Středa 11. června 1947

Ale mezi tou dobou a dneškem, páni poslanci a paní poslankyně, leží jedna událost, která mohla mít na provádění retribuce velmi rozhodující vliv, když jsme to dělali tak špatně. To jsou volby do ústavodárného Národního shromáždění a ustavení nové vlády - vlády Klementa Gottwalda.

Paní a pánové, nevím, jestli komunistická strana vyšla z voleb tak slabá, aby byla nemohla převzít odpovědnost za ministerstvo spravedlnosti. My jsme netrvali na tom, že toto ministerstvo máme dostat, a byli bychom se spokojili s jiným ministerstvem, třeba i s ministerstvem vnitra nebo národní obrany, nebo s ministerstvem zemědělství. (Potlesk.) Když jsme to dělali tak špatně, proč komunistická strana nevzala odpovědnost za provádění retribuce na sebe sama? To je po té stránce politické. Čím více jsem mohl splnit slib, který jsem dal také vojákům na dukelské frontě, než tím, že jsem byl ochoten tuto odpovědnost převzít?

Druhá stránka věci je stránka ryze mravní, otázka svědomí. Paní a pánové, o tom, zdali jsme to dělali dobře nebo špatně a zdali jsme to dělali tak a v tom duchu, abychom odkaz našeho společného boje splnili, když tu odpovědnost nesu já, může pro mne rozhodovat jenom moje svědomí a ne svědomí kohokoliv jiného. (Potlesk.) Já bych také nikomu neupřel, kdo by stál na mém místě, aby měl právo podle svého vlastního svědomí posuzovat, co je spravedlivé a co není spravedlivé a co je úměrné té vině a jaký trest je úměrný a jaký nikoliv. Když se zdůrazňovalo, že jsem takto mluvil před lidmi, kteří jsou dnes namnoze mrtví, a mrtví jsou proto, že splnili svoji vlasteneckou povinnost, cítil jsem za nutné kol. Steinerovi a celé sněmovně vyložit, jak se na to dívám a jak chápu tuto odpovědnost. Právě proto, že jsem jeho výtky nepodceňoval a že jsem jim nepřikládal žádný jiný motiv nežli lidský. Ale, paní a pánové, my nikdo nemáme právo mluvit ke svým politickým sporům a k nedorozuměním, která mezi námi jsou, nebo i k různostem názorů jménem mrtvých (Výborně! - Potlesk.) Jediným měřítkem, zda plníme nebo neplníme s mravního hlediska svou povinnost, nám může být jen naše svědomí. Byl jsem velmi povděčen včera panu posl. Vojtovi Benešovi za jeho krásně lidský, vychovatelský a abych tak řekl, skoro buditelský hlas, který zde pozvedl. Sbližovalo mne s ním i to, že řekl, nevím teď přesně, jak to pan poslanec formuloval, ale smysl toho byl, že vždycky raději by spáchal chybu nebo křivdu při trestání z mírností než z ukrutnosti. Paní a pánové, a tady je to, co nás asi někdy dělí, že vycházíme z jiného životního názoru, nebo jiného názoru na svět. Mluvil jsem v sobotu k mládeži své strany a řekl jsem tam v podstatě tutéž myšlenku, kterou včera řekl pan posl. Vojta Beneš. Říká se, že spravedlnost je slepá. Já se na to dívám tak, že spravedlnost není slepá, ale musí se chtít, aby nebyla. Ale je ovšem nedokonalá, tak jako každé lidské dílo. Její výkon může být spojen se dvěma velmi lidskými přirozenými vlastnostmi. Buď s citlivostí a milosrdenstvím, anebo s pomstychtivostí. Cítil jsem, že musím a mohu svoji odpovědnost srovnat se svým svědomím nejen před souhlasem nebo nesouhlasem této sněmovny, ale také před historií jenom tehdy, dopustíme-li se za mé éry v ministerstvu spravedlnosti při provádění retribuce chyby a po případě i vědomé chyby jen ve spojitosti s milosrdenstvím, nikdy s pomstychtivosti. (Hlučný potlesk.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo k poznámce panu posl. Tornovi.

Posl. Torn: Vzdávám se slova.

Předseda: Pan poslanec se vzdává slova.

Uděluj i slovo panu posl. Sedlákovi.

Posl. Sedlák: Vzdávám se slova.

Předseda: Pan poslanec se rovněž vzdává slova.

Sděluji, že pan ministr spravedlnosti odpoví, jak prohlásil, v některé z příštích schůzí na dotazy a přání zde projevená.

Přerušuji prozatím projednávání tohoto odstavce pořadu. Přistoupíme k projednávání druhého odstavce pořadu, jímž jest

2. Společná zpráva výborů živn.-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 475), kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských (tisk 620).

Zpravodajem za výbor živn.-obchodní je p. posl. Křepela. Dávám mu slovo. (Nebyl přítomen.)

Za pana posl. Křepelu uděluj i slovo panu posl. Dědovi.

Zpravodaj posl. Děd: Pane předsedo, vážená sněmovno!

Živnostensko-obchodní výbor pojednal ve své schůzi, konané 13. května, o vládním návrhu zákona, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a knih notářských. Je to tisk 475. Důvodová zpráva, připojená k návrhu, dostatečně osvětluje potřebu, která vedla vládu k podání tohoto návrhu zákona. Nepovažuji proto za potřebné šíře odůvodňovati schválení předložené osnovy zákona. Jen chci připojiti, že tento zákon bude znamenati podstatné zjednodušení a ulehčení v poplatkovém řízení a bude hlavně v kruzích hospodářských přijat s plným uspokojením.

Živnostensko-obchodní výbor přijal tento vládní návrh beze změny a doporučuji vám jeho schválení. (Předsednictví převzal místopředseda dr. Ševčík.)

Podpredseda dr. Ševčík (zvoní): Zpravodajcom za výbor rozpočtový je pán posl. dr. Neuman. Dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Neuman: Slavná sněmovno!

Jménem rozpočtového výboru připojuji se ke zprávě výboru živnostensko-obchodního. Dovoluji si jenom upozornit, že újma způsobená na státních příjmech osnovou, která se vám předkládá k schválení, bude činit přibližně 10 mil. Kčs. Jménem rozpočtového výboru navrhuji schválení této osnovy.

Podpredseda dr. Ševčík (zvoní): Ku slovu je prihlásený p. posl. Krajčír. Dávam mu slovo.

Posl. Krajčír: Paní a pánové!

Vítáme předložený vládní návrh zákona, kterým se ruší poplatky z obchodních a živnostenských knih a knih notářských, protože je to krok zjednodušující zejména povinnosti našich obchodníků a živnostníků. Poplatky z některých obchodních písemností byly zrušeny již za války, loňského roku přijatý zákon v podstatě obnovil právní předpisy, platné před okupací. Další nové normy, přijaté po osvobození, vytvořily zákonný podklad jednak pro vypracování jednotné organisace podnikového početnictví, jednak pro zrušení povinného vázání knih a číslování listů, umožňující používání moderních způsobů účetnických v organisaci podniků, jakož i řeší jasně způsob volného uvážení průkaznosti obchodních knih před soudem. Rozšíření nových moderních systémů v účetnictví by pak bylo opět spojeno s obtížemi při zpoplatnění, a proto finanční správa tuto poplatkovou povinnost nyní definitivně navrhuje zrušiti, i když tím státní pokladně vznikne určitý příjmový úbytek, odhadnutý v důvodové zprávě k předložené osnově.

Osnova, kterou projednáváme, poskytuje však také příležitost, abychom se zabývali i jinými otázkami a postavením našich drobných obchodníků a živnostníků a abychom se dotkli alespoň v hlavních rysech jejich vyhlídek do budoucnosti. Lidově demokratický režim, představující semknutí všech tvořivých sil národa, musí vidět, jakou úlohu v jeho budovatelském díle mohou plnit živnostníci, a musí jim také za to zajišťovat jejich životní zájmy. A naši živnostníci, kteří chápou velikost současné doby a uvědomují si význam ohromného společenského přerodu, musejí být po všechny časy vděčni, že rozhodující politikové vyjádřili jak v košickém, tak i v budovatelském programu správné zásady vládní politiky vůči drobnému podnikání. Již košický vládní program, připravovaný a v zásadách diskutovaný ještě v Moskvě, obsahoval jako jeden ze základních principů podporu solidního soukromého podnikání, a budovatelský program, přednesený před necelým rokem předsedou vlády Klementem Gottwaldem, pak přislíbil jasně ochranu soukromému podnikání drobnému a střednímu a rovněž zabezpečení majetku z této práce poctivě nabytého.

Budovatelský program Gottwaldovy vlády vytkl také úkoly, na jejichž uskutečnění v zájmu drobných živnostníků a jejich rodin jsme spolupracovali nebo budeme ještě spolupracovat. Uvádím tu zejména přebudování hospodářské samosprávy, zjednodušení a zlevnění distribuce, dokončení měnové reformy, novou organisaci peněžnictví, daňovou reformu a rozvoj zahraničního obchodu; takovou cenovou a mzdovou politiku, která bude přinášet zvýšení životní úrovně všech vrstev, takovou sociální a kulturní politiku, jejichž výsledky budou blahodárné pro celý národ.

Gottwaldova vláda brzo dovrší rok své práce, a tu také živnostníci si mohou konfrontovat program a činy, mohou si odpovědět, zda tato vláda plní, k čemu se zavázala, a zda to plní k jejich prospěchu. Ten, kdo bude poctivě zkoumat, může odpovědět jen kladně.

Jací jsou naši živnostníci? Není pochyby, že drobní řemeslníci a obchodníci jsou poctiví lidé, kteří se živí svou prací a slouží nejširším vrstvám národa. Milují svou republiku a přejí si, aby její rozvoj byl všestranně zabezpečen.

Mají ovšem své existenční zájmy a starosti a mají otázky, na které chtějí slyšet odpověď. Důvěřují své vládě, což je trnem v oku některým reakčním pochybným "přátelům" živnostníků. Ti se snaží na jejich existenční otázky dávat falešné odpovědi, mást je, štvát, svádět s cesty a získávat je pro podporu svých zpátečnických zájmů.

Víme dobře, že tenká vrstva zpátečnických sil, která by ráda dobyla zpět ztracených posic politických i hospodářských a usiluje proto o rozvrat současných poměrů, není k uskutečnění svých záměrů dost silná a proto chce z pevné Národní fronty vylomit některou pracující vrstvu, zviklat ji, rozrušit a rozleptat pochybnostmi a pak ji hnát pro své vlastní zájmy proti ostatnímu národu.

Naše reakce při pokusech ulovit nějakou hromadnou sílu pro své cíle spekuluje zhusta s domnělou konservativností živnostníků, domnívá se, že je může strašit dnes komunismem tak, jako je před lety strašila pouhým slovem socialismus. Agenti této reakce rozsévají proto mezi živnostníky zápornou kritiku lidově demokratických zřízení, útočí na politické a hospodářské základy života v osvobozené republice, na národní výbory, na znárodnění klíčových hospodářských posic, snaží se otřást důvěrou v poměry ve svobodné demokratické republice. Těmto reakčním silám dělá agenty několik mušketýrů, vyšlých většinou z někdejší Najmanovy fialové živnostensko-středostavovské strany. - Strašlivá zkouška, jíž národ prošel, je ničemu nenaučila, ze své staré politické výchovy si přinesli jen zdivočelý radikalism a plané a záporné kritisování. Na tyto prostředky chtějí nachytat nějaké stoupence, aby svým novým chlebodárcům dokázali, že za mandát jim také někoho přivedli. Naskytne se ještě příležitost zevrubněji ukázat tyto žoldnéře ustupující a zoufale se bránící reakce, živnostníci, přesvědčeni jasnými dokumenty, uvidí, jací jsou ti, kteří přisluhují zpátečníkům, jen aby za každou cenu byli nějakými vůdci, aby si udrželi mandáty nebo aby v jednom či dvou případech ulovili třeba nějaké to křeslo - aby pak živnostníky svou reakční politikou zaprodali a zavedli do záhuby.

Mám v ruce zprávu o projevu jednoho člena tohoto ústavodárného Národního shromáždění, prosloveném asi před měsícem v Ostravě. Pan poslanec - bylo by škoda dělat mu uváděním jména zbytečnou reklamu - tam útočil na Národní frontu a socialistické strany, vykládal hrstce přítomných živnostníků, že u nás vládne komunismus a socialismus a poslanci jeho strany v parlamentě dělají jen kývací panáky - což je věru zajímavé přiznání. V zahraničně politické exkursi, narážeje na rozvrstvení politických sil, prohlásil, že náš lid tíhne z 60% srdcem k západu a jen ze 40 % k východu; stejně pozoruhodné bylo i jeho mínění o československo-polské smlouvě. Prohlásil, že jeho strana věnovala všechnu iniciativu, aby se zmařilo co nejvíce návrhů, podle nichž měli živnostníci přispět ke konsolidaci republiky, vystupovala pro záchranu jednotkových a velkých obchodních domů a věnovala svou přízeň lidem, obviněným pro kolaborování s Němci.

Posuzuje hospodaření vlády, mínil pan poslanec, že nejlepším ministrem ve vládě je panáček Hála, který si nevzal z rozpočtu ani halíř na subvence, zato velmi brzy zkrachují ministři průmyslu a financí, znárodněné podniky dohospodaří, finance státu stojí před bankrotem, zachránci se stanou osvědčení továrníci i velkoobchodníci. Pan poslanec svůj srdnatý projev vyvrcholil útokem na družstva a prohlášením, že dvouletku děláme pro lenochy a nikoli pro živnostníky.

Může našemu živnostníku stačit taková odpověď na jeho základní otázky? Rozhodně nemůže. Je mu třeba odpovědi poctivé, jasné, respektující právě tu skutečnost, že náš živnostník je člověk poctivý, dobrý vlastenec, milující svůj lid a svou zemi. Pro takovou odpověď obrátili jsme se my komunisté k našemu předsedovi vlády Gottwaldovi, k ministru financí dr. J. Dolanskému, k ministru vnitřního obchodu Zmrhalovi a k ministru sociální péče prof. dr. Zdeňku Nejedlému.

Našim živnostníkům nastává dnes jasno v zásadních otázkách. Daňová reforma jim podle slov ministra dr. Dolanského přinese především nové, spravedlivější zhodnocení jejich práce. Už vládní program rozdělil přímé daně do tří skupin: příjmu z práce, příjmu z podniku a příjmu z bezpracných důchodů. Tím, že daň živnostenská je zařazena do kategorie daní pracovních, se dostane živnostníkům hlavní výhody celé nové úpravy. Jejich příjem bude hodnocen jako výsledek práce, kdežto dosud byl hodnocen jako výnos výdělečné činnosti bez zřetele k tomu, zda podkladem této činnosti byla vynaložená práce či vynaložený kapitál. A tak se také stávalo, že berní spravedlnost měla přísnou tvář k tomu, kdo byl živ ze své práce, a měla všechny úlevy pro velkokapitalistické žraloky, tyjící z práce jiných. Je proto jasné, že teď už nezůstane při několika korunách, které ušetří živnostník podle právě projednávaného zákona na kolkování knih, ale dojde i k spravedlivějšímu rozvržení daňového břemene a tím k citelné úlevě drobným živnostníkům. Ale nejen to, náš živnostník bude mít daň jednu, daň jednoduše konstruovanou, bude schopen si své věci vésti sám, a zjednodušením finanční správy budou vytvořeny předpoklady k tomu, aby se svým finančním úřadem měl jasné účty bez diferencí a nedůvěry.

Vedle spravedlivého hodnocení své společensky užitečné práce zajímá se dnes náš živnostník o zabezpečení v nemoci a stáří, jakož i o zabezpečení svých dětí. Podle prohlášení ministra prof. dr. Nejedlého je osnova o nemocenském pojištění hotova, na osnově o pojištění pensijním se usilovně pracuje tak, aby mohla být na podzim předložena k projednání. Podle slov předsedy vlády Gottwalda však pravděpodobně bude dříve uskutečněno pojištění starobní, neboť mluví pro to některé vážné důvody. Jsem přesvědčen - pravil předseda vlády - že během dvouletky uskutečníme národní pojištění obojí. Gottwaldovo slovo je vždy už znamením činu. Naši živnostníci právě tak jako zemědělci se mohou právem radovat, že jejich život bude postaven na novou sociální základnu, že dojde k jejich sociálnímu vyrovnání s ostatními vrstvami. Jeden ze starých živnostníků mi řekl, že se mu ani věřit nechce, že se to všechno uskuteční. Tolikrát se dříve slibovalo a tentokrát se o tom skutečně jedná a není prý ani před volbami. Nemůžeme se zestárlým živnostníkům divit, že jsou opatrní. Byli tolikrát zklamáni. Přesvědčíme je, že tentokráte se nezklamou, tím spíše ne, že národní pojištění chce pamatovat už teď na přestárlé, vdovy a sirotky.

Také příplatky na děti, vyplácené dosud osobám nemocensky pojištěným, budou vypláceny také živnostníkům i zemědělcům, jakmile bude pro ně zavedeno nemocenské pojištění. Tak vedle úlev při zdaňování pracovního důchodu dostane se rodinám živnostníků dalších přímých výhod jako ostatním pracujícím vrstvám národa.

Naši živnostníci volají již delší dobu po demokratisaci a přebudování hospodářské samosprávy a po řádných demokratických volbách. Z popudu ministra Zmrhala vláda urychlila připomínkové řízení příslušných osnov, které se právě končí. Vidíme ovšem stále zřetelněji, jak záměrně se i zde kalí voda, jak se členstvu hospodářských organisací předstírají nesprávné skutečnosti. Zatím co my si přejeme, aby především v zájmu drobného členstva byly hospodářské svazy co nejvíce soustředěny do velkých celků a tudíž také měly náležitý vliv a aby při tom v odborných svazech jednotlivé obory samy si řídily své věci a nezávisle, přicházejí jiní, kteří využívají nebo ustupují před odborným patriotismem nebo i sobectvím některých oborů a podporují rozdrobení budoucí organisace co nejvíce. Hrají tu ovšem roli i kompetenční zájmy některých ministerstev, takže kdyby bylo po jejich přání, nebudeme mít ústřední svazy ani 3, ani 5, ale nejméně 6, 7, nebo dokonce 8. Členstvo se také straší tím, že komorní organisace má nahradit gremia a společenstva. Ani to ovšem není pravda. Jde jedině o to, aby funkcionáři gremií a společenstev vstoupili také současně jako řádně zvolení představitelé řemesla, obchodu i průmyslu do komor a tam spolurozhodovali o společných otázkách hospodářských. Funkcionářsky by tím byla odstraněna nezdravá dvojkolejnost. Při tom je ovšem možno podrobit diskusi otázku, jaký a kde má být výkonný aparát hospodářské samosprávy, ale i tuto otázku možno diskutovat s rozvahou a klidně. Náš veliký učitel a zakladatel státu nás učil, že rozčilení není program. A také tady vidíme, jak právě rozčilování jako své hlavní zbraně používají někdejší fašistické a polofašistické živly, aby ve službách reakce ulovily pro sebe, co se dá.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP