Středa 10. prosince 1947

3. Jaká opatření hodlá učiniti, aby případné škody byly nahrazeny?

4. Jaká opatření hodlá dále učiniti, aby neočištění kolaboranti nemohli zastávati tato zodpovědná místa?

5. Zda je pan ministr ochoten obsazovati tato místa lidmi nejen odborně, ale i mravně kvalifikovanými?

Předseda: Dávám slovo k odpovědi na tento dotaz panu ministru vnitřního obchodu dr Čepičkovi.

Ministr dr Čepička: Paní a pánové!

Dr Touška jmenoval zmocněncem pro plánovitou obnovu v hotelnictví moravsko-slezských lázní, a to pro Jeseník, Lázně Jeseník a Dolní Lipovou, ministr vnitřního obchodu dr Pietor dne 5. března 1946. Toto jmenování stalo se v dohodě s úřadem předsednictva vlády a za souhlasu ministerstev zdravotnictví, financí, školství a sociální péče. Mezi osobními doklady dr Touška, jak bylo zjištěno později, bylo i osvědčení o národní spolehlivosti, vydané místním národním výborem pro Prahu XIX ze dne 30. června 1945. Očistná komise ministerstva zahraničních věcí navrhla již loňského roku stíhání dr Touška pro jeho činnost za okupace, a v květnu 1947 postoupila veškeré spisy tohoto případu se týkající ministerstvu školství a osvěty, ježto dr Toušek byl naposled zaměstnán v Státní pedagogické knihovně Komenského v Praze. Disciplinární řízení teprve bude prováděti v I. instanci zvláštní disciplinární komise při zemském národním výboru v Praze, která však není doposud ustavena. Vzhledem k tomu nemohlo býti příslušné řízení proti dr Touškovi ani zahájeno. Jakmile se ministerstvo vnitřního obchodu dovědělo o uvedených okolnostech, zbavilo dr Touška jeho funkce. Podotýkám, že dr Toušek je veden v resortu ministerstva školství, kde pobírá pensi.

Hospodaření v hotelových podnicích v Lázních Jeseníku, pokud jsou ve správě, resp. pod dozorem ministerstva vnitřního obchodu, jest aktivní. Převážná část podniků je však spravována ministerstvem zdravotnictví, na př. sanatorium Priessnitzovo a jiné. Na hospodaření těchto podniků nemá ministerstvo vnitřního obchodu vlivu. V Dolní Lipové jsou veškeré hotely pod dohledem ministerstva zdravotnictví a ministerstvo vnitřního obchodu nemá rovněž vlivu na jejich hospodaření. Celkový provozní výsledek všech hotelů, podléhajících dozoru ministerstva vnitřního obchodu, bude v roce 1947 aktivní.

Ministerstvo vnitřního obchodu neudělilo tedy dr Touškovi národní správu v žádném podniku v uvedených lázeňských místech. Do podniků jsou dosazováni národní správci s přednostním právem na základě rozhodnutí meziministerské komise a ministerstvo vnitřního obchodu dbá o to, aby navrhované osoby byly jak odborně, tak mravně kvalifikovány pro vedení podniků důležitých pro cizinecký ruch v našich lázních.

Předseda: Žádám pana posl. Caňkáře, aby přečetl svůj dotaz na pana ministra financí ve věci trvalejší úpravy finančního hospodaření svazků územní samosprávy.

Posl. Caňkář: Pane předsedo, pane ministře, paní a pánové!

20. prosince roku minulého odhlasovali jsme zákon čís. 249 o prozatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy. K tomuto zákonu byla také připojena resoluce, z níž uvádím: "Budiž ihned přikročeno k přípravě trvalejší úpravy finančního hospodaření svazků územní samosprávy se zřetelem na zamýšlenou berní reformu, a sice za účasti zemských národních výborů, Sboru pověřenců, českého a moravskoslezského ústředí samosprávných svazků i zaměstnanců lidové samosprávy."

Zákon i resoluce byly odhlasovány již téměř před rokem. Polovina doby platnosti terminovaného zákona čís. 249/46 Sb., tedy již skoro uplynula.

Táži se proto zdvořile pana ministra financí, v jakém stadiu jsou přípravy k vládní osnově zákona o trvalejší úpravě finančního hospodaření svazků územní samosprávy, která jim také má vrátiti jejich bývalou hospodářskou samostatnost.

Dále se táži pana ministra financí, zdali jest ochoten s panem ministrem vnitra připraviti očekávanou vládní osnovu zákona ve smyslu citované resoluce tak, aby ji ještě toto ústavodárné Národní shromáždění, jehož funkční období se také chýlí ke konci, včas mohlo projednati a schváliti.

Předseda: Dávám slovo k odpovědi na tento dotaz panu ministrovi financí.

Ministr dr Dolanský: Slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Podle usnesení vlády ze dne 6. září 1946 bylo uloženo ministru vnitra, aby zahájil v dohodě s ministrem financí neprodleně práce na konečné normativní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy se zřetelem na daňovou reformu.

Vzhledem k tomu odpovídám na dotaz pana posl. Caňkáře po dohodě s ministrem vnitra.

Je třeba především zdůrazniti, že pro řešení budoucí trvalejší celkové úpravy finančního hospodaření svazků územní samosprávy je velmi důležité, aby byly rozhodnuty včas zásadní otázky, týkající se konstrukce t. zv. územní samosprávy, z nichž některé předpokládají dokonce řešení v nové ústavě. Při zmíněné úpravě bude však též rozhodné, jaké úkoly budou územní samosprávě svěřeny a kterak budou rozděleny mezi jednotlivé nositele této samosprávy, resp. nositele decentralisované státní správy. V tomto směru není zatím ústavou ještě rozhodnuto.

Bez ohledu na to se v nynějším stadiu příprav uvažuje o zásadách, na kterých by měla býti trvalejší úprava budována, a s tím souvisící problémy se studují se všech hledisek. Současně se shromažďuje potřebný statistický materiál. Je nutno především zvážiti výhody a stíny jak systému přídělového, tak i systému, který by dával územním svazkům finanční výsost v tom smyslu, že by si samy určovaly, ovšem v mezích zákonem stanovených, své příjmy a tudíž samy stanovily zatížení svého poplatnictva. Při tom je nutno ovšem přihlížeti k nynějším změněným poměrům proti dobám, kdy platil přirážkový systém.

Potřeba nynější samosprávy je dosud vyjádřena rozpočty na léta 1946, 1947 a 1948, z nichž však je patrno, že teprve rozpočty na léta 1947 a 1948 lze považovati - byť i s určitými výhradami - za přibližný skutečný obraz řádných potřeb územní samosprávy. Ani příjmová stránka rozpočtu - pokud jde o příjmy, u nichž se uplatňuje hospodářská samostatnost svazků - nevyjadřuje ještě plně možnosti, vyhrazené národním výborům v tomto oboru. Uvažuje se proto o možnosti, jak nejlépe a nejlevněji zajistiti, aby příjmy z nynějších samosprávních dávek a poplatků byly opravdu co nejúplněji podchyceny. Známá data rozpočtová jsou ohodnocována, aby mohla sloužiti za podklad pro objektivní zjišťování potřeb.

Dále je nutno vycházeti ze zásady, že nelze zejména ponechati malé a chudé obce, aby byly odkázány pouze na své nevydatné prameny příjmové. Minulá doba ukázala nevhodnost přirážkového systému, který způsoboval, že chudé obce se nemohly vzpamatovati. Vysoké přirážky jednak bránily usazení nových podniků, jednak způsobovaly, že i domácí podniky zanikaly nebo byly přemisťovány do míst přirážkově výhodnějších. Z toho vyplývá potřeba postarati se v těchto případech o nutné doplnění příjmů. Je proto nezbytné nalézti nejvhodnější formu pro poskytování pomoci, při čemž nelze pustiti se zřetele zásadu pokud možno rovnoměrného zatížení poplatnictva. (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím snažně o klid.

Žádám pana posl. Šulíka, aby přečetl svůj dotaz na pana ministra financí ve věci vyměřování poplatků, zejména z převodu nemovitostí a poplatků pozůstalostních.

Posl. Šulík: Pane předsedo, slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Již delší dobu docházejí stížnosti, že nejsou včas anebo vůbec vyměřovány případy poplatkové. Jde především o poplatky z převodu nemovitostí a o poplatky pozůstalostní.

Proto táži se pana ministra:

1. Je panu ministru znám stav poplatkové agendy u berních úřadů a okresních finančních ředitelství?

2. Mohl by pan ministr financí sděliti, jaký je počet poplatkových nedodělků a kolik činí poplatkové nedoplatky?

3. V případě zjištění neuspokojivého stavu poplatkové agendy je pan ministr financí ochoten sděliti zjištěné příčiny a jaká opatření hodlá učiniti za účelem běžného vyřizování?

Předseda: Dávám slovo k odpovědi na tento dotaz panu ministrovi financí.

Ministr dr Dolanský: Slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Vzhledem k mimořádně velikým úkolům, které nyní musí zdolávati finanční správa v obnoveném státě, není postačující osobní vybavení finančního resortu, přísně dodržujícího vydaný zákaz přijímání sil. Nedostatek pracovních sil je pociťován též v poplatkových odděleních okresních finančních ředitelství a berních úřadů a u poplatkových úřadů, a to ještě ostřeji než u úřadů a oddělení jiných berních odvětví. Odliv pracovních sil do jiných oborů veřejné správy, zejména do nově zřízených úřadů, který nastal v době po revoluci, projevil se totiž zvláště silně v oboru poplatků a daní obchodových.

V současné době je jedním z nejnaléhavějších úkolů finanční správy urychleně dokončiti vyměření a vybrání majetkových dávek. Ke zdolání tohoto úkolu bylo třeba použíti také určitého počtu sil přidělených k poplatkové agendě. Vedle toho jsou úředníci přidělení k této agendě nuceni pro účely majetkových dávek prováděti některá šetření a zjišťovati a vyřizovati pro berní správy z poplatkových spisů a z poplatkových účetních knih a zápisů různá data a skutkové okolnosti.

Konečně je nutno přihlédnouti i ke značnému vzrůstu poplatkové agendy, který s sebou nese stále se rozvíjející hospodářský život, komplikované poválečné poměry, restituce atd. Možno říci, že za prvních 10 měsíců roku 1947 došlo úřadům více poplatkových spisů než za celý rok 1946, nehledě k tomu, že jde o případy zvlášť komplikované.

Uvedené skutečnosti se nutně projevují v počtu nevyřízených poplatkových spisů a mají vliv i na celkovou výši poplatkových nedoplatků. Nevyřízených poplatkových spisů vyměřovacích bylo vykázáno u berních a poplatkových úřadů a u okresních finančních ředitelství v zemích českých k 30. listopadu 1947 celkem 201.093. Je to asi o 44.600 spisů více, než bylo vykázáno k 31. prosinci 1946. Pro srovnání jest uvésti, že celkový záběh těchto spisů činil v roce 1946 v českých zemích asi půl milionu.

Jestliže stoupnutí nevyřízených spisů spadá u některých úřadů v prvé řadě na vrub poplatků z převodu nemovitostí a pozůstalostních dávek, je to způsobeno tím, že právě spisy týkající se obojích těchto dávek vyžadují zpravidla obtížnějšího řízení ke zjištění vyměřovacího základu než jiné spisy poplatkové. Přechodné zatížení zmíněnou výpisovou akcí nutí pak úřady, že vyřizují především spisy, které takovéhoto pracnějšího instruování nepotřebují. Ježto se však poplatky z převodu nemovitostí platí z větší části přímo, bez vyčkání úředního vyměření, může dojíti při opožděném vyměřování ke zdržení ve vybírání poplatku státní pokladnou jen výjimečně, pokud se týče jen co do části placené až po vyměření. (Předsednictví převzala místopředsedkyně Hodinová-Spurná.)

Poplatkových nedoplatků bylo k 30. září 1947 celkem 206,129.823 Kčs, z čehož 10 až 15 % činí poplatky zákonně posečkané a poplatkové nedoplatky váznoucí za konfiskáty, které zatím nemohou býti likvidovány a jsou z velké části převzaty Fondem národní obnovy podle § 2 zák. č. 31 z roku 1947. Uvedený stav nedoplatků zvýšil se podle stavu k 31. prosinci 1946 o více než 60 mil. Kčs, proti stavu nedoplatků k 30. červnu 1947 však poklesl asi o 5 mil. Kčs.

I když se celkový stav poplatkové agendy proti stavu koncem roku 1946 zhoršil, nelze jej - za okolností pro finanční správu daných - označiti za zvláště neuspokojivý. V nedoplatcích se již dokonce projevuje určité zlepšení. Pokud pak jde o nevyřízené vyměřovací spisy, nastane podstatné zlepšení odpadnutím mimořádného zatížení pracemi pro účely majetkových dávek. Uvedení celé poplatkové agendy do skutečně normálního stavu však předpokládá, že osobní vybavení úřadů, obstarávajících tuto agendu, bude odpovídati nejméně jejich vybavení v době před válkou. (Potlesk.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Prosím pana posl. Šulíka, aby vznesl svůj dotaz na pana ministra financí ve věci obsazování vedoucích míst u finanční správy v zemi Moravskoslezské.

Posl. Šulík: Paní místopředsedkyně, slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Podle sdělení zaměstnanecké rady zemského finančního ředitelství v Brně ze dne 27. října 1947, č. 51.079/47, byl ustanoven přednostou VI. odboru na místo systemisované v druhé platové stupnici finanční rada Antonín Flanderka. O jeho ustanovení na výše uvedenou funkci nebyla však příslušná zaměstnanecká rada vůbec informována a ani nebyla přizvána k součinnosti. Tento postup je v příkrém rozporu s jasným zněním § 22, č. 3 dekretu presidenta republiky č. 104/45 Sb.

Táži se proto pana ministra financí, zda je mu tento případ znám, zda je ochoten sděliti, jaké důvody vedly k tomuto ustanovení a proč jsou porušována příslušná ustanovení dekretu č. 104/45 Sb.?

Jaká opatření hodlá v zájmu důvěry zaměstnanců okrskové celní správy a pohraniční finanční stráže učiniti a zda hodlá podobné - zájmům služby neodpovídající zjevy - zameziti?

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Prosím pana ministra financí, aby odpověděl na tento dotaz.

Ministr dr Dolanský: Slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Úmrtím vládního rady dr Františka Vrbky uprázdnilo se místo přednosty okrskové celní správy v zemi Moravskoslezské. Poněvadž jde o velmi důležitý úsek finanční správy, učinilo presidium zemského finančního ředitelství v Brně z podnětu ministerstva financí opatření v tom směru, že vynesením ze dne 5. listopadu 1947, čís. 2153/1 p. p./47, pověřilo zatímním vedením okrskové celní správy v Brně finančního radu Antonína Flanderku. K tomuto zatímnímu opatření vedla snaha obsaditi toto místo schopným úředníkem, který zná dobře poměry na severovýchodní hranici země Moravskoslezské, jež je po stránce organisační v méně dobrém stavu než hranice jižní. Finanční rada Flanderka jest velmi dobře znalý poměrů na této hranici. Je též služebně starší než dosavadní zástupce přednosty okrskové celní správy, finanční rada dr Bohumil Brodský.

Než došlo k tomuto opatření, které se stalo 5. listopadu 1947, byli dne 29. října t. r. zaměstnanecké radě oznámeni kandidáti, přicházející v úvahu na toto místo, aby mohla zaujmouti stanovisko.

Zaměstnanecká rada se vyjádřila k zamýšlenému opatření dopisem ze dne 30. října 1947, č. 5193/47, na nějž odpovědělo presidium zemského finančního ředitelství v Brně sdělením ze dne 3. listopadu 1947, č. 464/10, p. p./47, a odůvodnilo svůj postup.

Nelze tedy tvrditi, že byla porušena ustanovení dekretu č. 104/45 o závodních a podnikových radách, zejména ustanovení § 22, č. 3 tohoto dekretu, a to tím méně, že finanční rada Flanderka byl pověřen vedením okrskové celní správy jen prozatímně.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Děkuji panu ministrovi.

Žádám pana posl. Sedláka, aby přednesl svůj dotaz na pana ministra zahraničního obchodu ve věci unikání národních hodnot při zahraničním obchodu, jakož i ve věci praxe v povolovací sekci ministerstva zahraničního obchodu.

Posl. Sedlák: Paní místopředsedkyně, páni ministři, slavná sněmovno!

Různé věcné dary docházející z ciziny, dary značných hodnot, zahraniční automobily, káva, textilie, cigarety a různé přístroje, docházející zejména v posledním roce, dokazují, že nejde o dary zahraničních přátel našich občanů, tedy o dary z prostředků ciziny. Je zde důvodné podezření, že některými dovozci a vývozci byla nastoupena pro naše hospodářství nebezpečná cesta podfakturování vyvážených hodnot na úředních účtech a posléze hodnotnější prodej tohoto zboží v cizině, čímž vznikají značná zahraniční soukromá konta. Státu unikají tímto způsobem devisy, při rozsahu našeho zahraničního obchodu odhadované na stamiliony. Tímto způsobem jsou ukládány výsledky národní práce neodpovědnými jednotlivci nezdanitelně v cizině.

Dovoluji si požádati p. ministra zahraničního obchodu o sdělení, zda je ochoten sděliti nejvýznačnější dary došlé na jednotlivce z ciziny, provésti o těchto darech šetření a vyžádati si spoluúčast veřejnosti na takových šetřeních. Dále prosím o sdělení, zda je pan ministr ochoten oznámiti, jakým způsobem a jakými odbornými silami je zpracováván seznam dovozců, na základě jakých údajů jsou firmy pojímány do seznamu vývozců a kdo sleduje jejich výsledky, pokud se týká cenových marží, jakož i kvality zboží.

Konečně prosím, zda je p. ministr ochoten sděliti adresy v posledním roce nově zařazených vývozců a dovozců a dáti překontrolovati činnost povolovací sekce ministerstva zahraničního obchodu.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Poněvadž pan ministr zahraničního obchodu se nemůže do schůze dostaviti, dávám slovo panu ministru spravedlnosti, aby v jeho zastoupení na dotaz odpověděl.

Ministr dr Drtina: K dotazu pana poslance Sedláka podle § 65 zák. č. 140 sděluji toto:

Povolování dovozu v tak zvané "dárkové akci" řídí zvláštní, pro tento účel ustanovená komise. Dovoz darů větších hodnot se povoluje jenom tehdy, když zdejší dovozce (obdarovaný) zaplatí do vyrovnávacího fondu při ministerstvu zahraničního obchodu zvláštní poplatek ve výši v cizině zaplacené ceny daru a dovozného. Tak na př. je-li prodejní cena osobního auta 2.200 dolarů a dovoz činí 10.000 Kčs, zaplatí dovozce do fondu ministerstva zahraničního obchodu 120.000 Kčs.

Bez zvláštního poplatku se povoluje dovoz prokazatelných darů, na př. rodičů dětem a darů mezi sourozenci.

V říjnu a listopadu t. r. bylo zmíněné komisi předloženo 39 žádostí o povolení dovozu osobních aut v dárkové akci. Z tohoto počtu bylo 6 žádostí povoleno bez placení poplatku, poněvadž šlo o dary rodičů dětem a o dary mezi sourozenci; 8 žádostí bylo komisí zamítnuto. Dalších 15 žádostí bylo povoleno za podmínky, že dovozci zaplatí do vyrovnávacího fondu při ministerstvu zahraničního obchodu nákupní cenu auta a dovozné. U 10 žádostí se ještě šetří bližší podrobnosti u dárců i u obdarovaných.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP