Středa 22. května 1991

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Berezovi. Do diskuse se přihlásil pan poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, dámy a pánové, dovoluji si přednést dvě stručné připomínky, vlastně návrhy k otázce volby soudců:

První se týká procedury hlasování, kterou bychom volbu soudců neměli považovat tak jako dosud za pouhý rutinní akt. Neměli bychom se proto uchylovat k hlasování en bloc. Hlasujeme totiž o lidech, z nichž každý má nesmírnou odpovědnost za osudy jedinců, kteří přestoupili právo nebo zákon. Přestože naše hlasování probíhá v určitých souborech podle příslušného zařazení jednotlivých soudců, zkušenost mi napovídá, že pochybnost o jednom z těchto lidí vede více méně k tomu, že se musím zdržet hlasování i u ostatních navržených v tomto hromadném hlasování. Podklady, které dostáváme v určitém časovém předstihu, mají vést k rozptýlení nebo k ověření našich pochybností. I sebelepší podklady pochopitelně nemohou být vyčerpávající, stejně jako náš osobní přístup nás nemusí přesvědčit, že jsme získali objektivní informace. Proto jsem přesvědčen, že musíme hlasovat o každém soudci zvlášť jednotlivě a znovu podtrhuji, že jsou to lidé, o kterých hlasujeme, a ne kusy. Mám-li za to, že jsme v tomto shromáždění občas ztratili čas samoúčelně, třeba opakováním hlasování o hlasování, tak snad to nebude taková časová ztráta.

Druhou připomínku, kterou tu více méně vyslovil už pan poslanec Sedláček, bych nasměroval k panu ministrovi spravedlnosti. Chtěl bych navrhnout, aby pro příště u předkládaných charakteristik jednotlivých soudců se u všech soudců, kteří působili na trestním úseku, objevilo, zda-li působili při soudech, které byly vedeny proti lidem, kteří byli obviněni z trestné činnosti proti republice, to byly tzv. prvohlavové paragrafy. Vím, že totiž v těchto charakteristikách je daleko ošidnější, když se člověk upne třeba k politickému hledisku, k příslušnosti, které vždy nemusí být správným vodítkem. Za daleko věcnější považuji, aby tyto charakteristiky byly o tato data upřesněny, případně abychom vůbec měli k dispozici - i to jsem si zjišťoval - výčet soudců, kteří působili v trestních činech proti republice; že by to byl materiál, kterým bychom se mohli u příští volby soudců orientovat. Pochopitelně že ani toto hledisko není úplné, protože - jak všichni víte - řada lidí byla v dalších hlavách odsouzena jenom podle paragrafů, za které jsou odsuzovány osoby za běžnou kriminální činnost, jenom proto, že byly nepohodlné státní moci. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chromému. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Ano, přeje, máte slovo.

Ministr spravedlnosti Leon Richter: Vážené dámy, vážení pánové jenom krátce dvě poznámky:

Za prvé: Omlouvám se vám všem a zejména těm pánům poslancům, kteří mi to vytkli, za to, svým způsobem nedopatření, které se stalo v charakteristikách. Samozřejmě v kritériích, která jsme si dali, je obsaženo jako jedno hledisko to, že budeme čerpat ze seznamů VONSU a jiných dostupných údajů o podílu těch, kteří se případně účastnili posuzováním politicky motivovaných trestných činů. To je samozřejmě náš nedostatek, protože už se tato kritika objevila v průběhu projednávání některých výborů. Učinil jsem opatření k tomu, aby se tento nedostatek na příště neopakoval.

Druhá poznámka: Jsem velmi rád, že pan poslanec Koháček zde přečetl dopis pana Tichého, nikoli z toho důvodu, aby snad nějakým způsobem blíže ozřejmil konkrétní situaci, pokud se týká dr. Libeňského samotného, ale proto, že tento dopis vyjadřuje jistou filosofii, kterou sdílím i já. A protože se touto filosofií řídím, domnívám se, že se tu a tam mohu dostat i do jistých tísnivých situací, které ale, jsem přesvědčen, že se musí řešit s rozhledem a nadhledem. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím společnou zpravodajku, paní poslankyni Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, vážení kolegové, z rozpravy v podstatě vzešly dva návrhy na způsob hlasování. Jiný návrh nevzešel. První byl můj návrh na to, abychom hlasovali po jednotlivých oddílech tak, jak jsou zachyceny ve společné zprávě, tisk 271, a druhý návrh byl pana poslance Chromého, abychom hlasovali jmenovitě po jednotlivých soudcích. Pane poslanče, pochopila jsem to správně? (ano) Takže to jsou dva návrhy, a prosila bych pana předsedajícího, aby sněmovna rozhodla, který způsob hlasování přijmeme.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, paní zpravodajko, takže dám hlasovat nejdříve o protinávrhu pana poslance Chromého. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Chromého, abychom hlasovali o každém z navržených soudců zvlášť, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 26.

Kdo je proti? 22.

Kdo se zdržel hlasování? 62.

Takže návrh pana poslance Chromého nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Domnívám se, že by asi bylo zapotřebí dát hlasovat o mém návrhu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dám o něm hlasovat, i když si dost dobře nedovedu představit, co bychom činili poté, kdybychom ani váš návrh neschválili. Dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Röschové. Kdo souhlasí s tím, abychom o jednotlivých navržených hlasovali po oddílech tak, jak je to v tisku uvedeno.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se) 89.

Kdo je proti? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 11.

Návrh paní poslankyně Röschové získal podporu sněmovny, takže přistoupíme k hlasování, jak jste navrhla.

Poslankyně Anna Röschová: Takže za prvé, kandidáti, uvedení v oddíle A, to jsou soudci, kterým 28. 5. 1991 končí volební období a jsou navrhování k opětovnému zvolení, včetně dr. Libeňského.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje je) 101.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 16.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Oddíl B soudci navrhovaní ke zvolení k jiným soudům.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, dám o tomto návrhu hlasovat. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 100.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel? 16.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Oddíl C - to jsou kandidáti z řad justičních čekatelů.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 110.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 9. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Oddíl D - to jsou bývalí soudci, kteří se vracejí do justice, notáři, advokáti a podnikoví právníci, s výjimkou dr. Emanuela Zbořila.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 110.

Kdo je proti? 1.

Kdo se z držel hlasování? 12. Děkuji.

Takže mohu konstatovat, že jsme zvolili soudce navrhované v oddílu D.

Děkuji paní společné zpravodajce, děkuji panu ministrovi.

Vážené dámy, vážení pánové, je právě tak čas zasednout k obědu, takže se sejdeme ve 14.00 hodin. Prosím o dochvilnost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dámy a pánové budeme pokračovat v našem jednaní. Dalším bodem podle programu je informace vlády ČR o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR. Hlásí se pan mpř. Lukeš, prosím, aby se k tomu vyjádřil.

Místopředseda ČNR Milan Lukeš: Pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych stručně vystoupit se žádostí. Budete jistě se mnou souhlasit - je žádoucí, aby informace, která má být na pořadu, zazněla nejen za přítomnosti, ale také z úst premiéra české vlády. Ten však v tuto chvíli je stále ještě na jednání s vlámskou delegací a žádá Vás mým prostřednictvím, zda byste laskavě odložili projednávání tohoto bodu do doby jeho návratu - předpokládám mezi 15.00 - 16.00 hodin. Navrhuji tedy, abychom zatím zahájili projednávání interpelací.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu místopředsedovi vlády, doufám, že to bereme na vědomí, ale dám o tom hlasovat. Přešli bychom tedy k dalšímu bodu, tedy k interpelacím a v případě, že přijde pan premiér, přerušili bychom interpelace a vsuneme tento bod do programu.

Kdo souhlasí s touto úpravou? 108.

Je někdo proti? Nikdo.

To je většina a přejdeme tedy k devátému bodu

IX.

Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, prosím, abyste omluvil členy ústavně právního výboru a současně bych prosil všechny členy ústavně právního výboru,. aby se shromáždili v míst. č. dv. 55 ke svému důležitému jednání.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Než začneme interpelace, prosím Vás, vážené paní poslankyně a vážení poslanci, abyste přednášeli své interpelace, otázky a podněty na členy vlády stručně. Doporučuji, abyste využili "Hodinek s vládou" a věci, které jsou místního charakteru a nejsou tak důležité a všeobecně platné, abyste přenesli na tyto hodinky s ministry. Dovíte se odpovědi daleko rychleji než formou interpelací, kde máme 30denní lhůtu.

Zahajuji interpelace. Jako první se přihlásil pan poslanec Vladimír Čech. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Čech: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přednesu dvě interpelace, které obě budou stručné a obě mají širší než lokální charakter.

První interpelace je určena ministru spravedlnosti.

Kvůli přebarvení smíchovského tanku je stíhán student David Černý. Podstatou stíhání je jednak § 202 - tedy výtržnictví - a jednak to, že tank je vyhlášen národní kulturní památkou.

Co se týká výtržnictví, je to věc diskuse a soudu, mně ale zajímá ta skutečnost, týkající se poškození národní kulturní památky. Máme-li chápat natření tanku Balakrylem jako poškození, má to svoji logiku a jsem pro. V tom případě ovšem žádám ministra spravedlnosti, aby okamžitě zahájil šetření a následné trestní stíhání proti všem činitelům bývalého režimu, kteří jsou přímo odpovědni za katastrofální a leckdy již nenahraditelnou devastaci národních kulturních památek stejné a vyšší kategorie, než je zmíněný stroj na zabíjení. Tito činitelé mají konkrétní jména a dají se jasně a nedvojsmyslně vypátrat.

Do té doby, než bude takovéto trestní stíhání zahájeno, je ovšem postih Davida Černého v této souvislosti nespravedlivý a žádám, aby byl zastaven. (Potlesk.)

Druhá interpelace je určena dvěma ministrům, jednak ministru školství, mládeže a tělovýchovy a jednak ministru financí.

Vážení páni ministři, obracím se na Vás jako dlouholetý a částečně i současně aktivní sportovec. Jde doslova o zoufalou situaci, ve které se ocitly kryté bazény a koupaliště prakticky v celé ČR. Je mi naprosto jasné, že peníze na věci zbytné nejsou a nebudou. Chápu to, a souhlasím i s tím, že si všichni musí pomoci sami a hledat cesty, jak si na sebe pokud možno vydělat. Obávám se však, že v případě krytých bazénů to nebude možné.

Zvýšení cen energií postavil tato už tak prodělečná zařízení do situace, kdy bude postupně nutno všechny uzavřít, vzhledem k tomu, že peníze na jejich provoz nejsou a zdánlivě neprodukují nic, co by mělo pro společnost význam. Ale přesto je tu něco, co význam má a pro co by měly být bazény zachovány. Jde o plaveckou výuku dětí. Ročně utone v ČR zhruba 500 lidí. Pro srovnání - při silničních nehodách je to asi kolem 1500 lidí.

Pokud budou zrušeny bazény a zastaví se plavecká výuka, dá se očekávat, že počty utonulých se budou dále zvyšovat.

Ani privatizace, která připadá v úvahu, nic zřejmě nevyřeší, protože se dá očekávat, že podnikatelé budou bazény využívat spíše jinak, než jako již zmíněné vysoce prodělečné podniky.

Prosím Vás proto, vážení páni ministři, abyste našli způsob, jak jednak sami a jednak ve spolupráci se zřizovateli bazénů a koupališť tuto situaci řešit. Věřím, že se řešení najde. Naše děti by si to určitě zasloužily.

Tolik interpelace. Ještě bych chtěl z tohoto místa apelovat na starosty všech obcí, které mají tyto bazény, na eventuální sponzory, aby se tuto činnost pokusily vyřešit teď hned. Je pravděpodobné, že do budoucna se bazény leckde projeví jako lukrativní zajímavé podniky, ale momentálně jsou opravdu v tíživé situaci a bylo by, myslím, velkým luxusem, kdyby většina z nich padla a byla uzavřena.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Čechovi, prosím pana poslance Duška, připraví se paní poslankyně Kalousová.

Poslanec Pavel Dušek: Vážený pane předsedající, vážena vládo, vážená Česká národní rado. K následující stručné interpelaci mne vede skutečnost, že pronikání zahraničních podnikatelských subjektů operujících do oblasti sázkových her se zřejmě vymklo z podkontroly naší státní správy. Jen tak si lze vysvětlit, že dochází jednak ke světové raritě, jednak k několikavrstevnému poškození společnosti. K raritě v tom smyslu, že žádný stát nedovoluje na svém území podnikat zahraničním podnikatelům v oblasti sázkových her, která je tradičně lukrativní.

Je zcela absurdní představa, že československým sázkovým kancelářím by bylo umožněno podnikat třeba v Rakousku nebo ve Švédsku, zatímco rakoušští, švédští a další zahraniční podnikatelé u nás otevírají nejen kasina a herny s hracími automaty, ale už i binga. Dokonce hodlají podnikat i v oblasti kursových sázek, což už je zcela nepřijatelné. Nepřijatelné proto, že zákon je tu obcházen tzv. leasingem, při němž do zahraničí odchází poskytovatelům strojů a tzv. know-how až 5% zisku. Tyto stroje však lze při dnešní vnitřní konvertibilitě koruny zakoupit bez nejmenších problémů, zatímco dostatečné know-how mají i domácí podnikatelé. Protože zákon stanoví, že ze zisku je nutné odvádět určitý díl i na veřejně prospěšnou činnost, trpí kromě jiných i příjemci tohoto příspěvku, tedy vesměs humanitární organizace, kulturní, sportovní, ekologická a jiná sdružení. Netřeba připomínat, že právě zmíněné organizace, hnutí a iniciativy nemají v současnosti právě na růžích ustláno a podobné příspěvky pro svou činnost naléhavě potřebují.

Z mnoha různých ohrožení vyvolaných povolováním sázkových her za účasti - ať už nepokryté či právě prostřednictvím zmíněného leasingu - zahraničních subjektů je nutné konstatovat především praktické vystavení pozvánky mezinárodní mafii. Různé společnosti, kterým byly odebrány licence i doma, míří nyní právě do ČSFR. Mezi zvlášť dravé patří Korak, Admiral apod.

Domnívám se, že situace nazrála k razantnímu zákroku proti popsanému stavu, a proto podávám tuto stručnou interpelaci na ministra financí České republiky se žádostí o rychlou nápravu. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Duškovi, s technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čech.

Poslanec Vladimír Čech: Dámy a pánové, omlouvám se, ale teď jsem mluvil s panem ministrem, který mi upřesnil, že první interpelaci jsem špatně zacílil. Prosím tedy, aby nebyla chápána jako interpelace na ministra spravedlnosti, ale na generálního prokurátora.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji za doplnění. Prosím nyní paní poslankyni Kalousovou, připraví se pan poslanec Kozel.

Poslankyně Eva Kalousová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést interpelaci na ministra vnitra ČR Dr. Tomáše Sokola ve věci dodávek prvků počítačové sítě.

Podle informací, které jsem dostala od starostů okresu Svitavy, měla být prostřednictvím Svazu měst a obcí Praha firmou Garancia Praha s ručením omezeným dodána počítačová sít s počítačem typu DPX/2-200 s příslušenstvím. Objednávka starostů byla osobně předána dne 19. 12. 1990 této firmě a měla být vykryta v rámci programu PHARE v průběhu prvního pololetí letošního roku.

Bohužel, jak jsme se v posledních týdnech dověděli, firma Garancia zanikla a některé závazky převzala firma POPS. Ale co je podstatné, slibovaný program, v rámci kterého měla být města a obce vybavena počítači, byl podstatně redukován a jeho realizace je nejistá. Nicméně byla v rámci programu PHARE uskutečněna část dodávky počítačových systému do ČSFR /údajně jde o 3 kamiony/, avšak tato realizovaná dodávka má být dle sdělení Svazu měst a obcí rozdělena mezi okresní úřady.

Tento postup považuji za nesprávný, neboť právě samosprávné obce jsou těmi subjekty, které počítačové vybavení potřebují nejnaléhavěji. Představují totiž první linii řízení společnosti a jejich technická zaostalost po převzetí zaniklých národních výborů je všeobecně známa.

Proto se obracím na pana ministra s prosbou, aby v tomto smyslu bylo podáno vysvětlení, jaký postup bude při rozdělování této techniky uplatněn. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji paní poslankyni Kalousové, prosím pana poslance Kozla, připraví se pan poslanec Koháček.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP