporujúce, aj pred prípadným nepriateľom vzájomne sa chrániace moderné a slobodné národy.

Nakoniec chcem veriť, že každý z nás je aj bez deklarovania nezávislý, až na dve výnimky. Je to vôľa voličov a predovšetkým vlastné ľudské svedomie, a preto každý z nás zastupuje iba časť slovenského národa. Prosím preto, aby sme boli všetci označovaní za nezávislých poslancov, ak s tým súhlasíte, alebo všetci uvádzali príslušnosť k tejktorej kandidátke.

Na záver chcem povedať ešte toľko. Rád by som pripomenul zajtrajší deň, v ktorom očakávame voľbu prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Dovoľte mi tlmočiť spoločný názor poslaneckých klubov Verejnosti proti násiliu, Kresťansko-demokratického hnutia a Demokratickej strany v Slovenskej národnej rade, že by to mala byť osobnosť plná ľudskosti, politickej prezieravosti a medzinárodnej vážnosti a ktorá by bola zárukou slobody a spravodlivosti pre našu rodiacu sa demokratickú spoločnosť. Preto podporujeme kandidatúru pána Václava Havla do funkcie prezidenta nášho štátu.

Ďakujem.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Chcela by som vás upozorniť, vážené poslankyne a poslanci, že v tejto časti rozpravy môžete klásť otázky členom vlády Slovenskej republiky. Písomne sa prihlásil pán Csáky Pál. Ide o otázku vodného diela Gabčíkovo.

Poslanec P. Csaky: Vážená pani predsedajúca, vážená Slovenská národná rada, z poverenia klubu poslancov Maďarského Kresťansko-demokratického hnutia a Együttélés kladiem otázku pánovi premiérovi Mečiarovi a vláde Slovenskej republiky ohľadom

vodného diela Gabčíkovo. Keďže, ako všetci vieme, ide o veľmi rozsiahlu problematiku a nová vláda pravdepodobne ešte nemala možnosť prerokovať túto záležitosť, v zmysle S 90 rokovacieho poriadku súhlasím s tým, aby odpoveď na moju otázku bola daná na najbližšej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Vážený pán premiér, vaša vláda zdedila okrem iného ťažké dedičstvo aj v prípade vodného diela Gabčíkovo. Programové vyhlásenie vašej vlády hovorí o tejto problematike veľmi všeobecne. Dovoľte mi preto, prosím, nasledovné konkrétne otázky.

Po prvé, aký názor má nová vláda na dokončenie, resp. zastavenie výstavby vodného diela a s akým odporúčaním sa obráti na federálnu vládu v tejto veci.

Po druhé - na hlbšie objasnenie problému boli navrhnuté komplexné medzinárodné expertízne posudky. Prosím o Informáciu, v akom sú štádiu a kedy môžeme počítať s konkrétnymi návrhmi medzinárodných komisii.

Po tretie žiadam zverejniť skutočné informácie o ekonomických výhodách resp. nevýhodách uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky vo väzbe aj na náklady na udržiavanie ekologickej rovnováhy a ďalšie následné investície. Aký je názor expertov vlády na možnú ekologickú katastrofu žitného ostrova, nadväzne na uvedenie vodného diela Gabčíkovo do chodu.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi. Chcem sa opýtať, či pán predseda vlády bude odpovedať na otázky.

Predseda vlády SK V. Mečiar: Odpoviem na ďalšom zasadnutí Slovenskej národnej rady.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: S faktickou pripomienkou sa hlási pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel: Priatelia, chcel by som mať iba faktickú pripomienku. Vážim si pána, ktorý vystúpil ako nezávislý poslanec za VPN. Vážim si jeho vedomosti, ktoré má o činnosti britského parlamentu. Myslím si, že by nabudúce mohol ovládať aj niektoré špecifiká, ktoré má slovenský parlament. Po prvé, 22 poslancov majú dve politické strany. Čiže mohol konkretizovať, z ktorej politickej strany mohol niekto zbytočne predlžovať diskusiu, i keď nie je demokratické o názoroch niekoho povedať, že sú zbytočné. To je po prvé.

Po druhé: už som to raz povedal, že Slovenská národná strana nikdy nevyhlasovala, že je jedinou politickou stranou, ktorá háji záujmy Slovákov. Tých strán je tu viac. Myslím si, že v každej strane alebo hnutí sa nájdu statoční Slováci.

Zrejme by sme mali poznať programové vyhlásenia a princípy každej politickej strany a nie postaviť sa pred tento mikrofón, keď nás pred televíznymi obrazovkami sleduje celý národ a povedať, že niektorá politická strana chce zajtra ráno vyhlásiť, Slovenský štát. Áno, my chceme a je verejne známe, že ak sa vytvorí konfederácia európskych národov, aby slovenský národ do tohto zväzku vstúpil ako samostatný štátnopolitický celok. Tieto snahy sú v celej východnej Európe. Toľko som chcel povedať.

Ďakujem. (Potlesk. )

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Andelovi. Ďalej vystúpi pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni, dovoľte len veľmi krátku poznámku. Dovolím si upozorniť, že Slovenská národná strana ma kandidovala a postavila na svoju kandidátku ako nezávislého poslanca. Nie som členom tejto strany. Bola to jedna z mala strán, ktorá to urobila. Ďalej by som rád upozornil pána poslanca Strýka. Dovoľte mi citovať, čo som povedal: "Suverénny narodnoštátny celok slovenského národa v rámci česko-slovenského zväzku", čiže nie vyhlasovanie samostatného Slovenského štátu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová:

Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi. V diskusii pokračuje pán poslanec Ľupták.

Poslanec I. Ľupták:

Som Ľupták, poslanec za Východoslovenský kraj, VPN.

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne a poslanci,

vážení zástupcovia vlády,

budem trošku prozaickejší, pretože v tejto rozprave sa treba viac obracať na vládu. Ja to urobím.

V minulom volebnom období, myslím že v apríli, som dával interpeláciu na vládu vo veci košického letiska. Pre vaše oboznámenie, ktorí ste v parlamente noví, košické letisko je v dezolátnom stave. Na tomto letisku je už nebez-

pečne pristávať, je nebezpečné štartovať a ak sa nepodniknú rýchle opatrenia, košické letisko budú musieť do konca roku zavrieť. Jedným slovom nielen ja, ale my čo sme z východu, ale aj vy čo ste zo západu a budete chcieť cestovať do Košíc, za daných podmienok, keď neviete zohnať lehátko, Lôžko, ani miestenku a štát na jednej nohe v rýchliku, poznáte, že to je neudržateľný stav. Tiež nie je mysliteľné, že by nám podnikatelia zo západu chodili do Košíc a ďalej za Košice tak, že by sa vozili vlakom. Ak by neprišli svojim autom, neviem si predstaviť, ako ináč. Myslím si, že to netreba rozvádzať. Problém cestovania na východ jednoznačne treba riešiť leteckou dopravou.

Na moju interpeláciu odpovedal bývalý podpredseda vlády pán Lexa, aj pán premiér, že otázka bude prerokovaná na úrovni tých zložiek, ktoré som spomínal, s Federálnym ministerstvom dopravy a Česko-slovenskými aerolíniami do 10. júna. Odvtedy uplynul už mesiac a informácie o tom, či to prerokovala vláda národného porozumenia a s akým výsledkom, sa mi, žiaľbohu, už nedostali.

Prečo vlastne vystupujem, prečo obnovujem túto myšlienku? Pretože v tlači som sa včera a predvčerom dočítal, že pri návštevách ministra dopravy a jeho námestníka v Bratislave sa hovorilo o tom, ako sa postavia nové letiská v Prahe a v Bratislave a vôbec sa nehovorilo ani nespomenulo to, že by sa košické letisko malo opraviť. To mi akosi nesedí z toho dôvodu, že ako pán premiér uistil, že centralizácia na Slovensku nebude, zdá sa, že centralizácia začína fungovať. Preto by som prosil vládu - a nech to táto nová vláda považuje za interpeláciu - že problém košického letiska sa riešiť musí, a to urýchlene. Myslím že je zbytočné, aby som sa o tom ďalej rozširoval.

Ešte by som chcel spomenúť jednu vec. Pán poslanec Kliman včera spomenul mesto Košice, čo sa týka osobitného štatútu. Ja súhlasím s tým, čo bolo včera povedané, že to nebolo v pravý čas. Myslím si, že teraz je pravý čas na to, aby som túto problematiku obnovil. Tak ako je Bratislava prirodzeným centrom Slovenska, kultúrnym, hospodárskym, vládnym, takisto si myslím, že aj Košice sú kultúrnym centrom veľkým počtom obyvateľov a husto obývaného regiónu a že toto centrum by sa malo vyvíjať takisto po stránke hospodárskej, kultúrnej a vôbec po všetkých stránkach. Netvrdím, že je potrebné, aby Košice dostávali osobitný štatút. To azda nebude treba. Skôr by bolo prirodzenejšie, aby nijaké mesto na Slovensku nemalo žiadny osobitný štatút. Nech sú všetky mestá a všetky dediny na Slovensku tak ako je to v programovom vyhlásení vlády, rovnocennými partnermi, nech si budujú z toho, čo majú a nie tak, že jednému dáme osobitný štatút a druhým nedáme nič.

Takže dávam na zváženie, či vôbec dávať osobitné štatúty alebo ich nedávať. Ak budeme dávať osobitné štatúty, v tom prípade aj Košiciam a myslím, že na Slovensku je viac historicky veľmi dôležitých miest, ako je Levoča,Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP