Sobota 19. listopadu 1938

Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s touto osnovou ústavního zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se v druhém čtení pro osnovu 144 poslanců, proti 25 poslanců.

Pro osnovu se tedy vyslovila kvalifikovaná třípětinová většina z nynějšího počtu všech poslanců a tím také posl. sněmovna osnovu tuto přijala ve čtení druhém jako zákon ústavní.

Tím jest vyřízen 1. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní hlasování o 2. odstavci pořadu.

Ad 2. Hlasování o osnově ústavního zákona o autonomii Podkarpatské Rusi (tisk 1434).

Zpravodajem jest p. posl. dr Kossey.

Osnova ústavního zákona má čtyři paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám hlasovati o celé osnově najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Poněvadž ústavní zákon vyžaduje ke svému schválení podle § 33 úst. listiny a § 56, odst. 3 jedn. řádu třípětinové většiny všech poslanců, dám sečísti hlasy.

Žádám pp. zapisovatele, aby spolu s pp. členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů, a to: p. posl. dr inž. Fulík v 1. a 2. úseku, p. posl. Michálek v 3. a 4. úseku, p. posl. Bergmann v 5. a 6. úseku a na presidiální tribuně, a p. posl. Jaša aby s p. tajemníkem sněmovny zjistili výsledek hlasování.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s celou osnovou ústavního zákona, to jest s jejími čtyřmi paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženu, dokud nebude provedeno sčítání. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Provedeným sečtením hlasů bylo zjištěno, že se pro osnovu vyslovilo 147 hlasů, proti 23 hlasů.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu ústavního zákona ve znění zprávy výborové kvalifikovanou většinou třípětinovou z nynějšího počtu všech poslanců.

Osnova zákona přijata jakožto zákon ústavní ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle § 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme proto ihned ke čtení druhému.

Ad 2. Druhé čtení osnovy ústavního zákona o autonomii Podkarpatské Rusi (tisk 1434).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Kossey: Opravy nejsou.

Předseda (zvoní): Než budeme hlasovati, upozorňuji, že § 33 úst. listiny a § 56, odst. 3 jedn. řádu vyžadují třípětinové většiny všech poslanců, poněvadž ve čtení prvém osnova tato byla usnesena jako zákon ústavní.

Při hlasování dám sečísti hlasy.

Žádám tudíž tytéž pp. zapisovatele jako při čtení prvém, aby spolu s pp. členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů.

Jsou to pp. posl. dr inž. Fulík, Michálek, Bergmann a Jaša.

Budeme hlasovati.

Kdo tedy ve druhém čtení souhlasí s touto osnovou ústavního zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se ve druhém čtení pro osnovu 146 poslanců, proti 23 poslanců.

Pro osnovu se tedy vyslovila kvalifikovaná třípětinová většina z nynějšího počtu poslanců a tím také posl. sněmovna osnovu tuto přijala ve čtení druhém jako zákon ústavní.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Místopředseda dr Markovič (přejímaje předsednictví - zvoní): Ak nebude námietok, pristúpime teraz k prejednávaniu odst. 4 poriadku. (Námitky nebyly.)

Námietok niet.

Budeme tedy rokovať o 4. odst. poriadku, ktorým je:

4. Zpráva o činnosti Stálého výboru podle § 54 úst. listiny.

§ 54 úst. listiny predpisuje v odst. 14 a 15, že predseda Stáleho výboru podá poslaneckej snemovni zprávu o činnosti Stáleho výboru a že opatrenia, ktoré obe snemovne do 2 mesiacov od sídenia neschválila, pozbývajú daľšej platnosti.

Žiadam teda predsedu Stáleho výboru pána poslanca a predsedu posl. snemovne Malypetra, aby podal túto ústavou predpísaú zprávu.

Předseda Stálého výboru posl. Malypetr: Slavná sněmovno!

Stálý výbor podle §u 54 úst. listiny, jak byl zvolen v posl. sněmovně dne 17. a v senátě dne 13. prosince 1937 a ustaven dne 17. prosince 1937, konal v období od skončení sedmého zasedání čtvrtého volebního období Národního shromáždění, které se stalo prohlášením presidenta republiky ze dne 15. září 1938, až do zahájení osmého zasedání čtvrtého volebního období Národního shromáždění, jež svoláno bylo dekretem vlády ze dne 15. listopadu 1938 na 17. listopad tohoto roku, celkem 15 schůzí.

Ve druhé schůzi Stálého výboru dne 19. září tohoto roku - prvá schůze byla zmíněná již schůze ustavující. která se konala dne 17. prosince roku minulého - bylo rozdáno a zpravodaji přiděleno nařízení ze dne 17. září 1938, č. 177 Sb. z. a n., kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu (zpravodaj člen Stálého výboru posl. Beran), předložené vládou podle §u 15 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 300 Sb. z. a n.

V téže schůzi byly předloženy a zpravodajům přiděleny tyto vládní návrhy neodkladných opatření:

1. opatření, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel - zpravodaj člen St. v. posl. Remeš,

2. opatření, kterým se mění některá ustanovení o akciové bance cedulové - zpravodaj člen St. v. sen. dr Klouda.

K projednání obou těchto předloh, jež spolu se zmíněným nařízením dány na pořad schůze třetí, jež svolána na týž den odpoledne, zřízen byl zvláštní podvýbor.

V plenu Stálého výboru pak schváleno nejprve opatření Stálého výboru, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, jež pak otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení z 21. září 1938, pod čís. 178, poté opatření Stálého výboru, kterým se mění některá ustanovení o akciové bance cedulové, jež pak otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení z téhož dne pod čís. 179.

Po projednání a schválení těchto dvou předloh vyžádal si slovo pan předseda vlády dr Hodža, který informoval Stálý výbor zvláště o mezinárodně politické situaci.

Po jeho projevu vyslovil Stálý výbor souhlas jak s nařízením vlády ze dne 17. září 1938, č. 177, kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu, tak s vládním prohlášením.

Čtvrtá schůze Stálého výboru svolána byla písemně na 22. září 1938, byla však po zahájení a po sdělení, že vláda podala demisi, ihned odložena. Ve schůzi této však již pokračováno nebylo a svolána hned schůze pátá na 26. září 1938. V této schůzi představil se svým prohlášením předseda nové vlády arm. generál Syrový. Předloženo vládní nařízení ze dne 21. září 1938, č. 180 Sb. z. a n., o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven - referent člen St. v. posl. dr Jos. Dolanský, jakož i vládní návrh opatření Stálého výboru o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven - zpravodaj rovněž člen St. v. posl. dr Jos. Dolanský.

Obě tyto předlohy, podrobené důkladnému studiu ve zvláštním podvýboru, byly projednány a schváleny ve schůzi šesté, svolané na týž den odpoledne.

Opatření Stálého výboru o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven otištěno pak ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 30. září 1938, pod čís. 204.

K tomuto opatření přijata Stálým výborem resoluce týkající se výkladu §u 2, odst. 2, č. 2 opatření Stálého výboru.

Sedmá schůze se konala dne 10. října 1938. V této schůzi, do níž se dostavil předseda vlády arm. gen. Syrový a ministr zahraničních věcí dr Chvalkovský, věnována byla posmrtná vzpomínka zesnulému senátoru Františku Tomáškovi, jakožto prvnímu předsedovi Stálého výboru. Poté sdělena demise vlády a oznámeno jmenování vlády nové, jejíž předseda, arm. gen. Syrový, přednesl nejbližší program své vlády. Po jeho řeči učinil projev o zahraniční situaci ministr věcí zahraničních dr Chvalkovský. (Projev tento byl prohlášen za důvěrný.)

Přiděleny od vlády došlé návrhy:

1. opatření Stálého výboru, kterým se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím - zpravodaji členu St. v. posl. Mašatovi,

2. opatření Stálého výboru, jímž se zřizuje pro území Podkarpatské Rusi vrchní soud a vrchní státní zastupitelství se sídlem v Užhorodě - zpravodaji členu St. v. posl. dr Patejdlovi,

3. opatření Stálého výboru, kterým se upravují některé poměry organisace soudů zpravodaji členu St. v. posl. dr Patejdlovi.

Došlý návrh členů pokud se týče náhradníků Stálého výboru Berana, Donáta, Hampla, dr Soukupa, Zeminové, dr Kloudy, dr Jos. Dolanského, dr Hrubana, Ostrého, Thoře a dr Matouška na poskytnutí pomoci postiženým v letošním roce živelními pohromami přidělen jakožto zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi.

Přijat návrh předsedy Stálého výboru a místopředsedy dr Soukupa, aby ve smyslu odst. 3 §u 22 jedn. řádu a ve smyslu odst. 4 §u 4 jedn. řádu posl. sněmovny úsporný výbor parlamentní úsporné a kontrolní komise byl prohlášen za permanentní. Návrh tento byl oznámen vládě.

Osmá schůze Stálého výboru svolána na 11. října 1938 a na její pořad dány právě sdělené tři návrhy opatření Stálého výboru. V této schůzi došel od vlády návrh opatření Stálého výboru, kterým se upravují některé poměry organisace finančních úřadů - přiděleno jakožto zpravodaji náhradníku člena St. v. sen. dr Matouškovi.

Poté schválena též ve zvláštních podvýborech projednaná opatření, jež byla na pořadu schůze a z nichž

1. opatření Stálého výboru, kterým se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím, otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 14. října 1938 pod čís. 227,

2. opatření Stálého výboru, jímž se zřizuje pro území Podkarpatské Rusi vrchní soud a vrchní státní zastupitelství se sídlem v Užhorodě, otištěno ve Sbírce z téhož dne pod čís. 225,

3. opatření Stálého výboru, kterým se upravují některé poměry organisace soudů a některé lhůty, otištěno ve Sbírce z téhož dne pod čís. 226.

Výbor pak přistoupil k projednání opatření Stálého výboru, kterým se upravují některé poměry organisace finančních úřadů. Rovněž toto opatření bylo schváleno a otištěno později ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 14. října 1938 pod čís. 224.

Devátá schůze Stálého výboru svolána písemně na 17. října 1938. Byly v ní předloženy návrhy opatření Stálého výboru:

1. kterým se odkládá splatnost 3 3/4 % státních pokladničních poukázek, dospívajících dne 1. listopadu 1938 - přiděleno zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi,

2. o některých změnách v organisaci obchodních a živnostenských komor - přiděleno zpravodaji členu St. v. sen. dr Budayovi (event. jeho náhradníku sen. dr Matouškovi),

3. kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi - přiděleno zpravodaji členu St. v. posl. Remešovi.

K projednání této předlohy zvolen zvláštní podvýbor.

Schůze desátá svolána na 18. října 1938 a na její pořad dány právě sdělené návrhy tří opatření Stálého výboru.

V této schůzi zvolen nejprve podvýbor k projednání vládního nařízení o mimořádných opatřeních bytové péče, přiděleného jako zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi.

Poté projednána a schválena všechna tři opatření Stálého výboru podle denního pořadu:

1. opatření, kterým se odkládá splatnost 3 3/4 % státních pokladničních poukázek, dospívajících dne 1. listopadu 1938, otištěno později ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 20. října 1938 pod čís. 237,

2. opatření o některých změnách v organisaci obchodních a živnostenských komor, otištěno později ve Sbírce ze dne 20. října 1938 pod čís. 238,

3. opatření, kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi, otištěno později ve Sbírce zákonů a nařízení z téhož dne pod čís. 239.

Jedenáctá schůze Stálého výboru svolána písemně na 27. října 1938. Předloženy v ní návrhy opatření Stálého výboru:

1. o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. sen. dr Kloudovi,

2. o zřizování mlýnů a rozšiřování jejich výrobní schopnosti - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Ostrému,

3. o ochraně věcí umělecky nebo památkově zvláště hodnotných - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. dr Jos. Dolanskému,

4. o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Mašatovi,

5. kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterým se ruší Slezská zemědělská rada - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi,

6. kterým se uznávají odpisy nákladů na bezvýsledné vyhledávání ložisek nerostů horními zákony vyhrazených za odčitatelnou položku při vyměřování daně důchodové, všeobecné a zvláštní daně výdělkové - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Remešovi.

K projednání vládního návrhu o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění zřízen byl podvýbor, do něhož jako vždy vysláni zástupci všech ve výboru přítomných skupin.

Došlá imunitní záležitost - žádost za souhlas k trest. stíhání a zatčení člena posl. sněmovny Andreje Bródyho pro delikty podle §u 2, odst. 1 a §u 6, č. 2, odst. 1 a 3 zákona č. 50 Sb. z. a n. z r. 1923 přidělena k podání zprávy členu St. v. posl. dr Patejdlovi.

Poté přistoupeno k projednání vládního nařízení ze dne 12. října 1938, č. 228 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních bytové péče zpravodaj člen St. v. sen. Donát. Rozhodnutí o tomto vládním návrhu bylo odloženo a přijata resoluce, aby vláda podala návrh opatření Stálého výboru, který by nahradil projednávané vládní nařízení a v němž by byly uplatněny změny a doplňky jménem subkomise zpravodajem Stálého výboru přednesené. Kromě toho přijata resoluce, aby vláda učinila opatření, aby rodinám mužů zaměstnaných v pracovních táborech nebyly bezdůvodně vypovídány byty a aby jim se strany státu v nouzových případech bylo vypomoženo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP