Úterý 22. prosince 1970

/Začátek schůze v 15.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové dr. Ambruz, Jedlička a Toman

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády RSDr. Ladislav Adamec, CSc., prof. ing. Antonín Červinka, CSc., ing. Stanislav Rázl, ministr financí ing. Leopold Lér, CSc., ministr práce a sociálních věcí Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky doc. ing. Karel Löbl, DrSc., ministr školství prof. MUDr. Jaromír Hrbek, DrSc., ministr kultury dr. Miloslav Brůžek, CSc., ministr zdravotnictví RNDr. PhMr. Vladislav Vlček, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr průmyslu ing. Josef Šimon, ministr stavebnictví ing. František Šrámek, ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr dopravy prof. JUDr. Josef Starý, ministryně pošt a telekomunikací Růžena Urbánková a ministr obchodu Štěpán Horník.

156 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře České národní rady sekretář České národní rady dr. Vácha

Předseda ČNR E. Erban: Soudružky a soudruzi poslanci! Zahajuji 10. schůzi České národní rady. Vítám předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka.

Sděluji, že vedle rezignací poslanců České národní rady, které vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí ve své schůzi dne 17. t. m. a které jsou obsaženy v rozdané zprávě předsedy o činnosti předsednictva České národní rady, vzdali se dále poslaneckého mandátu tito poslanci: ing. Václav Černovský, prof. ing. Ladislav Veltruský a Maxmilián Icha. Česká národní rada bere rezignaci těchto poslanců se souhlasem na vědomí.

Předsednictvo České národní rady se ve své schůzi dne 17. prosince 1970 usneslo navrhnout České národní radě k projednání pořad, který je uveden na rozdané pozvánce. Doporučuji, aby navržený pořad byl rozšířen o další bod, týkající se doplňovací volby, takže návrh pořadu, který vám předsednictvo České národní rady předkládá, zní:

I. Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady. Zpravodaj předseda mandátového a imunitního výboru posl. Z. Gavenda.

II. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu poslance České národní rady. Návrh odůvodní úřadující místopředseda NF ČSR posl. Jan Pelnář.

III. Slib nově zvoleného poslance.

IV. Návrh poslanců Erbana, dr. Ambruze, Jedličky, Františka Tomana a druhů na doplňovací volbu předsedy výboru pro plán a rozpočet a člena předsednictva České národní rady.

V. Zpráva ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona ČNR o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. Zpravodaj dr. Lubomír Procházka.

VI. Zpráva výboru pro plán a rozpočet rozšířeného o předsedy a zpravodaje ostatních výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971. Zpravodaj posl. ing. Vl. Ptáček.

VII. Návrh ústavně právního výboru na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce. Zpravodaj posl. dr. J. Srb.

VIII. Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky o odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce. Návrh odůvodní ministr spravedlnosti ČSR dr. Jan Němec.

IX. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze, okresních soudů v České socialistické republice a krajských soudů v Plzni a v Ústí n. Lab. Návrh odůvodní úřadující místopředseda ÚV NF posl. Jan Pelnář.

X. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 9. prosince 1970 do 21. prosince 1970.

Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh denního pořadu 10. schůze České národní rady. Má někdo k přednesenému návrhu pořadu dnešní schůze nějaké připomínky nebo námitky? /Nikdo se nehlásí./

Nemá. Zjišťuji, že je přítomno 141 poslanců České národní rady, že tedy je Česká národní rada schopna se usnášet.

Přistoupíme ke schválení denního pořadu. Kdo souhlasí s návrhem pořadu dnešní schůze, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji, tím Česká národní rada podle § 13 a 23 jednacího řádu schválila svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady

Zpravodajem je předseda mandátového a imunitního výboru posl. Gavenda. Prosím ho, aby se ujal slova.

Posl. Gavenda: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor České národní rady mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoumání platnosti doplňovací volby pěti nově zvolených poslanců České národní rady. Podle své působnosti dané v ustanovení § 64 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb. o jednacím řádu České národní rady zkoumal mandátový a imunitní výbor ve své schůzi dne 21. prosince t. r., zda při volbě pěti nově zvolených poslanců ve schůzi České národní rady byly splněny všechny náležitosti příslušných zákonných norem.

Podle ustanovení § 2 ústavního zákona č. 117 ze dne 15. října 1969 o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, vyžaduje-li to chod zastupitelského sboru, může tento sbor na návrh příslušného orgánu Národní fronty doplnit volbou počet svých členů. Ve smyslu tohoto ustanovení předložilo předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky návrh pěti kandidátů na poslance České národní rady a doplňovací volba byla předsednictvem České národní rady zařazena na pořad 9. schůze České národní rady, která dne 9. prosince tohoto roku volbu provedla.

V 9. schůzi České národní rady dne 9. prosince bylo schůzi přítomno 145 poslanců a tím byla Česká národní rada ve smyslu ustanovení § 32 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, schopna usnášení.

Při volbě obdrželo všech pět kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, takže všichni kandidáti byli ve smyslu ustanovení § 35 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb. o jednacím řádu České národní rady, zvoleni za poslance České národní rady.

Doplňovací volba byla tedy provedena v souladu se zákonnými předpisy.

Mandátový a imunitní výbor proto navrhuje, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zprávou mandátového a imunitního výboru a ověřuje podle článku 113 ústavního zákona č. 143/68 Sb. o československé federaci platnost voleb poslanců Josefa Hlavičky, ing. Josefa Junga, Karla Nováka, Rostislava Petery a dr. Zdeňka Zusky."

Předseda ČNR E. Erban: Slyšeli jste zprávu mandátového a imunitního výboru.

Má někdo k této zprávě nějaké připomínky? /Nikdo se nehlásí./

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to tak, že budeme hlasovat o celé zprávě mandátového a imunitního výboru najednou ve znění předložené zprávy výboru.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s předloženou zprávou mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím Česká národní rada ověřila platnost doplňovací volby poslanců České národní rady zvolených ve schůzi České národní rady dne 9. prosince 1970.

Tím je projednán první bod pořadu schůze.

Druhým bodem schváleného pořadu je

II

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu poslance České národní rady

Tento návrh odůvodní úřadující místopředseda Národní fronty České socialistické republiky posl. Jan Pelnář.

Posl. J. Pelnář: Vážená Česká národní rado, dovolte mi, abych jménem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky vám předložil návrh na další částečné doplnění České národní rady podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb.

Ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky i nadále vychází ze stanoviska, aby Česká národní rada byla doplňována postupně o významné představitele našeho veřejného a politického života, kteří prokázali z hlediska výkonu svěřených funkcí a dřívější činnosti, že by měli být členy nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky.

Z těchto a jiných pohledů a potřeb České národní rady se ústřední výbor Národní fronty ČSR zabýval návrhem, koho doporučit do funkce poslance České národní rady a dospěl k návrhu, aby do funkce poslance byl zvolen soudruh prof. ing. Kurt Rozsypal.

Soudruh prof. ing. Kurt Rozsypal pochází z úřednické rodiny, je profesorem národohospodářského plánování a vedoucím katedry Vysoké školy ekonomické v Praze.

Vykonával dlouhou řadu let funkci náměstka Státní plánovací komise a jiné státně důležité funkce. Za příkladné plnění funkcí a vynikající odbornou činnost byl mu propůjčen Řád práce.

Na prosincovém zasedání ÚV KSČ byl zvolen za člena národohospodářské komise.

Vážení soudruzi a soudružky, poslanci České národní rady, vyslechli jste návrh a zdůvodnění ústředního výboru Národní fronty ČSR, který vám doporučuje ke schválení za nového poslance ČNR soudruha prof. Kurta Rozsypala.

Předseda ČNR E. Erban: Děkuji posl. Pelnářovi za jeho projev.

Má někdo k předloženému návrhu na doplňovací volbu poslance České národní rady nějaké připomínky? /Nebyly./

Nemá.

Protože jiný návrh podán nebyl, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který vám byl rozdán a který zde posl. Pelnář odůvodnil. Pokud se týká způsobu hlasování, doporučuji, abychom o návrhu hlasovali zdvižením ruky.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby soudruh prof. ing. Kurt Rozsypal byl zvolen poslancem České národní rady, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím byl soudruh prof. ing. Kurt Rozsypal zvolen poslancem České národní rady.

Protože se nově zvolený poslanec ČNR prof. ing. Kurt Rozsypal dostavil do dnešní schůze, můžeme přistoupit ke složení jeho poslaneckého slibu. Prosím, aby se dostavil do zasedací síně.

III

Slib nově zvoleného poslance

Slib bude složen tím způsobem, že bude přečtena jeho písemná formule. posl. ing. Rozsypal ke mně přistoupí a složí slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám nyní o přečtení formule poslaneckého slibu a poslance ing. Rozsypala žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib. /Přítomní povstávají./

Sekretář ČNR dr. Vácha /čte/: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Posl. ing. Rozsypal /podávaje předsedovi ČNR E. Erbanovi ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR E. Erban: Tím poslanec ČNR prof. ing. Kurt Rozsypal složil svůj poslanecký slib.

Přistoupíme k projednávání 4. bodu programu, kterým je

IV

Návrh poslanců Erbana, dr. Ambruze, Jedličky, Františka Tomana a druhů na doplňovací volbu předsedy výboru pro plán a rozpočet a člena předsednictva České národní rady

Písemný návrh, aby do těchto funkcí byl zvolen posl. prof. ing. Kurt Rozsypal, vám byl rozdán.

Má někdo k předloženému písemnému návrhu nějaké připomínky? /Neměl./

Nemá.

Můžeme přistoupit k hlasování. Doporučuji, abychom hlasovali o předloženém písemném návrhu zdvižením ruky. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Kdo tedy souhlasí, aby posl. prof. ing. Kurt Rozsypal byl zvolen předsedou výboru ČNR pro plán a rozpočet a členem předsednictva ČNR, nechť zvedne ruku. /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Tím byl posl. ing. Kurt Rozsypal zvolen předsedou výboru pro plán a rozpočet a členem předsednictva ČNR. Tím jsme projednali tento bod pořadu schůze.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, nyní přistoupíme k projednání 5. bodu pořadu schůze, jímž je

V

Projednání vládního návrhu zákona České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Vzhledem k jeho významu mi dovolte úvodem několik zásadních slov.

Tento zákon vyplývá z novely ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, která byla projednávána v České národní radě na našem minulém plenárním zasedání dne 9. prosince.

Federální shromáždění rovněž již projednalo a přijalo tento ústavní zákon, jímž se mění ústavní zákon o čs. federaci č. 143/1968 Sb., a řada dalších zákonů.

Jak již zde bylo na minulém zasedání několikrát zdůrazněno, šlo při této novelizaci ústavního zákona č. 143/1968 Sb., v podstatě o to, neoslabit nijak základní princip sebeurčení obou našich národů Čechů a Slováků, jejich naprostou rovnost a přitom odstranit vše, co by mohlo narušovat a brzdit uskutečnění leninské národnostní integrace, tedy vše, co by bránilo stále pevnějšímu sepětí obou národů a úspěšnému vývoji socialistické společnosti ve společném státě.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP