Středa 10. prosince 1947

(Začátek schůze v 14 hod. 30 min.)

Přítomni:

Předseda Jos. David.

Místopředsedové: Hodinová-Spurná, Petr, dr Ševčík, Hladký, Komzala.

Zapisovatelé: Smejkal, Sova.

Členové vlády: předseda vlády Gottwald; náměstkové předsedy vlády dr Kočvara, Tymeš; ministři dr Čepička, dr Dolanský, dr Drtina, inž. Jankovcová, inž. Kopecký, V. Kopecký, Majer, dr Procházka; státní tajemník Lichner.

235 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS dr Madar; zástupci gen. tajemníka NS dr Záděra, dr Ramajzl.


Pořad

84. schůze ústavodárného Národního shromáždění

republiky Československé,

svolané na středu dne 10. prosince 1947 na 14 hod.

1. Volba místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění a jeho slib.

2. Doplňovací volba dvou členů Stálého výboru Národního shromáždění.

3. Doplňovací volba člena a náhradníka parlamentní kontrolní a úsporné komise.

4. Ústní odpovědi členů vlády na dotazy podle § 65 j. ř.


Předseda (zvoní): Zahajuji 84. schůzi ústavodárného Národního shromáždění.

Paní poslankyně, páni poslanci!

Dnes dopoledne došla z Púchova smutná zpráva, (Poslanci povstávají.) že na tamější stanici zahynula tragickým způsobem pí posl. Marie Turková. Jela na dnešní schůzi ústavodárného Národního shromáždění a byla na jmenované stanici přijíždějícím rychlíkem zachycena, stržena a usmrcena.

Zemřelá narodila se 4. února 1911 v Uhrovci u Bánovců. Její rodiče byli továrenští dělníci. Dětství prožila v těžkých dobách a bídě za první světové války. Po skončení školy pracovala jako řezbářka slovenských ornamentů v továrně na hole, potom jako malířka slovenských ornamentů v továrně na památkové předměty. V letech 1936 -1938 žila v Sovětském svazu. Ve svém dětství prožila chudobu, viděla těžký život pracujícího slovenského lidu a jako příslušnice komunistické strany pracovala za splnění jeho spravedlivých sociálních a hospodářských požadavků. Slovem i články burcovala jeho vědomí a sílila v něm víru v šťastnější život, posilovala jej v jeho zápasech. Věrna svému národu od začátku slovenského povstání se zapojila do osvobozovacího hnutí. Po vítězném skončení války se stala členkou okresního národního výboru za komunistickou stranu. Byla členkou Prozatímního národního shromáždění od 28. října 1945 a pracovala ve výboru sociálně-politickém, ústavně-právním, zásobovacím a zemědělském. V ústavodárném Národním shromáždění byla členkou výboru zdravotnického a živnostensko-obchodního. Referovala jménem výboru zdravotnického o zákonu o organisaci péče o mládež a zúčastnila se několikrát debaty v plenu sněmovny.

Mladá v 36 letech opustila naše řady i svoji rodinu a my s bolestí se skláníme nad jejím tragickým skonem. (Poslanci usedají.)

Než přistoupíme k projednávání pořadu schůze sděluji, že mne došly přípisy předsedy vlády ze dne 27. listopadu 1947, kterými oznamuje ústavodárnému Národnímu shromáždění, že president republiky jmenoval listem z 24. listopadu 1947 poslance ústavodárného Národního shromáždění dr Štefana Kočvaru náměstkem předsedy vlády. (Potlesk.)

Dále oznamuje předseda vlády, že president republiky vyhověl žádostem náměstka předsedy vlády Zdeňka Fierlingra a ministra průmyslu Bohumila Laušmana a zprostil je listy z 25. listopadu 1947 jejich úřadů.

Listy z téhož dne jmenoval poslance ústavodárného Národního shromáždění Františka Tymeše náměstkem předsedy vlády (Potlesk.) a poslankyni inž. Jankovcovou Ludmilu ministryní průmyslu. (Potlesk.)

Dalším přípisem ze 4. prosince 1947 oznamuje předseda vlády, že president republiky vyhověl žádosti ministra vnitřního obchodu Antonína Zmrhala a zprostil jej listem z 3. prosince 1947 jeho úřadu.

Listem z téhož dne jmenoval president republiky poslance ústavodárného Národního shromáždění dr Alexeje Čepičku ministrem vnitřního obchodu. (Potlesk.)

Nově jmenované členy vlády, jimž v jejich úřadě přeji jménem ústavodárného Národního shromáždění všechen zdar a úspěch jejich práce, tímto ústavodárnému Národnímu shromáždění mám čest v jejich nové funkci představiti.

Dovolenou podle § 1, odst. 4 jedn. řádu dal jsem dodatečně pro minulou schůzi posl. Žiakovi, na týden od 8. -14. prosince posl. Daxnerovi, Cvinčekovi, Žiakovi, dr Joskovi, Matrkovi, dr Štefánikovi, Ursínymu, Vyškovskému, Zavacskému.

Posl. Beneš žádá o zdravotní dovolenou do konce tohoto měsíce. Lékařské vysvědčení předloží dodatečně.

Poslanec dr Veverka žádá o zdravotní dovolenou do konce tohoto měsíce. Lékařské vysvědčení předloží dodatečně.

Posl. František Langr žádá o prodloužení zdravotní dovolené o 2 měsíce. Lékařské vysvědčení předložil.

Poslankyně Ullrichová žádá o zdravotní dovolenou do konce prosince t. r. Lékařské vysvědčení předložila.

Posl. dr Šíp žádá o zdravotní dovolenou od 9. t. m. na 4 týdny. Lékařské vysvědčení předložil.

Navrhuji udělení těchto dovolených.

Kdo s mým návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Navržené dovolené se udělují.

Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž je

1. Volba místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění a jeho slib.

Za resignovavšího místopředsedu Tymeše nutno zvoliti nového místopředsedu.

Byl jsem požádán, aby volba tato pro zjednodušení vykonala se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§ 58, odst. 2 jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek. (Námitky nebyly.)

Námitek není, vykonáme tedy volbu zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny pro volbu místopředsedy.

Gen. tajemník NS dr Madar (čte):

Návrh poslanců Štětky, dr Uhlíře, Vičánka, dr Böhma, Kaplana, Komzaly a druhů:

Podepsaní navrhují, aby za resignovavšího místopředsedu Tymeše byl zvolen místopředsedou p. posl. Hladký.

Předseda: Při této volbě dám sečísti hlasy a žádám pány skrutátory, aby se ujali sčítání, a to: p. posl. dr Špánik v 1. a 2. úseku, p. posl. Štětka v 3. a 4. úseku, p. posl. Bolen v 5. a 6. úseku, p. posl. Sova v 7. úseku a na presidiální tribuně.

Pana posl. dr Neumanna žádám, aby spolu s p. gen. tajemníkem zjistil konečný výsledek hlasování.

Prosím, aby každý z paní a pánů poslanců ponechal ruku pozdviženu až do skončení sčítání svého úseku.

Kdo tedy souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku! (Děje se.)

(Po sečtení hlasů.)

Žádám pana generálního tajemníka, aby oznámil poměr hlasů.

Gen. tajemník NS dr Madar: Odevzdáno bylo pro kandidátní listinu 187 hlasů, proti žádný hlas.

Předseda: Většina se vyslovila pro navrženého kandidáta.

Je tudíž zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění pan posl. Hladký. (Potlesk.)

Táži se zvoleného pana místopředsedy, zda volbu přijímá?

Posl. Hladký: Přijímám.

Předseda: Pan místopředseda Hladký vykoná slib předsednický podle § 6 jedn. řádu.

Žádám o přečtení formule slibu a pana místopředsedu, aby ke mně přistoupil k výkonu slibu. (Poslanci povstávají.)

Gen. tajemník NS dr Madar (čte):

"Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Hladký (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Tím je vyřízen 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání druhého odstavce pořadu, jímž je

2. Doplňovací volba dvou členů Stálého výboru Národního shromáždění.

Klub poslanců čs. sociální demokracie oznámil přípisem ze dne 24. listopadu 1947, č. Ú 6704, že navrhuje za člena Stálého výboru za poslance Tymeše posl. Laušmana.

Klub poslanců demokratické strany oznámil přípisem ze dne 27. listopadu 1947, č. Ú 6772, že navrhuje za člena Stálého výboru za posl. dr Kočvaru posl. Fraštackého.

Při doplňovací volbě na zbývající část funkčního období Stálého výboru musí nově zvolení náležeti k téže skupině jako členové ubylí.

Kdo souhlasí, aby členy Stálého výboru bylí zvoleni: za posl. Tymeše poslanec Laušman, za posl. dr Kočvaru posl. Fraštacký, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Posl. Laušman a posl. Fraštacký byli zvoleni do Stálého výboru.

Doplňovací volba do Stálého výboru je provedena.

Tím je vyřízen 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání třetího odstavce pořadu, jímž je

3. Doplňovací volba člena a náhradníka parlamentní kontrolní a úsporné komise (Ú 6369, Ú 6772, Ú 6702).

Klub poslanců demokratické strany oznámil přípisem ze dne 21. října 1947, č. Ú 6369 a přípisem ze dne 27. listopadu 1947, č. Ú 6772, že vydáním k trestnímu stíhání posl. dr Bugára uprázdnilo se jedno místo v této komisi, a navrhuje za člena parlamentní kontrolní a úsporné komise za posl. dr Bugára posl. dr Böhma a za náhradníka místo poslance Levkaniče poslance Žiaka.

Při doplňovací volbě na zbývající část funkčního období parlamentní kontrolní a úsporné komise musí nově zvolení náležeti k téže skupině jako členové ubylí.

Kdo souhlasí, aby členy parlamentní kontrolní a úsporné komise byli zvoleni: po posl. dr Bugárovi posl. dr Böhm a jeho náhradníkem za posl. Levkaniče posl. Žiak, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Posl. dr Böhm a jeho náhradník posl. Žiak byli zvoleni do parlamentní kontrolní a úsporné komise.

Tím je vyřízen 3. odstavec pořadu.

Paní a pánové!

Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jsou stručné dotazy podle § 65 jedn. řádu, dovolte, abych znovu připomenul některá ustanovení jednacího řádu této věcí se týkající.

Zejména upozorňuji na to, že neodepře-li tázaný člen vlády odpověď, nemůže po jeho odpovědi poslanec žádati po druhé slovo. Nemůže tedy položit ještě dodatečnou otázku.

Mohl by dostati slovo pouze k dodatečnému, nejvýše dvouminutovému dotazu, kdyby ministr odepřel dáti odpověď.

Přistoupíme nyní k projednávání čtvrtého odstavce pořadu, jímž jsou

4. Ústní odpovědi členů vlády na dotazy podle § 65 j. ř.

Žádám pí posl. Šmejcovou, aby za posl. Kleinerovou přečetla dotaz na pana ministra vnitřního obchodu ve věci hospodářských a osobních poměrů v Lázních Jeseníku a Dolní Lipové ve Slezsku.

Posl. Šmejcová: Již delší dobu je veřejnost znepokojena poměry ve slezských Lázních Jeseníku, dříve Gräfenberg, a Dolní Lipové. S velkým zájmem je sledováno hospodaření v těchto dobře navštěvovaných tradičních lázních. Lázeňští hosté, personál a převážná část veřejných činitelů a občanstva nemohou si vysvětliti, z jakých důvodů je na př. protežován nynější národní správce v Dolní Lipové dr Toušek, o němž je veřejně známo, že ochotně vydal v r. 1939 v Indii československý konsulát Němcům, třebaže mu nehrozilo žádné risiko. V důsledku toho je nyní proti němu vedeno u ministerstva zahraničí disciplinární řízení. Přes to, že toto řízení není dosud skončeno, byl jmenovaný ustanoven vládním zmocněncem slezských lázní.

Táží se proto pana ministra:

1. Zda je mu tento případ znám?

2. Zda je ochoten sděliti, jak vypadá hospodářství v uvedených lázeňských podnicích?

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP