Neprošlo opravou po digitalizaci !

Středa 4. července 1990

 Šiestym bodom programu je

6.
Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.

Návrh ste dostali ako tlač č. 13.

Teraz prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Petra Tatára, aby návrh uviedol.

Poslanec P. Tatár: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku. Zákonné opatrenie, ktoré navrhla vláda Slovenskej republiky, bolo potrebné prijať z toho dôvodu, že sa museli a účinnosťou od 1. júla 1990 určiť orgány v Slovenskej republike, ktoré budú príslušné vyplácať štátny vyrovnávací príspevok osobám, ktoré nie sú požívateľmi dôchodku, nie sú v pracovnom, členskom alebo služobnom pomere, a osobám, ktoré nepoberajú peňažné dávky sociálneho zabezpečenia alebo materský príspevok, alebo na ktoré nepatria prídavky na deti alebo výchovné. Ide predovšetkým o osoby samostatne zárobkovo činné a osoby bez zamestnania. Zákonné opatrenie určilo príslušnosť orgánov s ohľadom na novú organizáciu sociálneho zabezpečenia, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

Vzhľadom na to, že zákonné opatrenie bolo potrebné z uvedených dôvodov neodkladne prijať, odporúčam, aby ho Slovenská národná rada podľa článku 121 odsek 4 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 31 odsek 4 zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady schválila.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Ďakujem poslancovi pánovi Tatárovi za uvedenie materiálu.

Má niekto otázky alebo pripomienky?

/Nikto. /

Navrhujem prijať uznesenie ako je uvedené v materiáli.

Dávam hlasovať. Prosím, zaprezentujme sa. /Zaprezentovalo sa 126 poslancov. / Kto je za návrh uznesenia? /Za návrh hlasovalo 111 poslancov. / Je niekto proti? /Nikto. /

Zdržal sa niekto hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. / Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská_národná rada schválila zákonné

opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.

Siedmym bodom programu je

7.
Návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení z á k o n SNR číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej, rady v znení zákona SNR č. 113/1990 Zb.

Návrh ste dostali ako tlač 14.

Prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Milana Sečánskeho, aby zákonné opatrenie uviedol.

Ako som sa práve dozvedela, pán Sečánsky má dôležité jednanie na ministerstve vnútra. Preto zatiaľ tento bod odkladáme.

Budeme pokračovať v rokovaní ôsmym bodom programu, ktorým je

Spoločný návrh Predsedníctva ústredného výboru Združenia politických strán a spoločenských organizácii Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na odvolanie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky.

Návrh ste dostali ako tlač 15, ktorý okrem iného obsahuje aj charakteristiky jednotlivých navrhovaných sudcov.

Prosím teraz pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Ladislava Košťu, aby predložený návrh uviedol.

Minister spravodlivosti SR L. Kôšťa: Vážená Slovenská národná rada, vážená pani predsedníčka, páni poslanci, pani poslankyne, dovolím si veľmi stručne uviesť tento materiál, ktorý má istú veľmi konštruktívnu genézu, keďže na predchádzajúcich stretnutiach s politickými silami a stranami sme si vyjasnili viaceré kritériá, ktoré by vlastne mali vytvoriť aj v tom ľudskom činiteľovi základy výkonu spravodlivej, nezávislej justičnej štruktúry v podmienkach štátu, ktorý sa zbavuje neblahých dedičstiev mnohoročných totalitných pohľadov na zákonnosť ako takú.

Nepoviem nič nového - všetci si uvedomujeme, že stalinský model t zv. socialistickej zákonnosti sa pevne zakotvil vo všetkých štátoch východnej Európy, ktoré tento model prevzali nielen vo všeobecnej rovine politických premien a tzv. istôt, ale aj vo falošnom nazeraní na pojem zákonnosti. Socialistická zákonnosť bola skrivodlivosťou, ktorá nemá obdoby. Pojem strachu sa stal dominujúcou zložkou a základom sily, na ktorej tento systém spočíval. Táto cesta je vydláždená miliónmi nevinne vyhasnutých životov, duševne zlikvidovaných ľudí. ale, samozrejme, aj politických vrážd. Pojem strachu sídlil aj v hlavách tých, ktorí o ľudských osudoch rozhodovali. Pojem strachu sídlil aj v hlavách tých, ktorí v obave o svoj vlastný život sa stali vykonávateľmi tejto totalitnej moci.

Pokiaľ ide o samotnú justíciu, teraz prvý raz vo svojej vyše štyridsaťročnej histórii sa jej naskytá príležitosť konať skutočne nezávisle, odmietať akékoľvek zásahy kohokoľvek, kde skutočne odborná kvalita, dobrá morálna kvalifikácia občana, človeka, sudcu, notára, je tá, ktorá zaručuje, že skutočne jedinou diktatúrou tu bude diktatúra zákona. Tak ako sa našlo málo hrdinov, ktorí v tejto oblasti aj v totalitnom systéme dokázali konal inak, než ako im bolo nariaďované a kázané, takisto je pravdou to, že bolo aj zopár takých ľudí, ktorí vykonávali nadprácu i napriek tomu systému, ktorý bol postavený na strachu. Za pomerne krátke obdobie nášho nového ovzdušia rezort spravodlivosti na Slovensku smeruje k jednému jednoznačnému cieľu - vytvoriť také materiálne, morálne, vecné podmienky, aby sa prinavrátila dôvera občanov voči našej justícii.

Musím konštatovať, že naše súdy na Slovensku len za prvý štvrťrok tohto roku prerokovali viac trestnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych veci než za celý predchádzajúci rok. Nápady nesmierne stúpajú, nehovoriac o dôsledkoch zvýšenej kriminality, ktorá, samozrejme, tieto čísla ešte množí. Súčasný stav je taký, že by sme na Slovensku potrebovali už v súčasnosti viac ako sto dobre pripravených nových sudcov. A to aj preto, že 1. júlom sme začali aplikovať zákon 119 z roku 1990 o súdnej rehabilitácii, že aplikujeme aj novelu Trestného zákona a ďalšie konkrétne činnosti, vrátane výrazného nárastu počtu pojednávaných vecí. Mobilizujú všetky naše štruktúry justície a nedovolia nič iné, než skutočne na plné obrátky pracovať, a to pracovať svedomito a bez akýchkoľvek nánosov minulých pocitov, ktoré vyvierali zo strachu.

Dovolím si vás informovať, že v rámci rezortu na Slovensku zatiaľ sme dokázali v rámci skvalitnenia personálnej štruktúry predovšetkým rehabilitovať tých pracovníkov justície, ktorí pre svoje politické názory po roku 1968 museli opustiť výkon svojej profesie.

Od l. januára 1990 do 30. júna 1990 bolo realizovaných celkom 59 personálnych zmien vo vedúcich funkciách justície. Z toho vo funkcii predsedov súdov 23, vo funkcii námestníkov 26 a vo funkcii štátnych notárov 10. Na miniterstve spravodlivosti boli vymenené prakticky celé vedenia okrem riaditeľa odboru legislatívy. Vytvorili sme nový odbor pre rehabilitačné konanie, ktorý má veľmi závažnú úlohu a funkciu riaditeľa sme obsadili rehabilitovaným pracovníkom, ktorý bol 20 rokov vyradený zo súdnej praxe.

K 1. júlu 1990 došlo aj k odvolaniu posledného predsedu, a to na Východoslovenskom krajskom súde s tým, že sme na dočasné obdobie poverili vedením námestníka, rehabilitovaného Dr. Mačáka. Dovtedy, kým, všetky otázky východoslovenskej justície si podrobne preberieme priamo v Košiciach s našimi zainteresovanými partnermi. A potom by sme boli radi, aby aj v tomto kraji nastalo ovzdušie dobrej spolupráce.

Predložený návrh, ktorý si vám dovolím predniesť, obsahuje predovšetkým zoznam mien mladých sudcov, ktorí úspešne skončili svoju justičnú čakateľskú dobu a úspešne zložili svoje skúšky. Navrhovaných je 30 justičných čakateľov, kandidátov na prvú voľbu je spolu je 33.

Z návrhu, ktorý máte pred sebou, sťahujem návrh na voľbu Dr. Andreja Kubaščíka pre Okresný súd v Žiline. Na základe môjho rokovania s pánmi poslancami z tohto regiónu som uznal niektoré pre mňa nové dôvody, ktoré mi dávajú za povinnosť ešte ďalej došetriť a preveriť jeho spôsobilosť na túto funkciu.

Na druhej strane si vás dovolím požiadať, aby ste prijali jeden doplnok pre Krajský súd v Košiciach. Navrhujeme na zvolenie dr. Jozefa Maleckého. Je to starší pán, skúsený sudca, ktorý bol pre svoje politické názory vyradený z justície dňom 31. 12. 1970, keď ukončil svoj pracovný

pomer s justičnou zložkou. Pôsobil už ako dôchodca, teraz v hospodárskej sfére. Duševne a fyzicky je tak svieži, že v tomto rozhodujúcom období, keď potrebujeme týchto skúsených sudcov na rehabilitácie, dovoľujeme si ho opätovne navrhnúť na voľbu.

Pokiaľ ide o konzultáciu s politickými silami a stranami, máme písomné vyjadrenie vo vzťahu ku konkrétne predloženým návrhom. Iné námietky neboli vznesené. Pritom vyhlasujem, že personálnu prestavbu v justícii nepovažujem za jednorazovú kampaň. Je to moja stála úloha a vynasnažím sa s dobrou znalosťou miestnych pomerov na jednotlivých súdoch, aby aj personálna skladba skutočne zodpovedala tým náročným úlohám, ktoré naša justícia musí riešiť.

Som presvedčený, že si to budú vážiť všetci tí, ktorí získajú vašu dôveru voľbou a po prvý raz vo svojej histórii sa budú môcť cítiť ako nezávislí sudcovia. Pritom apelujem aj na našu spoločnosť, aby sa vo vzťahu k justícii správala tak ako sa na kultúrnu demokratickú krajinu patrí. Honosné justičné budovy vo svete nie sú len samochválou justície. Sú vytvárané práve preto, že si justíciu váži celá spoločnosť. Nikto z nás nevie, kedy sa dostane do konfliktu v trestnoprávnej alebo občianskoprávnej veci. Ale každý, kto do tej budovy vstúpi, musí mať pocit, že bude súdený len podľa zákona, nezávislým, odborne vyspelým sudcom. Výchova jedného dobrého sudcu trvá minimálne 3, priemerne 5 rokov. Preto sa snažíme najmä z našich mladých absolventov - čakateľov pripraviť novú generáciu slovenských sudcov a notárov.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi ministrovi Košťovi za uvedenie materiálu. Má niekto z poslancov otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu? Podotýkam, že ráno som písomne dostala prihlášku do diskusie od pána poslanca Mičeka z VPN.

Poslanec M. Miček: Vážená pani predsedajúca, vážené predsedníctvo, dámy a páni, vypočuli sme si spoločný návrh Predsedníctva Ústredného výboru Združenia politických strán a spoločenských organizácií Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na odvolanie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky s určitými zmenami. Dovoľte mi vyjadriť sa osobne k jednému návrhu, ku ktorému mám výhrady a pripomienky.

V pomerne obsažnom materiáli sme dostali návrh na opätovnú voľbu Oľgy Krönovej za sudkyňu z povolania na Okresnom súde v Čadci. Začnem predposlednou a poslednou vetou posudku. Nakoľko jej v tomto období uplynie desaťročné funkčné obdobie, predkladám návrh na jej opätovné zvolenie. Pre voľbu spĺňa všetky zákonné podmienky.

A teraz sa vrátim k jej charakteristike. Jej rozhodovanie možno označiť za menej kvalitné, čo je dané najmä jej osobnými povahovými vlastnosťami, určitou pomalosťou a nedostatočnou ochotou k samovzdelávaniu a ďalšiemu odbornému rastu. V niektorých obdobiach z hľadiska kvantity vybavovaných vecí dosahovala pomerne vysoký počet reštančných veci, na čo bola v minulosti upozorňovaná, avšak nie

vždy s primeranou odozvou. Uvedené poznatky vyplývajú z hodnotenia jej práce z okresného súdu, ale aj z poznatkov príslušného oddelenia odvolacieho súdu. Napriek tomu je predpoklad, že u menovanej pri systematickej kontrole dôjde k výraznejšiemu zlepšeniu činnosti, na čo má predpoklady.

A teraz mi dovoľte moje stanovisko. Osobne si myslím, že v období, keď voláme po kvalitnom súdnictve, predkladatelia uvedeného návrhu sa budú musieť zamyslieť, či osoba s takýmto pracovným posudkom a po nadobudnutej dvadsaťročnej praxi v súdnictve má právo na ďalšie desaťročné obdobie dostať našu dôveru pre vykonávanie tak dôležitej činnosti, ako je sudkyňa z povolania.

V príhovore pán minister Košťa kládol dôraz na odbornú kvalitu, čo - myslím - v tomto prípade ozaj nie je splnené. Odporúčam vára, aby menovaná bola vyškrtnutá z tohoto zoznamu.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Mičekovi. Prosím o stanovisko pána ministra.

Minister spravodlivosti SR L. Košťa: Ďakujem za slovo. Budem hovoriť veľmi stručne. Máme sudcov veľmi dobrých, máme dobrých, máme priemerných a dúfam že podpriemerných nebudeme mat. V minulosti sa robili posudky, pamätáme sa na ne, kde každý bol vynikajúci a v praxi zlyhal. Holo to práve v Predsedníctve Slovenskej národnej rady, kde sme sa v živej diskusii k niektorým bývalým návrhom zhodli v tom, že ide o staré klyšé posudkov a že ide o to, aby sme človeka predstavili tak, aký je. Met novaná určite nepatrí k špičkám v našej justícii. Mohol by

som ju označiť za priemernú. Za stavu, keď potrebujeme každého človeka, ktorý vie najmä v tomto období akceptovať základné princípy, na ktorých je stavaná celá personálna politika v rámci realizácie právnej politiky, sme ju do návrhu napriek tomu dali s tým, že sme otvorene uviedli a predstavili ju. Ja ju osobne nepoznám. Tiež sa musím spoľahnúť len na informácie a materiály. Ale rozhodne som trval na tom, aby mi moji spolupracovníci nič nezatajovali a každého nám predstavili. Osobne sa prihováram za to, aby tú možnosť dostala. Vždy je tu možnosť, keby sklamala, navrhnúl jej odvolanie z funkcie sudkyne.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi ministrovi.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, podľa § 26 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady ak boli k návrhu predložené protinávrhy, hlasuje sa najprv o nich v poradí, ako boli podané. Teraz dám hlasovať najprv o odvolaní Milana Štúrika z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote.

Prosím aby ste sa zaprezentovali.

/V rokovacej sieni bolo prítomných 116 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 72 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/37 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Poslanec K. Dubjel: Mám faktickú poznámku. S hlasovacím zariadením treba narábať tak, aby sme mali priestor zaprezentovať sa a priestor vyjadriť svoj názor. Nemožno nás naháňať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ospravedlňujem sa. Budeme hlasovať znovu. Prosím, aby sme sa znova zaprezentovali.

/V rokovacej sieni bolo prítomných 127 poslancov. /

Kto je za návrh?

/Za návrh hlasovalo 97 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/24 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Ďakujem vám.

Podpredsedníčka SNR O.  Keltošová:

Konštatujem, že Slovenská národná rada odvolala Milana Štúrika z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote.

Ďalej budeme hlasovať o predloženom pozmeňovacom návrhu na vyškrtnutie sudkyne Oľgy Krönovej zo zoznamu na voľbu sudcov z povolania. Prosím, aby ste sa zaprezentovali.

/V rokovacej sieni bolo prítomných 127 poslancov. /

Kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom, nech stlačí hlasovacie tlačítko!

/Za návrh hlasovalo 54 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/33 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Konštatujem, že pani Oľga Krönová, sudkyňa z povolania Okresného súdu v Čadci nebola vyškrtnutá zo zoznamu navrhovaných sudcov z povolania, pretože za to nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Vážená poslankyne, vážení poslanci, ďalej budeme hlasovať o voľbe navrhovaných sudcov z povolania pre jednotlivé súdy Slovenskej republiky tak ako ich uviedol minister spravodlivosti pán Kosťa.

Prosím, zaprezentujme sa.

/V zasadacej sieni bolo prítomných 127 poslancov. /

Kto súhlasí, aby Slovenská národná rada zvolila do funkcie sudcov z povolania navrhovaných kandidátov, nech stlačí tlačítko!

/Za návrh hlasovalo 81 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/38 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Ďakujem.

Konštatujem, že Slovenská národná rada zvolila sudcov z povolaním_súdov Slovenskej republiky.

Teraz sa vrátime k prerokovaniu siedmeho bodu nášho programu. Materiál uvedie podpredseda Slovenskej národnej rady pán Nagy.

Podpredseda SNR L. Nagy: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. Návrh na vydanie zákonného opatrenia predložila skupina poslancov Slovenskej národnej rady ako opatrenie vyvolané potrebou vytvorenia právnych podmienok na zákonom neobmedzené uplatnenie pôsobnosti novo sa konštituujúcej Slovenskej národnej rady vo veci kreačnej právomoci zriaďovať výbory Slovenskej národnej rady.

Doterajšia právna úprava taxatívne určovala, ktoré výbory si má Slovenská národná rada zriadiť zo svojich poslancov, išlo o mandátový a imunitný výbor, ústavnoprávny výbor, výbor pre plán a rozpočet, výbor pre národné výbory a výbor pre národnosti. Ďalej určovala, že si zriaďuje ďalšie výbory, ale taxatívne ich nevypočítavala.

V ôsmom volebnom období bolo spolu zriadených 11 výborov. Zákonné opatrenie tým, že v novelizovanom ustanovení § 38 určilo povinnosť zriadiť len mandátový a imunitný výbor, vytvorilo právne podmienky na to, aby si Slovenská národná rada na svojej ustavujúcej schôdzi 26. júna 1990 bez obmedzenia a zákonom zriadila odlišnú skladbu výborov, vyhovujúcu jej súčasným potrebám.

Vzhľadom na to, že zákonné opatrenie bolo potrebné z uvedených dôvodov neodkladne prijat, odporúčam, aby ho Slovenská národná rada podľa čl. 121, ods. 4 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 31 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady schválila.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi podpredsedovi Nagyovi za uvedenie zákonného opatrenia. Má niekto z prítomných poslancov otázky alebo pripomienky?

Poslanec V. Miček: V krátkom časovom slede som zase pred mikrofónom. Prvýkrát som sa zabudol predstaviť. Volám sa Miček a som z Východoslovenského kraja, za VPN.

Dovoľte mi, a by som predložený návrh podporil, vyslovil súhlas s návrhom zákonného opatrenia a zároveň vám predložil doplňujúci návrh, ktorým by sa menil zákon SNR č. 44 z roku 1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133 z toku 1990 Zb. Odporúčam v S 31 ods. e/ vypustiť druhú časť: "V spolupráci s príslušným orgánom Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky zabezpečovať zvolanie verejných schôdzi voličov na prerokovanie návrhu na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady. " Osobne si myslím, že táto časť § 31 nemá v súčasnej dobe opodstatnenie.

Keď som pri slove, dovoľte mi, aby som povedal jednu pripomienku, ktorá tiež súvisí s rokovacím poriadkom a zároveň so zákonom o poslancoch. Z tohoto miesta prosím

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, aby v zmysle zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady - § 31 ods. 5, písm. g/ - "Do pôsobnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady patrí rozhodovať o uvoľnení poslanca Slovenskej národnej rady zo zamestnania, ak to vyžaduje výkon jeho poslaneckej funkcie a ustanoviť jeho rozsah. " To znamená, aby sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady začalo zaoberať tak často diskutovanou otázkou profesionálnosti alebo neprofesionálnosti poslancov Slovenskej národnej rady. Predsedovia jednotlivých výborov na svojich prvých zasadaniach sa zaoberali touto otázkou a názory poslancov majú zmapované, čo by malo pomoci Predsedníctvu Slovenskej národnej rady pri zaujatí stanoviska.

v tomto smere sa stotožňujem so záverečnou časťou príhovoru k poslancom, kde pán premiér Mečiar hovoril o samostatnom rozhodovaní a nečakaní na nijaké pokyny. To piati v plnej miere aj o nás a o práve rozhodovania o tejto problematike. Nemôžeme čakať, ako rozhodne Česká národná rada alebo Federálne zhromaždenie, lebo ti nám túto otázku nevyriešia. Je v plnej právomoci Predsedníctva Slovenskej národnej rady, a nás poslancov, tento problém riešiť. Teda odporúčam, aby druhá schôdza Slovenskej národnej rady bola ukončená až po doriešení tejto závažnej pripomienky aj za cenu, že jej rokovanie bude prerušené.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Mičekovi. Navrhujem teraz 5-minútovú prestávku, predsedníctvo sa poradí.

/Po prestávke. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, po porade predsedníctva pokračujeme v našom rokovaní.

Po prečítaní zákonného opatrenia, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady pánom podpredsedom Nagyom, po porade predsedníctva s legislatívou chcela by som vás opätovne upozorniť, že ústava nepripúšta žiadne zmeny v zákonnom opatrení. Plénum môže zákonné opatrenie buď potvrdiť alebo nepotvrdiť.

Ďalšie iniciatívne návrhy, ktoré tu predložil pán poslanec Miček, sa stanú predmetom rokovania Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Bližšie sa k nim môže teraz vyjadriť pán poslanec Tatár.

Poslanec P. Tatár: Dámy a páni, len stručne zhrniem stanovisko k otázke tzv. profesionalizácie. Berieme to na vedomie ako naliehavú úlohu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Je zrejmé, že veľká časť poslancov má záujem byť v profesionalizovanom stave. Dnes na zasadnutí Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa budeme týmto zaoberať. V tomto momente nie je jasný dátum, kedy to bude definitívne vyriešené. Takže takto sa dá na to odpovedať teraz hneď.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Predpokladá sa, že do konca augusta to bude rozhodne doriešené, bohužiaľ, v tejto chvíli, keby sme aj chceli, nemáme prakticky o čom diskutovať, pretože problém profesionalizácie sa len začína konštituovať. Rozhodnúť o ton dnes nie je možné.

Dnes na Predsedníctve Slovenskej národnej rady budeme prerokúvať a s najväčšou pravdepodobnosťou odsúhlasíme, že náležitosti poslancov počas obdobia, kým nepríde k profesionálizácii, ktorej sme zásadne všetci otvorení, sa budú poskytovať podľa starého spôsobu. Mzda sa bude refundovať tak ako doposiaľ. Musíte na to dať Predsedníctvu Slovenskej národnej rady čas, pretože bez dostatočnej prípravy taký závažný zákon nie je možné prijať.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dávam hlasovať o zákonnom opatrení, ktorým sa mení zákon slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

Prosím najprv o prezentáciu.

V zasadacej sieni bolo prítomných 124 poslancov. /

Kto ja za prijatie navrhovaného uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 112 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto Ba zdržal hlasovania?

/10 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Ďakujem.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP