Neprošlo opravou po digitalizaci !

Středa 4. července 1990

cu aj v inom prípade, ako pri umiestnení štátneho orgánu, čím sa oslabuje pôvodný zákon o nájme a prenájme nebytových priestorov, čo vytvára nebezpečný precedens pre ďalšie oslabovanie tohto zákona ďalšími prípadnými prikázaniami nájomcu. Stále deklarujeme prioritu vlastníckych vzťahov a teraz ich chceme odsunúť na druhú koľaj. Teda aj z tejto stránky je dôvod vypustiť § 2 zo zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a v prípade, že by vznikali problémy, tak to - podľa mojej mienky - treba riešiť vykonávacou vyhláškou a nie zákonom.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi. O slovo sa prihlásil minister kultúry pán Snopko.

Minister kultúry SR L. Snopko: Vážené predsedníctvo, vážené poslankyne, vážení, poslanci, chcel by som túto rozvíjajúcu sa diskusiu osvetliť skúsenosťami človeka, ktorý už niekoľko mesiacov konkrétne a osobne rieši tento problém a chcel by som pripomenúť, že predmetný návrh zákona prešiel niekoľkými zmenami.

Predmetný návrh zákona je budovaný na základe živej skúsenosti, ktorá reprezentuje podľa mňa najoptimálnejší názor na riešenie tohto problému. Ak sa hovorilo, že problémy medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou spôsobila totalitná moc, je to príliš všeobecný názor, pretože ten, kto problémy spôsobil, má ich aj riešiť. Samozrejme, nemôžeme chcieť od totalitnej moci, aby sa znovu vrátila, a riešila čosi, čo spôsobila, čiže jediným garantom tohto riešenia môže byť len štát. Vtedy to bol totalitný štát, teraz je to iný, ale štát zostal. Preto by som bol za to, aby v tomto zákonnom opatrení zostali všetky spochybnené body, pretože štát v tých situáciách - a tie situácie naozaj sú - keď nie je možný konsenzus, musí zobrať na seba úlohu rozhodnutia. A verte mi. aj ti veriaci to lepšie prijmú, pretože ich zbavíme vzájomných záští, vzájomného neporozumenia.

My musíme vziať na seba - teraz mám na mysli vládu alebo vykonávateľov štátnej moci - zodpovednosti za spravodlivé riešenie tohto veľmi citlivého problému. Riešenie, ktoré už v čase postupuje, čiže už niektoré veľmi dôležité body vzájomných rozporov boli riešené spôsobom po práve, ale riešené aj spôsobom, ktorý neubližuje pravoslávnej cirkvi, čiže ak sa gréckokatolíkom vrátilo biskupstvo, ak sa im vrátila bohoslovecká fakulta, tak štát pre pravoslávnych zabezpečuje náhradné riešenie. Nie je to jednoduché, ako už spomenul pán podpredseda vlády Čarnogurský, ale musíme mať odvahu vziať toto riešenie na svoje plecia, pretože od ľudí na východnom Slovensku nemôžeme chcieť, aby s nadhľadom riešili situáciu, v ktorej boli 40 rokov.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi ministrovi kultúry za jeho príspevok. Na margo príspevku pána poslanca Prokeša by som chcela upozorniť, že ústava nepripúšta žiadne zmeny v zákonnom opatrení. Môžeme ho iba potvrdiť alebo nepotvrdiť.

Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do rozpravy? Hlási sa pán poslanec Balún.

Poslanec F. Balún: František. Balún, Kresťansko-demokratické hnutie. Vážené predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne, poslanci, mám pred sebou materiály, ktoré hovoria o problémoch súčasných aj minulých. Prihováram sa predovšetkým za prijatie tohto zákonného opatrenia z jedného dôvodu. Právny zástupca gréckokatolíckej cirkvi adresoval list pánovi Mečiarovi, predsedovi vlády z 28. júna, kde žiada, aby vláda splnomocni la svojho člena alebo zaslala na pomoc gréckokatolíckej cirkvi a obom cirkvám svojho splnomocnenca, ktorý by dohliadal a riadil celú túto záležitosť. Ono by bolo celkom logické a snáď aj morálnejšie vypustiť § 2, ale za danej situácie a skutočnosti nie je možné bez tohoto paragrafu postupovať.

To sú skutočnosti, ktoré sa objavili aj v posledných dňoch. Napríklad máme správu 2 nedeľňajších situácii v okrese Bardejov, kde skutočne nemôže dôjsť k vzájomnej dohode a je tam potrebný sprostredkovateľ alebo splnomocnenec. Prihováram sa teda za to, aby tento paragraf bol prijatý tak, ako je navrhnuté zákonné opatrenie.

Ďakujem pekne. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi za vystúpenie. O slovo sa hlási pán poslanec Ľupták.

Poslanec I. Ľupták: Len pre oboznámenie pánov poslancov a poslankýň, ktorí teraz začali svoju poslaneckú púť, chcem povedať, že my, čo sme boli poslancami v poslednom polroku, sme sa naozaj týmto zákonom zaoberali do podrobnosti, že sme ho vo výboroch aj v našom výbore - "preklepali" zo všetkých strán, že sme mali priamy styk s veriacimi, či grékokatolikmi alebo aj z opačnej strany. Čiže tento návrh zákona podľa názoru tých, čo sme sa nim zaoberali, aj podľa môjho názoru, je pre väčšinu veriacich tá najprijateľnejšia forma. Môžem potvrdiť aj to, keďže som z východu, že sú naozaj dediny, kde žiaľbohu k dohode nedôjde a bude musieť vstúpiť tretí činiteľ, z toho dôvodu by som vás chcel poprosiť, aby sa tento návrh zákona, táto podoba zákona prijala. Z môjho hľadiska je to jediné momentálne správne riešenie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová; Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

Poslanec M. Hirjak: Volám sa Mikuláš Hirjak a som poslancom za politické hnutie Spolužitie.

Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená slovenská národná rada, v civilnom živote pracujem ako predseda Zväzu Rusínov a Ukrajincov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

Rusínske a ukrajinské obyvateľstvo v našej vlasti je po celé stáročia ťažko skúšané pokiaľ ide o otázku náboženstva. Som toho názoru, že zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou správne odráža podstatu celého problému. Na gréckokatolíckej cirkvi a jej veriacich začiatkom päťdesiatych rokov boli spáchané krivdy, na mojom otcovi, na mojej mamičke, na všetkých nás. Niet sporu o tom, že tejto cirkvi patrí jej majetok. Pravdou je však aj to, že najmä v severovýchodných oblastiach Východného Slovenska je dosť dedín, v ktorých prevažná väčšina obyvateľstva sa hlási k pravoslávnemu vierovyznaniu. Ju preto správne v týchto dedinách zabezpečiť výkon činnosti oboch cirkvi.

Myslím si, že prijatie navrhovaného zákonného opatrenia a jeho následná realizácia môže pomôcť pri riešení tohto zložitého problému. A potom aj v našich dedinách, medzi našimi veriacimi zavládne spokojnosť, láska a porozumenie, za ktoré sa práve cirkvi zasadzujú. Myslím si, že keď Slovenská národná rada dnes rozhodne v tomto duchu, prispeje svojím dobrým dielom k vyriešeniu tak závažného problému.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Hirjakovi za príspevok. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ale nie, o slovo požiadal predseda Slovenskej národnej rady pán Mikloško.

Predseda SNR J. Mikloško: Vážené poslankyne a poslanci, bol som celý tento prvý polrok členom vládnej Komisie, ktorá riešila nahromadené problémy medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou. Sú to problémy, ktoré sú tragickými dôsledkami politiky minulých rokov. Málokedy som si tak jasne uvedomil, ako pri týchto rokovaniach, ako jedno zlo a nespravodlivosť vytvorí nakoniec začarovaný kruh, z ktorého takmer nemožno vyjsť. Toto násilie vykonala v roku 1950 vládnuca štátna moc v Československu.

Včera som dostal list najvyšších predstaviteľov pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, v ktorom požadujú zmeny v zákonnom opatrení, o ktorom je tu dnes reč. Som presvedčený, že toto zákonné opatrenie, ktoré prijalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, je v tejto chvíli jediným riešením, ktoré môže veci posunúť vpred.

Z druhej strany zase vláda i parlament budú dôsledne sledovať, a keď bude potrebné, tak aj presadzovať, aby bola zaručená nehatená činnosť oboch cirkvi.

Vážené poslankyne a poslanci, považoval som za potrebné pred hlasovaním povedať svoj názor a vyzvať vás tiež, aby sme toto zákonné opatrenie prijali.

Na záver ešte dovoľte, aby som z tohto miesta vyzval, a ak chcete, tak i poprosil obidve cirkvi a najmä ich veriacich, aby našli cestu k porozumeniu. Tých krívd bolo doteraz príliš mnoho. Ak chceme na Slovensku začať akoby odznovu, nebude to možné bez toho, aby sme sa vo vyššom záujme dokázali cez mnohé krivdy a príkoria aj preniesť a ak treba i odpustiť si. Bolo by ideálne, keby práve dve kresťanské cirkvi išli v tomto príkladom.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi predsedovi Mikloškovi za jeho vystúpenie.

Vážené poslankyne a poslanci, navrhujem prijať uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. Dávam hlasovať.

Prosím, aby sme sa najprv zaprezentovali stlačením hlasovacieho tlačítka.

/V zasadacej sieni bolo prítomných 122 poslancov. /

Kto je za návrh uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 108 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/13 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou.

Vážené poslankyne a poslanci, myslím, že po takej náročnej práci si zaslúžime 45-minútovú obedňajšiu prestávku.

/Po obedňajšej prestávke. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v našom pôvodnom programe. Prosím teraz pána podpredsedu Slovenskej národnej rady Jána Klepáča, aby uviedol návrh na uznesenie.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Vážené predsedníctvo, vážení členovia vlády, vážená Slovenská národná rada, dovoľte mi, aby som predtým ako prednesiem návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k programovému vyhláseniu vlády, zhodnotil v niekoľkých vetách včerajšiu i dnešnú diskusiu.

Vláda Slovenskej republiky, sa uchádza o dôveru Slovenskej národnej rady a prostredníctvom nej i celej slovenskej verejnosti predkladaným programovým vyhlásením.

Programové vyhlásenie predstavuje globálny pohľad vlády na riešenie hlavných spoločensko-politických a sociálno-ekonomických problémov Slovenska. Je potrebné považovať ho za otvorený dokument, ktorý bude konkretizovaný koncepciami a programami rozvoja jednotlivých rezortov. Pripomienky výborov, pripomienky jednotlivých politických strán a hnutí budú postúpené členom vlády, ktorí ich premietnu do rezortných dokumentov.

Vo včerajšej diskusii vystúpilo 47 poslancov, jeden poslanec vystúpil dvakrát. Diskusia ukázala, že v tejto spoločnosti sa za posledné desaťročia nahromadili problémy, ktoré svojim permanentným neriešením v minulosti sa v súčasnej dobe stali veľmi neodkladnými a pálčivými. Táto situácia vedie mnohých k požiadavke riešiť všetko hneď a raz prevždy. Avšak budovanie spoločnosti založenej na demokracii v politike a trhových vzťahoch v ekonomike je proces, ktorý predpokladá trpezlivosť a dôveru.

Sme v situácii, keď centrálne plánované hospodárstvo končí, trhové hospodárstvo ešte nefunguje, inými slovami staré prestáva pôsobiť, nové ešte nepôsobí. To je priestor pre rozvoj špekulácii, to je obdobie zvýšených sociálnych napätí i neistôt. Sú to sprievodné znaky vývoja vo všetkých bývalých európskych socialistických štátoch.

Predkladané programové vyhlásenie však svedčí o tom, že nová slovenská vláda je odhodlaná a pripravená tento proces skrátiť. K tomu potrebuje našu dôveru a podporu všetkých občanov Slovenskej republiky.

Ako podklady pre prípravu uznesenia Slovenskej národnej rady k programovému vyhláseniu vlády boli použité:

1. stanoviská 10 výborov Slovenskej národnej rady,

2. podnety zo včerajšej diskusie, ktorej sa zúčastnilo 47 poslancov,

3. stanoviská politických strán a hnutí zastúpených v Slovenskej národnej rade,

4. písomné pripomienky 8 poslancov, ktoré som obdržal v priebehu dnešného zasadnutia.

Návrh uznesenia, ktorý máte pred sebou, vychádza zo stanovísk, ktoré komisia obdržala do skončenia včerajšieho

pléna. Z dnešných 8 pripomienok komisia akceptovala a zahrnula do uznesenia pripomienky poslancov Tirindu, Rózsu, Brestenského, Belana, Majera, Brňáka a poslancov zo Strany zelených.

Poslanec pán Kliman za KSČS navrhoval doplniť v ukladacej časti vláde bod nasledovného znenia: "Predkladať návrhy na zvýšenie cien tých potravín a výrobkov, ktoré majú najcitlivejší dopad na životnú úroveň sociálne najslabších vrstiev na schválenie Slovenskej národnej rade. Vybraný sortiment týchto potravín a výrobkov stanovi Výbor SIovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy. "

Komisia sa domnieva, že kompetencia Slovenskej národnej rady je legislatívna, nie výkonná a uvedenou pripomienkou by sme zasahovali práve do výkonnej kompetencie vlády. Okrem toho musím konštatovať, že v uznesení Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vztahy je táto pripomienka akceptovaná v bode, ktorý má nasledovné znenie: "Sociálne otázky sociálne neprispôsobených občanov riešiť diferencovane s ohľadom na miestne podmienky a na vzťah týchto občanov k ostatným skupinám obyvateľstva. "

Komisia totiž navrhla, aby súčasťou návrhu uznesenia, ktorý vám prečítam, boli i uznesenia jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte mi teraz prečítať návrh uznesenia Slovenskej národnej rady zo 4. júla 1990 k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Slovenská národná rada 1. konštatuje,

že vláda chce ísť cestou tvorivého prístupu orientovaného na rozhodujúce problémy a oblasti života občanov Slovenskej republiky. Vzhľadom na určitú obecnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky poslanci Slovenskej národnej rady očakávajú v najbližšom čase jeho konkretizáciu v praktickej činnosti vlády Slovenskej republiky, jej orgánov, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

Pred novovymenovanou vládou je veľa závažných problémov, ktoré vyplývajú z dedičstva minulého vývoja, pre riešenie ktorých predchádzajúca vláda národného porozumenia vzhľadom na ohraničené časové možnosti vytvorila len základné spoločensko-politické predpoklady. Problémy existujú vo všetkých oblastiach života našej spoločnosti, pričom v súčasnom prechodnom období sa koncentrujú najmä v sociálno-ekonomickom vývoji.

Priaznivo vyznieva snaha vlády slovenskej republiky o rýchle uskutočnenie rozhodných opatrení, čo skráti prechodné obdobie k trhovému mechanizmu. Radikálnosť ekonomickej reformy umožní v budúcnosti formovať požadovanú kvalitu sociálno-ekonomického, života Slovenska aj za cenu určitých dočasných obetí v procese jej uskutočňovania.

Starostlivosť, ktorú chce vláda venovať sociálnej problematike, dokumentuje, že si je vedomá súčasných problémov, ale i ťažkosti, ktoré pravdepodobne v tejto citlivej oblasti vzniknú. Zvýšenú pozornosť sociálne slabším vrstvám obyvateľstva považuje za jeden z princípov budovania sociálne spravodlivej spoločnosti, ktorá zodpovedne a v rámci svojich možností vytvára priaznivé podmienky pre všetkých občanov.

Vláda sa hlási k ďalšiemu rozvíjaniu demokratických princípov, ľudských práv, garantovaniu slobody svetonázoru, vierovyznania, pohybu, prijímania a šírenia informácií. Chce v rámci demokratického procesu pokračovať v riešení problematiky národností a Rómov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj venovať sa Slovákom žijúcim v zahraničí.

Vláda Slovenskej republiky chce vytvárať podmienky pre plne demokratický a slobodný vývoj Slovenska, jeho regiónov a obci. Pritom bude vychádzať z uplatňovania princípu decentralizácie vo vzťahu k federácii, ako aj k organizovaniu štátnej správy, hospodárskej sféry pri posilňovaní miestnej samosprávy. Zavŕšením princípu suverenity národných orgánov nad národným bohatstvom a hospodárstvom na území republiky bude prijatie ústavy Slovenskej republiky a následne ústavy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je potrebné urýchlene schváliť.

Rokovania výborov slovenskej národnej rady poukázali na správnosť stanovených celkových cieľov, ktoré je potrebné konkretizovať v ďalšom postupe pri realizácii programového vyhlásenia v oblastiach národného hospodárstva, sociálnej politiky, zahraničných vzťahov, školstva, kultúry, vedy, zdravotníctva, štátnej správy, ekológie, národnostnej politiky, bezpečnosti a ďalších;

2. odporúča

vláde Slovenskej republiky spracovať vecný a časový program realizácie úloh obsiahnutých v programovom vyhlásení, a to najmä:

- predložiť návrh ústavy Slovenskej republiky pri rešpektovaní princípov suverenity Slovenska a zo suverenity vyplývajúcich princípov rovnoprávneho vzťahu Českej republiky a Slovenskej republiky,

- zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia občanov a majetku,

- na úseku brannej politiky podporovať proces odzbrojenia s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu úroveň ozbrojených síl v súlade s princípom brannej dostatočnosti pri zachovaní bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky,

- rozpracovať postup radikálnej ekonomickej reformy s cieľom rýchleho prechodu na trhové princípy národného hospodárstva pri zohľadnení ekonomických a sociálnych osobitostí Slovenska, ako sú konverzia, finalizácia, miera zhodnocovania, cenové deformácie, demografický vývoj a pod.,

- požadovať delimitáciu jednotlivých odvetví národného hospodárstva z úrovne federálne riadených do republikových kompetencií /doprava, spoje, palivá a energetika, hutníctvo a zahraničný obchod/,

- vypracovať účinný systém chrániaci obyvateľstvo pred mužnými negatívnymi sociálnymi dopadmi prechodu na trhové hospodárstvo,

- urýchliť reformu slovenského zdravotníctva prihliadnutím na regionálne vyrovnanie kvality zdravotníckych služieb a jeho ďalších aktuálnych problémov,

zamerať sa na vybudovanie zodpovedajúceho školského systému výchovy, celoživotného vzdelávania a

kvalifikácie. Riešiť problémy rekvalifikácie, rekvalifikačných programov, formy a zdroje ich zabezpečovania, a financovanie,

- vyhľadávať všetky možnosti a prostriedky na zvyšovanie kultúrneho, umeleckého a športového života občanov, vytvárať podmienky na jeho inštitucionálne, organizačné a ekonomické zabezpečenie, na zveľaďovanie a zhodnocovanie kultúrneho dedičstva našich národov,

- ekologický program chápať nadrezortné, prierezove s jeho synergickým efektom a zabezpečovať jeho realizáciu prostredníctvom riadiacich funkcií štátu v nových podmienkach. Pred zásadnými rozhodnutiami strategického charakteru týkajúcimi sa rozvoja národného hospodárstva uplatňovať viacalternatívne pohľady na problémy a voliť zásadne tie alternatívy, ktoré sú ekologicky najprijateľnejšie,

dôsledne oddeliť štátnu správu od miestnej samosprávy už vo väzbe na tohoročné komunálne voľby,

pripraviť zákon o slovenčine ako úradnom jazyku a o pravidlách jeho používania v Slovenskej republike,

- doriešiť používanie jazykov národnosti v zmysle medzinárodných konvencii,

zlepšiť informovanosť o činnosti vlády pri príprave a realizácii reformy, a to ako v občianskej, tak i v odbornej verejnosti;

3. súhlasí s Programovým vyhlásením vlády slovenskej republiky;

4. vyslovuje podľa čl. 107 ods. l písm. f/ a článku 127 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dôveru vláde Slovenskej republiky;

5. ukladá vláde Slovenskej republiky

- predložiť stanovisko k pripomienkam predneseným poslancami k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na prvej schôdzi v rámci jesenného zasadania Slovenskej národnej rady,

predložiť Slovenskej národnej rade odpočet priebežného plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky do 30. júna 1991,

predložiť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady legislatívny program vlády na rok 1990 do 31. júla 1990;

6. ukladá

a/ Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

aby vymenovanie vlády Slovenskej republiky uviedlo do súladu s ústavným zákonom č. 143/1968 Zb. o československej federácií a zákonom SNR č. 207/1968 Zb. o

zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších doplnkov a zmien,

h/ výborom Slovenskej národnej rady

v rámci svojej kontrolnej pôsobnosti dôsledne hodnotiť plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Súčasťou tohto uznesenia sú i uznesenia jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky, ktoré ste dostali.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem podpredsedovi SNR pánovi Klepáčovi. Chce sa ešte niekto vyjadriť k predloženému návrhu na uznesenie?

Poslanec J. Majer: Na tretej strane v druhom riadku od konca namiesto slova "týkajúcich sa" má byť úpravne "týkajúcimi sa" a na štvrtej strane v bode, v ktorom sa ukladá vláde Slovenskej republiky, namiesto slov "nanesených poslancami" správne má byť "prednesených poslancami".

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem za pripomienky štylistického charakteru. Má ešte niekto pripomienku?

/Ďalšie pripomienky neboli. /

Ak nie sú ďalšie pripomienky, pristúpime k hlasovaniu. Prosím, aby sme sa najprv zaprezentovali.

/Zaprezentovalo sa 132 poslancov. /

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie ako ho uviedol podpredseda Slovenskej národnej rady Ján Klepáč, nech stlačí tlačítko.

/Za návrh hlasovalo 93 poslancov. /

Je niekto proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. /

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky schválila a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.

/Potlesk. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v zmysle článku 121 ústavného zákona o československej federácii Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v čase od posledného zasadania Slovenskej národnej rady prijalo a vyhlásilo tri zákonné opatrenia, ich ďalšia platnosť je podmienená schválením na najbližšom zasadaní Slovenskej národnej rady. Piaty bod programu sme už prerokovali. Pre upresnenie uvádzam, že sa týkal usporiadania majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP