Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 3. července 1990

sme sa zaviazali byt verní našej republike a dodržiaval základné zákony štátu. Urobili sme tak všetci, a to zrejme nie preto, lebo nám to predpisuje príslušný právny predpis, ale aj preto, že sa ako predstavitelia najvyššieho zákonodarného zboru Slovenskej republiky chceme podieľal na budovaní právneho štátu. Jedným z najvýznamnejších znakov právneho štátu, dokonca takým, bez ktorého nemôže byt o nora reč, je zákonnosť. Z nej priamo vyplýva viazanosť štátnych orgánov právom. Táto skutočnosť sa priamo prejavuje vo vzťahoch, ktoré vznikajú medzi občanom a štátom a dá sa povedať i v určitom podriadení sa štátu zákonom, ktoré sám vydáva.

Právo má nepochybne schopnosť upevňovať už vzniknuté právne vztahy a rovnako schopnosť napomáhať do značnej miery vznik takých vzťahov, ktoré spoločnosť k svojmu rozvoju potrebuje. Pri plnení tejto úlohy právo zabezpečuje, aby zo života spoločnosti i bol vylúčený voluntarizmus a nekontrolovateľnoist jednotlivcov či skupín.

Nám všetkým je jasné, zo po takých významných spoločenských a politických zmenách, ku ktorým u nás došlo, je potrebné mnohé normy zmenil. Mnohé z noriem, ktoré boli prijímané v posledných mesiacoch, boli potrebné a aj preto sme im často tolerovali nedostatky. Sme však po voľbách, a preto je potrebné v oblasti realizácie právnej politiky - obrazne povedané - zrovnať krok a sústredil sa na kvalitu prijímaných noriem a rozhodnút, í. Zdôraznil to na zasadnutí ústavnoprávneho výboru i pán minister Košťa.

Legislatívnej činnosti vlády síce v programovom vyhlásení nie je venovaná osobitná časť, ale - a to chcem podčiarknuť - zo samotného textu programového vyhlásenia program vlády v tejto oblasti jasne, vyplýva. Predpokladá sa značné množstvo zmien. My všetci sa budeme na ich tvorbe a prijímaní podieľať. Práve preto je však v legislatíve treba rešpektovať poznatok, že každý systém v určitom časovom období je schopný absorbovať iba určité množstvo inovácie.

Ak totiž majú byt zmeny v niektorých oblastiach činnosti štátu účinné a nemá dôjsť k dezorganizáciu činnosti, musí v nich v iných oblastiach existovať stabilita. Inak môže začať platiť známe slovenské porekadlo: "Práca chvatná - málo platná" a budú potrebné ďalšie zmeny. V realizácii právnej politiky sa teda musí hľadať určitá proporcionalita medzi pôvodnou a rýchlo sa vyvíjajúcou novou právnou úpravou. Nová právna úprava má podporovať optimálnejšie fungovanie spoločenských vzťahov a vytvárať východisko pre budúci vývoj. Východiskom však nemôže byť krok urobený bez zodpovedajúcej právnej úpravy. A práve to sa tu stalo. Pri menovaní novej vlády sa objavili i nové názvy ministerstiev. Bez akýchkoľvek výhrad ku konkrétnym osobám (a to chcem podčiarknuť) treba otvorene povedať, že boli menovaní ministri a poverení riadením ministerstiev, ktoré doteraz legálne nevznikli. Tento jav je v rozpore s ústavným zákonom. Mám na mysli zákon č. 143/1968 Zb. o Československej federácii, konkrétno s jeho článkom 107 ods. 1 písm. g/. O tejto otázke sa hovorilo už v piatok. Mňa osobne - a myslím, že väčšinu právnikov, ktorí tu sedia - odpoveď neuspokojila. A myslím si, že na tento problém treba reagovať nielen zo strany pána predsedu vlády, ale aj zo strany predsedníctva našej Slovenskej národnej rady.

Podľa citovaného ustanovenia zriaďovať ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy republiky má národná rada, a to zákonom. Takéto zákony slovenská národná rada zatiaľ neprijala. Vzniknutý stav možno síce všelijako vysvetľovať, ale v každom prípade ho treba napraviť. Inak nemožno vo vyhlásení vlády hovoriť o ústavnosti. Riešenia

existujú, a to bez nebezpečenstva ohrozenia fungovania vlády a sám osobne som pripravený pomôcť pri ich hľadaní. Aj staré ústredné orgány musia totiž zaniknúť legálne a pri ich zániku musí byť vyslovené, ktoré z nových orgánov preberajú práva a povinnosti, inými slovami záväzky tých pôvodných.

V tejto súvislosti treba prehodnotiť i zákon č. 207/1968 Zb. a naň nadväzujúce zákony. Posledný z nich bol prijatý v minulom roku. Bude potrebné urýchlene, jasne a zrozumiteľne stanoviť sústavu ministerstiev a ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády a vybaviť ich kompetenciou, pričom treba už teraz zohľadniť rozdelenie pôsobnosti medzi federáciu a republiky v súlade s posilnením postavenia republík. Som veľmi rád, že federálne zákony k týmto otázkam sme dnes už dostali na stôl.

Uvedené som však nepovedal preto, aby sa tu diskutovalo, ale preto, lebo si myslím, že stav, ktorý nastal, nás necti a treba urobiť nápravu tak ako sa to stalo v prípade chyby pri menovaní federálnej vlády.

Druhý problém, na ktorý chcem veľmi stručne reagovat a súvisí s programovým vyhlásením, je stav v spoločnosti v oblasti páchania protispoločenskej činnosti. 160 %-ný nárast trestných činov vrážd, 272 %-ný nárast vlámaní do bytov, 172 %-ný nárast lúpežných prepadnutí atď. svedči o tom, že v tejto oblasti obsah pojmu sloboda si naši spoluobčania vysvetľujú svojsky. Súčasne to však poukazuje i na to, že štát v oblasti právno-ochranných činnosti z rôznych dôvodov nedostatočne plní svoje úlohy. Minulý týždeň som dostal list z Hlohovca. Popisuje sa v ňom tragická udalosť vraždy a znásilnenia dvoch malých dievčat. Píše sa v ňom, že ľudia volali na Verejnú bezpečnosť, nikto im nebral telefón. Nie je to ojedinelý zjav. Je to zdanlivo maličkosť, ale keď ide o život či majetok občana, je to významná maličkosť. Práve tieto dve hodnoty, teda život a majetok občanov, však vláda chce chrániť, a to zdôrazňuje vo svojom programovom vyhlásení. Myslím, že nie je normálne, ak v štáte, ktorý si do vienka kladie snahu po demokracii, až rak prudko stúpa kriminalita. Verím, že programové vyhlásenie vlády v tejto otázke bude doplnené o konkrétne opatrenia na zastavenie negatívneho vývoja. A v tom aj novým ministrom osobne fandím.

K samotnému uzneseniu nášho ústavnoprávneho výboru: ústavnoprávny výbor SNR

a/ ocenil úmysel vlády Slovenskej republiky zapojiť do rozhodovania o najzávažnejších problémoch spoločnosti reprezentantov všetkých politických strán a hnutí a očakáva, že v čo najkratšom čase vláda Slovenskej republiky vytvorí reálne možnosti pre ich priamu účasť na tvorbe štátnej politiky,

b/ ďalej konštatoval pochybenia v súvislosti s menovaním vlády, k nim som už hovoril. žiada súčasná Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, aby vymenovanie vlády Slovenskej republiky uviedlo do súladu s platnými právnymi predpismi,

c/ odporúča vzhľadom na určitý stupeň všeobecnosti Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky okrem radikálnej ekonomickej reformy prednostne riešiť otázky vypracovania a prijatia ústavy Slovenskej republiky, právne otázky riešenia životného prostredia, národnej kultúry, osobitne uzákonenia slovenského jazyka ako Štátneho a úradného jazyka v Slovenskej, republike a sociálnych istôt obyvateľstva.

d/ navrhol predsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ako aj ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky využiť, námety a pripomienky z rozpravy vo výbore pri dopracovaní legislatívneho programu vlády.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Milan Galanda z VPN. Pripraví sa poslanec Anton Hykisch.

Poslanec M. Galanda: Vážený pán predseda, vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne a poslanci, vážená vláda Slovenskej republiky, principiálne sa tu vo vystúpeniach poslancov konštatovalo a vyplýva to i z programu vlády - že stav v našej spoločnosti je mierne povedané "na pokraji krachu". Vlastne všetko ekonomika, ekológia, zdravotníctvo, kultúra, poľnohospodárstvo, štátna správa... - potrebuje zmeny, a to zmeny rýchle, efektívne, za podpory vlády. Nikto - ani podniky, ani družstvá, ani národné výbory, ani školy, ani nemocnice, ani kultúrne strediská - na tieto zmeny sám nestačí. Vlastné prostriedky sú nedostatočné a každý dôrazne žiada podporu, dotácie, istoty, záruky. Ak im štát, teda vláda, tieto záruky, t. j. financie neposkytne, treba asi "zakonzervovať" súčasný aspoň minimálny životný štandard. Takto ale nemôžeme uskutočniť zmenu systému, o ktorom - aspoň ja si myslím - hovoríme ako o nefunkčnom, prežitom, dá sa povedať pasé.

Z vystúpení, ktoré tu počúvame, sa mi zdá, že ak nám niekto, t. j. vláda alebo štát nepripraví podmienky na lepšiu budúcnosť, tak do toho radšej nemáme ísť a mali by sme žiť asi "po starom". Som toho názoru, že na dnešnej schôdzi Slovenskej národnej rady by stačilo, keby sa k vyhláseniu vlády vyjadrili poverení členovia výborov Slovenskej národnej rady, zástupcovia politických síl a tí poslanci, ktorí majú ozaj závažné pripomienky, o ktorých ostatní nehovorili alebo nehovoria. Nechcem brat právo nejakému poslancovi vystupovať v parlamente a prednášať svoje názory. Má na to právo a vyplýva to z jeho postavenia, ale dnes by sa to nemalo trieštiť na úzke, špecifické rezortné, odborné alebo lokálne problémy, ale malo by sa to niesť v rovine priority všeobecných problémov Slovenskej republiky a všetkých občanov Slovenska. Dnes je nevyhnutné vypracovať strategické ciele a formy práce v určitých alternatívnych riešeniach, čo v programovom vyhlásení vlády chýba a potom konkrétnosti by sa mali riešiť v súčinnosti výborov Slovenskej národnej rady s konkrétnymi rezortmi za spolupráce odborných kruhov, t. j. expertov z praxe i teórie a po zistení situácie v širokej verejnosti.

Osobne by som tiež vystúpil s problémami, ktoré sa mi vo vyhlásení nepáčia ako občanovi, ako mladému človekovi, ako právnikovi. Tiež by som tu mohol naniesť problémy, ktoré trápia moju rodnú Oravu, ktorú takisto zastupujem, ale po prvé dnes by sa tu nevyriešili a ani nevyriešia a po druhé pre väčšinu z vás by to nebolo dosť zaujímavé. Preto by som si dovolil predniesť malý návrh. Skúsme vyriešiť túto dnešnú problematiku tak, že ukončíme vystúpenia, ktoré sa netýkajú konkrétne vládneho vyhlásenia. Uzavríme tento dnešný problém a ďalšie problémy môžeme potom riešiť neskôr.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Galandovi. Môžem vás informovať, že do diskusie je prihlásených 40 diskutujúcich, z toho doteraz vystúpilo 17 poslancov. Teraz za sebou prednesú pripomienky piati zástupcovia výborov. Prosím o vystúpenie poslanca Hykischa.

Poslanec A. Hykisch: Som Anton Hykisch, KDH, poslanec za Stredoslovenský kraj. Vážené predsedníctvo, vážené poslankyne a poslanci, vážený pán predseda vlády,

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prerokoval veľmi dôkladne a podrobne Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, predovšetkým jeho časí venovanú otázkam vzdelania, kultúry, vedy a športu. Ide o oblasť činnosti, bez ktorých sa nemôže podariť veľké dielo prechodu Slovenska na slobodnú demokratickú a ekonomicky prosperujúcu krajinu. Oceňujeme, že vláda chápe kultúru v najširšom zmysle ako najvýraznejší prejav národnej svojbytnosti. V takomto zmysle sme skúmali aj široký komplex otázok. Pripomienky poslancov nášho výboru sa zameriavajú na zvýraznenie niektorých priorít, ktoré sa v tejto oblasti vynárajú pri náročnom prechode do nových podmienok slobody tvorby a bádania, trhovej ekonomiky a samoregulácie.

V prvom rade si želáme zvýrazniť úlohu slovenského jazyka ako zastrešujúceho prvku rozvoja slovenskej kultúry. Preto podporujeme úsilie vlády, aby poslanie slovenského jazyka dostalo aj pevný právny základ, aby sa dbalo na kvalitnú výučbu slovenského jazyka pri dôslednom dodržiavaní práv národných menšín na kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku.

Po druhé v záujme ďalšieho zdravého rozvoja slovenskej vedy výbor odporuča vláde doriešiť problematiku riadenia základného a aplikovaného výskumu, postavenia Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri komplexnom rozvoji vedy a výskumu na Slovensku.

Po tretie po rozsiahlej rozprave o súčasných problémoch rozhlasu a televízie výbor navrhuje vláde urýchlene predložiť slovenskému parlamentu návrh zákona o Slovenskom rozhlase a o Slovenskej televízii. Keďže ide o kľúčové inštitúcie pri rozvoji modernej národnej kultúry, navrhuje-

me, aby sa ústavne zakotvila právomoc národných republík v oblasti informačnej politiky štátu.

Po štvrte - prechod celej sféry umenia na nové sociálno-ekonomické podmienky nebude jednoduchý a vyžaduje si starostlivú pozornosť a rozpracovanie. Preto výbor navrhuje doplniť programové vyhlásenie vlády na strane H/4 o pasáž týkajúcu sa divadelného, hudobného a výtvarného umenia, čo tam chýba.

Po piate - výbor odporúča vláde čo najskôr predložiť

Slovenskej národnej rade návrh zákona o Fonde kultúry, aby sa tým zmenšili riziká prechodu sféry kultúry na nové ekonomické podmienky.

Po šieste - v súvislosti s problematikou postupného odovzdávania objektov cirkví strana H/6 - navrhujeme doplniť vymenované činnosti rehoľných spoločnosti a registrovaných cirkvi aj o činnosť najmä v oblasti školstva.

Všetky tieto pripomienky zvýrazňujú iba základné zámery ako ich formuluje programové vyhlásenie vlády.

Na záver mi dovoľte oznámiť, že členovia výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporúčajú prijať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Na tomto stanovisku sa zhodli všetci členovia výboru zloženého z poslancov strán a hnutí koalície, rovnako ako i ostatných politických strán a hnutí. Osobne ma ako umelca teší, že sme takto prejavili vysokú mieru zodpovednosti za rozvoj vzdelania, vedy a kultúry, telesnej výchovy a športu na Slovensku, ktoré musia byť spoločným dielom nás všetkých, bez ohľadu na politické názory.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Radomír Žingor z VPN. Pripraví sa poslanec Štefan Harna zo spolužitia.

Poslanec R. Žingor: Volám sa Žingor, som z VPN.

Vážené poslankyne, poslanci, vážená vláda, novozostavená vláda Slovenskej republiky na sklonku týždňa predstúpila pred nás s programovým vyhlásením. Má pred sebou skutočne obrovské úlohy a celá naša krajina skutočne veľké ciele. Už pri vypočutí, ale najmä pri priblížení cieľov programového vyhlásenia v jednotlivých výboroch je jasné, že novi poslanci a ministri hľadajú rámcové podmienky obnovenej krajiny. Je však na občanoch, a teda aj na nás samotných, urobil hlavný kus práce. Musíme však vedieť ako, z čoho, za čo a dokedy. Ja to dnes hovorím ako poslanec Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby, teda rezortov, ktoré prvé skúšajú naplniť pojem privatizácie. Je nám jasné, že práve ona je nosným pilierom ekonomickej reformy. Len uzneseniami sa k nej dôjsť nedá. Bude to proces, v ktorom na základe jeho analýz budeme za pochodu hodnotiť jeho prínos. Takže nastupujeme do procesu, ktorý nemá obdobu ani čo do obsahu, no najmä nie čo do rýchlosti, ktorou ju chceme dosiahnuť. Informácie o zámeroch centra sa však získavajú dosť oneskorene.

Treba si uvedomiť, že úspech reformy ako takej podmieňujú práve podniky, v ktorých sa ešte dnes často viac diskutuje ako pracuje. Veľa sa dnes hovorí o uťahovaní opaskov. No pokiaľ by si skutočne celý národ mal uťahovať opasky, mohlo by to byť len v dôsledku zlej hospodárskej politiky štátu. Preto ak vo všetkých úvahách našich štátnikov a ekonómov privatizácia získava prioritu, musíme dať pozor, aby ju nezískala nad zvýšením ekonomickej prosperity. Nesmieme sa preto ani my poslanci snažiť utápať návrh vlády v diskusii.

Ak naša ekonomika nemá voči svetu naďalej prepadávať, musí mať vysoké rastové tempá a treba nám vytvoriť hospodárstvo, v ktorom štruktúru výroby určujú a preverujú cenovo signály odrážajúce reálny dopyt. Treba nám vytvoriť ekonomiku, v ktorej potenciálny dynamický súkromný sektor nie je obmedzovaný rozmarmi byrokratov ani štátnych monopolov. Práve rodiaci sa sektor malých a stredných súkromných firiem, predstavujúci základ trhovej ekonomiky, by sa mohol v najbližšom čase stať jednou z hlavných, ak nie rozhodujúcich rastových oblastí nášho hospodárstva. Serióznosť- podnikania je tým najdôležitejším bodom.

Prvé závažné kroky sa podnikajú v oblasti cien. Týkajú sa vybraných výrobkov osobnej spotreby. Ide teda o bezprostredné a citlivé dopady na každého spotrebiteľa, čo samo osebe ukazuje závažnosť problému, ktorý sa musí riešiť. Cenová reforma sa právom označuje za jeden z pilierov celkovej ekonomickej reformy. Aj v dôležitej oblasti obchodu a služieb bude dôležitým okamihom dohoda cien a výrobcovia sa budú vedieť riadiť cenou, ktorá je najdôležitejšou informáciou. Podporovať podnikanie sa dá vtedy, keď sa ukáže, že ceny fungujú. Myslím si, že to musí ustrážiť vláda, ktorá zabezpečí hranice.

Dynamický rozvoj súkromného podnikania, ale i aktivizácia ostatných podnikateľských subjektov v obchode a cestovnom ruchu si vyžaduje reformu daňovej sústavy, zohľadniť špecifiká tohto odvetvia, najmä vysoký podiel živej práce.

Veľa práce pred nami stojí v oblasti rozvoja cestovného čuchu B cieľom dostať naše krásne Slovensko do povedomia sveta ako zaujímavú a pohostinnú krajinu a zmysluplne napĺňať tézu o tom, že svet má mnoho krás, ale iba jedno Slovensko. K tomu, samozrejme, je potrebné vytvoriť zodpovedajúce podmienky tak organizačné, ako i materiálne, pravdaže v spolupráci so samosprávnymi orgánmi miest a obcí.

Jednou z vari najdiskutovateľnejších oblastí je drobné podnikanie. K tomu iba krátko. Možno sa naozaj seriózne doň pustiť, keď ešte slále napriek tomu, že zákon platí od 1. mája 1990, nie sú známe základné podmienky, ktoré podmieňujú podnikateľské rozhodnutie súkromníkov, ako je napríklad daňový systém?

Zopár poznámok k doprave. Všeobecne možno povedať, že je potrebné urýchlene doriešiť otázky federálnych a republikových kompetencii riadenia dopravy s cieľom posilnil: republikové právomoci.

Na základe osobnej skúsenosti chcem upozorniť na neudržateľný stav Hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Bola postavená v minulom storočí a keďže sa jej údržbe doteraz nevenovala náležitá pozornosť, výsledok je takýto. Vôbec nie je tým, čím by mala byť, t. j. bránou do hlavného mesta Slovenska.

O doprave by bolo možné hovoriť ešte viac a širšie. Myslím si však - a toho názoru sú aj ostatní členovia nášho výboru, že zjednodušenie jej riadenia, vytvorenie konkurencie a republiková starostlivosť môže priniesť výrazné zlepšenie. Musíme si uvedomiť, že popri iných úlohách je jednou zo základných podmienok rozvoja už spomínaného cestovného ruchu. Nemôžeme pritom zabúdať ani na protiekologické opatrenie v nej. Detailnejšie problémy jednotlivých odvetví bude výbor sledovať a podporovať všetky rozumné návrhy smerujúce k odstráneniu prekážok a vytvoreniu prosperujúcich odvetví.

Z poverenia výboru Slovenskej národnej rady pre obohod a služby odporúčam Slovenskej národnej rade Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť vláde slovenskej republiky dôveru.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Štefan Harna zo Spolužitia. Pripraví sa poslanec Ivan Brndiar z Demokratickej strany.

Poslanec Š. Harna: Volám sa Harna a som poslancom za politické hnutie Együttélés - Spolužitie. Som poverený hovoriť ako spravodajca za Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady.

Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, dámy a páni, najdôležitejšie a najzložitejšie úlohy, ktoré bude musieť novovymenovaná vláda riešiť v dvojročnom období svojho mandátu, sú v oblasti ekonomiky. Strategický cieľ programu - prevedenie národného hospodárstva z centrálnobyrokratického mechanizmu na l chovy, to znamená utvorenie dynamickej dobre fungujúcej trhovej ekonomiky, je historickou úlohou tejto vlády. Z tohto aspektu posudzoval Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady ekonomickú časť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a vyslovil súhlas s uvedeným strategickým cieľom. Výbor si je vedomý, že úloha je o to zložitejšia, že neexistuje dosiaľ precedens, ktorý by mohol byt návodom na jej konanie a že celý prechod sa musí uskutočniť za podmienok stagnujúcej ekonomiky, dlhé roky pretrvávajúcej nerovnováhy a vážnych štrukturálnych problémov. Úlohou vlády bude preto okrom zabezpečenia prechodu riešiť aj uvedené problémy.

Dámy a páni,

na včerajšom rokovaní nášho výboru o programovom vyhlásení vlády sa zúčastnili podpredsedovia vlády pán Kučerák a pán Ondruš, ministri vlády pán Filkus a pán Húska. Odpovedali na otázky členov výboru a obhájili program v súvislosti s kritickými pripomienkami.

Z kritických pripomienok by som tu uviedol najdôležitejšiu, a to, že program je príliš všeobecný. Mal by byť konkrétnejší a jasnejšie mohol načrtnúť tie opatrenia, ktoré vláda chce a je nevyhnutné uskutočniť v súvislosti s prechodom na trhovú ekonomiku a odstránenie spomínaných disproporcii. Pretože z diskusie s členmi vlády vyplynulo, že vláda má konkrétne predstavy o spomínaných opatreniach a že disponuje vypracovanou verziou koncepcie ekonomického rozvoja, výbor dospel k záveru, že odpocuči 2. schôdzi Slovenskej národnej rady prijal Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky najmä s ohľadom na jeho ekonomické zameranie a súčasne zaviaže vládu, aby do 15. septembra 1990 predložila konkretizovanú ekonomickú časť programového vyhlásenia a prerokovala jeho realizačný postup v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore Slovenskej národnej rady, v ktorom zohľadni aj opodstatnené pripomienky členov nášho výboru. Výbor odporúča preto vysloviť novej vláde Slovenskej republiky dôveru.

Keď už mám slovo, chcem tlmočiť žiadosť výboru na pána podpredsedu vlády Zászlósa predložiť plán legislatívnych úloh vlády slovenskej republiky do 15. augusta 1990.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý pod podpredseda a SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec Ivan Brndiar a pripraví sa poslanec František Javorský.

Poslanec I. Brndiar: Volám sa Ivan Brndiar a som poslancom za Demokratickú stranu, za Stredoslovenský kraj.

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslanci Slovenskej národnej rady, vážená vláda, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so stanoviskom Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Výbor pre národnosti., etnické skupiny a pre ľudské práva konštatuje, že Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky sa orientuje na najzávažnejšie problémy života našej spoločnosti. Cieľom jeho realizácie je materiálne upevnenie a duchovné povznesenie našich občanov. Chápeme včeobecnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. V najbližšom čase očakávame jeho konkretizáciu v návrhoch nových zákonov, zákonných opatrení a vládnych nariadení. Ďalej Výbor pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva podporuje postupy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré povedú k formovaniu novej kvality spoločensko-ekonomického rozvoja Slovenska. Výbor odporúča

po prvé - aby medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol dohodnutý harmonogram delimitácie jednotlivých odvetví národného hospodárstva z federálne riadenej úrovne do slovenskej ekonomiky a o približných termínoch informovať orgány Slovenskej národnej rady na prvých jesenných zasadnutiach Slovenskej národnej rady.

Po druhé začať s prípravou zákona o štátnom jazyku, ktorý bude viazaný na zákon o pravidlách používania štátneho /úradného/ jazyka v Slovenskej republike.

Po tretie - kooptovať do vládnej rady pre otázky národnosti predstaviteľa Rómov a na základe rokovania s predstaviteľmi Rómov zapojených v politických stranách a hnutiach v prípade potreby urýchlene vytvoriť vládnu komisiu pre otázky Rómov žijúcich na Slovensku. Tieto rokovania navrhujeme uskutočniť do konca augusta 1990.

A ešte štvrtý bod, ktorý úzko súvisí s programovým vyhlásením výbor odporúča Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, aby výborom Slovenskej národnej rady bola predložená rozpracovaná verzia ústavy Slovenskej republiky na prvé kolo pripomienok.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Vystúpi poslanec František Javorský z KDH. Pripraví sa poslankyňa Božena Badálová.

Poslanec F. Javorský: Volám sa Javorský, som poslancom KDH za Východoslovenský kraj. Bol som poverený Branno-bezpečnostným výborom, aby som vám predniesol uznesenie tohto výboru k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky.

Branno-bezpečnostný výbor na svojom zasadnutí sa s plnou vážnosťou zaoberal programovým vyhlásením vlády a pri stretnutí s novým ministrom vnútra a jeho námestníkom zhodnotil situáciu v tejto oblasti, aj pripravenosť tohto rezortu po stránke personálnej i po stránke technickej a preto sa rozhodol predostrieť a odporúčať Slovenskej národnej rade toto:

po prvé - aby vláde Slovenskej republiky bola zdôraznená nutnosť:

- pokračovať v reštrukturalizácii bezpečnostného aparátu nevyhnutnými personálnymi opatreniami;

- zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života a zdravia občanov a majetku, aby verejná bezpečnosť nebola zneužitá proti záujmom ľudu. Verejná bezpečnosť musí poskytovať ochranu práv občanov bez rozdielu ich politického á náboženského presvedčenia. K tomu treba viest aj poriadkové a školské pohotovostné oddiely;

- zabezpečenie ochrany majetku vo všetkých formách vlastníctva, najmä v nadväznosti na realizáciu ekonomickej reformy, a to predovšetkým pri predchádzaní a odstraňovaní príčin a podmienok umožňujúcich vznik požiarov, výbuchov a havárii a prehĺbenia spolupráce s občanmi pri objasňovaní rôznych prípadov havárií, aby sa zmiernil súčasný nepriaznivý vývoj a vytvoril sa jednotný nezávislý systém požiarnej ochrany;

- vyžadoval vysokú úroveň morálky a služobnej disciplíny príslušníkov VB, kultúrnosť a etiku práce vo vnútri VB, l vo vzťahu k širokej verejnosti. Podporovať legislatívne úpravy na úseku bezpečnosti;

- rozpracovať Programové vyhlásenie vlády Slovenskej repub-Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP