Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 3. července 1990

Teraz mi dovoľte pár slov o konkrétnejších otázkach. Pán premiér Mečiar hovoril vo svojom vystúpení v Predsedníctve Slovenskej národnej rady dňa 26. júna tohto toku o tom, že stojíme pred alternatívou: buď výrobu hliníka v Žiari nad Hronom zmodernizovať alebo ju zrušiť. No v návrhu programového vyhlásenia sa hovorí jednoznačne o modernizácii. Žiadam tento spor uviesť na pravú mieru.

Podobne sa predpokladalo zastavenie výroby niklu v Niklovej hutí Sereď a v programovom vyhlásení sa hovorí iba o zastavení narastania odpadu a dotácii.

Vo všeobecnosti žiadam pred podobnými zásadnými rozhodnutiami strategického charakteru viacalternatívne pohľady na problémy a voľbu zásadne tých alternatív, ktoré sú ekologicky najprijateľnejšie. Odmietam tézu, že základnou možnosťou rozvoja palivo-energetickej základne je jadrová energetika. Väčšina rozvinutých demokratických a humanistických spoločnosti či národov Európy jadrový program nepovažuje za perspektívny, a to nielen z hľadiska ekologického a etického, ale aj ekonomického. Taktiež požadovanú plné energetické využitie Váhu a ďalších slovenských riek odporuje požiadavkám ochrany prírody a krajiny. Za prvoradú úlohu v tejto oblasti považujem okrem úspor a ekonomických stimulov na redukciu plytvania postupné odbúravanie energeticky vysoko náročných výrob typu farebnej metalurgie, ktoré na Slovenku nemajú žiadne opodstatnenie. Vítam prípravu útlmových výrob negatívne vplývajúcich na citujem: "ekológiu krajiny". Žiadala by sa však ich väčšia konkretizácia.

Popri efektívnom využívaní dosiaľ neefektívne príliš extenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy bude treba na druhej strane pristúpiť k zníženiu intenzity využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Ako príklad možno uviesť chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, potrebu ozelenenia a celkového oživenia poľnohospodárskej krajiny, vzťah k rezerváciám a národným parkom a podobne.

Lesy sú v katastrofálnom stave nielen na mnohých miestach, ako sa uvádza v návrhu programového vyhlásenia, ale v celoslovenskom meradle. Žiadam zmeniť formuláciu. Nie som presvedčený o účelnosti opätovnej privatizácie lesov v čase, keď začínajú byť nutné veľmi náročné celoštátne ozdravovacie opatrenia na záchranu našich lesov ako celku, žiadam doplniť do návrhu programového vyhlásenia záväzok vlády okamžite zastaviť vývoz surového dreva a drevených polotovarov do zahraničia, žiadam obmedziť ťažbu na tzv. náhodilú, ktorá sama o sebe v súčasných a budúcich kalamitných podmienkach odčerpáva z lesov viac drevnej hmoty, než činí jej prírastok, žiadam pri plánoch ťažieb a všetkých ekonomických úvahách vziať na vedomie obmedzenosť prírastkov vplyvom imisií.

V časti venovanej doprave žiadam doplniť formuláciu, že vláda bude podporovať hromadnú dopravu na úkor individuálnej automobilovej dopravy a nie naopak, že sa zasadí o urýchlené zavedenie povinných katalyzátorov a bezolovnatého benzínu.

V stavebníctve žiadam urýchlene odbúrať neprijateľnú panelovú výstavbu, zlepšil tepelno-izolačné, estetické, zdravotné a ďalšie vlastnosti bytov, domov, celých súborov. Zásadne je potrebné zmeniť deformované objemové ukazovatele platné dosiaľ v stavebníctve, vytvoriť kvalifikačnú základňu pre nepanelové technológie a rekonštrukcie. Výstavba musí začať plne rešpektovať dochovaný historický fond budov a zabezpečiť jeho rekonštrukciu a oživenie.

Stimulovanie rozvoja zaostávajúcich oblasti musí sprevádzať znižovanie antropogénnej záťaže preťažených oblasti.

Ekonómiou sa v novej vláde zaoberajú dvaja podpredsedovia a niekoľkí ministri, životným prostredím explicitne iba jediný minister, aj ten je profesiou ekonóm a nie ekológ. Kým ekonómia si nadrezortné postavenie vo vláde upevnila, ekológia ho stratila. Ako chce vláda za takýchto podmienok dosiahnuť sľubovanú rovnováhu ekonomického a ekologického rozvoja?

Pre mňa ako prírodovedca a ochrancu prírody je neprijateľná absencia samostatnej časti venovanej ochrane prírody. Ak budeme existencionálnej podmienke nášho prežitia venovať takú pozornosť i v praxi, akú jej "venujeme" v programovom vyhlásení vlády, potom pravdepodobnosť nášho prežitia bude minimálna. Jeden príklad za všetky. Demänovská dolina prírodný klenot v centre Národného parku Nízke Tatry vyzerá, akoby sa ňou prehnala vojnová smršť. Investori akoby tu medzi sebou súťažili o to, komu sa podarí zdevastovať, viac nechránenej chránenej krajiny. Nie je to len dedičstvo totality. I po 17. novembri sa tu povolili činnosti, ktoré hrubo ignorujú poslanie národného packu.

Preto kategoricky žiadam tu prítomnú vládu Slovenskej republiky, aby s okamžitou platnosťou vykonala opatrenia na zastavenie a preskúmanie akejkoľvek stavebnej činnosti v Demänovskej doline, pretože táto odporuje nielen zákonom o ochrane prírody, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ale aj zmyslu a záväzkom nežnej revolúcie. Nežná revolúcia bola postavená, podľa môjho názoru, okrem princípu nadstraníckosti aj na princípe sociálno-politickom, reprezentovanom pojmami a ideami ako sloboda, pluralita, demokracia, spravodlivosť, Koniec diskriminácie slabých a bezvládnych d uplatnenie sa mladých. Na princípe etickom - sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si pravdu vravieť len. Na princípe ekologickom - Bratislava nahlas, ochranári, celkové ozdravenie človeka a krajiny. V programovom vyhlásení na rozdiel od toho dominuje princíp jednostranne ekonomický, reprezentovaný pojmami ako rast hmotného blahobytu, ekonomická prosperita, privatizácia a pod.

To je jednu z dôvodov, pre ktorý si myslím, že programové vyhlásenie vlády nevychádza z duchovných princípov nežnej revolúcie, ale svojim imanentným hmotárstvom ich do značnej miery popiera. Nie som jediný, komu sa na programovom vyhlásení vlády nepáči rezortizmus a nesinergický prístup k jeho tvorbe. Jednotlivé autonómne nedostatočne previazané časti akoby spájala viac-menej iba nosná idea radikálnej ekonomickej reformy s prechodom na trhové hospodárstvo.

Som presvedčený, že úroveň programového vyhlásenia nezodpovedá vysokej intelektuálnej úrovni väčšiny členov vlády. Napriek tomu, že celý rad členov vlády poznám už roky a hlboko si ich vážim, nepredstavuje pre mňa ako poslanca ani ako občana vládou predložené programové vyhlásenie záruku zachovania a zveľadenia tých hodnôt, na ktorých mi bytostne záleži a na ktorých závisí aj zdravá existencia i vás ostatných.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Alfonz Zoričák z VPN, pripraví sa poslanec László Doboš.

Poslanec A. Zoričák: Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, vážená slovenská vláda, som Zoričák Alfonz, poslanec za Východoslovenský kraj, zástupca VPN.

Dovoľte mi, aby som sa v rozprave dotkol troch okruhov otázok, ktorými sa obraciam na kompetentných ministrov.

V prvej otázke mi dovoľte prečítať list Fóra poľnohospodárov okresu Poprad adresovaný Predsedníctvu vlády Slovenskej republiky - podotýkam, že ešte predošlému predsedníctvu vlády z 2. júna 1990, trochu oneskorene, a mám pocit, že zostal kdesi v šuplíku". Text sa týka privatizácie, čo úzko súvisí s programovým vyhlásením vlády.

"Fórum poľnohospodárov okresu Poprad Predsedníctvu vlády Slovenskej republiky. V Poprade dňa 2. júna 1990.

My, účastníci prvej konferencie súkromne hospodáriacich roľníkov a záujemcov o súkromné hospodárenie okresu Poprad vám zasielame z nášho zasadania čo najsrdečnejší pozdrav.

Týmto listom sa obraciame na vás o pomoc pri riešení problémov nášho návratu k obrábaniu pôdy, ktorá nám zostala po našich otcoch a z ktorej sme za bývalého totalitného režimu museli odísť. Socializácia v týchto horských a podhorských oblastiach neuspela.. Predtým produktívna oblasti nášho Zamaguria, Ždiaru, Lendaku, Liptovskej Tepličky a Vernáca sa necitlivými hospodársko-technickými úpravami zmenili na plochy zdevastovanej pôdy, lúk a pasienok. Plochy, na ktorých sa predtým pásli tisíce kusov dobytka a oviec, sú dnes prázdne. Stavy hospodárskych zvierat sa radikálne znížili. Vysokohorské lúky a pasienky sú pokryté niekoľkoročnými porastami trávy a začínajú zarastať drevinami. Ale bývalej totalite sa ani za roky útlaku nepodarilo zabiť náš cit k pôde a k poľnohospodárstvu.

Teraz sa začíname s nádejou pozerať do budúcna. Avšak k tomu, aby sa vrátil život na naše polia a lúky, do našich dedín, dnes nestačí len naša chuť, nádej a naše odhodlanie. Potrebujeme okamžitú pomoc zo strany štátu. Táto pomoc musí byť hlavne:

po prvé - v oblasti legislatívy;

po druhé - vo vytvorení dobrých materiálno-technických podmienok - máme totiž veľký nedostatok poľnohospodárskych strojov. Výroba týchto strojov by sa mohla štať výrobným programom mnohých priemyselných podnikov;

po tretie - oslobodiť od daní a poplatkov všetkých tých, ktorí na základe žiadosti do 30. 8. 1990 požiadajú o navrátenie poľnohospodárskej pôdy;

po štvrté - zrušiť na obdobie päť rokov colné poplatky pri dovoze poľnohospodárskych strojov a techniky pre súkromne hospodáriacich roľníkov;

po piate - poskytnutie pôžičiek na nákup strojov, zvierat a materiálov potrebných pre hospodárenie;

po šieste - dotácie pre rezort poľnohospodárstva vy-

členené vládou Slovenskej republiky rozdeľovať aj súkromne hospodáriacim roľníkom v prepočte na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy;

po siedme poskytovať subvencie súkromne hospodáriacim roľníkom;

po ôsme - zabezpečiť bezproblémový nákup poľnohospodárskych produktov od súkromne hospodáriacich roľníkov.

Mnohé z týchto opatrení nebudú vyžadovať veľké finančné prostriedky. Práve naopak. Mnohé by mohli dlhodobo stimulovať náš priemysel a iné odvetvia nášho hospodárstva. Myslime si, že finančné prostriedky vložené dnes do poľnohospodárstva sa nám zajra vrátia niekoľkokrát v kvalite i v množstve potravín, v ekológii prostredia, v zdraví a spokojnosti obyvateľstva.

Preto sa týmto listom obraciame na vás, aby ste svoju pozornosť obrátili aj na nás, poľnohospodárov, pomohli k návratu života do našich dedín, na naše polia. Pevne veríme, že milujete túto našu krajinu tak ako my a v jej obnove nám pomôžete všetkými prostriedkami, ktoré sú vám dostupné. Ostávame so želaním všetkého najlepšieho, účastníci prvej konferencie súkromne hospodáriacich roľníkov a záujemcov o súkromné hospodárenie v Poprade.

Za správnosť: Ing. Ladislav Kuril, predseda Fóra poľnohospodárov okresu Poprad a Dr. Milan Rovder, predseda sekcie súkromne hospodáriacich roľníkov a rozvoja dediny Fóra poľnohospodárov v Poprade.

V druhej otázke sa obraciam na pána ministra školstva. Vážený pán minister, včera ste vystúpili v československej televízii k otázke rekvalifikácie učiteľov ruského jazyka. Mám pocit a skúsenosti, že veľa učiteľov nemá tieto podmienky, aby sa s touto otázkou vysporiadali. Tiež sa mi zdá, že Komárno je trochu ďaleko od severného a severovýchodného Slovenska, čiže je to aj počas prázdnin veľmi

nepraktické, aj z rodinných dôvodov. Tiež by bolo potrebné z v á ž i ť skrátenie doby rekvalifikácie z troch rokov na polovicu.

Pripomínam a pýtam sa, kedy bude dostatok učebníc cudzích jazykov pre základné školy, najmä anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

V tretej otázke chcem pripomenúť, že súčasné obsadenie vedúcich miesť v podnikoch, školách nezodpovedá súčasnému zloženiu parlamentu a vlády. Dokonca mám informácie, že staré štruktúry sa ešte upevňujú, ako napríklad v štátnom podniku Chemosvit vo Svite.

Na záver prajem súčasnej vláde, aby sa jej program darilo plniť.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec László Dobos. Navrhujem, aby sme po jeho vystúpení urobili 15-minútovú prestávku.

Poslanec L. Dobos: Hovorím za koalíciu Maďarské kresťansko-demokratické hnutie a Spolužitie -Együttélés. Vážený pán predseda, vážená Slovenská národná rada, vážený pán premiér, pri nastolení národnostnej otázky sa automaticky objavujú zaužívané reflexy. Poniektorí ju považujú za chúlostivú otázku, iní zase, ktorí sa jej nechcú ani dotknúť, prehlásia, že je už vyriešená. Netreba dokazovať, že poznatky slovenskej spoločnosti o tejto otázke v uplynulých dvadsiatich rokoch boli povrchné. Iste je pravda i to, že národnostné požiadavky predkladané v týchto mesiacoch boli pre Slovákov nečakané a prekvapujúce.

Klub koalície Maďarského kresťansko-demokratického hnutia a Spolužitia vcelku považuje vládny program za prijateľný a vidí v ňom snahu vyjsť v ústrety Európskemu domu. Tento program je prejavom historického boja slovenského národa zo samostatnosť, ale obsahuje aj naše spoločné skúsenosti a spoločné úspechy. Spolu sme prežívali rok 1968, keď sme sa postavili za napadnuté Československo. Spoločne sme pociťovali národnostné poníženie. Spoločne prežívame aj súčasný zápas, zápas o slovenskú štátnosť, zápas o suverenitu a za národné sebaurčenie. Tieto spoločné skúsenosti sú pre nás i spoločným morálnym kapitálom.

Zbavenie sa akéhokoľvek útlaku zároveň oslobodzuje aj city. Maďarská národná menšina preto tiež prežíva dobu všeobecnej aktivity. Hybnou silou tejto aktivity sú dlhé rady tých strát, ktoré boli výsledkom posledných dvoch desatročí. Doba tzv. konsolidácie pre nás znamenala ubúdania našich možností a pomalý zánik našich dosiahnutých výsledkov. Uvediem iba jeden príklad. V dôsledku centralizácie a rôznych manipulácii zaniklo 246 našich národnostných škôl. Naše beznádejné postavenie bolo vlastne dôvodom a pohnútkou k našej obrane. Dve nezákonné uväznenia Dr. Mikloša Durayho sú len relevantným príkladom poukazujúcim na neznáme a zamlčované krivdy našej národnej menšiny.

Tu však s úmyslom hľadať ozajstné riešenie chceme skúmať v konkrétnej forme programové vyhlásenie našej vlády.

Demokratické premeny v týchto mesiacoch nám umožňovali založiť samostatné političke hnutia, ba k voľbám z nich vytvorili aj Koalíciu. V súčasnosti sme v pozíciách konetruktivnei opozície. Nechceme však byt principiálnou opozíciou. Lenže to nezávisí len od nás. Chceli by sme byt aktívnymi účastníkmi zákonodarných prác, chceme viest dialóg a nájsť vo vašich radoch podporovateľov na realizovanie našich predstáv. Chceme vytvoriť taký mechanizmus, ktorý umožňuje uplatňovanie na našej koalície napriek svojej parlamentnej, početnej menšine. Vieme, že uskutočňovanie našich zámerov je podmienené citlivou reakciou slovenskej spoločnosti i v parlamente. Začíname teraz našu spoluprácu v nádeji, že toto porozumenie u vás nájdeme.

Druhým základným problémom je otázka kolektívnych práv menšiny a svojej samosprávy. Ide predovšetkým o oblast školstva a kultúry. V tejto súvislosti upozorňujem na Ideovú deklaráciu VPN a Maďarskej nezávislej iniciatívy, ktorá medzi iným zdôrazňuje aj princíp samosprávy v riešení národnostnej problematiky. O potrebe realizovať kolektívne práva národností prehovoril v týchto dňoch i pán prezident republiky. Nemôžeme zamlčať, že napriek množstvu nastolených problémov v oblasti školstva, v tejto sfére sa nič konkrétneho nestalo a mimoriadne akútnym problémom je otázka výchovy pedagógov. Pre pomalosť a nerozhodnosť oficiálnych miest pohla sa verejnosť a na podporovanie národnostného školstva bola založená fundácia Simony.

Rovnako pálčivou otázkou je L dotácia vydávania maďarskej národnostnej literatúry, časopisov a Kultúry vôbec. Dávame na uváženie vláde návrh založil fond národnostnej kultúry.

Nemôžeme nespomenul prípravu zákona o slovenčine, o snahe jej právneho definovania ako úradného jazyka. Chcel by som práve v tej súvislosti zdôrazniť, že materinský jazyk je pre každého rovnako drahý a na to ani teraz nesmieme zabudnúť. Preto podporujeme, aby súčasne s touto úpravou, ba priamo v rámci tejto úpravy bolo zakotvené právo používania materinského jazyka národných menšín v oblastiach obývaných národnými menšinami v zmysle programového vyhlásenia vlády.

Terajší stav národnostných inštitúcii môže tvoriť základ k ďalšiemu rozvoju podľa európskych noriem.

Naše vecné pripomienky k programovému vyhláseniu vlády sme podali písomne. Koalícia Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie a Spolužitie vyslovuje novej vláde dôveru.

Ďakujem za pozornosť! / Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi László Dobosovi. Vyhlasujem teraz 15-minútovú prestávku. Prosím poslancov, ktorí boli zvolení do návrhovej komisie, aby sa cez prestávku žiali v Modrom salóne.

/Po prestávke. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v rozprave k vládnemu vyhláseniu vlády.

Vzhľadom na to, že sme odhlasovali nový rokovací poriadok, ktorý umožňuje každému poslancovi neobmedzene vystúpiť a diskutovať, nie je možné a ani by nebolo správne, aby sme diskusné príspevky akoukoľvek formou časové obmedzovali. Napriek tomu by som chcel informovať poslancov, že do diskusie je doteraz prihlásených 32 poslancov. Doteraz vystúpili 14 poslanci, takže ostatní čakajú na vystúpenie.

Komisia, ktorá pripravuje návrh uznesenia k programovému vyhláseniu vlády, požiadala, aby prednostne mohli vystúpiť zástupcovia jednotlivých výborov obdobne, ako už vystúpil predseda zahraničného výboru, ktorý predniesol stanovisko celého výboru.

Prosím poslancov, aby vo vystúpeniach hovorili vecne k programovému vyhláseniu. Programové vyhlásenie vlády nemôže byt detailným vyhlásením s podrobne rozpracovanými zámermi. To bude predmetom našich rokovaní po celé dva roky. K jednotlivým oblastiam a jednotlivostiam programového vyhlásenia sa budeme mať možnosť vracať počas celého volebného obdobia. Z toho dôvodu by bolo potrebné, aby ste svoje príspevky maximálne zracionalizovali tak, aby sme v dôležitých bodoch mohli pripadne žiadať jeho doplnenie alebo úpravu.

V rozprave teraz vystúpi poslanec Cyril Ivan a pripraví sa poslanec Fogaš.

Poslanec C. Ivan: Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážená Slovenská národná rada, v histórii každého národa má postavenie učiteľa a školstva veľmi významnú úlohu, úroveň školstva je predpokladom úrovne vzdelanosti národa, jeho schopnosti vo všetkých sférach života. Sme v čase žatvy. V žatve zberáme úrodu po jednom roku prace. Ak chceme zobrať úrodu po dvadsiatich rokoch, zasadíme strom. Ak chceme zberať úrodu po sto rokoch, venujeme sa výchove mládeže.

Samotne programové vyhlásenie tiež hovorí o obnovení vysokej úrovne vzdelania národa, ktoré vláda pokladá za svoju hlavnú prioritu. My máme na školstvo veľmi nepríjemné upomienky, školstvo 40 rokov trpelo vo sfére komunistickej totality, deformácii, často degradácii vedeckých, didaktických, historických i právnych hodnôt. Pol roka po nežnej revolúcii sa situácia veľmi nezlepšila. V školstve vládne neistota, je skleslá nálada.

Programové vyhlásenie požaduje obnovenie vysokej úrovne a vzdelanie národa, ako som už spomínal, pokladá za hlavnú prioritu, čo si vyžaduje skvalitnenie existujúceho školského systému. Sú tu však napáchané obrovské krivdy. Veľa kvalitných vysokoškolských, stredoškolských i ostatných učiteľov muselo zo školských služieb odísť. Uskutočnila sa určitá rehabilitácia, nie však dostatočná a nie plná. Čaká sa na ďalšie riešenie.

V súčasnom stave je v školských službách 80-92 % starých štruktúr. Dosiaľ nejestvuje právny systém na odvolanie riaditeľky materskej školy, zástupcu riaditeľa školy eventuálne v niektorých prípadoch i samotného riaditeľa. Uskutočňované voľby riaditeľov, potom previerkové komisie a okrúhle stoly problém nevyriešili, len rozvírili hladinu školskej problematiky. Ani jedna z uvedených akcii nemala nejaké právne opodstatnenie. Boli to všetko odporúčania a tohoto "právneho opodstatnenia" sa práve totalitné štruktúry chytali. Odvolaní riaditelia a zástupcovia škôl vyhrávajú súdne procesy.

Čo ďalej robiť? Majú sa vrátiť naspäť a majú znovu kriviť a deformovať našu mládež a naše školstvo?

Je potrebné riešiť aj sociálnu istotu učiteľa. Platy učiteľov majú rôznu dimenziu. K týmto otázkam sa vyjadroval aj samotný odborový zväz školstva. Bolo by žiadúce, aby učiteľ nebol, natoľko ako dnes závislý na odbore školstva i na samotnom riaditeľovi. Mal by vedieť aký má plat keď nastúpi, keď postupuje, i vtedy, keď ide do penzie. Treba zohľadňovať jeho prácu. Za jeho prácu treba vyslovovať poďakovanie, ale treba, aby aj učiteľ vedel čo má robiť a aby sa táto práca hodnotila na inej úrovni. Je nedostatočná technologická a didaktická úroveň v učebniach nášho školstva. Bolo by žiadúce umožniť voľnejší nákup z pridelených finančných prostriedkov, nie byt závislým na dodávkach zastaralých, už prakticky ťažko použiteľných didaktických prostriedkov.

V programovom vyhlásení sa nespomína využívanie určitých prostriedkov, ktoré sa pripravujú z odvodu dani do fondu národného výboru. Veci napríklad len taký tranzitný plynovod v Nitre ušetrí do národného dôchodku 1, 8 mld korún. Tieto finančné prostriedky odchádzajú do federálnej vlády. Predstavte si, aký by to bol príspevok, keby sa k týmto prostriedkom dostal národný výbor v Nitre.

Chcem sa ešte vyjadriť k takej inštitúcii, ako je v programovom vyhlásení spomínaná Academia Istropolitana. Táto akadémia, podľa môjho uváženia, by mala mať samosprávnu, vedeckovzdelávaciu,. právnu podstatu na medzinárodnom charaktere a nemala by byť závislá na Stredoeurópskej univerzite.

Dávam tiež na pretras riešenie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v metropole slovanskej a slovenskej kultúry v Nitre. Riešenie tejto univerzity je priamo závislé aj na výchove pedagógov národnostných menšín.

V školstve, vo výchove je aktuálne prehodnotenie významných osobnosti našich dejín. Naša mládež nevedela a ešte aj teraz málo vie o významných osobnostiach našich dejín. Len taká osobnosť gen. Milana Rastislava Štefánika, tohto významného syna Slovenského národa, ktorý je živým vzorom pre našu mládež, bola donedávna zaznávaná.

V programovom vyhlásení sa hovorí, že kultúru chápeme ako najvýznamnejší prejav národnej svojbytnosti. Chcem pri tejto príležitosti spomenúť existenciu Matice slovenskej ako najposvätnejšej inštitúcie. Dodnes ešte nie je celkom upravený zákon o jej existencii, takisto sú problémy s jej financovaním, oproti Csemadoku sú tu značné rozdiely.

Vo vyspelých štátoch telesná kultúra a šport je v riadení osobitného ministerstva. Vo vládnom vyhlásení sa konštatuje, že vláda považujú telesnú kultúru za súčasť národnej kultúry, za významnú zložku spôsobu života každého človeka, vláda cíti zodpovednosť za riadenie telesnej kultúry. Tejto otázke sa nevenuje dostatočná pozornosť podľa moderných svetových trendov.

V našom štáte medzi inými činnosťami telesnej kultúry a športu je i športové letectvo. Dávam na zváženie i takú okolnosť ako boli posledné majstrovstvá sveta v leteckej akrobacii, kde zvíťazil Slovák Čičo a získal absolútne prvenstvo. Na Slovensku vznikol a bol zaregistrovaný Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika, ktorý vo svojom národnom i medzinárodnom programe bude potrebovať morálnu i materiálnu podporu.

V programovom vyhlásení sa veľa spomína potreba informovanosti. Hovorí sa: "Naša vláda si nevie predstaviť svoju činnosť bez rýchlej, úplnej, všestrannej a objektívnej informovanosti. Všetci občania majú právo podrobne poznať našu prácu, otázky a problémy, ktoré riešime, postoje, ktoré zaujímame, riešenia, ktoré pripravujeme a závery, ktoré prijímame. "

Minulý týždeň po zasadnutí Slovenskej národnej rady sa rozvírili informácie našich voličov. Naši voliči chcú byt o všetkom informovaní. My sme im túto informovanosť povinní dávať. Je chvályhodné, že i dnešná televízia rieši tento problém.

Na záver svojho vystúpenia by som sa chcel ešte dotknúť jedného bodu programového vyhlásenia, kde vláda konštatuje, že.. "považujeme kultúru národa za veľmi významnú a vláda urobí všetko, aby sa nadviazalo na duchovné dedičstvo národa, aby toto dedičstvo integrálne pôsobilo na kultúrny rozvoj vlasti. "

V súčasnom období sa nám predostierajú významné výročia slovenskej a slovanskej písomnosti, uzákonenia staroslovienčiny, príchod vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda. Je tu pomaly i okrúhle výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. A dnes zvádzame určité súboje o uzákonenie štátneho jazyka. Čo by nám asi na tieto niektoré úvahy a obštrukcie povedal kodifikátor spisovného jazyka Ľudovít Štúr?

Žijeme v svojbytnej Slovenskej republike v rámci česko-slovenskej federácie. Žije tu jediný slovenský národ a ostatné národnosti, nie národy. V programovom vyhlásení nie je celkom dostatočne vyčerpaný postoj k našim zahraničným Slovákom žijúcim hlavne v Maďarsku, kde je hrozivá asimilácia tejto národnosti, ústup národných záujmov je nemysliteľný. Je nemysliteľná určitá asimilácia vlastného národa vo vlastnej republike. Uzákonenie slovenčiny ako jediného štátneho úradného jazyka na Slovensku je neodkladným riešením, žiadne obštrukcie v tejto oblasti neobstoja. Jazyk, kultúra a vlastné územie sú právnym subjektom každého národa. Deformácie v tejto oblasti nám národ nikdy neodpustí.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Ľubomír Fogaš za KSČS, pripraví sa poslanec Milan Galanda. 

Poslanec Ľ. Fogaš: Volám sa Fogaš, som poslancom za Západoslovenský kraj, za Komunistickú stranu Česko-Slovenska. Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, som poveroný predniesť stanovisko ústavnoprávneho výboru k programovému vyhláseniu. Skôr ako tak urobím, dovoľte mi zopár všeobecnejších poznámok.

Je tomu práve týždeň, čo sme do rúk bývalého predsedu Slovenskej národnej rady skladali sľub poslancov. V ňomSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP